Quyết định số 3489/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 3489/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3489/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01/01/2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3489/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH SƠN LA Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 3489/QĐ-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH SƠN LA ÁP D NG T NGÀY 01/01/2009 U BAN NHÂN DÂN T NH SƠN LA Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t đ t đai năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u Ngh đ nh s 188/2004/ NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Thông tư s 114/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B Tài chính: Hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t và Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP; Căn c Ngh quy t kỳ h p th 11 HĐND t nh khoá XII v vi c thông qua phương án giá các lo i đ t áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2009 trên đ a bàn t nh Sơn La; Xét đ ngh c a S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 236/TTr- STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Sơn la, áp d ng k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. (Có ph l c chi ti t 9 b ng giá đ t kèm theo) Đi u 2. Giá các lo i đ t t i các b ng giá đ t đư c xác đ nh như sau 1. Đ i v i đ t nông nghi p, đ t lâm nghi p: Th c hi n theo các bi u giá đ t quy đ nh t i Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph , không phân h ng đ t và phân lo i xã theo khu v c bao g m: - Đ t tr ng cây hàng năm: G m đ t tr ng lúa 01 v , đ t tr ng lúa 02 v , đ t tr ng cây hàng năm. - Đ t tr ng cây lâu năm. - Đ t r ng s n xu t. - Đ t nuôi tr ng thu s n. - Đ t r ng phòng h , r ng đ c d ng. 2. Đ t t i nông thôn 2.1. Đ t t i khu dân cư ven đô th , khu công nghi p, khu thương m i, khu du l ch, đ u m i giao thông, tr c đư ng giao thông chính, đ t trung tâm c m xã, đ t trung tâm xã. a) V giá đ t: Giá đ t đư c xác đ nh c th cho t ng tuy n đư ng, t ng khu v c trung tâm c m xã, khu công nghi p, khu thương m i, đ u m i giao thông theo các v trí đ t t v trí 1 đ n v trí 5. b) V trí đ t: Đư c phân thành 5 v trí. - V trí 1: Đ t có m t ti n ti p giáp v i tr c đư ng giao thông chính ho c g n khu thương m i, khu du l ch trong ph m vi đ t h gia đình đang s d ng, nhưng t i đa không quá 20 m tính t ch gi i xây d ng. - V trí 2: Đ t sau v trí 1 trong ph m vi đ t h gia đình đang s d ng, nhưng t i đa không quá 40 m tính t ch gi i xây d ng.
 2. - V trí 3: Đ t sau v trí 2 trong ph m vi đ t h gia đình đang s d ng, nhưng t i đa không quá 60 m tính t ch gi i xây d ng. - V trí 4: Đ t sau v trí 3 trong ph m vi đ t h gia đình đang s d ng, nhưng t i đa không quá 80 m tính t ch gi i xây d ng. - V trí 5: Đ t còn l i sau v trí 4. 2.2. Đ t các xã thu c vùng nông thôn (tr m c giá đ t đã đư c quy đ nh t i đi m 2.1 kho n 2 Đi u 2 Quy t đ nh này): Giá đ t đư c xác đ nh theo 3 v trí đ t, không phân lo i xã theo khu v c. - V trí 1: Đ t có m t ti n ti p giáp v i đư ng giao thông liên thôn, liên b n, liên xã trong ph m vi đ t c a các h đang s d ng có c ly 40 m tính t tim đư ng. - V trí 2: Đ t sau v trí 1 trong ph m vi đ t c a các h đang s d ng có c ly 80 m tính t tim đư ng. - V trí 3: Đ t sau v trí 2 trong ph m vi đ t c a các h đang s d ng và đ t ti p giáp các tr c đư ng trong t , b n. 3. Đ t t i đô th 3.1. V giá đ t - Giá đ t đư c xác đ nh cho t ng lo i đô th , trong m i đô th xác đ nh cho t ng lo i đư ng ph , giá đ t t ng lo i đư ng ph đư c xác đ nh cho t ng đo n ph theo tiêu chí: Kh năng sinh l i, k t c u h t ng k thu t và h t ng cơ s đã đư c đ u tư, thu n l i cho sinh ho t, kinh doanh, du l ch, d ch v và kho ng cách t i các trung tâm đô th , thương m i, du l ch. - Các đư ng ph , tuy n ph đư c quy đ nh cho 5 v trí, m c giá quy đ nh t v trí 1 đ n v trí 5. 3.2. V v trí đ t -Đ t các h đang s d ng, phân thành 5 v trí như sau: V trí 1: Đư c xác đ nh có m t ti n li n k v i m t đư ng trong ph m vi đ t h gia đình đang s d ng, nhưng t i đa không quá 20 m tính t ch gi i xây d ng. V trí 2: Đư c xác đ nh sau v trí 1, trong ph m vi đ t c a h gia đình đang s d ng thu c lô 2, nhưng t i đa không quá 40 m tính t ch gi i xây d ng. V trí 3: Đư c xác đ nh sau v trí 2, trong ph m vi đ t c a h gia đình đang s d ng thu c lô 3, nhưng t i đa không quá 60 m tính t ch gi i xây d ng. V trí 4: Đư c xác đ nh sau v trí 3, trong ph m vi đ t c a h gia đình đang s d ng thu c lô 4, nhưng t i đa không quá 80 m tính t ch gi i xây d ng. V trí 5: Đ t còn l i sau v trí 4. - Đ i v i đ t c p m i: Xác đ nh v trí căn c theo quy ho ch c a t ng d án. 4. Đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn (bao g m c đ t m t nư c chuyên dùng) M c giá đ t c a t ng vùng, t ng v trí = 55% giá đ t li n k theo t ng vùng, t ng tuy n đư ng, t ng v trí đã quy đ nh b ng 6 đ t t i nông thôn, m c t i đa = 550.000đ/m2. 5. Đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i đô th (bao g m c đ t m t nư c chuyên dùng) M c giá đ t c a t ng vùng, đư ng ph , t ng v trí = 70% giá đ t li n k theo t ng vùng, t ng tuy n đư ng, t ng v trí đã quy đ nh b ng 7. Đi u 3. Ch t ch UBND các huy n, thành ph , các xã, phư ng, th tr n th c hi n niêm y t công khai các b ng giá đ t t i nơi công c ng như: Nhà văn hoá t , b n, ti u khu, Tr s UBND xã, th tr n, t , b n, ti u khu đ nhân dân đư c bi t và th c hi n. Đi u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám đ c các S : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng; C c trư ng C c Thu t nh; Giám đ c Kho b c Nhà nư c t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph và Th trư ng các cơ quan, đơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Quy t đ nh này đư c công b công khai t i các c p và nhân dân trong t nh và có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2009 đ n ngày 31 tháng 12 năm 2009./.
