Quyết định số 349-QĐ/NH5

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 349-QĐ/NH5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 349-QĐ/NH5 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 349-QĐ/NH5

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 349-Q /NH5 Hà N i , ngày 16 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N I U L T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Pháp l nh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Pháp l nh Ngân hàng, H p tác xã tín d ng và Công ty tài chính công b theo L nh s s 37-LCT/H NH8 và L nh s 38-LCT/H NN8 ngày 24-5-1990 c a Ch t ch H i ng Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 15-CP ngày 2-3-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Văn b n s 3329- MDN ngày 11-7-1996 c a Chính ph u quy n Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ký quy t nh thành l p l i Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam; Căn c Văn b n s 3575- MDN ngày 18-7-1997 c a Chính ph u quy n Th ng c Ngân hàng Nhà nư c t m th i phê chu n i u l T ch c và ho t ng c a các Ngân hàng qu c doanh; Xét ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam và V trư ng V các nh ch tài chính Ngân hàng Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1.- Phê chuNn i u l T ch c và ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam g m 11 chương, 58 i u kèm theo Quy t nh này. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 79-Q /NH5 ngày 21/3/1995 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c xác nh n cho phép áp d ng i u l Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam. i u 3.- Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam, V trư ng V các nh ch tài chính, Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Th trư ng ơn v tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c Trung ương, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Qu Lư ng
 2. ( ã Ký) I UL V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 349-Q /NH5 ngày 16-10-1997 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngân hàng u tư và Phát tri n) là doanh nghi p nhà nư c d ng c bi t, bao g m các ơn v thành viên có quan h g n bó v i nhau v l i ích kinh t , tài chính, công ngh , thông tin, ào t o, nghiên c u, ti p th , ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh ti n t , tín d ng và các d ch v liên quan n ho t ng tài chính, ti n t , ngân hàng. Ngân hàng u tư và Phát tri n ư c thành l p theo Quy t nh s 177-TTg ngày 26-4-1957 c a Th tư ng Chính ph và ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ký Quy t nh s 286- Q /NH5 ngày 21-9-1996 thành l p l i theo mô hình T ng công ty nhà nư c quy nh t i Quy t nh s 90-TTg ngày 7-3-1994 theo u quy n c a Th tư ng Chính ph , nh m tăng cư ng tích t , t p trung, phân công chuyên môn hoá và h p tác kinh doanh th c hi n nhi m v Nhà nư c giao; nâng cao kh năng và hi u qu kinh doanh c a các ơn v thành viên và toàn Ngân hàng u tư và Phát tri n; áp ng nhu c u c a n n kinh t . i u 2.- Ngân hàng u tư và Phát tri n có ch c năng huy ng v n dài h n, trung h n và ng n h n trong nư c và ngoài nư c u tư phát tri n, kinh doanh a năng t ng h p v tài chính, ti n t , tín d ng và d ch v ngân hàng; làm ngân hàng i lý, ngân hàng ph c v cho u tư phát tri n t các ngu n v n c a Chính ph , các t ch c tài chính, ti n t , các t ch c kinh t xã h i, oàn th , cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t v ngân hàng. i u 3.- Ngân hàng u tư và Phát tri n có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam. 2. Tên riêng là Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam. Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh là: BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM. G i t t là: VietindeBank. Vi t t t là: BIDV.
 3. Tr s chính t t i thành ph Hà N i. 3. i u l T ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành. 4. V n và tài s n, ch u trách nhi m i v i các kho n n trong ph m vi s v n và tài s n thu c s h u c a Nhà nư c do Ngân hàng u tư và Phát tri n qu n lý. 5. Con d u riêng, tài kho n m t i Ngân hàng Nhà nư c, các ngân hàng trong nư c và nư c ngoài. 6. B ng cân i tài s n, các qu t p trung theo quy nh c a pháp lu t. i u 4.- Ngân hàng u tư và Phát tri n có th i gian ho t ng là 99 năm k t ngày ư c thành l p l i theo mô hình T ng công ty nhà nư c. i u 5.- Ngân hàng u tư và Phát tri n ư c qu n lý b i H i ng qu n tr và ư c i u hành b i T ng Giám c. i u 6.- Ngân hàng u tư và Phát tri n ch u s qu n lý nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c và các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban Nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng quy nh; ng th i ch u s qu n lý c a các cơ quan này v i tư cách là cơ quan th c hi n quy n c a ch s h u i v i doanh nghi p nhà nư c theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 7.- T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong Ngân hàng u tư và Phát tri n ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh c a ng C ng s n Vi t Nam. T ch c Công oàn và các t ch c chính tr - xã h i khác trong Ngân hàng u tư và Phát tri n ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t và i u l c a các t ch c ó. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N M C I. QUY N C A NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N i u 8.- Ngân hàng u tư và Phát tri n có quy n qu n lý, s d ng tài s n như sau: 1. Qu n lý, s d ng v n, t ai, tài nguyên, các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao và ngu n v n huy ng, ti p nh n và i vay theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các m c tiêu, nhi m v ư c giao ho c ư c u nhi m. 2. Giao l i cho các ơn v thành viên qu n lý, s d ng các ngu n l c mà Ngân hàng u tư và Phát tri n ã nh n c a Nhà nư c; i u ch nh nh ng ngu n l c ã giao cho các ơn v thành viên trong trư ng h p c n thi t, phù h p v i k ho ch phát tri n chung c a toàn Ngân hàng u tư và Phát tri n.
