Quyết định số 3458/QĐ-ĐT về việc ban hành quy chế trường dạy nghề dân lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 3458/QĐ-ĐT về việc ban hành quy chế trường dạy nghề dân lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3458/qđ-đt về việc ban hành quy chế trường dạy nghề dân lập do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3458/QĐ-ĐT về việc ban hành quy chế trường dạy nghề dân lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3458/Q - T Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 1996 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 3458/GD- T NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 1996 V VI C BAN HÀNH QUY CH TRƯ NG D Y NGH DÂN L P B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ OT O Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 90/CP ngày 14/11/1993 c a Chính ph quy nh cơ c u khung c a h th ng giáo d c qu c dân, h th ng văn b ng, ch ng ch v giáo d c và ào t o c a Nư c C ng hoà XHCN Vi t Nam; Theo ngh c a Ông V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và D y nghg ; QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n "Quy ch trư ng D y ngh dân l p". i u 2: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . Ông V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy ch ban hành theo Quy t nh này. i u 3: Các ông (bà) Ch t ch U ban nhân dân T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương, Cháng Văn phòng, V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và D y ngh , V trư ng các V có liên quan, Giám c các S Giáo d c - ào t o và Hi u trư ng các trư ng D y ngh dân l p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Chí áo ( ã ký) QUY CH
 2. TRƯ NG D Y NGH DÂN L P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3458 GD- T ngày 22/8/1996 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1: Trư ng d y ngh dân l p (vi t t t là DNDL) là m t trong các lo i hình trư ng d y ngh do các t p th ho c t ch c xã h i ng ra u tư, thành l p trên cơ s nhà nư c cho phép. Kinh phí ho t ng t các ngu n ngoài ngân sách Nhà nư c. i u 2: Trư ng DNDL là ơn v cơ s ào t o và b i dư ng ngh thu c h th ng giáo d c qu c dân th ng nh t c a nư c C ng hà XHCN Vi t Nam. Trư ng t dư i s qu n lý c a S Giáo d c - ào t o. M i ho t ng c a trư ng ph i tuân theo các quy nh c a B Giáo d c và ào t o và pháp lu t c a Nhà nư c. i u 3: Vi c thành l p ho c gi i th Trư ng DNDL do UBND t nh ho c Thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh trên cơ s ngh c a S Giáo d c - ào t o. Trư ng DNDL có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. i u 4: Trư ng DNDL có nhi m v : 1. T ch c ào t o ngh theo m c tiêu, chương trình chuNn c a Nhà nư c, ng th i tuỳ theo yêu c u và i u ki n c th ào t o ngh theo m c tiêu, Chương trình có gi i h n (khác chuNn). 2. T ch c b i dư ng nâng cao trình ngh , nh m áp ng k p th i yêu c u c a th c ti n s n xu t cho m i i tư ng có nhu c u. 3. Tham gia d y ngh cho h c sinh ph thông n u có i u ki n. 4. Nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c k thu t và công ngh , k t h p th c t p v i s n xu t và d ch v . Chương 2 THÀNH L P TRƯ NG D Y NGH DÂN L P i u 5: Các xã h i ho c m t t p th cùng ng tên ư c quy n xin phép thành l p trư ng DNDL. Các t ch c ho c t p th nói trên mu n ư c phép thành l p trư ng DNDL ph i m b o các i u ki n cơ b n sau ây: 1. Có cán b có trình và kinh nghi m trong công tác lãnh o, qu n lý giáo d c, ào t o và chuyên môn nghi p v . 2. Có l c lư ng giáo viên m b o ch t lư ng áp ng m c tiêu ào t o và ph i s lư ng phù h p v i quy mô theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o.
