Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
33
lượt xem
5
download

Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS về việc quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005 do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 344/2001/QĐ-BTS Hà N i ngày 02 tháng 5 năm 2001 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THU S N S 344/2001/QĐ-BTS NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 2001 V QU N LÝ XU T NH P KH U HÀNG THU S N CHUYÊN NGÀNH TH I KỲ 2001 - 2005 B TRƯ NG B THU S N Căn c Quy t đ nh s 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph "V qu n lý xu t, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005"; Xét đ ngh c a ông V trư ng V K ho ch và Đ u tư. QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành danh m c các loài thu s n c m xu t kh u (bao g m c gi ng) t i Ph l c 1 kèm theo Quy t đ nh này. Các loài thu s n trong danh m c nói trên ch đư c xu t kh u khi có hi p đ nh ho c chương trình h p tác nghiên c u khoa h c gi a Vi t Nam v i các nư c đã đư c c p có th m quy n phê duy t (Chính ph ho c B Thu s n). Các đơn v ph i g i h sơ xin xu t kh u v B Thu s n (V K ho ch và Đ u tư) bao g m: - Đơn xin xu t kh u hàng thu s n quý hi m theo hi p đ nh. - B n sao hi p đ nh ho c chương trình h p tác nghiên c u đư c phê duy t. - N u là hàng thu c danh m c qu n lý c a CITES Vi t Nam thì ph i có ý ki n c a B Thu s n và đư c CITES Vi t Nam cho phép. Đi u 2: Ban hành danh m c các loài thu s n xu t kh u có đi u ki n t i Ph l c 2 kèm theo Quy t đ nh này. Các loài thu s n s ng trong Ph l c 2, khi có đ đi u ki n như đã ghi, s tr c ti p làm th t c xu t kh u v i H i quan c a kh u, không c n xin phép. Đi u 3: Vi c nh p kh u gi ng thu s n các lo i (bao g m c gi ng nh đ nuôi l n, gi ng b m và gi ng ông bà) đư c quy đ nh như sau:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.1. Nh p kh u các lo i gi ng thu s n thông thư ng bao g m các lo i gi ng ghi trong Ph l c 3a, 3b: Các đơn v có nhu c u nh p kh u các lo i gi ng thông thư ng đư c tr c ti p làm th t c nh p kh u v i H i quan c a kh u. 3.2. Nh p kh u các lo i gi ng m i ph i có ý ki n ch p thu n c a B Thu s n (Các loài gi ng không n m trong Ph l c s 3a, 3b): Các đơn v có nhu c u nh p kh u gi ng thu s n m i ph i g i h sơ v B Thu s n (V K ho ch và Đ u tư) đ xem xét, gi i quy t. H sơ bao g m: - Đơn xin nh p kh u gi ng thu s n m i (Ph l c 6). - B n sao đăng ký kinh doanh có ngành ngh phù h p và b n sao mã s xu t nh p kh u. - nh ch p, b n v đ c t loài gi ng xin nh p kh u. - Thuy t minh v đ c tính sinh h c và hi u qu kinh t c a loài gi ng xin nh p. - Ý ki n c a m t đơn v nghiên c u thu c B Thu s n đ ng ý theo dõi th nghi m, kh o nghi m và đ xu t s lư ng c n nh p kh u. Đi u 4: Vi c nh p kh u th c ăn, nguyên li u s n xu t th c ăn cho nuôi tr ng thu s n theo quy đ nh như sau: 4.1. Các lo i th c ăn, nguyên li u s n xu t th c ăn đư c s d ng thông thư ng ghi trong Ph l c 4, đư c nh p kh u theo quy ch nh p hàng thông thư ng, không c n xin phép. 4.2. Các lo i th c