 4. 3. Chuy n như ng, thay th , cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n qu n lý c a Ngân hàng u tư và Phát tri n, tr nh ng tài s n và thi t b quan tr ng theo quy nh c a Chính ph ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép, trên nguyên t c b o toàn và phát tri n v n; i v i t ai thu c quy n qu n lý và và s d ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n thì th c hi n theo pháp lu t v t ai. i u 9.- Trong khuôn kh quy nh c a pháp lu t, Ngân hàng u tư và Phát tri n có quy n t ch c th c hi n các ho t ng nghi p v sau: 1. Huy ng v n: Ngân hàng u tư và Phát tri n huy ng v n dài h n, trung h n, ng n h n b ng ng Vi t Nam và b ng ngo i t t m i ngu n v n trong nư c, ngoài nư c dư i các hình th c: a. Nh n ti n g i ti t ki m, ti n g i không kỳ h n, có kỳ h n, ti n g i thanh toán c a t t c các t ch c và dân cư; b. Phát hành các lo i ch ng ch ti n g i, tín phi u, kỳ phi u, và trái phi u Ngân hàng u tư và Phát tri n; c. Th c hi n các hình th c huy ng v n khác. 2. Ti p nh n v n tài tr , tín thác, u thác u tư t Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c qu c t , qu c gia và cá nhân khác cho các chương trình phát tri n kinh t - văn hoá - xã h i. 3. Vay v n c a Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tài chính, tín d ng trong nư c và ngoài nư c, các t ch c và cá nhân nư c ngoài khác. 4. Cho vay: a. Cho vay dài h n, trung h n u tư phát tri n và cho vay ng n h n b ng ng Vi t Nam và ngo i t i v i các doanh nghi p, các t ch c kinh t ; cho vay ng n h n, trung h n và dài h n b ng ng Vi t Nam i v i các cá nhân và h gia ình thu c m i thành ph n kinh t ; b. ng tài tr các d án u tư phát tri n; c. Chi t kh u các lo i gi y t tr giá ư c b ng ti n. 5. Th c hi n nghi p v cho thuê tài chính (k c nh p khNu và tái xu t các thi t b cho thuê). 6. Th c hi n nghi p v thanh toán L/C, b o lãnh ho c tái b o lãnh vay v n u tư phát tri n, b o lãnh u th u, và th c hi n các nghi p v b o lãnh, tái b o lãnh khác cho các doanh nghi p, t ch c tài chính - tín d ng trong và ngoài nư c. 7. Th c hi n các nghi p v kinh doanh ti n t , tín d ng và d ch v ngân hàng i ngo i.
 5. 8. u tư dư i các hình th c mua c ph n, hùn v n, góp v n liên doanh, mua tài s n và các hình th c u tư khác v i các doanh nghi p, t ch c tài chính - tín d ng khác. 9. Th c hi n các nghi p v c m c ng s n. 10. Kinh doanh vàng, b c, kim khí quý, á quý (k c xu t, nh p khNu). 11. Làm d ch v thanh toán gi a các khách hàng. 12. Kinh doanh ch ng khoán và làm môi gi i, i lý phát hành ch ng khoán cho khách hàng. 13. Th c hi n kinh doanh, môi gi i, i lý d ch v b o hi m cho khách hàng. 14. C t gi , b o qu n và qu n lý các ch ng khoán, gi y t tr giá ư c b ng ti n và các tài s n quý khác cho khách hàng. 15. Th c hi n các d ch v tư v n v ti n t , i lý ngân hàng. 16. Làm ngân hàng i lý, ngân hàng ph c v cho u tư phát tri n, qu n lý ti n v n và các d án u tư phát tri n theo yêu c u c a khách hàng. 17. u tư, s a ch a, c i t o, nâng c p tài s n th ch p, c m c ã chuy n thành tài s n thu c quy n s h u nhà nư c do Ngân hàng u tư và Phát tri n qu n lý s d ng ho c kinh doanh. 18. T doanh ho c liên doanh - u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t tr c ti p ph c v kinh doanh, cho thuê ho c như ng bán. 19. Kinh doanh nh ng ngành ngh ngoài nh ng ngành ngh ã ư c ăng ký, khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. 20. Th c hi n các nghi p v u nhi m khác c a Nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c. i u 10.- Ngân hàng u tư và Phát tri n có quy n t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh như sau: 1. T ch c b máy qu n lý, t ch c kinh doanh phù h p v i m c tiêu, nhi m v do Nhà nư c giao. 2. t S giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 3. i m i công ngh , trang thi t b . 4. Th c hi n nh ng n i dung ho t ng nghi p v kinh doanh ã nêu i u9c a i u l này; m r ng quy mô kinh doanh theo kh năng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và nhu c u c a th trư ng. 5. L a ch n th trư ng và th ng nh t phân công th trư ng gi a các ơn v thành viên.
 6. 6. Căn c các ch chính sách v ti n t , tín d ng và ho t ng ngân hàng c a Nhà nư c, ư c ban hành các văn b n v quy ch , quy nh và các quy trình nghi p v k thu t, qu n lý c n thi t trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 7. Trong khuôn kh quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng u tư và Phát tri n ư c: a. Quy nh m c lãi su t c th c a các lo i ti n g i và ti n vay; b. Xác nh m c cho vay cao nh t i v i khách hàng; c. Xác nh các t l hoa h ng, l phí, ti n thư ng, ti n ph t vi ph m áp d ng trong ho t ng kinh doanh và d ch v c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; d. Xác nh t giá h i oái v kinh doanh ngo i t . 8. Kh i ki n các tranh ch p v kinh t , dân s và ngh kh i t các v án hình s liên quan n ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 9. Yêu c u khách hàng vay v n cung c p tài li u, thông tin v tình hình s n xu t, kinh doanh và tài chính xem xét cho vay, ki m tra tình hình s d ng v n vay c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 10. T ch i quan h tín d ng, các quan h kinh doanh khác v i khách hàng n u th y các quan h này trái v i quy nh c a pháp lu t ho c không em l i hi u qu kinh t ho c không có kh năng thu h i v n. 11. Xây d ng và áp d ng các nh m c lao ng, ơn giá ti n lương trong khuôn kh các nh m c, ơn giá c a Nhà nư c. 12. Tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng và phân c p vi c tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng, l a ch n các hình th c tr lương, thư ng và th c hi n các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B Lu t Lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t; quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s ơn giá ti n lương, chi phí d ch v và hi u qu ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 13. Tr c ti p ký k t các văn b n tho thu n, h p ng nh m ph c v cho m c ích kinh doanh v i các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c; ký k t các h p ng v h p tác khoa h c k thu t và ào t o cán b c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. M i và ti p i tác kinh doanh nư c ngoài c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam; quy t nh c ngư i c a Ngân hàng u tư và Phát tri n ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan kh o sát; i v i Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. Các thành viên khác c a H i ng qu n tr , Ban Ki m soát và các chuyên viên giúp vi c H i ng qu n tr ra nư c ngoài do Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh. Phó T ng Giám c và các ch c danh khác trong toàn Ngân hàng u tư và Phát tri n ra nư c ngoài do T ng Giám c quy t nh.