 3. 3. Cơ s v t ch t, k thu t và các i u ki n ph c v cho gi ng d y, h c t p th c t p ngh nghi p (máy móc, trang thi t b k thu t, gi ng ư ng, cơ s th c hành...) áp ng yêu c u ngh nghi p và quy mô ào t o. i u 6: Th t c xin m trư ng: A. Khi xin thành l p trư ng DNDL, các t ch c ho c t p th ng tên xin m trư ng ph i làm ơn g i n S Giáo d c - ào t o. N i dung cơ b n c a ơn là: 1. Tên trư ng 2. M c tiêu ào t o c a các ngh 3. a i m trư ng 4. T ng s v n và tài s n ban u 5. Danh sách thành viên h i ng sáng l p (H SL) trư ng DNDL (có ch ký c a t ng thành viên). Thành viên H SL bao g m: 5.1. Các nhà giáo, nhà khoa h c và nhà qu n lý giáo d c và ào t o có nguy n v ng thành l p trư ng. 5.2. Các ch u tư xây d ng trư ng DNDL. Danh sách các thành viên H SL ph i ư c trình lên S GD- T kèm theo lý l ch ho t ng c a t ng thành viên, có xác nh n c a cơ quan ho c chính quy n a phương qu n lý tr c ti p. Ch sau khi ư c S Giáo d c - ào t o ch p nh n b ng văn b n, H SL trư ng DNDL m i ư c ho t ng. B. Trong th i h n 3 tháng k t ngày ư c công nh n, H SL ph i t ch c b u H QT và trình lên S Giáo d c - ào t o b n án t ch c và i u l ho t ng c a trư ng DNDL. 1. B n án t ch c g m nh ng n i dung ch y u sau ây: 1.1. Tên trư ng DNDL. 1.2. a i m và quy ho ch sơ b nơi trư ng óng (có ý ki n xác nh n c a chính quy n a phương s t i). 1.3. T ng s v n, tài s n ban u ã có: có ch ng nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c. 1.4. T ch c quá trình ào t o: - Các ngh và lo i hình ào t o
 4. - Phương th c tuy n sinh và công nh n t t nghi p - Quy nh v h c phí - Các quy nh v gi ng d y và h c t p - M c tiêu, k ho ch gi ng d y và chương trình tóm t t các môn h c c a các ngh ào t o (dài h n cho B Giáo d c & T, ng n h n cho S GD- T). 1.5. Danh sách giáo viên, viên ch c bao g m: làm vi c theo H p ng dài h n và ng n h n (ghi rõ trình , kh năng chuyên môn k thu t, nghi p v , qu n lý ào t o năng l c sư ph m, các văn b ng ã có) và các ch ti n lương, ti n thư ng.... 1.6. B n th ng kê s lư ng, ch t lư ng và các phương ti n ph c v cho gi ng d y và th c hành (máy, trang thi t b k thu t, phòng h c lý thuy t và th c hành,...). 1.7. Danh sách các thành viên H i ng qu n tr (H QT), hi u trư ng, kèm theo b n sơ y u lý l ch c a t ng cá nhân (có xác nh n c a cơ quan ho c chính quy n a phương nơi tr c ti p qu n lý) và b n sao các văn b ng, ch ng ch ào t o c a t ng ngư i. 1.8. Cơ c u t ch c c a trư ng DNDL, bao g m: T ch c, hành chính, ào t o... 2. i u l ho t ng c a trư ng DNDL do H SL xây d ng trên cơ s quy ch này và các quy nh c a B Giáo d c và ào t o. N i dung c a i u l g m các n i dung cơ b n sau: 2.1. Tên trư ng DNDL 2.2. M c tiêu ào t o các ngh mà trư ng nh ào t o 2.3. Cơ c u t ch c và qu n lý c a trư ng 2.4. Nhi m v và quy n h n c a các t ch c giúp vi c c a trư ng 2.5. Tài chính bao g m: các ngu n v n, nguyên t c và ch thu chi. 2.6. V viên ch c và giáo viên: Tuy n d ng (trình , kh năng chuyên môn, nămg l c qu n lý ào t o,....), quy n l i và nghĩa v . 2.7. V h c sinh: quy n l i và nghĩa v . 2.8. Ch khen thư ng, k lu t i v i giáo viên, viên ch c và h c sinh. 2.9. i u ki n t m ng ng ho t ng ho c t gi i th . i u 7: Trên cơ s nghiên c u các văn b n và ki m tra th c t , n u th y thành l p ư c, thì S Giáo d c - ào t o trình UBND t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh thành l p trư ng.
