Quyết định số 3453/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
6
download

Quyết định số 3453/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3453/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3453/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3453/Q -BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY T TOÁN D ÁN HOÀN THÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c, Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c; Xét báo cáo quy t toán c a S Giao thông v n t i Lào Cai; k t qu ki m toán c a Công ty c ph n Ki m toán và Tư v n thu (ATC) t i báo cáo ki m toán s 37/2006/ATC- XDCB ngày 8/11/2006 và báo cáo ki m toán b sung s 22/2008/BCXD-ATC ngày 23/7/2008; Biên b n th m tra c a T tư v n giúp vi c H i ng xét duy t quy t toán B Giao thông v n t i ngày 30/10/2008 ; ý ki n c a các thành viên H i ng xét duy t quy t toán B Giao thông v n t i; ý ki n c a B trư ng B Giao thông v n t i ngày 11/11/2008. Theo ngh c a ông V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy t toán d án hoàn thành: - Tên d án: D án C i t o, nâng c p qu c l 279 o n Nghĩa ô - Văn Bàn t Km36 – Km109, t nh Lào Cai. - Ch u tư: S Giao thông v n t i Lào Cai. - a i m xây d ng: t nh Lào Cai. - Th i gian kh i công: 6/2001; th i gian hoàn thành: 12/2004. i u 2. K t qu u tư: 1. Ngu n v n u tư
  2. ơn v : ng Ngu n ư c duy t Th c hi n T ng s 131.438.980.785 109.775.427.100 Trong ó: - V n NSNN 21.214.128.690 8.722.821.400 - V n vay tín d ng 110.224.852.095 101.052.605.700 2. Chi phí u tư : ơn v : ng N i dung T ng d toán ư c duy t Chi phí u tư ư c quy t toán T ng s 131.438.980.785 108.592.321.442 - Xây l p 110.224.852.095 101.830.679.879 - Chi phí khác 20.560.203.412 6.761.641.563 - D phòng 653.925.278 (Chi ti t theo ph l c s 01/QL279 kèm theo). 3. Chi phí u tư ư c phép không tính vào giá tr tài s n: Không 4. Giá tr tài s n hình thành qua u tư: ơn v : ng Công trình thu c ch u Công trình giao ơn v khác N i dung tư qu n lý qu n lý T ng s 0 108.592.321.442 1. Tài s n c nh 0 108.592.321.442 2. Tài s n lưu ng 0 0 i u 3. Trách nhi m c a ch u tư và các ơn v liên quan : 1. Trách nhi m c a ch u tư: - ư c phép t t toán ngu n v n và chi phí u tư công trình theo úng qui nh.
  3. 2. Công n n ngày 30/5/2007: T ng n ph i thu: 1.273.987.268 ng T ng n ph i tr : 90.881.610 ng (Chi ti t các kho n công n theo ph l c s 02/QL279 kèm theo). 3. Trách nhi m c a ơn v ti p nh n tài s n : ơn v ti p nh n tài s n có trách nhi m ghi tăng giá tr tài s n, ngu n v n hình thành tài s n và qu n lý khai thác theo qui nh. 4. Trách nhi m c a cơ quan, ơn v liên quan: S Giao thông v n t i Lào Cai th c hi n vi c thu h i công n ph i thu và chi tr các kho n còn n cho các ơn v theo qui nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các ông V trư ng V Tài chính, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S GTVT Lào Cai, Giám c Ban qu n lý d án các công trình giao thông Lào Cai và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( b/c ); - ơn v c p phát v n liên quan; - V KH T; - C c QLXD&CLCTGT; - TTr B ; - Lưu: VP, V TC Nguy n H ng Trư ng
Đồng bộ tài khoản