 7. i u 11.- Ngân hàng u tư và Phát tri n có quy n qu n lý tài chính như sau: 1. T ch tài chính, ch ng trong kinh doanh và t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh, b o toàn và phát tri n v n b o m s tăng trư ng các ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 2. S d ng v n và các qu c a Ngân hàng u tư và Phát tri n ph c v k p th i các nhu c u kinh doanh theo nguyên t c b o toàn, có hi u qu , úng v i các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v m b o an toàn trong ho t ng kinh doanh ti n t , tín d ng và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 3. V i ch c năng ho t ng kinh doanh ti n t , tín d ng, ư c vay v n c a Ngân hàng Nhà nư c theo các quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và t huy ng v n ho t ng kinh doanh nhưng không làm thay i hình th c s h u nhà nư c i v i Ngân hàng u tư và Phát tri n; ư c phát hành trái phi u, kỳ phi u, tín phi u Ngân hàng u tư và Phát tri n và các gi y t tr giá ư c b ng ti n khác theo quy nh c a pháp lu t; ư c th ch p giá tr quy n s d ng t g n li n v i tài s n thu c quy n qu n lý c a Ngân hàng u tư và Phát tri n t i các t ch c tín d ng vay v n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 4. Thành l p, qu n lý và s d ng các qu t p trung theo quy nh c a pháp lu t. 5. S d ng ph n l i nhu n còn l i theo quy nh c a pháp lu t. 6. Hư ng các ch tr c p v ngu n v n, bù p v l i nhu n kinh doanh ho c các ch ưu ãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v theo yêu c u c a Chính ph . 7. Hư ng các ch ưu ãi u tư ho c tái u tư theo quy nh c a Nhà nư c. i u 12.- Ngân hàng u tư và Phát tri n có quy n t ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ cá nhân hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích. M C II. NGHĨA V C A NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N i u 13.- Ngân hàng u tư và Phát tri n có nghĩa v qu n lý tài s n như sau: 1. Nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn, phát tri n v n Nhà nư c giao nh n; s d ng có hi u qu t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao, th c hi n m c tiêu kinh doanh và nhi m v ư c Nhà nư c giao. 2. Th c hi n các cam k t v : a. Hoàn tr l i ti n cho ngư i g i ti n; b. Các kho n n ph i thu, ph i tr ghi trong b ng cân i tài s n c a Ngân hàng u tư và Phát tri n t i th i i m thành l p l i theo mô hình T ng công ty;
 8. c. Tr Chính ph ho c Ngân hàng Nhà nư c các kho n tín d ng qu c t mà Ngân hàng u tư và Phát tri n ư c vay l i s d ng cho các m c ích ph c v ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n ho c cho các m c tiêu, nhi m v ư c giao; d. Tr các kho n tín d ng do Ngân hàng u tư và Phát tri n tr c ti p vay ho c các kho n tín d ng mà Ngân hàng u tư và Phát tri n b o lãnh cho các ơn v thành viên và khách hàng theo h p ng b o lãnh, n u các ơn v này không có kh năng tr n khi n h n. i u 14.- Ngân hàng u tư và Phát tri n có nghĩa v qu n lý ho t ng kinh doanh như sau: 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n, ch u trách nhi m trư c pháp lu t i v i các cam k t gi a mình v i khách hàng; gi bí m t v s li u, tình hình ho t ng c a khách hàng, tr khi có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch 5 năm và hàng năm, phù h p v i nhi m v Nhà nư c giao và nhu c u c a th trư ng. 3. Ký k t và t ch c th c hi n các h p ng kinh t , h p ng dân s ã ký v i các i tác. 4. Góp ph n áp ng các nhu c u c a th trư ng ti n t và tham gia gi vai trò ch o trong ho t ng kinh doanh ti n t , b o m các m c tiêu l n trong vi c th c hi n chính sách n nh ti n t c a Nhà nư c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao. 5. i m i, hi n i hoá công ngh và phương th c qu n lý; s d ng các kho n thu t chuy n như ng tài s n tái u tư, i m i thi t b , công ngh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 6. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t Lao ng, b o m cho ngư i lao ng tham gia qu n lý Ngân hàng u tư và Phát tri n. 7. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia. 8. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, k toán, báo cáo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a Nhà nư c, báo cáo b t thư ng theo yêu c u c a i di n ch s h u; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo. 9. Ch u s ki m tra c a i di n ch s h u; tuân th các quy nh v thanh tra c a Ngân hàng Nhà nư c, cơ quan tài chính và c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , k toán, h ch toán, ch ki m toán và các quy nh khác c a Nhà nư c; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các ho t ng tài chính c a Ngân hàng u tư và Phát tri n.