ăn, nguyên li u s n xu t th c ăn m i là nh ng lo i không có trong Ph l c 4, ph i đư c B Thu s n xem xét và cho phép nh p kh u v i s lư ng h n ch đ th nghi m, kh o nghi m có s theo dõi c a cơ quan nghiên c u thu c B Thu s n. Các đơn v có nhu c u nh p kh u ph i g i h sơ xin phép v B Thu s n (V K ho ch và Đ u tư) bao g m: - Đơn xin nh p kh u (Ph l c 6). - Gi y ch ng nh n ch t lư ng c a cơ quan có th m quy n c a nư c s n xu t, thành ph n, công d ng và cách s d ng (b n g c ho c b n phô tô công ch ng cùng b n d ch ra ti ng Vi t). - B n sao mã s xu t nh p kh u và đăng ký ngành ngh kinh doanh. Đi u 5: Vi c nh p kh u các lo i thu c, hoá ch t, ch ph m sinh h c, nguyên li u đ s n xu t thu c và hoá ch t dùng trong nuôi tr ng thu s n đư c quy đ nh như sau:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.1. Các lo i thu c, hoá ch t, ch ph m sinh h c đư c s d ng thông thư ng ghi trong Ph l c 5, đư c nh p kh u theo quy ch nh p hàng thông thư ng, không c n xin phép B Thu s n. 5.2. Các lo i thu c, hoá ch t, ch ph m sinh h c m i ho c chưa đư c s d ng ph bi n Vi t Nam (ngoài các m t hàng trong Ph l c 5), ph c v nuôi tr ng thu s n ph i đư c B Thu s n xem xét và cho phép nh p kh u v i s lư ng h n ch đ th nghi m, kh o nghi m có s theo dõi c a các cơ quan nghiên c u thu c B Thu s n. Các đơn v có nhu c u nh p kh u ph i g i h sơ xin phép v B Thu s n (V K ho ch và Đ u tư) bao g m: - Đơn xin nh p kh u (Ph l c 6). - Gi y ch ng nh n ch t lư ng c a cơ quan có th m quy n c a nư c s n xu t, thành ph n, công d ng và cách s d ng (b n g c ho c b n phô tô công ch ng cùng b n d ch ra ti ng Vi t). - B n sao mã s xu t nh p kh u và đăng ký ngành ngh kinh doanh. Đi u 6: Đ i v i các m t hàng th nghi m, kh o nghi m sau khi có báo cáo k t qu th nghi m, kh o nghi m c a cơ quan nghiên c u, B Thu s n s xem xét b xung vào danh m c nh p kh u thông thư ng. Đi u 7: Quy đ nh v ki m d ch và ki m tra ch t lư ng như sau: 7.1. Đ i v i xu t kh u: Đ ng v t và s n ph m đ ng v t thu s n thu c danh m c đ i tư ng ki m d ch khi xu t kh u ch th c hi n ki m d ch khi khách hàng yêu c u. 7.2. Đ i v i nh p kh u: Các m t hàng chuyên ngành thu s n bao g m: - Đ ng v t và s n ph m đ ng v t thu s n thu c danh m c đ i tư ng ki m d ch k c lo i đư c nh p kh u thông thư ng và đư c ch p thu n cho nh p, khi nh p kh u đ u ph i th c hi n vi c ki m d ch theo nh ng quy đ nh hi n hành và làm th t c nh p kh u v i H i quan. - Th c ăn, thu c, hoá ch t, ch ph m sinh h c, nguyên li u s n xu t th c ăn, thu c, hoá ch t k c lo i đư c nh p kh u thông thư ng và lo i đư c ch p thu n cho nh p, khi nh p kh u ph i th c hi n ki m tra ch t lư ng theo nh ng quy đ nh hi n hành và làm th t c nh p kh u v i H i quan. 7.3. Các m t hàng thu s n chuyên ngành nói trên, khi xu t nh p kh u ph i th c hi n quy ch ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 và Thông tư s 03/2000/TT- BTS ngày 22/9/2000 c a B Thu s n. Đi u 8: Các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t có mã s xu t nh p kh u và có ngành ngh kinh doanh phù h p đư c tham gia xu t nh p kh u hàng thu s n chuyên ngành.