 3. TM. U BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH T CH - TT T nh u ; - TT HĐND t nh; (Đ - TT UBND t nh (5); báo - B Tài chính; cáo ) - B TN và Môi Trư ng; - C c KTVB B tư pháp; Hoàng Chí Th c - Như Đi u 4; - LĐ, CV - Văn phòng UBND t nh; - Trung tâm Công báo; - Lưu VT, KTTH Huy Anh 70 b n. B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH SƠN LA ÁP D NG T NGÀY 01/01/2009 (Kèm theo Quy t đ nh s 3489/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 c a UBND t nh Sơn La) B NG 1 : Đ T TR NG CÂY HÀNG NĂM ĐVT: 1.000 đ ng/m2 S TT Đ a bàn áp d ng Giá đ t (Các huy n, TP Sơn La ) 1 Đ t tr ng lúa nư c Đ t ru ng 01 v 5.0 Đ t ru ng 02 v 8.0 2 Đ t tr ng cây hàng năm 4.8 B NG 2 : Đ T TR NG CÂY LÂU NĂM ĐVT: 1.000 đ ng/m2 S TT Đ a bàn áp d ng Giá đ t Các huy n, TP Sơn La 4.0 B NG 3 : Đ T R NG S N XU T ĐVT: 1.000 đ ng/m2 S TT Đ a bàn áp d ng Giá đ t đ Các huy n, TP Sơn La 3.5 B NG 4 : Đ T NUÔI TR NG THU S N ĐVT: 1.000 đ ng/m2 S TT Đ a bàn áp d ng Giá đ t
 4. Các huy n, TP Sơn La 8.0 B NG 5 : Đ T R NG PHÕNG H , R NG Đ C D NG ĐVT: 1.000 đ ng/m2 S TT Đ a bàn áp d ng Giá đ t Các huy n, TP Sơn La 3.5 B NG 6 - Đ T T I NÔNG THÔN ĐVT: 1.000 đ ng/m 2 S TT Tuy n đư ng; Trung tâm c m xã, trung tâm Giá đ t xã V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 V trí 5 I. Đ T T I KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, KHU CÔNG NGHI P, Đ U M I GIAO THÔNG, TR C ĐƯ NG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG M I, KHU DU L CH A HUY N M C CHÂU I Qu c l 6 1 T giáp đ a ph n Hoà Bình đ n đư ng r 150 70 50 20 14 vào Hang Trùng (đư ng nhánh) 2 T đư ng r vào Hang Trùng đi ph m vi 200 80 60 20 14 200m 3 T ngoài ph m vi 200m đ n đ t Vân H 150 70 50 20 14 4 T giáp đ a ph n Th tr n M c Châu đ n 150 70 50 20 14 cách tr s UBND xã Chi ng H c 50m 5 T cách tr s UBND xã Chi ng H c 50m đi 200 80 60 20 14 ph m vi 200m 6 T ngoài ph m vi 200m đ n đư ng r Thu 150 70 50 20 14 đi n Tà Ni t 7 T đư ng r xu ng TĐ Tà Ni t đ n đư ng 200 80 60 20 14 r lên Trư ng ti u h c Tà Ni t+100m 8 T ngoài ph m vi 100m đ n h t đ t M c 150 70 50 20 14 Châu II T Qu c l 43 t b n Mu ng Phiêng Luông đ n B n phà 1 T c u b n Mu ng đ n đ p tràn b n Su i 150 70 50 20 14 Khem cách 100m 2 T đ p tràn b n Su i Khem cách 100m đ n 80 40 30 20 14 tr s UBND xã Nà Mư ng 3 T tr s UBND xã Nà Mư ng đ n ngã ba đi 200 80 60 20 14 Tà L i +100m (theo hư ng đi V n Yên)
 5. 4 T tr s UBND xã Nà Mư ng đ n tr s 100 50 30 20 14 Lâm trư ng + 300m 5 T ngã ba QL 43 hư ng đi xã Tà L i +100m 200 80 60 20 14 6 T hư ng đi xã Tà L i+100m đ n đư ng r 80 50 30 20 14 vào UBND xã Tà L i + 200m 7 T ph m vi ngoài 300m đ n h t B n phà 80 50 30 20 14 V n Yên III Tuy n đư ng t Km 9 đ n T.Tâm xã Tô Múa 1 T đư ng r Km 9 đ n cách tr s UBND xã 80 50 30 20 14 Chi ng Khoa 100m 2 T tr s UBND xã C.Khoa đi 2 hư ng 100 60 40 20 14 100m 3 T ngoài ph m vi 100m đ n cách đư ng r 80 50 30 20 14 đi Liên Hưng 100m 4 T đư ng r vào Liên Hưng đi 2 hư ng 200 80 50 20 14 100m đ n h t đ t nhà bia tư ng ni m 5 T ngoài ph m vi 100m đ n h t đ t trư ng 100 60 40 20 14 c p III Tô Múa + 100m IV Qu c l 43 đo n t giáp đ t Th tr n M c Châu đ n Tr s xã Lóng S p 1 T giáp đ t Th tr n M c Châu đi ph m vi 300 100 60 30 20 300m đ n c u Nà Bó 2 T c u Nà Bó đ n c u Nà Ngà 100 50 30 20 14 3 T c u Nà Ngà đ n đư ng r đi Chi ng 200 80 50 20 14 Kh a 4 T đư ng r đi Chi ng Kh a đ n c u (cung) 100 50 30 20 14 giao thông QL 43 5 T c u (cung) giao thông QL 43 đ n c ng 80 50 30 20 14 đ n Biên phòng 469+100m V Qu c l 6 cũ đo n t giáp đ t Th tr n Nông trư ng đ n Lóng Luông 1 T giáp đ t TTNT đ n h t đ t trư ng h c 80 50 30 20 14 Vân H 2 T giáp đ t trư ng h c Vân H đ n đư ng 100 50 30 20 14 vào tr s UBND +100m 3 T đư ng r Qu c l 6 cũ đ n Qu c L 6 100 50 30 20 14 m i (theo đư ng Bó Nhàng) 4 T ph m vi ngoài 100m đ n đư ng Qu c l 80 50 30 20 14 6m i VI Đư ng t Qu c l 43 đi vào Trung tâm c m xã Chi ng Sơn 1 T qu c l 43 đ n đ t tr m y t xã 120 60 30 20 14 2 T đ t tr m YT xã đ n cách Bưu đi n 200 80 50 20 14 xã+150m