 9. 11. Công b công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin ánh giá úng n và khách quan v ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n theo quy nh c a pháp lu t. 12. Th c hi n các nghĩa v n p thu và các kho n n p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p tài s n do Ngân hàng u tư và Phát tri n i u ng gi a các ơn v thành viên theo hình th c ghi tăng, ghi gi m v n thì không ph i n p l phí trư c b ; các d ch v luân chuy n n i b gi a các ơn v thành viên ph c v yêu c u cung ng v n và kinh doanh thì không ph i n p thu doanh thu. Chương 3: H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT i u 15.- 1. H i ng qu n tr th c hi n ch c năng qu n lý ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; ch u trách nhi m v s phát tri n c a Ngân hàng u tư và Phát tri n theo nhi m v Nhà nư c giao. 2. H i ng qu n tr có các quy n h n và nhi m v sau: a. Nh n v n (k c các kho n n ư c coi là v n) t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho Ngân hàng u tư và Phát tri n; b. Xem xét, phê duy t phương án do T ng Giám c ngh v vi c giao v n và các ngu n l c khác cho các ơn v thành viên và phương án i u hoà v n, các ngu n l c khác gi a các ơn v thành viên; ki m tra, giám sát vi c th c hi n các phương án ó; c. Ki m tra, giám sát m i ho t ng trong Ngân hàng u tư và Phát tri n, trong ó có vi c s d ng, b o toàn, phát tri n v n và các ngu n l c ư c giao, vi c th c hi n các ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr , các quy nh c a pháp lu t, vi c th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c; d. Thông qua ngh c a T ng Giám c trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, k ho ch 5 năm c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; quy t nh m c tiêu, k ho ch hàng năm c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, T ng Giám c giao cho các ơn v thành viên; e. Trình cơ quan có thNm quy n phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n k ho ch u tư, d án u tư m i, d án h p tác u tư v i bên nư c ngoài b ng v n do Ngân hàng u tư và Phát tri n qu n lý; g. Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t ho c n u ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c u quy n thì quy t nh các d án góp v n liên doanh, hùn v n, mua c ph n theo quy nh c a Chính ph và c a Ngân hàng Nhà nư c; quy t nh các h p ng kinh t khác có giá tr l n;
 10. h. Ban hành và giám sát th c hi n các m c khung lãi su t, t l hoa h ng, l phí, giá d ch v và m c ti n thư ng, ti n ph t vi ph m áp d ng t ng th i gian trong ho t ng kinh doanh i v i các khách hàng; ban hành và giám sát th c hi n các nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t, k c ơn giá ti n lương áp d ng trong n i b Ngân hàng u tư và Phát tri n, theo ngh c a T ng Giám c trên cơ s quy nh chung c a ngành Ngân hàng và c a Nhà nư c; i. Xây d ng và trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê chuNn i u l và nh ng n i dung s a i, b sung i u l T ch c và ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. Phê chuNn i u l , Quy ch T ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên và nh ng n i dung s a i, b sung i u l ho c Quy ch T ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên theo ngh c a T ng Giám c. Quy t nh t S giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Ngân hàng u tư và Phát tri n trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. Phê chuNn phương án t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n do T ng Giám c trình. ngh thành l p, tách, nh p, gi i th các ơn v thành viên theo quy nh c a pháp lu t; k. Thông qua các văn b n d th o hư ng d n c th vi c th c hi n các chính sách, ch , th l c a Nhà nư c v ho t ng ngân hàng và các văn b n d th o quy ch , quy nh, quy trình nghi p v k thu t, qu n lý trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n T ng Giám c ký ban hành; l. Xây d ng và ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Ki m soát; phê duy t quy nh ch làm vi c c a b máy ki m tra n i b c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; m. Phê duy t các Quy ch tài chính, Quy ch lao ng, Quy ch ti n lương, khen thư ng và k lu t áp d ng trong Ngân hàng u tư và Phát tri n; n. Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: - B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t và thay th thành viên H i ng qu n tr theo quy nh c a Chính ph ; - ChuNn y ch c danh Trư ng ban Ban Ki m soát; - B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó T ng Giám c, K toán trư ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; o. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các thành viên khác c a Ban Ki m soát; Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Trư ng phòng Ki m tra n i b Ngân hàng u tư và Phát tri n, Giám c các ơn v thành viên và ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n góp c a Ngân hàng u tư và Phát tri n t i doanh nghi p khác theo ngh c a T ng Giám c; Quy t nh t ng biên ch b máy qu n lý, i u hành và kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và i u ch nh khi c n thi t, theo ngh c a T ng Giám c;
 11. p. Phê duy t phương án do T ng Giám c ngh v vi c hình thành và s d ng các qu t p trung theo quy nh hi n hành, tương ng v i k ho ch kinh doanh, k ho ch tài chính c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; q. Xem xét vi c tăng v n i u l , b o lãnh các kho n vay, thanh lý tài s n c a các ơn v thành viên quy t nh; vi c thanh lý nh ng tài s n và thi t b quan tr ng theo quy nh c a Chính ph ph i trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và B Tài chính quy t nh theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; xem xét k ho ch huy ng v n hàng năm (dư i m i hình th c) c a các ơn v thành viên h ch toán c l p quy t nh theo quy nh c a pháp lu t; r. Thông qua báo cáo ho t ng hàng quý, 6 tháng và hàng năm c a Ngân hàng u tư và Phát tri n, báo cáo tài chính t ng h p (trong ó có b ng cân i tài s n) và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và c a các ơn v thành viên do T ng Giám c trình; yêu c u T ng Giám c công b báo cáo tài chính hàng năm theo quy nh c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c; s. Thông qua các v n v t t ng, tranh ch p liên quan n Ngân hàng u tư và Phát tri n do T ng Giám c ngh ; ngh Ngân hàng Nhà nư c trình Chính ph cho phép t Ngân hàng u tư và Phát tri n trong tình tr ng b o t n; t. Ban hành N i quy b o m t trong kinh doanh, các thông tin kinh t n i b , b o v bí m t nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t áp d ng th ng nh t trong toàn Ngân hàng u tư và Phát tri n; u. Quy t nh các ch trương và nguyên t c v h p tác khoa h c k thu t, ào t o cán b trong và ngoài nư c c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; v. Phê duy t và quy t nh các v n khác do T ng Giám c trình theo thNm quy n; x. ư c nêu ý ki n v quy t nh x lý c a Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c i v i vi c thanh tra và ki m tra Ngân hàng u tư và Phát tri n, n u chưa th ng nh t thì báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t. i u 16.- 1. H i ng qu n tr Ngân hàng u tư và Phát tri n có 5 ho c 7 thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh b nhi m, mi n nhi m. Tiêu chuNn c a thành viên H i ng qu n tr ư c quy nh t i i u 32 Lu t Doanh nghi p nhà nư c. 2. H i ng qu n tr g m m t s thành viên chuyên trách, trong ó có Ch t ch H i ng qu n tr , m t thành viên kiêm T ng Giám c, m t thành viên kiêm Trư ng ban Ban Ki m soát và m t s thành viên kiêm nhi m là các chuyên viên có kinh nghi m v lĩnh v c ngân hàng, tài chính, qu n tr kinh doanh, pháp lu t. 3. Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm T ng Giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n.