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 9: Sau khi nh n đư c b n đăng ký xu t nh p kh u hàng thu s n chuyên ngành c a doanh nghi p, B Thu s n có trách nhi m tr l i b ng văn b n trong th i gian ch m nh t là 7 ngày k t ngày nh n đư c h sơ h p l . Đi u 10: Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Các Quy t đ nh s 224/2000/QĐ- BTS ngày 29/3/2000, Quy t đ nh 740/2000/QĐ-BTS ngày 1/9/2000 và nh ng quy đ nh trư c đây trái v i nh ng quy đ nh t i Quy t đ nh này đ u bãi b . B THU S N Ph l c 1 DANH M C CÁC LOÀI THU S N C M XU T KH U STT Tên Vi t Nam Tên khoa h c Cơ quan qu n lý 1 Trai ng c Pinctada maxima B Thu s n 2 Cá Cháy Mactura reevessii B Thu s n 3 Cá Chình mun Anguilla bicolorpacifica B Thu s n 4 Cá còm Notopterus chitala B Thu s n 5 Cá Anh vũ Semilabeo notabilis B Thu s n 6 Cá Hô Catlocarpio siamensis B Thu s n 7 Cá Chìa vôi sông Crinidens sairisophorus B Thu s n 8 Cá Tra d u Pangasianodon gigas CITES 9 Cá Cóc Tam Đ o Paramesotriton deloustali CITES 10 Cá S u hoa cà Crocodylus porosur CITES 11 Cá S u xiêm Crocodylus siamensis CITES 12 Cá Heo Lipotes vexillifer CITES 13 Cá Voi Balaenoptera musculus CITES 14 Cá Ông Sư Neophocaenna phocaenoides CITES 15 Cá Nàng tiên Dugong dugon CITES 16 Vích và tr ng Careteta olivacea CITES 17 Rùa da và tr ng Demochelys coriacea CITES 18 Đ i m i d a và tr ng Chelonia mydas CITES 19 Đ i m i và tr ng Eretmochelys imbricata CITES
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 20 B san hô c ng Scleractinia CITES 21 Cá Sóc Probarbus jullieni CITES 22 Cá Formo Seleropages formosus CITES 23 Rùa vàng Cuora trifasciata CITES 24 ch Rana sp CITES B THU S N Ph l c 2 DANH M C NH NG LOÀI THU S N XU T KH U CÓ ĐI U KI N T t c các loài thu s n dư i đây khi xu t kh u ph i đáp ng yêu c u v kích c theo quy đ nh như sau: STT Tên Vi t Nam Tên khoa h c Kích c 1 Tôm hùm các lo i: a. Tôm hùm ma Panulirus penicillatur 200 mm tr lên b. Tôm hùm s i P. homarus homarus 175 mm tr lên c. Tôm hùm đ P. longipes 160 mm tr lên d. Tôm hùm lông P. stimosoni 160 mm tr lên e. Tôm hùm bông P. ornatus 230 mm tr lên g. Tôm hùm xanh P. versicolor 167 mm tr lên h. Tôm hùm xám P. poliphagus 200 mm tr lên 2 Cá mú (song) các lo i Epinephelus 500 g/con tr lên 3 Cá Cam (cá cam s c đen) Seriola migrofasciata 200 mm tr lên 4 Cá măng bi n Chanos chanos 500 g/con tr lên B THU S N Ph l c 3a DANH M C
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. GI NG THU S N NƯ C NG T ĐƯ C PHÉP NH P KH U THÔNG THƯ NG STT Tên Vi t Nam Tên khoa h c 1 2 3 A Cá 1 Cá lóc bông Ophiocephalus micropeltes 2 Cá trê vàng Clarias macrocephalus 3 Cá trê tr ng Clarias batracnus 4 Cá s c r n Trichogaster pectoralis 5 Lươn fluta alba 6 Cá b ng tư ng Oxyeleotris marmoratus 7 Cá mè vinh Puntius gonionotus 8 Cá he vàng Puntius altus 9 Cá ba sa Pangasius bocourti 10 Cá tra Pangasius pangasius 11 Cá chép Cyprinus carpio 12 Cá trôi Cirrhina moritorella 13 Cá tai tư ng Osphronemus gorami 14 Cá mè tr ng Hypophthalmichihys molitrix 15 Cá b ng Spinibarbichthys denticulatus 16 Cá chiên Bagarius bagarius 17 Cá chình Anguilla anguilla 18 Cá chu i (x p) Ophiocephalus maculatus 19 Cá di c Carassius auratus 20 Cá lăng Hemibagrus elongatus 21 Cá mè hoa Aristichthys nobilis 22 Cá Mrigal Cirrhina mrigala 23 Cá qu Ophiocephalus maculatus 24 Cá rô hu Labeo rohita 25 Cá rô đ ng Anabas testudineus 26 Cá rô phi r n dòng Đài Loan Tilapia niloticus