 6. 3 T Bưu đi n xã Chi ng Sơn ngoài ph m vi 300 100 60 30 14 150m đ n qua c ng tr s CTCP chè Chi ng Ve +100m 4 T c ng tr s CTCP chè Chi ng Ve +100m 120 60 30 20 14 đ n đư ng r vào xư ng chè+100m VII Đư ng t Qu c l 6 cũ hư ng đi xã Tân L p 1 T h t đ t TTNT theo hư ng đi Tân L p đ n 150 80 50 40 30 l i r vào trư ng THCS Tân L p 2 Các đư ng nh a khác trong đ a bàn xã Tân 80 50 45 40 30 L p IIX Đư ng ranh gi i xã Đông Sang đi r ng thông B n Áng 1 Đư ng ranh gi i xã Đông Sang đi r ng 300 100 50 40 30 thông B n Áng 2 T ngã ba đư ng r đi r ng thông đ n h t 200 80 50 40 30 khu dân cư B n Áng IX Các lo i đư ng khác các xã xe Công nông 50 40 30 20 40 đi đư c B HUY N THU N CHÂU I C m dân cư Ninh Thu n, Bon Ph ng, Phiêng Bông, Mu i N i (Qu c l 6) T C a hàng Thương nghi p qua ngã ba đi 250 100 50 30 21 xã b n L m 100m II C m dân cư Xi măng (Qu c l 6) T c ng Nhà máy Xi măng đi hư ng Thu n 250 100 50 30 21 Châu 100m, đi hư ng Sơn La 100m III C m xã Chi ng Pha (Qu c l 6) 1 T tr s UBND xã hư ng đi Sơn La 300m, 200 100 40 30 21 và hư ng đi Đi n Biên 300m 2 T c a hàng Thương nghi p đi hai hư ng 150 100 50 30 21 Sơn La 300m, hư ng đi t nh Đi n Biên 300m IV C m dân cư xã Noong Lay 1 Trung tâm ngã 3 Chi ng Ngàm đi 2 hư ng Đi hư ng Quỳnh Nhai 300 m 500 300 200 100 70 Đi hư ng Chi ng Ngàm 200 m 300 200 100 50 35 2 T c u b n Hình đ n h t trang tr i nhà ông 300 200 100 50 35 Pó 3 T h t đ t trang tr i nhà ông Pó đ n cách 200 100 50 30 21 trung tâm ngã ba đi Chi ng Ngàm 400m 4 T chân d c Bó M đ n giáp ranh huy n 80 40 30 20 14 Quỳnh Nhai c hai bên (Tr 300m c m xã Noong Lay)
 7. V Trung tâm xã Ph ng Lái: L y ngã ba Qu c l 6 đư ng đi b n Mô C ng làm trung tâm (C hai bên đư ng) 1 T h t km 369+100m (t ngã ba QL6 đư ng 500 300 100 80 50 đi Mô C ng, hư ng đi Sơn La) đ n km 368+380m (đ n h t đ t cây xăng c a DN Thanh Nga) 2 T h t km 368+380m (t giáp đ t cây xăng 300 200 100 50 35 c a Doanh nghi p Thanh Nga) đ n km 369+200m (đ n h t đ t nhà ông ng Liên) 3 T Km 369+100m đ n Km 369+200m (Ngã 300 200 100 50 35 ba đư ng đi b n Mô C ng hư ng đi Đi n Biên đ n h t đ t Xí nghi p chè) 4 T ngã ba QL6 đư ng đi b n Mô C ng qua 500 300 200 100 70 ngã ba đư ng vào b n Ki n Xương kho ng cách 200m 5 T ngã 3 vào b n Ki n Xương đ n h t 200 100 50 30 21 Trư ng Ph thông Trung h c 500m VI Khu v c các đi m giáp ranh Đ t tr c đư ng Qu c l 6 t giáp ranh gi i 100 50 30 20 14 Thành ph Sơn La đ n giáp ranh gi i t nh Đi n Biên chưa quy đ nh t i các đi m trên C HUY N QUỲNH NHAI I Tr c đư ng 279 1 T b n phà Pá Uôn đ n h t Bưu đi n văn 200 150 80 40 28 hoá xã Chi ng Ơn + 500m 2 T đ u Phà bên này sông (b n kéo P a) đ n 150 100 70 30 21 ranh gi i trung tâm c m xã Mư ng Giôn II Tr c đư ng 107 T ngã ba b n T u đ n c ng xây su i (N m 100 70 50 30 21 Bâu) giáp khu B nh vi n D HUY N MAI SƠN I Đư ng Hát Lót - Tà H c (T nh l 110) 1 T đ a ph n th tr n Hát Lót đ n đư ng r đi 400 100 50 30 21 Tân Th o ph m vi 300m 2 T đư ng r đi Tân Th o ph m vi 300m đ n 100 80 50 30 21 C ng Tà H c II Đư ng Hát Lót - Chi ng Mung 1 T ngã ba đ a ch t +20m đ n h t Đoàn đ a 300 120 50 30 21 ch t 305 2 T h t Đoàn đ a ch t 305 đ n h t ngã ba 100 50 30 20 14 Khu Tái đ nh cư m i 3 T Trung tâm xã Hát Lót đi các hư ng 200 150 120 80 56 +100m