 12. 4. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 5 năm. Thành viên H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. Thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m và ư c thay th trong nh ng trư ng h p sau: a. Vi ph m pháp lu t, vi ph m i u l c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; b. Không kh năng m nhi m công vi c và theo ngh c a ít nh t 2/3 s thành viên ương nhi m c a H i ng qu n tr ; c. Xin t nhi m, n u có lý do chính áng; d. Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác. 5. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i Kho n 2, i u 15 c a i u l này. i u 17.- Ch làm vi c c a H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th ; h p thư ng kỳ m i tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình. Khi c n thi t, H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a Ngân hàng u tư và Phát tri n do Ch t ch H i ng qu n tr , ho c Trư ng ban Ban Ki m soát, ho c T ng Giám c, ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr ngh . 2. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng qu n tr ; trư ng h p v ng m t vì lý do chính áng, Ch t ch u nhi m cho m t thành viên khác trong H i ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p. 3. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u h p H i ng qu n tr thư ng kỳ ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p 5 ngày. N i dung và k t lu n c a các cu c h p H i ng qu n tr u ph i ư c ghi thành biên b n và ph i ư c t t c thành viên H i ng qu n tr d h p ký tên. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có hi u l c khi có trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Thành viên H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình. ý ki n b o lưu ư c l p thành văn b n có ch ký c a ngư i b o lưu và ư c lưu tr kèm trong ngh quy t và quy t nh có liên quan c a phiên h p. 4. Khi H i ng qu n tr h p xem xét nh ng v n v chi n lư c phát tri n, quy ho ch và k ho ch 5 năm và hàng năm, các d án u tư l n, các d án liên doanh v i nư c ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành h th ng nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t c a Ngân hàng u tư và Phát tri n thì ph i m i i di n có thNm quy n c a các B , ngành liên quan d h p; trư ng h p có n i dung quan tr ng liên quan n chính quy n a phương thì ph i m i i di n U ban Nhân dân c p t nh d h p; trư ng h p có liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong Ngân hàng u tư và Phát tri n thì ph i m i i di n Công oàn ngành Ngân hàng n d . i di n c a các cơ quan, t ch c ư c m i d h p nói trên có quy n phát bi u nhưng không tham gia bi u quy t; khi phát hi n ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có phương h i n l i ích chung thì có quy n ki n ngh b ng văn b n n H i ng
 13. qu n tr , ng th i báo cáo Th trư ng cơ quan mà mình i di n xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. Trư ng h p c n thi t thì Th trư ng cơ quan này báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i toàn Ngân hàng u tư và Phát tri n. Trong trư ng h p ý ki n c a T ng Giám c khác v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , T ng Giám c có quy n b o lưu ý ki n và ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý; trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, T ng Giám c v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr . T ng Giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n, Giám c các ơn v thành viên có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin c n thi t liên quan n m i ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n theo yêu c u c a H i ng qu n tr . Trư ng h p c n thi t, H i ng qu n tr có th ki m tra m i s sách k toán, tài chính, các ch ng t giao d ch, thư tín giao d ch c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và các ơn v thành viên, nhưng không ư c làm nh hư ng n ti n kinh doanh. Các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m b o v bí m t v nh ng thông tin ã ư c cung c p. 6. Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban Ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban Ki m soát và chuyên viên giúp vi c, ư c tính vào qu n lý phí c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. T ng Giám c b o m các i u ki n và phương ti n c n thi t cho H i ng qu n tr , Ban Ki m soát làm vi c. i u 18.- Giúp vi c H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a Ngân hàng u tư và Phát tri n th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr có không quá 5 chuyên viên giúp vi c, ho t ng chuyên trách. Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh vi c l a ch n, thay th , khen thư ng, k lu t các chuyên viên giúp vi c H i ng qu n tr . 3. H i ng qu n tr thành l p Ban Ki m soát giúp H i ng qu n tr th c hi n vi c ki m tra, giám sát T ng Giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên c a Ngân hàng u tư và Phát tri n trong ho t ng i u hành, ho t ng tài chính, ch p hành i u l c a Ngân hàng u tư và Phát tri n, ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr , ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c. i u 19.- Quy n l i và trách nhi m c a thành viên H i ng qu n tr : 1. Các thành viên chuyên trách ư c x p lương cơ b n theo ng ch viên ch c nhà nư c, hư ng lương theo ch phân ph i ti n lương trong doanh nghi p nhà nư c theo quy nh c a Chính ph , ư c hư ng ti n thư ng tương ng v i hi u qu kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. Các thành viên kiêm nhi m ư c hư ng ph c p trách nhi m và ti n thư ng theo quy nh c a Chính ph .