 5. Sau khi có quy t nh thành l p trư ng và quy t nh công nh n H i ng qu n tr , H SL trư ng bàn giao công vi c cho H QT và ch sau khi bàn giao xong, HDSL m i h t trách nhi m c a mình. Chương 3 T CH C VÀ QU N LÝ i u 8: Trong trư ng DNDL H i ng qu n tr (H QT) là t ch c có quy n cao nh t. S lư ng thành viên H QT do H SL ho c H QT nhi m kỳ trư c ó n nh và b u c , UBND t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh công nh n. Cơ c u thành viên H QT như sau: 1. 2/3 thành viên i di n cho các ch u tư và nh ng ngư i ng ra quyên góp v n. 2. 1/3 thành viên i di n cho giáo viên và viên ch c c a trư ng. Ch t ch H QT ư c b u trong phiên h p u tiên c a H i ng, sau ó ph i ư c UBND t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh b nhi m. Ch t ch H QT là 1 i di n c a t ch c xin m trư ng ho c m t trong các ch u tư ch y u, hay m t thành viên chính có nhi m v i quyên góp v n, có trình i h c tr lên, có hi u bi t v qu n lý giáo d c và ào t o. i u 9: H QT có nh ng quy n h n và nhi m v sau ây: 1. Quy t nh m i ch trương và phương hư ng phát tri n c a trư ng. 2. Quy t nh v tài chính, tài s n, trang thi t b và cơ s v t ch t c a trư ng. Duy t và quy t toán ngân sách hàng năm cho toàn b các ho t ng c a trư ng. 3. Quy nh các ch tuy n d ng, ti n lương, ph c p và các phúc l i cho giáo viên và viên ch c, ch h c phí c a h c sinh. 4. Xác nh vi c liên k t, h p tác và v n ng m i tài tr c a các t ch c giáo d c và ào t o, các cá nhân, t ch c xã h i trong và ngoài nư c nh m m c ích phát tri n s nghi p giáo d c và ào t o c a trư ng, nhưng các ho t ng ó không ư c vi ph m các lu t l c a nhà nư c ho c làm phương h i n danh d và l i ích qu c gia. 5. Xác nh quy mô và ngh ào t o, phương th c tuy n sinh,... 6. Thành l p các h i ng xét duy t k ho ch ào t o, chương trình các môn h c, h i ng thi, h i ng khen thư ng, k lu t. 7. Giám sát, ki m tra các ho t ng c a hi u trư ng và các t ch c trong trư ng, nh m m c ích m b o cho m i ho t ng th c hi n úng quy nh, quy ch c a trư ng và c p trên. H i ng qu n tr h p thư ng kỳ m i năm ít nh t 2 l n quy t nh các công vi c c a trư ng.
 6. i u 10: ng u trư ng DNDL là Hi u trư ng, Hi u trư ng do H i ng Qu n tr gi i thi u và Giám c S GD- T ra quy t nh b nhi m ho c mi n nhi m. Hi u trư ng trư ng DNDL ph i là công dân Vi t Nam, có thái chính tr t t, ch p hành y các ch trương, chính sách và pháp lu t Nhà nư c, t t nghi p i h c tr lên, có năng l c t ch c, qu n lý công tác giáo d c và ào t o và ã tr i qua công tác ào t o t 5 năm tr lên và hi n là thành viên c a H QT. Hi u trư ng trư ng DNDL ph i là ngư i không thu c biên ch Nhà nư c. i u 11: Hi u trư ng là ngư i ch u trách nhi m trư c H QT và i u hành toàn b ho t ng c a nhà trư ng theo úng các quy nh c a B Giáo d c và ào t o, c a c p trên tr c ti p qu n lý trư ng và pháp lu t Nhà nư c. Hi u trư ng có nh ng nhi m v và quy n h n: 1. Tr c ti p t ch c và i u hành m i ho t ng c a nhà trư ng. 2. Là ch tài kho n. 3. Th c hi n nghiêm ch nh m c tiêu, k ho ch ào t o, n i dung chương trình ào t o, b i dư ng ngh , công tác tuy n sinh, th c t p s n xu t và d ch v , c ng c và tăng cư ng cơ s v t ch t nhà trư ng, b i dư ng giáo viên. 4. Qu n lý và s d ng có hi u qu tài chính và tài s n c a nhà trư ng. 5. Th c hi n các quy nh c a H QT v ti n lương, ti n công, h c phí, h c b ng, khen thư ng k lu t i v i cán b , giáo viên và h c sinh. 6. Ký các văn b ng t t nghi p, ch ng ch ngh cho h c sinh theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 7. Th c hi n ch báo cáo t ng k t nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a H QT và S Giáo d c - ào t o. 8. Gi i quy t t t các h u qu n u trư ng b gi i th . i u 12: Phó hi u trư ng là ngư i giúp vi c hi u trư ng i u hành m t s công tác do Hi u trư ng phân công. Phó hi u trư ng ph i là ngư i không thu c biên ch Nhà nư c. Phó hi u trư ng ph i t t nghi p cao ng tr lên, ng th i ã qua gi ng d y ho c công tác trong ngành Giáo d c và ào t o ít nh t là 5 năm. S lư ng phó hi u trư ng do Hi u trư ng xu t và Giám c S GD- T ra quy t nh b nhi m. i u 13: Hi u trư ng ư c phép v n d ng "Quy ch trư ng ngh Nhà nư c" xu t thành l p các ơn v phòng, ban,.... giúp vi c và d ki n các trư ng, phó các ơn v . Sau khi ư c H QT phê duy t, hi u trư ng ký quy t nh thành l p, b nhi m và xây d ng ch c năng, nhi m v cho t ng ơn v . Các trư ng b ph n nói i u này ph i là nh ng ngư i không thu c biên ch Nhà nư c.