 8. 4 T cách trung tâm xã Hát Lót 100m đ n cách 150 80 50 30 21 Qu c l 4G 60m 5 Đư ng r trư ng c p II Nà S n đ n h t khu 200 150 120 80 56 dân cư ti u khu Nà S n (D c đư ng nhánh ra đư ng Hát Lót - Chi ng Mung) thu c ti u khu Nà S n 6 T km 279+500 đ n km 281+500 (C ng hai 480 100 80 50 35 bên b h Ti n phong) 7 T km 281+500 đ n km 283+400 Cách Đ i 400 250 100 50 35 thu xã Chi ng Mung 200m) 8 T km 283+400 đ n km 284+700 (Đư ng 600 250 100 50 35 vào Trung đoàn 754) 9 T km 284+700 đ n km 286+800 (qua ngã 480 200 80 50 35 ba đi b n Xum+200m) 10 T km 286+800 đ n km 290 (h t đ a ph n 400 200 80 30 21 huy n Mai Sơn) 11 T ngã ba QL6 cũ và m i +20m theo QL6 cũ 250 150 50 30 21 đ n h t đ a ph n huy n Mai Sơn 12 T ch Chi ng Mung đ n ngã ba b n Xum 200 100 50 30 21 III Đư ng qu c l 4G 1 T Km 0+800 đ n ngã ba đư ng đi Hát Lót - 600 300 100 50 35 Chi ng Mung ph m vi 100m 2 T ngã ba đư ng đi Hát Lót - Chi ng Mung 400 150 50 30 21 ph m vi 100m đ n chân d c b n M t (Km3+800) 3 T d c b n M t đ n ranh gi i th t Chi ng 200 80 60 40 28 Ban 4 T ranh gi i th t xã Chi ng Ban v phía 300 100 60 40 28 Sơn La đ n h t ranh gi i quy ho ch th t Chi ng Ban 5 T đư ng r UBND xã Chi ng Ban đ n ranh 200 80 60 40 28 gi i th t Chi ng Ban 6 T ranh gi i th t Chi ng Ban đ n h t ranh 250 100 50 30 21 gi i phòng khám Chi ng Mai 7 T h t phòng khám Chi ng Mai đ n đ u c u 480 320 50 30 21 Chi ng Mai (Km 8+100 đ n Km 8+750) 8 T đ u c u Chi ng Mai t Km 8+750m đ n 200 100 50 30 21 tr m C Km20+920 9 T đ nh tr m C (Km20+920) đ n h t đ a 100 50 30 20 14 ph n xã Nà t 10 T ngã ba Chi ng Mai 40m đ n qua tr s 100 50 30 20 15 UBND xã Chi ng Mai
 9. IV Đư ng Chi ng Sung (T nh l 109) 1 Khu trung tâm ngã ba Sông Lô đi các hư ng 200 80 50 30 21 200m 2 Khu trung tâm UBND xã Chi ng Sung đi các 200 80 50 30 21 hư ng 200m 3 Các đo n còn l i c a T nh l 109 150 80 50 30 21 V Qu c l 37 T Đài tư ng ni m TNXP đi b n Xuân Qu 200 50 30 20 14 đ n h t đ a ph n huy n Mai Sơn VI Các đư ng nhánh khác 1 T Nhà máy tinh b t s n đ n cách trung tâm 200 100 50 30 21 xã Mư ng Bon 300m 2 T ranh gi i Nhà máy tinh b t s n qua 100 80 50 30 21 UBND xã Mư ng Bon 300m 3 T ngã ba b n Mai Liên đ n h t khu Tái đ nh 100 80 50 30 21 cư b n Tra - Xa Căn VII QL6 cũ - Xã Cò Nòi 1 T trư c c ng UBND xã Cò Nòi + 80m đ n 600 240 80 50 35 trư ng Ti u h c Cò Nòi 2 T trư ng Ti u h c Cò Nòi ra ngã ba đư ng 400 150 80 30 21 Qu c l 6 m i hư ng đi Sơn La 3 T đư ng T nh l 110 ngã ba Nà Bó + 60m 100 80 50 30 21 đ n h t đ a ph n xã Chi ng Chăn VIII Đư ng T nh l 103 1 T ngã ba Cò Nòi +20m đ n h t Trư ng c p 600 300 100 50 30 III Cò Nòi 2 T h t trư ng c p III Cò Nòi đ n h t đ i 480 240 100 30 21 Bình Minh đư ng đi Nong Tè 3 T đư ng đi Nong Tè đ n đư ng r b n Chi 280 150 50 30 21 h t đ a ph n Mai Sơn IX Đ a ph n xã Chi ng Ban 1 T ngã ba r vào xã Chi ng Ban đ n ngã ba 240 80 50 30 21 đư ng Quy t Th ng - Chi ng Ban (H t đ a ph n huy n Mai Sơn) 2 T đư ng r B n M t đ n đư ng Tong 320 160 50 30 21 Chinh giáp thành ph Sơn La (Đư ng Quy t Th ng - Chi ng Ban) Đ HUY N YÊN CHÂU 1 D c Qu c l 6: T giáp M c Châu đ n giáp 150 70 40 20 14 Mai Sơn (Tr Trung tâm xã, c m xã) 2 D c Qu c l 37 (Đ a ph n Yên Châu) 150 50 30 20 14 3 D c đư ng t nh l 103 (Tr T.tâm xã, c m 150 50 40 20 14 xã)