 14. 2. Thành viên H i ng qu n tr : a. Không ư c t mình vào v th nào làm h n ch c tính lương thi n, chí công vô tư ho c gây mâu thu n gi a l i ích Ngân hàng u tư và Phát tri n và l i ích cá nhân; b. Không ư c l i d ng ch c v tr c l i ho c có hành ng chi m o t cơ h i kinh doanh, làm thi t h i l i ích Ngân hàng u tư và Phát tri n; c. Không ư c hành ng vư t quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh trong i u l này. 3. Thành viên H i ng qu n tr là Ch t ch, T ng Giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n không ư c nhân danh cá nhân thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n (bao g m c doanh nghi p liên doanh), công ty c ph n; không ư c gi các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; không ư c có các quan h h p ng kinh t v i các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n do v ho c ch ng, b , m , con gi ch c danh qu n lý i u hành trong các ơn v này. 4. V ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n không ư c gi ch c v K toán trư ng, Th qu t i tr s chính Ngân hàng u tư và Phát tri n và t i các ơn v thành viên. 5. Các thành viên H i ng qu n tr cùng ch u trách nhi m trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và trư c pháp lu t v ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr ; trư ng h p không hoàn thành nhi m v ư c giao, vi ph m i u l Ngân hàng u tư và Phát tri n, quy t nh sai ho c vư t thNm quy n, l m d ng ch c quy n, gây thi t h i cho Ngân hàng u tư và Phát tri n và Nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m và b i thư ng v t ch t i v i các thi t h i do mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t. i u 20.- Ban Ki m soát: 1. Ban Ki m soát có 5 thành viên, trong ó m t thành viên H i ng qu n tr làm Trư ng ban theo s phân công c a H i ng qu n tr và 4 thành viên khác do H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, g m m t thành viên là chuyên viên k toán, m t thành viên do i h i i bi u công nhân viên ch c Ngân hàng u tư và Phát tri n gi i thi u, m t thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c gi i thi u và m t thành viên do T ng C c trư ng T ng c c Qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p gi i thi u. Ch c danh Trư ng ban Ban Ki m soát do H i ng qu n tr phân công ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y m i có hi u l c. 2. Thành viên Ban Ki m soát không ư c là v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a T ng Giám c, Phó T ng Giám c, K toán trư ng Ngân hàng u tư và Phát tri n và không ư c kiêm nhi m b t c nhi m v nào trong b máy i u hành c a Ngân hàng u tư và Phát tri n ho c b t c m t ch c v nào trong các t ch c tín d ng khác. 3. Thành viên Ban Ki m soát ph i có các tiêu chuNn sau:
 15. a. Là chuyên viên có kinh nghi m v ngân hàng, k toán, ki m toán, kinh t , tài chính; hi u bi t pháp lu t; b. Thâm niên công tác v các chuyên ngành trên không dư i 5 năm; c. Không có ti n án v các t i danh liên quan n ho t ng kinh t ; d. Có phNm ch t liêm khi t, trung th c, c l p trong công vi c. 4. Nhi m kỳ c a thành viên Ban Ki m soát là 5 năm. Thành viên Ban Ki m soát có th ư c b nhi m l i; trong quá trình công tác, n u không hoàn thành ư c nhi m v s b thay th . 5. Thành viên Ban Ki m soát ư c hư ng ti n lương, ti n thư ng do H i ng qu n tr quy t nh theo ch c a Nhà nư c. 6. Quy ch T ch c và ho t ng c a Ban Ki m soát do H i ng qu n tr ban hành. i u 21.- Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Ban Ki m soát: 1. Th c hi n nhi m v do H i ng qu n tr giao v vi c ki m tra, giám sát ho t ng i u hành c a T ng Giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên Ngân hàng u tư và Phát tri n trong ho t ng tài chính, ch p hành pháp lu t, i u l Ngân hàng u tư và Phát tri n, các ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr . 2. Báo cáo H i ng qu n tr theo nh kỳ hàng quý, hàng năm và theo v vi c v k t qu ki m tra, giám sát c a mình; k p th i phát hi n và báo cáo ngay H i ng qu n tr v nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u vi ph m pháp lu t trong Ngân hàng u tư và Phát tri n. 3. Tham gia và phát bi u ý ki n trong các cu c h p c a H i ng qu n tr . 4. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, giám sát khi chưa ư c H i ng qu n tr cho phép; ph i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và pháp lu t n u c ý b qua ho c bao che nh ng hành vi vi ph m pháp lu t. Chương 4: T NG GIÁM C VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 22.- 1. T ng Giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo u quy n c a Th tư ng Chính ph trên cơ s ngh c a H i ng qu n tr . T ng Giám c là i di n theo pháp lu t c a Ngân hàng u tư và Phát tri n, ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và trư c pháp lu t v i u hành ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. T ng Giám c là ngư i có quy n i u hành cao nh t trong Ngân hàng u tư và Phát tri n.
