Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
14
download

Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT về việc công bố danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT

  1. B KHOA H C-CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ MÔI TRƯ NG Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 35/2002/QĐ-BKHCNMT Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 35/2002/ QĐ- BKHCNMT NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C CÔNG B DANH M C TIÊU CHU N VI T NAM V MÔI TRƯ NG B T BU C ÁP D NG B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Đi u 16, Lu t B o v môi trư ng đư c Qu c H i thông qua ngày 27/ 12/ 1993 và có hi u l c t ngày 10/ 1/1994; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 24/ 12/ 1999; Căn c Đi u 22, Ngh đ nh 175/CP c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 22/CP ngày 22/ 5/ 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Môi trư ng; QUY T Đ NH Đi u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c các Tiêu chu n Vi t Nam v môi trư ng b t bu c áp d ng. Đi u 2: Trong trư ng h p t i danh m c quy đ nh Đi u I có nhi u TCVN quy đ nh cho cùng m t đ i tư ng thì các thông s và n ng đ ch t ô nhi m không đư c quy đ nh trong các TCVN m i ban hành s đư c áp d ng theo các TCVN ban hành trư c đó cũng n m trong danh m c này. Đi u 3: Phương pháp l y m u, phân tích, tính toán, xác đ nh t ng thông s và n ng đ c th đư c quy đ nh trong các TCVN tương ng do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành. Đi u 4: T ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam, t ch c.cá nhân ngư i nư c ngoài có trách nhi m th c hi n các tiêu chu n liên quan nêu t i Đi u I c a Quy t đ nh này trong vi c xây d ng d án và tri n khai ho t đ ng s n xu t, kinh doanh trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Đi u 5: Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 1/ 1/ 2003. Ph m Khôi Nguyên (Đã ký) DANH M C CÁC TIÊU CHU N VI T NAM V MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35./2002/QĐ-BKHCNMTngày 25 tháng 6 năm 2002) A- Các tiêu chu n liên quan đ n ch t lư ng không khí 1. TCVN 5937-1995 - Ch t lư ng không khí - Tiêu chu n ch t lư ng không khí xung quanh 2. TCVN 5938-1995 - Ch t lư ng không khí - N ng đ t i đa cho phép c a m t s ch t đ c
  2. h i trong không khí xung quanh 3. TCVN 5939-1995 - Ch t lư ng không khí - Tiêu chu n khí th i công nghi p đ i v i b i và các ch t vô cơ 4. TCVN 5940-1995 - Ch t lư ng không khí - Tiêu chu n khí th i công nghi p đ i v i các ch t h u cơ 5. TCVN 6560:1999 - Ch t lư ng không khí - Khí th i lò đ t ch t th i r n y t - Gi i h n cho phép. 6. TCVN 6438:2001 - Phương ti n giao thông đư ng b - Gi i h n l n nh t cho phép c a khí th i. 7. TCVN 6991:2001 - Ch t lư ng không khí - Khí th i công nghi p - Tiêu chu n th i theo th i lư ng c a các ch t vô cơ trong khu công nghi p. 8. TCVN 6992:2001 - Ch t lư ng không khí - Khí th i công nghi p - Tiêu chu n th i theo th i lư ng c a các ch t vô cơ trong vùng đô th . 9. TCVN 6993:2001 - Ch t lư ng không khí - Khí th i công nghi p - Tiêu chu n th i theo th i lư ng c a các ch t vô cơ trong vùng nông thôn và mi n núi. 10. TCVN 6994:2001 - Ch t lư ng không khí - Khí th i công nghi p - Tiêu chu n th i theo th i lư ng c a các ch t h u cơ trong khu công nghi p. 11. TCVN 6995:2001 - Ch t lư ng không khí - Khí th i công nghi p - Tiêu chu n th i theo th i lư ng c a các ch t h u cơ trong vùng đô th . 12. TCVN 6996:2001 - Ch t lư ng không khí - Khí th i công nghi p - Tiêu chu n th i theo th i lư ng c a các ch t h u cơ trong vùng nông thôn và mi n núi. B- Các tiêu chu n liên quan đ n ti ng n 1. TCVN 5949-1998 - Âm h c - Ti ng n khu v c công c ng và dân cư - M c n t i đa cho phép 2. TCVN 5948-1999 - Âm h c - Ti ng n phương ti n giao thông đư ng b phát ra khi tăng t c đ - M c n t i đa cho phép C- Các tiêu chu n liên quan đ n ch t lư ng nư c 1. TCVN 5942-1995 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n ch t lư ng nư c m t 2. TCVN 5943-1995 - Ch t lư ng nư c -Tiêu chu n ch t lư ng nư c bi n ven b 3. TCVN 5944-1995 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n ch t lư ng nư c ng m 4. TCVN 5945-1995 - Nư c th i công nghi p - Tiêu chu n th i 5. TCVN 6772:2000 - Ch t lư ng nư c - Nư c th i sinh ho t - Gi i h n ô nhi m cho phép. 6. TCVN 6773:2000 - Ch t lư ng nư c - Ch t lư ng nư c dùng cho thu l i. 7. TCVN 6774:2000 - Ch t lư ng nư c - Ch t lư ng nư c ng t b o v đ i s ng thu sinh. 8. TCVN 6980:2001 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n nư c th i công nghi p th i vào v c nư c sông dùng cho m c đích c p nư c sinh ho t. 9. TCVN 6981:2001 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n nư c th i công nghi p th i vào v c nư c h dùng cho m c đích c p nư c sinh ho t.
  3. 10. TCVN 6982:2001 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n nư c th i công nghi p th i vào v c nư c sông dùng cho m c đích th thao và gi i trí dư i nư c. 11. TCVN 6983:2001 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n nư c th i công nghi p th i vào v c nư c h dùng cho m c đích th thao và gi i trí dư i nư c. 12. TCVN 6984:2001 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n nư c th i công nghi p th i vào v c nư c sông dùng cho m c đích b o v thu sinh. 13. TCVN 6985:2001 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n nư c th i công nghi p th i vào v c nư c h dùng cho m c đích b o v thu sinh. 14. TCVN 6986:2001 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n nư c th i công nghi p th i vào v c nư c bi n ven b dùng cho m c đích b o v thu sinh. 15. TCVN 6987:2001 - Ch t lư ng nư c - Tiêu chu n nư c th i công nghi p th i vào v c nư c bi n ven b dùng cho m c đích th thao và gi i trí dư i nư c. D- Các tiêu chu n liên quan đ n ch t lư ng đ t 1. TCVN 5941-1995 - Ch t lư ng đ t - Gi i h n t i đa cho phép c a dư lư ng hoá ch t b o v th c v t trong đ t. E- Các tiêu chu n liên quan đ n rung đ ng 1. TCVN 6962:2001 - Rung đ ng và ch n đ ng - Rung đ ng do các ho t đ ng xây d ng và s n xu t công nghi p - M c đ t i đa cho phép đ i v i môi trư ng khu công c ng và dân cư.
Đồng bộ tài khoản