 10. 4 D c t nh l 103A (tr trung tâm xã Chi ng 80 30 25 20 14 On, v trí trung tâm khác) E HUY N B C YÊN Qu c l 37 1 T c u T khoa đ n cua Pom Đ n 200 100 50 40 30 2 T tr s xã Song Pe đ n Trư ng PTCS 250 200 100 50 30 Song Pe 3 T trư ng PTCS Song Pe đ n su i Qu c 200 150 80 70 60 cách 200m 4 T tr s Phiêng Ban đ n su i B 200 120 80 50 30 5 T tr s xã Phiêng Ban đi hư ng (nhà ông 250 150 80 40 30 Như) 200m 6 T tr s xã Phiêng Ban + 200m đ n Su i 150 100 80 50 30 S p 7 T su i B đ n h t b n Cao Đa I 200 150 80 40 30 8 Các tuy n đư ng còn l i d c Qu c l 37 120 60 50 35 20 9 Đư ng nông thôn ô tô vào đư c 50 40 30 20 10 10 T tr s xã Song Pe đ n c u T Khoa 200 100 50 40 30 F HUY N MƯ NG LA 1 Tr c đư ng 106 Sơn La - Mư ng La (tr các 150 60 40 đo n đư ng đã quy đ nh giá) 2 Các tr c đư ng r i nh a 80 60 40 3 Các tr c đư ng ôtô còn l i 60 40 20 G HUY N PHÙ YÊN 1 Đư ng Qu c l đi qua khu quy ho ch dân cư 60 40 30 15 10 (tr các v trí đã có giá) 2 Đư ng T nh l đi qua khu v c quy ho ch dân 50 30 20 15 10 cư (tr các v trí đã có giá) 3 Đư ng huy n qu n lý qua khu v c nông 50 30 20 10 7 thôn I HUY N SÔNG MÃ Đư ng Qu c l 4G (Mai Sơn - Sông Mã) 1 Xã Mư ng Sai T.tâm xã (t C u Tràn đ n B.đi n văn hoá 150 80 50 30 21 xã ) Các b n khác còn l i 100 60 40 30 21 2 Xã Chi ng Khương
 11. T c a hàng xăng d u đ n c ng Hu i 300 160 100 60 42 Nhương T c ng Hu i Nhương đ n c ng Tân L p 600 300 120 60 42 T c ng Tân L p đ n h t b n Th ng Nh t 400 200 100 60 42 Các b n khác còn l i 100 60 40 30 21 3 Xã Chi ng Cang T đ u c u Chi ng Cang đ n qua c u treo 200 100 50 30 21 Mư ng Hung 100m Các b n khác còn l i 100 60 40 30 21 4 Xã Chi ng Khoong T c ng tr s UBND xã v 2 phía 200m 250 150 60 30 21 T ngã ba b n Púng v 2 phía 200m 200 100 40 30 21 Các b n khác còn l i 100 60 40 30 21 5 Xã Nà Ngh u Đ t b n Quy t Ti n 200 100 60 30 21 II Đư ng 105 (Sông Mã - S p C p) T c ng tr s UBND xã Hu i M t v 2 phía 150 80 50 30 21 200m Các b n khác còn l i 80 60 40 30 21 III Đư ng 115 (Sông Mã - Bó Sinh) 1 Xã Nà Ngh u Các b n thu c xã (tr đư ng Hoàng Công 100 60 40 30 21 Ch t) 2 Xã Chi ng Sơ T c ng tr s UBND xã v 2 phía 500 m 150 60 40 30 21 Các b n khác còn l i 60 50 40 30 21 3 Xã Yên Hưng T c ng tr s UBND xã v 2 phía 200 m 150 60 40 30 21 Các b n khác còn l i trên tr c đư ng 60 50 40 30 21 4 Xã Mư ng L m
 12. T Phòng khám đa khoa khu v c đ n c ng 150 80 40 30 21 Trư ng Trung h c ph thông T c ng trư ng THPT đ n đi m Bưu đi n 200 100 40 30 21 văn hoá xã Các b n khác còn l i trên tr c đư ng 60 50 40 30 21 5 Xã Bó Sinh Các b n thu c xã Bó Sinh 60 50 40 30 21 IV Đư ng Nà Ngh u - Chi ng Phung 1 Xã Nà Ngh u T c u Nà Hin đ n tr s Lâm trư ng cũ 200 100 60 30 21 Các b n khác còn l i trên tr c đư ng 80 60 40 30 21 2 Xã N m Ty T c ng Trư ng đ n tr s UBND xã 50 m 100 60 40 30 21 Các b n khác còn l i trên tr c đư ng 80 60 40 30 21 3 Xã Chi ng Phung T đi m Bưu đi n văn hoá xã v 2 phía 100 80 50 30 21 200m Các b n khác còn l i trên tr c đư ng 60 50 40 30 21 V Đ t các xã thu c vùng nông thôn (tr đ t 40 30 20 m c I, II, III, IV) II. Đ T C M XĆ, TRUNG TĀM XĆ A THÀNH PH SƠN LA I C m xã Chi ng Ng n 1 T ngã tư UBND xã đ n h t đ a ph n c m xã 200 150 100 80 56 đư ng đi b n Hít 2 T ngã tư UBND xã đ n h t đ a ph n c m xã 160 80 40 25 20 đư ng đi Ca Láp 3 T ngã tư UBND xã đ n h t đ a ph n c m xã 120 60 30 25 20 đư ng đi b n Phát 4 Ngã tư ch Phiêng Pát ph m vi 200m đi 4 100 50 30 25 20 hư ng 5 Các nhánh đư ng còn l i trong Trung tâm 70 40 30 25 20 c m xã