 16. 2. Giúp vi c T ng Giám c có m t s Phó T ng Giám c. Phó T ng Giám c là ngư i giúp T ng Giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n theo phân công c a T ng Giám c và ch u trách nhi m trư c T ng Giám c và pháp lu t v nhi m v ư c T ng Giám c phân công th c hi n. 3. K toán trư ng Ngân hàng u tư và Phát tri n giúp T ng Giám c ch o, t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Ngân hàng u tư và Phát tri n, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 4. Văn phòng, các phòng ho c ban chuyên môn, nghi p v c a tr s chính Ngân hàng u tư và Phát tri n có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng qu n tr và T ng Giám c trong qu n lý, i u hành công vi c. 5. B máy ki m tra n i b giúp T ng Giám c ki m tra ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và các ơn v thành viên theo úng quy nh c a pháp lu t và quy nh n i b c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. i u 23.- T ng Giám c có nhi m v và quy n h n sau: 1. Cùng Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác c a Nhà nư c qu n lý, s d ng theo m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao cho Ngân hàng u tư và Phát tri n. Giao các ngu n l c ã nh n c a Nhà nư c cho các ơn v thành viên Ngân hàng u tư và Phát tri n theo phương án ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. Ki n ngh H i ng qu n tr phương án i u ch nh v n và ngu n l c khác khi giao l i cho các ơn v thành viên và i u ch nh khi có s thay i nhi m v c a các ơn v thành viên theo hình th c tăng, gi m v n. 2. S d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n theo phương án ư c H i ng qu n tr phê duy t. Xây d ng phương án huy ng v n hàng năm, trình H i ng qu n tr phê duy t và t ch c th c hi n phương án ó. 3. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm, chương trình ho t ng, các phương án, d án u tư m i và u tư chi u sâu, d án h p tác u tư v i nư c ngoài, phương án liên doanh, phương án ph i h p kinh doanh c a các ơn v thành viên, k ho ch ào t o, ào t o l i cán b trong Ngân hàng u tư và Phát tri n, các bi n pháp th c hi n h p ng kinh t có giá tr l n trình H i ng qu n tr xem xét, gi i quy t ho c trình ti p Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. T ch c th c hi n chi n lư c, k ho ch, phương án, d án, bi n pháp ã ư c phê duy t. 4. i u hành các ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; th c hi n các nhi m v , các m c tiêu l n trong vi c ch p hành chính sách n nh ti n t c a Nhà nư c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao cho Ngân hàng u tư và Phát tri n; ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, trư c pháp lu t v vi c th c hi n các m c tiêu và nhi m v nói trên theo quy nh c a Nhà nư c. 5. Xây d ng và trình H i ng qu n tr ban hành các m c khung v lãi su t, t l hoa h ng và l phí, giá d ch v , ti n thư ng, ti n ph t vi ph m áp d ng t ng th i gian
 17. trong ho t ng kinh doanh i v i khách hàng; quy t nh áp d ng m c c th trong các m c khung nói trên; xây d ng và trình H i ng qu n tr ban hành các nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn, ơn giá ti n lương phù h p v i các quy nh chung c a ngành và c a Nhà nư c. T ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá trong toàn Ngân hàng u tư và Phát tri n. 6. Căn c các chính sách, ch , th l v ti n t , tín d ng và ho t ng ngân hàng c a Nhà nư c, xây d ng và trình H i ng qu n tr thông qua các văn b n d th o quy ch , quy nh, quy trình nghi p v k thu t, qu n lý trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n ký ban hành. 7. ngh H i ng qu n tr trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó T ng Giám c, K toán trư ng Ngân hàng u tư và Phát tri n. ngh H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Trư ng phòng Ki m tra n i b Ngân hàng u tư và Phát tri n, Giám c các ơn v thành viên và ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n góp c a Ngân hàng u tư và Phát tri n t i doanh nghi p khác. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó Giám c, K toán trư ng ơn v thành viên, Giám c ơn v tr c thu c ơn v thành viên và các ch c danh tương ương theo ngh c a Giám c ơn v thành viên. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Trư ng, Phó các phòng ho c ban, Chánh, Phó Văn phòng, Ki m tra trư ng và Ki m tra viên c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 8. Xây d ng và trình H i ng qu n tr quy t nh t ng biên ch b máy qu n lý và kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n, k c phương án i u ch nh khi thay i t ch c và biên ch b máy qu n lý và kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và các ơn v thành viên; thành l p và tr c ti p ch o b máy giúp vi c; ki m tra vi c th c hi n biên ch b máy qu n lý và kinh doanh c a các ơn v thành viên; trình H i ng qu n tr phê chuNn i u l , Quy ch T ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên do Giám c ơn v thành viên xây d ng; xem xét phương án thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v tr c thu c do Giám c ơn v thành viên ngh trình H i ng qu n tr quy t nh ho c quy t theo thNm quy n. 9. Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t các Quy ch tài chính, Quy ch lao ng, Quy ch ti n lương, khen thư ng, k lu t áp d ng trong Ngân hàng u tư và Phát tri n. 10. T ch c i u hành ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n theo ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , trình H i ng qu n tr thông qua báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n, bao g m: báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính t ng h p (trong ó có b ng cân i tài s n) và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và c a các ơn v thành viên.
