Quyết định số 347-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 347-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 347-CP về việc thành lập Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 347-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 347-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1977 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-07-1960; Căn cứ nghị định số 242-CP ngày 13-12-1965 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp; Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. – Nay thành lập Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp, thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp. Điều 2. – Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp là cơ quan khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề về khoa học giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp và những vấn đề làm cơ sở khoa học cho những quyết định về chủ trương, chính sách và biện pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ đại học và trung học chuyên nghiệp. Điều 3. - Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp do một Viện trưởng phụ trách, có hai hoặc ba Phó viện trưởng giúp việc. Điều 4. - Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quy định; bảo đảm biên chế gọn, nhẹ, và hoạt động có hiệu quả thiết thực. Điều 5. - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm thi hành quyết định này. T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Hùng
Đồng bộ tài khoản