 13. 6 Các tuy n đư ng thu c b n D n xã Chi ng 1,000 600 400 200 120 Ng n xe ô tô con vào đư c II Trung tâm các c m xã 1 Chi ng C , Chi ng An, Chi ng Xôm, Chi ng 120 80 40 25 20 Đen: Bán kính 500m tính t Trung tâm xã đi các hư ng 2 Đ t khu v c Trung tâm c m dân cư xã, các 120 80 40 25 20 ngã ba, ngã tư nơi giao thông đi l i thu n ti n (Bán kính 200m đi các hư ng) 3 Các tuy n đư ng nhánh xe ô tô, xe con đi 100 70 30 25 20 vào đư c 4 Các đư ng nhánh còn l i thu c các b n: 150 100 40 30 20 Nay; Pung; H o; Th m; D ; Pùa; Noong Đúc; HTX 3 phư ng Chi ng Sinh 5 Các đư ng nhánh còn thu c phư ng Chi ng 120 80 40 30 20 An (Tr b n: Bó; Cá; TK1; TK2; C ) B HUY N QUỲNH NHAI I C m xã Mư ng Giôn 1 T ranh gi i trung tâm c m xã Mư ng Giôn 150 100 70 30 21 d c theo đư ng 279 đi qua Phiêng M t (đ n h t đ a ph n Quỳnh Nhai) 2 T ranh gi i trung tâm xã Mư ng Giôn đ n 100 70 50 40 28 ranh gi i trung tâm xã Chi ng Khay (Đư ng Mư ng Giôn đi Chi ng Khay) 3 Đ t trong trung tâm c m xã Mư ng Giôn 200 150 100 70 49 II C m xã Chi ng Khay 1 Đ t trong Trung tâm c m xã Chi ng Khay 150 100 70 30 21 2 T ngã ba ch đ n h t trư ng h c c p I, II 100 70 50 30 21 III C m xã Chi ng Khoang 1 D c đư ng T nh l 107 tính t ngã ba đi 150 100 70 40 28 đư ng N m Ét (+500m) v phía đư ng đi Sơn La, (+1000m) v phía đư ng đi N m Ét đ n c m khuy n nông xã Chi ng Khoang (+500m) đi v phía huy n Quỳnh Nhai 2 Các đo n còn l i trong khu trung tâm c m xã 100 70 50 40 28 3 Đư ng 107 đo n t ranh gi i huy n Quỳnh 100 70 50 40 28 Nhai-Thu n Châu đ n ngã ba đư ng r đi xã N m Ét cách 500m. 4 Đư ng 107 đo n t Tr m Khuy n nông + 100 70 50 40 28 500m đ n giáp đ t nhà 661.
 14. 5 Đư ng Qu c l 279 đo n t ngã ba Mư ng 100 70 50 40 28 Giàng + 500m đ n Bưu đi n Pá Uôn – 500m. C HUY N MƯ NG LA I Khu v c Trung tâm c m xã Mư ng Bú và Lâm trư ng 1 T c ng Lâm trư ng đi hư ng huy n l Đi 200m đ u 500 200 100 40 T ti p 200m đ n ngã ba r đi Mư ng Chùm 350 150 80 40 T cách ngã 3 Mư ng Chùm đi các hư ng 500m T ngã ba Mư ng Chùm đi hư ng Mư ng 250 150 60 40 La, xã Mư ng Chùm 300m 2 T c ng Lâm trư ng đi hư ng Sơn La T c ng Lâm trư ng đ n c ng qua đư ng 600 250 100 40 g n nhà ông M nh Đào T c ng qua đư ng g n nhà ông M nh Đào 500 200 100 40 đ n c ng qua đư ng g n nhà Cư ng Vui 3 T c ng nư c qua đư ng g n nhà Cư ng Vui qua c u N m P n m i 200 m T c ng qua đư ng g n nhà Cư ng Vui đ n 350 150 80 40 ngã ba b n Giàn đi 300m d c theo T nh l 106 T qua ngã ba b n Giàn đi 300m d c theo 200 100 60 40 T nh l 106 đi đ n c u N m P n 100m 4 Các tuy n đư ng khác Các tuy n đư ng đang s d ng có m t 200 100 60 40 đư ng >3m Các tuy n đư ng đang s d ng có m t 100 80 60 40 đư ng
 15. 5 T c ng tr s UBND xã T Bú đi các 80 40 20 hư ng tr c chính 200m 6 T c ng tr s UBND xã Pi Toong đi các 120 60 40 hư ng tr c chính 300m 7 T.Tâm xã Chi ng San đi 2 hư ng 400m tr c 100 60 40 chính D HUY N SÔNG MÃ 1 Trung tâm Tr s UBND xã Mư ng Cai bán 100 60 40 30 21 kính 200m 2 Trung tâm Tr s UBND xã N m M n bán 60 40 30 30 21 kính 200m 3 Trung tâm Tr s UBND xã Chi ng En bán 80 60 40 30 21 kính 200m 4 Trung tâm Tr s UBND xã Pú B u bán kính 60 40 30 30 21 200m 5 Trung tâm Tr s UBND xã Đ a Mòn bán 60 40 30 30 21 kính 200m 6 Trung tâm Tr s UBND xã Mư ng Hung 100 60 40 30 21 bán kính 200m Đ HUY N YÊN CHÂU I C m xã Phiêng Khoài 1 T ngã ba trung tâm hư ng Cò Nòi 90 m 500 150 60 30 20 2 T đư ng Gi ng nư c t p th đ n ngã tư 400 120 60 30 20 lên Trư ng c p II - III dài 200m 3 T ngã tư Trư ng c p 2+3 đư ng vào C7 cũ 350 100 50 30 14 dài 100m 4 T ngã ba C7 hư ng Cò Nòi 1200m 200 80 50 30 21 5 T ngã ba trung tâm hư ng đi Hang Mon 500 150 60 30 21 200m 6 T mét 201 đ n mét 600 hư ng đi Hang 350 100 50 30 14 Mon 7 T mét 601 đ n mét 1000 hư ng đi Hang 200 80 50 30 21 Mon 8 T ngã ba Trung tâm đ n h t Đ i thu 190 m 400 120 60 30 20 hư ng đi Lao Khô 9 T h t đ t đ i thu đ n HTX d ch v ch 300 100 50 20 14 bi n chè hư ng đi Lao Khô 120m II Trung tâm Xã Lóng Phiêng