 18. 11. Báo cáo H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v k t qu ho t ng kinh doanh c a toàn Ngân hàng u tư và Phát tri n, bao g m báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính t ng h p (trong ó có b ng cân i tài s n) và quy t toán hàng năm c a toàn Ngân hàng u tư và Phát tri n. Báo cáo tài chính t ng h p ph i nh n nh rõ ph n h ch toán t p trung c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và ph n c a các ơn v thành viên h ch toán c l p. B n báo cáo tài chính t ng h p ph i ư c xác nh n b i cơ quan ki m toán do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch p thu n theo quy nh hi n hành. 12. Ký các văn b n, h p ng, ch ng thư c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình. 13. i di n cho Ngân hàng u tư và Phát tri n trong quan h qu c t , t t ng, tranh ch p, gi i th và phá s n. 14. Th c hi n nghĩa v n p thu c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và ki m tra các ơn v thành viên th c hi n nghĩa v n p thu và các kho n n p khác theo quy nh c a pháp lu t. L p phương án phân ph i l i nhu n sau thu c a Ngân hàng u tư và Phát tri n trình H i ng qu n tr phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c. 15. Cung c p y các tài li u theo yêu c u c a H i ng qu n tr và Ban Ki m soát. ChuNn b các tài li u cho các cu c h p H i ng qu n tr . 16. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình. 17. ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n c a mình trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó; sau ó ph i báo cáo ngay cho H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t ti p. i u 24.- 1. B máy ki m tra n i b bao g m Trư ng phòng ki m tra n i b , các Phó phòng Ki m tra n i b , Ki m tra trư ng và các Ki m tra viên. Trư ng phòng Ki m tra n i b i u hành b máy ki m tra n i b . Các Ki m tra viên b trí t i tr s chính Ngân hàng u tư và Phát tri n do Trư ng phòng Ki m tra n i b ph trách; các Ki m tra viên b trí t i các ơn v thành viên và các ơn v tr c thu c ơn v thành viên do Ki m tra trư ng ph trách. Quy nh v t ch c và ho t ng c a b máy ki m tra n i b do T ng Giám c trình H i ng qu n tr phê chuNn. 2. Trư ng phòng Ki m tra n i b , Phó phòng Ki m tra n i b , Ki m tra trư ng và các Ki m tra viên ph i có các tiêu chuNn quy nh t i các Kho n 2 và 3, i u 20 c a i u l này.
 19. 3. Trư ng phòng Ki m tra n i b do T ng Giám c ngh H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m; Phó phòng Ki m tra n i b , Ki m tra trư ng và các Ki m tra viên do T ng Giám c b nhi m, mi n nhi m. 4. B máy ki m tra n i b có nhi m v : a. Ki m tra công tác qu n lý và i u hành c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và các ơn v thành viên theo úng pháp lu t và i u l Ngân hàng u tư và Phát tri n; b. Ki m soát nh m m c ích b o m quy trình th c hi n các ho t ng nghi p v kinh doanh theo úng quy nh c a pháp lu t v ho t ng ngân hàng và quy nh n i b c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; c. Giám sát vi c ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n v b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh ti n t , tín d ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và các ơn v thành viên; d. ánh giá m c b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh ngân hàng và ki n ngh các bi n pháp nâng cao kh năng b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và các ơn v thành viên; e. Th c hi n ch c năng ki m toán n i b c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; g. Báo cáo cho T ng Giám c và Trư ng ban Ban Ki m soát v k t qu ki m tra, ki m toán; nêu nh ng ki n ngh v tình hình ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; h. Trong ph m vi ch c năng và quy n h n, xem xét gi i quy t ho c trình T ng Giám c gi i quy t các khi u t liên quan n ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; i. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, ki m toán khi chưa ư c T ng Giám c ho c Trư ng ban Ban Ki m soát cho phép; ch u trách nhi m trư c T ng Giám c và H i ng qu n tr v k t qu ki m tra, ki m toán ã ư c th c hi n; k. Trong ph m vi ch c năng quy nh, Trư ng phòng Ki m tra n i b ư c tham d vào các cu c h p do T ng Giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n tri u t p. Chương 5: T P TH NGƯ I LAO NG TRONG NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N i u 25.- i h i i bi u công nhân viên ch c c a Ngân hàng u tư và Phát tri n là hình th c tr c ti p ngư i lao ng tham gia qu n lý Ngân hàng u tư và Phát tri n. i h i i bi u công nhân viên ch c có các quy n sau: 1. Tham gia th o lu n xây d ng tho ư c lao ng t p th ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i T ng Giám c.
 20. 2. Th o lu n và thông qua quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p n l i ích c a ngư i lao ng trong Ngân hàng u tư và Phát tri n. 3. Th o lu n và góp ý ki n v quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu qu n lý kinh doanh, xu t các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t và tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i ngư i lao ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 4. Gi i thi u ngư i tham gia H i ng qu n tr , Ban Ki m soát Ngân hàng u tư và Phát tri n. i u 26.- i h i i bi u công nhân viên ch c c a Ngân hàng u tư và Phát tri n ư c t ch c và ho t ng theo hư ng d n c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Chương 6: ƠN VN THÀNH VIÊN C A NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N i u 27.- 1. Ngân hàng u tư và Phát tri n có các ơn v thành viên là nh ng doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p, nh ng ơn v h ch toán ph thu c vào nh ng ơn v s nghi p. Danh sách các ơn v thành viên ư c ghi trong ph l c kèm theo i u l Ngân hàng u tư và Phát tri n. 2. Các ơn v thành viên c a Ngân hàng u tư và Phát tri n có con d u, ư c m tài kho n t i ngân hàng phù h p v i phương th c h ch toán c a mình. 3. ơn v thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p có i u l T ch c và ho t ng riêng, các ơn v thành viên h ch toán ph thu c và ơn v s nghi p c a Ngân hàng u tư và Phát tri n có Quy ch T ch c và ho t ng riêng. Các i u l và Quy ch này u do H i ng qu n tr phê chuNn phù h p v i pháp lu t và i u l c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. i u 28.- Thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p: 1. Doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p là thành viên c a Ngân hàng u tư và Phát tri n có quy n t ch kinh doanh và t ch tài chính, ch u s ràng bu c v quy n l i và nghĩa v i v i Ngân hàng u tư và Phát tri n theo quy nh t i i u l này. 2. H i ng qu n tr , T ng Giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n có các quy n i v i thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p như sau: a. U nhi m cho Giám c doanh nghi p thành viên qu n lý, i u hành ho t ng c a doanh nghi p phù h p v i i u l c a doanh nghi p ã ư c H i ng qu n tr Ngân hàng u tư và Phát tri n phê chuNn. Giám c doanh nghi p thành viên h ch toán c l p ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , T ng Giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n, trư c pháp lu t v ho t ng c a doanh nghi p;
Đồng bộ tài khoản