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. dòng Thái Lan 27 Cá rô phi h ng Oreochromis sp 28 Cá lóc Ophiocephalus striatus 29 Cá tr m đen Mylopharyngodon piceus 30 Cá tr m c Ctenopharyngodon idellus 31 Cá trê đen Clarias fucus 32 Cá trê phi Clarias gariepinus 33 Cá v n Megalobrama terminalis 34 Cá chim tr ng Colossoma brachypomum B Giáp xác lư ng cư 1 Tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii 2 Cua đ ng Somanniathelpusa sinensis 3 Tôm càng nư c ng t Macrobrachium nipponen C Nhuy n th 1 Trai sông Sinanododonta elliptica 2 Trai cánh Hyriopsis cumingii 3 Trai cóc Lamprotula sp 4 c nh i Pilapolita D Lư ng cư 1 Baba hoa Trionyx sinensis 2 Baba gai T. steinechderi 3 Baba Nam b T. cartilagineus B THU S N Ph l c 3b DANH M C GI NG H I S N ĐƯ C PHÉP NH P KH U THÔNG THƯ NG STT Tên Vi t Nam Tên khoa h c
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 2 3 A. Cá 1 Cá b ng b p Ostrichthys sinensis 2 Cá cu cam Seriola dumerilli 3 Cá đ i m c Mugiola cephalus 4 Cá h ng Lutianus erythroterus 5 Cá măng bi n Chanos chanos 6 Cá ng a Nh t B n Hippocampus japonicus 7 Cá ng a đen H. kuda 8 Cá ng a ch m H. trimaculatus 9 Cá ng a gai H. histrix 10 Cá mú (song) ch m đ Epinephelus akaara 11 Cá song ch m t ong E. merra 12 Cá song hoa nâu E. fuscoguttatus 13 Cá song v ch E. brunneus 14 Cá tráp vàng Taius tumifrons 15 Cá ch m (vư c) Lates calcarifer 16 Cá b p Rachycentron canadum 17 Cá chim tr ng Pampus argenteus B. Giáp xác 1 Artemia dòng caliphonia dòng Artemia sanphracysco 2 Cua ca ra Eriochei sinensis 3 Cua bi n Scylla serrata 4 Tôm he Penaeus sp 5 Tôm nương P. orientallis 6 Tôm mùa (l t) P. merguiensis 7 Tôm he Nh t P. japonicus 8 Tôm he n Đ P. indicus 9 Tôm th r n P. semisulcatus 10 Tôm sú P. monodon
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 11 Tôm hùm bông Panulirus ornatus 12 Tôm hùm đ P. longipes 13 Tôm hùm s i P. homarus 14 Tôm hùm v n Panulirus vesicolor 15 Tôm r o Metapennaeus ensis C. Nhuy n th 1 Bào ngư Halitotis diversicolor 2 H u c a sông Ostea rivularis 3 Đi p răng lư c Chlamys nobilis 4 Ngao Meretrix s n ph m 5 Ngán Lucina philippinarum 6 Nghiêu Meretrix lyrata 7 c 8 Sò lông Arca anadara suberenata 9 Sò huy t A. andara granora 10 Sá sùng Atipuncula sp 11 Trai ng c Peguin Pteria penguin 12 Trai ng c Maxima Pinctada maxima 13 Trai ng c Margarittifera Pinctada margarittifera 14 Trai ng c Martensii Pinctada martensii 15 H i sâm Holothuria sp 16 V m Mytilus viridus D. Rong t o 1 Rong câu ch vàng Gracilaria verrucosa 2 Rong s n Kappaphycus sp (Eucheuma) 3 Rong mơ Sargassum sp 4 Các loài rong bi n 5 T o làm th c ăn cho u trùng tôm cá
Đồng bộ tài khoản