 7. i u 14: Trong trư ng DNDL có các t ch c oàn th chính tr , xã h i. Vi c thành l p và ho t ng các t ch c này ư c th c hi n theo i u l và ch c năng c a t ch c mình. Hi u trư ng trư ng DNDL có trách nhi m t o i u ki n thu n l i các oàn th ho t ng theo pháp lu t quy nh. i u 15: Trư ng DNDL ph i ch u s ki m tra, thanh tra c a S Giáo d c - ào t o, c a Thanh tra Nhà nư c các c p có thNm quy n nh m m b o cho vi c th c hi n quá trình ào t o úng m c tiêu, n i dung, chương trình... như trư ng ã ăng ký. i u 16: N u trư ng DNDL vi ph m các quy nh c a b n quy ch này và các quy nh khác c a B Giáo d c và ào t o và Nhà nư c, thì S Giáo d c - ào t o có quy n: 1. Nh c nh b ng văn b n. 2. Ra l nh ng ng tuy n sinh m t s ngh ho c t t c các ngh ào t o. 3. Trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh óng c a và thu h i gi y phép ho t ng. i u 17: Khi có l nh thu h i gi y phép ho t ng, trư ng DNDL ph i giao n p t t c các tài li u có liên quan n k t qu ào t o cho S Giáo d c - ào t o xét, c p gi y ch ng nh n k t qu h c t p cho h c sinh. ng th i S Giáo d c - ào t o ch nh nh ng ngư i ph trách vi c thanh toán các kho n n tài chính, tài s n c a trư ng DNDL theo các quy nh v tài chính c a Nhà nư c và c a trư ng DNDL. i u 18: Trư ng DNDL có th chuy n i sang các lo i hình trư ng d y ngh khác, n u có s thay i v cơ c u u tư cơ s v t ch t k thu t và cơ c u các ngu n kinh phí m b o cho các ho t ng thư ng xuyên c a trư ng. Trên cơ s ơn xin phép chuy n i c a H QT trư ng DNDL, S Giáo d c - ào t o s xem xét và trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh công nh n vi c chuy n i. Chương 4 CÁN B VÀ GIÁO VIÊN i u 19: M i giáo viên, viên ch c làm vi c trong trư ng DNDL có nghĩa v , quy n l i theo B lu t Lao ng, các quy nh c a B Giáo d c và ào t o và quy ch c a trư ng. Giáo viên và viên ch c trư ng DNDL do hi u trư ng ký h p ng làm vi c dài h n ho c ng n h n theo quy nh c a B lu t Lao ng sau khi ã ư c H QT phê duy t. i u 20: Giáo viên trư ng DNDL ph i có trình t Trung h c k thu t nghi p v tr lên và có tay ngh ít nh t b c 4/7, n u là công nhân thì ph i có tay ngh b c 5/7 tr lên và ã qua b i dư ng nghi p v sư ph m.