 16. 1 T Nhà văn hoá Yên Thi hư ng đi Hang 350 80 40 30 21 Mon (D c đư ng 103) 1.300m 2 T giáp Nhà văn hoá b n Yên Thi hư ng đi 350 80 40 30 21 Qu c L 6 (D c đư ng 103) 1.015m III Trung tâm Xã Yên Sơn 1 T ngã 3 đi Bó Phương 200m 300 80 40 30 21 2 T ngã 3 đi hư ng Cò Nòi 200m 300 80 40 30 21 3 T ngã 3 đ n h t đ t Trư ng Ti u h c Yên 300 80 40 30 21 Sơn 4 T ngã ba Đông Bâu hư ng đi Kim Sơn 1: 150 50 40 20 14 100m (H t đ t nhà Th ng Qu c) IV Trung tâm xã Chi ng Đông T đ u c u Chi ng Đông 1 đ n c u C. Đông 500 200 150 50 35 2 (D c Qu c l 6) V Trung tâm xã Chi ng Sàng 1 T ngã 3 vào b n Chi ng Sàng hư ng đi Hà 400 150 60 30 21 N i (D c Qu c l 6) 730m 2 T 731 hư ng đi Hà N i đ n ngã ba vào b n 200 100 40 20 14 Đán (820m) 3 T ngã 3 vào b n Chi ng Sàng đi hư ng 200 100 40 20 14 Sơn La h t đ t b n Chi ng Kim VI Trung tâm xã Chi ng P n T ngã ba Qu c l 6 đi Chi ng Phú đ n ngã 500 150 80 30 20 ba Qu c l 6 đi Chi ng Thi dài 340m (D c QL 6) VII Trung tâm xã S p V t 1 T giáp đ t Th tr n đ n c ng gương c u 500 150 80 30 20 (d c Qu c l 6) hư ng đi Hà N i 2 T c ng gương c u đ n ngã ba b n S i (d c 500 150 80 30 20 Qu c l 6) hư ng đi Hà N i IIX Trung tâm xã Chi ng H c 1 T KM 243 + 320 m đ n KM 244+100m (D c 500 300 150 80 56 Qu c l 6) hư ng đi Sơn La 2 T ngã ba Qu c l 6 đi Mư ng L m 300m 300 120 80 40 20 IX Trung tâm xã Tú Nang
 17. 1 Ngã 3 Qu c l 6 - Nà Khoang đ n ngã 3 400 150 80 30 21 Qu c l 6 - Chi ng Ban (D c Qu c L 6) 2 Ngã 3 c u Tà Làng đi Hà N i 500m; Đi 500 100 80 40 28 hư ng Sơn La 300m (D c Qu c l 6); 3 T ngã ba c u Tà Làng đi Lóng Phiêng 100 60 40 30 21 300m X Trung tâm xã Chi ng On 1 Trung tâm xã Chi ng On (T đ t nhà Vân 150 50 40 20 14 Tuy n đ n h t trung tâm xã 640 m) 2 T ngã ba Đông Bâu hư ng đi Chi ng On 50 150 50 40 20 14 m (H t đ t nhà Tình La) E HUY N B C YÊN 1 T cua Pòm đ n qua su i Pót 300m xã 200 100 50 30 20 M.Khoa 2 Trung tâm c m xã S p Vi t, xã T Khoa 50 35 20 20 14 3 Trung tâm c m xã P c Ngà 70 40 25 15 10 4 C m xã Làng Ch u 60 30 20 15 15 F HUY N PHÙ YÊN I Xã Gia Phù 1 Trung tâm ngã ba Gia Phù đi 3 hư ng Đi V n Yên 200m (Đ n nhà ông D Nho) 600 200 40 20 10 Đi B c Yên 150m (Đ n nhà ông Th nh Toan) 600 200 40 20 10 Đi Phù Yên 150 m (đ n c u su i Bùa ) 600 200 40 20 10 2 T mét 151 đ n mét 441 (Giáp Y t ) 600 200 40 20 10 3 Ti p t tr m Y t đ n c u su i Công (T mét 500 150 40 20 10 442 đ n mét 1292 ) II Xã Mư ng Cơi 1 Trung tâm ngã ba đi 3 hư ng Đi Phù Yên cách 150m 500 100 30 15 8 T mét 151 đ n mét 291 (đư ng vào b n 300 100 30 15 8 su i Bí) Đi Yên Bái 150 m 400 100 30 15 8 Đi Hà N i 120 m 300 100 30 15 8
 18. 2 T đư ng Qu c l đ n c ng trư ng Ph 200 100 30 15 8 thông cơ s Mư ng Cơi (Tr v trí t i đi m 1) III Khu Xư ng chè 1 T c ng Xư ng chè đi 2 hư ng Đi Hà n i đ n c u Xư ng chè 100 70 40 15 8 Đi Phù Yên cách 150m 100 70 40 15 8 2 Ngã ba đư ng đi Tân Lang đi 2 hư ng Đi Hà N i cách 100m 70 40 20 10 8 Đi Phù Yên cách 100m 70 40 20 10 8 IV Xã Mư ng Do (T c ng trư ng c p I+II đi 2 hư ng) 1 Đi Phù Yên cách 200m 70 40 20 10 8 2 Đi b n L n đ n c a hàng Thương nghi p 70 40 20 10 8 V Xã Huy Tân (T trung tâm đi 5 hư ng) 1 Đi b n L m cách 100m 80 50 30 15 10 2 Đi b n Puôi cách 100m 80 50 30 15 10 3 Đi b n Ch m Chài cách 100m 80 50 30 15 10 4 Đi hư ng Đèo Ban cách 100m 80 50 30 15 10 5 Đi trư ng c p I+II cách 100m 80 50 30 15 10 VI Xã Mư ng Th i (Ngã ba Mư ng Th i đi 3 hư ng) 1 Đi Phù Yên cách 150m 80 40 20 10 8 2 Đi Hà N i cách 150m 80 40 20 10 8 3 Đi vào tr s UBND xã cách 150m 80 40 20 10 8 VII Xã Tân Lang 1 Đi vào ngã ba b n Di t cách 100m 80 40 20 10 8 2 Đ n su i đi xã Mư ng Lang cách 100m 80 40 20 10 8 3 T c ng trư ng c p 3 Tân Lang đi hư ng 100 40 20 10 8 Sông Mưa 100m