 8. Trư ng DNDL có th m i các giáo viên th nh gi ng và nh ng ngư i ang công tác t i các cơ quan Nhà nư c, nhưng ph i ư c th trư ng cơ quan qu n lý tr c ti p ng ý b ng cách ký xác nh n vào văn b n h p ng gi a trư ng và cá nhân ó. Nh ng ngư i ang trong biên ch Nhà nư c, khi chuy n sang làm vi c trư ng DNDL v n ư c tính th i gian công tác liên t c hư ng các ch b o hi m xã h i, n u ti p t c n p b o hi m xã h i theo quy nh c a Nhà nư c. i u 21: Giáo viên trư ng DNDL có quy n: 1. ư c s d ng cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b , phương ti n, dùng d y h c và các tài li u,... c a trư ng dùng vào m c ích giáo d c và gi ng d y. 2. ư c tham gia bàn b c, góp ý, ánh giá v n i dung, phương pháp gi ng d y và các ho t ng khác v i nhà trư ng. 3. Có quy n ch m d t h p ng n u hi u trư ng th c hi n sai h p ng ký k t mà sau khi ki n ngh không ư c gi i quy t tho áng. i u 22: Giáo viên trư ng DNDL có nhi m v : 1. Tôn tr ng và th c hi n nghiêm túc h p ng ã ký v i trư ng DNDL. 2. Tham gia y các ho t ng giáo d c, gi ng d y, hư ng d n th c hi n và các ho t ng xã h i khác trong nhà trư ng ã ư c phân công, ho c theo h p ng ã ký. 3. Th c hi n y các quy ch chuyên môn trong ph m vi công vi c mình ph trách. Chương 5 H C SINH i u 23: M i công dân Vi t Nam có nguy n v ng và nhu c u h c ngh , có trình văn hoá m c c n thi t theo yêu c u c a t ng ngh c th , u ư c phép ăng ký d tuy n vào h c ho c b i dư ng ngh t i trư ng DNDL. Vi c tuy n sinh ư c ti n hành theo quy ch c a B Giáo d c và ào t o. i u 24: H c sinh có nh ng quy n l i: 1. ư c m b o v k t qu h c t p theo m c tiêu ào t o như ã ghi trong k ho ch ho c h p ng ào t o. 2. ư c s d ng cơ s v t ch t k thu t c a trư ng ph c v cho m c ích h c t p, rèn luy n tay ngh . 3. ư c hư ng m t ph n k t qu do ào t o k t h p v i s n xu t làm ra s n phNm.
 9. 4. ư c c p b ng t t nghi p i v i h ào t o chính quy dài h n t p trung ho c ch ng ch ngh i v i h ào t o ng n h n, n u t yêu c u theo quy nh trong quy ch do B Giáo d c và ào t o ban hành. 5. ư c hoàn tr l i s ti n th a ng trư c cho nhà trư ng, n u nhà trư ng không th c hi n úng h p ng. i u 25: H c sinh có nh ng nhi m v : 1. Chăm ch h c t p, m b o y n i dung, chương trình theo k ho ch ho c h p ng ào t o, th c hi n nghiêm túc nh ng hư ng d n c a giáo viên. 2. Tôn tr ng và th c hi n y n i quy, quy ch c a trư ng DNDL. 3. Gi gìn, b o qu n trang thi t b , dùng d y h c, cũng như các tài s n khác c a trư ng. 4. N p h c phí y và úng kỳ h n theo quy nh c a trư ng. 5. n bù y nh ng tài s n c a trư ng mà b n thân làm hư h ng. i u 26: Trong quá trình h c t p, h c sinh có thành tích s ư c khen thư ng, vi ph m khuy t i m s b thi hành k lu t theo quy ch c a trư ng DNDL. Chương 6 CÔNG TÁC ÀO T O VÀ B I DƯ NG i u 27: Công tác ào t o và b i dư ng ngh ư c t ch c theo các hình th c sau: 1. T ch c ào t o theo m c tiêu, chương trình chuNn (h dài h n): Trư ng DNDL ư c phép ào t o các ngh có trong "Danh m c ngh ào t o công nhân k thu t, nhân viên k thu t và nghi p v " do B Giáo d c và ào t o ban hành và có trách nhi m ăng ký v i S Giáo d c - ào t o. Quá trình ào t o ph i th c hi n theo úng m c tiêu, k ho ch ào t o, chương trình môn h c do B Giáo d c và ào t o ban hành. i v i nh ng ngh chưa có k ho ch ào t o và chương trình môn h c do B Giáo d c và ào t o ban hành, thì Hi u trư ng trư ng DNDL t ch c biên so n theo hư ng d n trong "quy nh m c tiêu, chương trình ào t o công nhân k thu t" c a B Giáo d c và ào t o và trình B Giáo d c và ào t o phê duy t. 2. T ch c ào t o theo m c tiêu, chương trình có gi i h n (h ng n h n): K ho ch ào t o, chương trình, n i dung và hình th c t ch c ào t o do Hi u trư ng t ch c biên so n trên cơ s nhu c u c a ngư i h c. 3. T ch c b i dư ng nâng cao trình ngh :
 10. K ho ch ào t o, chương trình n i dung b i dư ng do Hi u trư ng ban hành trên cơ s tho thu n c a ngư i h c. i u 28: B ng t t nghi p và ch ng ch ào t o ngh do B Giáo d c và ào t o ban hành th ng nh t, S Giáo d c - ào t o tr c ti p qu n lý và phát hành. Chương 7 TÀI CHÍNH i u 29: V n c a trư ng DNDL bao g m: Ti n m t, cơ s v t ch t, trang thi t b , nhà xư ng,... có t ban u và có trong quá trình ho t ng. Các ngu n u tư: 1. Góp c ph n c a các ch u tư 2. H tr c a ngân sách Nhà nư c (n u có) 3. Các cá nhân và t ch c trong và ngoài nư c ng h ho c tài tr 4. Quá trình ho t ng c a trư ng tích t ư c 5. Vay v n 6. H c phí và k t qu c a th c t p k t h p v i lao ng s n xu t, d ch v theo ngành ngh ào t o, nghiên c u áp d ng ti n b khoa h c k thu t. i u 30: Hàng năm, trư ng DNDL ph i xây d ng các phương án thu chi. Trên cơ s các ngu n v n thu trên, H QT phân chia thành các kho n chi cơ b n sau: 1. Ti n tr công theo h p ng 2. Chi ph c v gi ng d y và h c t p 3. Chi th c t p và nghiên c u áp d ng công ngh m i vào s n xu t 4. Bù p và tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t và qu phúc l i xã h i. H i ng qu n tr quy nh c th vi c phân b và s d ng v n c a trư ng DNDL theo các quy nh v tài chính, k toán ã ư c Nhà nư c ban hành. Hi u trư ng ph i ch u trách nhi m l p và th c hi n k ho ch thu, chi c th theo s phân b chung c a H QT hàng năm i u 31: Hàng năm H i ng qu n tr t ch c ki m tra s sách tài chính c a trư ng DNDL. Hi u trư ng trư ng DNDL có trách nhi m g i báo cáo quy t toán hàng năm cho H QT theo dõi.
 11. Khi trư ng DNDL có d u hi u vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v qu n lý tài chính, S Giáo d c - ào t o s ph i h p v i các cơ quan h u quan c oàn thanh tra tài chính v trư ng xem xét và k t lu n. H QT và Hi u trư ng có trách nhi m t o i u ki n cho oàn làm vi c và gi i trình các v n do oàn t ra. Chương 8 KI M TRA, THANH TRA, KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 32: B Giáo d c và ào t o và S Giáo d c - ào t o có quy n ki m tra, thanh tra m i ho t ng c a trư ng DNDL. Trư ng DNDL có trách nhi m t o m i i u ki n B Giáo d c và ào t o và S Giáo d c - ào t o ti n hành ki m tra, thanh tra ư c thu n l i. i u 33: N i dung công tác ki m tra, thanh tra là nh ng v n ã ư c quy nh trong quy ch này và các quy ch , quy nh khác v giáo d c và ào t o do B Giáo d c và ào t o ban hành, chính sách, pháp lu t Nhà nư c. Khi th c hi n các vi c sau ây, trư ng DNDL ph i ư c s ch p thu n c a S Giáo d c - ào t o: 1. Vay ti n m t hay nhi u l n có t ng s quá 25% giá tr tài s n c a trư ng DNDL ã tr ph n giá tr do Nhà nư c óng góp (n u có) t i th i i m ó. T ng s các kho n n không ư c vư t quá giá tr tài s n c a trư ng. 2. H p tác v i nư c ngoài trong lĩnh v c giáo d c và ào t o. i u 34: Trư ng DNDL và m i cán b , giáo viên c a trư ng ư c các c p lãnh o c p trên khen thư ng khi có thành tích xu t s c trong vi c óng góp cho s nghi p giáo d c và ào t o. i u 35: Ch t ch và các thành viên H QT, Hi u trư ng và m i giáo viên, viên ch c c a trư ng, n u vi ph m quy ch , các quy nh v giáo d c và ào t o, tài chính, kinh t và các pháp lu t Nhà nư c, thì tuỳ theo m c s b x lý theo pháp lu t hi n hành. Chương 9 I U KHO N THI HÀNH i u 36: Quy ch này ư c áp d ng th ng nh t cho t t c các trư ng DNDL k t ngày ký ban hành. Ông V trư ng V Trung h c chuyên nghi p và d y ngh ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n quy ch này.
Đồng bộ tài khoản