 19. 4 T c ng trư ng c p 3 Tân Lang đi hư ng 100 40 20 10 8 UBND xã 100m 5 T c ng UBND xã Tân Lang đi hư ng Sông 100 40 20 10 8 Mưa 100m 6 T c ng UBND xã Tân Lang đi hư ng QL 32 100 40 20 10 8 100m VIII Xã Tân Phong (T trung tâm xã đi hai hư ng) 1 Đi b n phà cách 150 m 80 40 20 10 8 2 Đi Phù Yên 150 m 80 40 20 10 8 G HUY N S P C P I Đư ng trung tâm xã S p C p 1 T mét 0 đ u c u khách s n Phương Hoa 330 210 150 120 70 đ n mét 300 (h t đ t nhà ông Phương - ch t ch) hư ng S p C p - N m L nh phía bên trái đư ng. 2 T mét 17,4 đ t nhà ông Th ch đ n mét 55 380 h t đ t nhà ông Vinh hư ng đư ng đi N m L nh phía bên ph i đư ng. 3 T nhà ông Trư ng đ n h t đ t nhà ông 330 210 150 120 70 Đi n (t mét 0 đ n mét 100) hư ng đư ng đi N m L nh phía bên ph i đư ng. 4 T nhà ông Vi t mét 0 đ n mét 250 đư ng 280 180 130 100 60 bê tông vào nhà Công v hư ng đư ng cũ đi N m L nh hai bên đư ng. 5 T nhà ông Phương - ch t ch mét 0 đ n mét 280 200 150 100 70 300 c ng trư ng ti u h c hư ng đư ng đi N m L nh hai bên đư ng. 6 T c ng trư ng ti u h c mét 301 đ n mét 250 160 120 70 50 500 (h t nhà máy nư c) hư ng S p C p - N m L nh, hai bên đư ng. 7 T ngã 3 nhà ông Th ch hư ng đi D m 420 Cang đ n m c (D7) (ngã ba đi UBND huy n) hai bên đư ng. 8 T ngã ba (D7) hư ng đi D m Cang h t đ t 300 200 140 120 70 nhà ông Phong, hai bên đư ng. 9 T h t đ t nhà ông Phong đ n c u N m Ban 280 190 130 90 60 hư ng đi D m Cang (Hai bên đư ng) 10 T Mét 51 (D7) đư ng 30 mét hư ng đi 200 150 80 60 40 UBND huy n đ n (D1) hai bên đư ng 11 T c u N m L nh hư ng đi Sông Mã đ n 300 200 130 90 60 đ u c u N m Ca hai bên đư ng. 12 T C u N m Ca đ n h t đ t tr s Lâm 180 120 60 40 30 trư ng, hai bên đư ng)
 20. 13 T c u N m Ca r ph i đ n nhà ông Tươi 150 90 70 50 30 (T mét 0 đ n mét 350, đư ng vào B nh vi n quy ho ch m i, tính c hai bên đư ng) 14 T ngã ba phân vi n đ n h t đ t nhà ông 250 160 100 80 50 N ng (T mét 0 đ n 170m) hư ng đi Mư ng Và hai bên đư ng. 15 T tr s UBND xã S p C p đ n giáp đ t 140 120 100 70 40 Ngân hàng Chính sách xã h i huy n, hai bên đư ng 16 T mép đư ng 30 m theo đư ng b n hư ng 140 120 100 70 40 đi nhà ông Ch nh t mét 20 (đ n giáp đ t nhà ông Ch nh hai bên đư ng). 17 T D3 hư ng đư ng đi Nà Phe đ n D 60 hai 180 120 70 50 40 bên đư ng 18 T mét 51 (D7) đư ng 30 mét hư ng đi 200 150 80 60 40 UBND huy n đ n (D1) hai bên đư ng. 19 T (D43) đư ng 15m t mét 19 đ n (D42) 160 hư ng đi Trư ng n i trú hai bên đư ng 20 T mét 20 (D53) đư ng quy ho ch 9,5m đ n 150 kè đá 21 T (D2) Ban Qu n lý d án, đư ng 9,5m 140 hư ng đi (D42) II Đư ng khu tái đ nh cư D77-D78- D79-D29- D30 1 T h t đ t nhà ông Hoàn mét 17,5 (D79) 250 phía bên trái đ n (D78) 2 T mét 21,5 (78) đư ng 7 m đ n mét 46 200 (giáp đ t nhà ông Vinh ) phía bên trái hư ng ra đư ng chính đi N m L nh 3 T mét 17,8 nhà ông Muôn đư ng 5 m đ n 180 mét 54,5 (giáp đ t nhà ông Thoát, bà Ngoan) hư ng ra đư ng chính đi N m L nh hai bên đư ng III Đư ng khu tái đ nh cư D18 - D19 - D78 - D79 1 T h t đ t nhà ông Do n mét 16,7 (D79) 250 phía bên ph i đ n mét 53,2 (D78) nhà ông Chiên Lan 2 T h t đ t nhà ông Chiên Lan mét 16,3 200 (D78) phía bên ph i đ n mét 50,5 đ n h t đ t nhà ông Nghi m (hư ng D18) 3 T h t đ t nhà ông Thân mét 18,4 (D19) 250 phía bên ph i đ n mét 60 đ n h t đ t nhà ông San (hư ng D18) 4 T h t đ t nhà ông Linh mét 17 (đư ng lô 5 180 mét) đ n mét 45 giáp đ t nhà ông Lanh hai bên đư ng
Đồng bộ tài khoản