Quyết định số 35/2003/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 35/2003/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2003/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2003/Q -BGD T Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 35/2003/Q -BGD T NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH CƯƠNG MÔN H C TƯ TƯ NG H CHÍ MINH TRÌNH I H C, CAO NG B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Quy t nh s 494/Q -TTg ngày 24/6/2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án "M t s bi n pháp nâng cao ch t lư ng và hi u qu gi ng d y, h c t p các b môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh trong các trư ng i h c, cao ng; môn Chính tr trong các trư ng Trung h c chuyên nghi p và d y ngh "; Căn c vào Công văn s 1026/CV-KGTW ngày 14/7/2003 c a Ban Khoa giáo Trung ương và Công văn s 3292/CV-TTVH ngày 10/7/2003 c a Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương v vi c th m nh cương môn h c Tư tư ng H Chí Minh trình i h c, cao ng. Theo ngh c a V trư ng V Công tác chính tr , V trư ng V i h c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này cương môn h c Tư tư ng H Chí Minh trình i h c, cao ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và ư c áp d ng t năm h c 2003 - 2004, các quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. V trư ng V Công tác chính tr ch u trách nhi m t ch c biên so n và thNm nh giáo trình môn h c Tư tư ng H Chí Minh dùng trong các trư ng i h c, cao ng và hư ng d n th c hi n sau khi giáo trình ư c Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương thNm nh. i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V Công tác chính tr , V trư ng V i h c, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. Tr n Văn Nhung ( ã ký) CƯƠNG MÔN H C TƯ TƯ NG H CHÍ MINH (TRÌNH I H C, CAO NG) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 35/2003/Q -BGD T ngày 31/7/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) 1. Tên h c ph n: Tư tư ng H Chí Minh. 2. S ơn v h c trình: 3 ơn v h c trình (45 ti t). 3. Trình : Cho sinh viên i h c, cao ng. 4. Phân b th i gian: - Lên l p: 70%. - Xêmina: 30%. 5. i u ki n tiên quy t: Sinh viên ph i h c xong các h c ph n: Tri t h c Mác - Lênin, Kinh t chính tr Mác - Lênin, Ch nghĩa xã h i khoa h c, L ch s ng C ng s n Vi t Nam. 6. Mô t v n t t n i dung h c ph n: H c ph n g m 6 bài v n i dung cơ b n Tư tư ng H Chí Minh và 1 bài v s v n d ng Tư tư ng H Chí Minh c a ng và Nhà nư c ta trong công cu c i m i hi n nay và trong s nghi p cách m ng Vi t Nam. 7. Nhi m v c a sinh viên: Ph i c nghiên c u trư c giáo trình, chuNn b các ý ki n h i, xu t khi nghe gi ng. ChuNn b xêmina và c, sưu t m các tư li u có liên quan n bài gi ng. 8. Tài li u h c t p: - Giáo trình Tư tư ng H Chí Minh c a H i ng Trung ương ch o biên so n giáo trình qu c gia các b môn Khoa h c Mác - Lênin, Tư tư ng H Chí Minh do Nhà xu t b n Chính tr qu c gia xu t b n. - cương chi ti t môn h c Tư tư ng H Chí Minh c a B Giáo d c và ào t o. - Sách tham kh o: các tài li u hư ng d n h c Tư tư ng H Chí Minh c a Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương dùng cho ng viên và cán b cơ s .
 3. - H Chí Minh toàn t p, ĩa CDROM H Chí Minh toàn t p. - Các Ngh quy t, văn ki n c a ng. 9. Tiêu chuNn ánh giá sinh viên: Như quy ch h c t p chung: d các bu i lên l p, c tài li u, chuNn b ý ki n trư c khi nghe gi ng. Th c hi n y xêmina (th o lu n, tham gia các ho t ng tham quan b o tàng, di tích l ch s cách m ng có vi t thu ho ch) ki m tra 2 l n và thi h t h c ph n. 10. Thang i m: 10. 11. M c tiêu h c ph n: Giúp cho sinh viên n m ư c n i dung cơ b n môn h c Tư tư ng H Chí Minh là s v n d ng và phát tri n sáng t o ch nghĩa Mác - Lênin vào i u ki n c th c a Vi t Nam ư c th hi n trong ư ng l i, quan i m, ch th , ngh quy t c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. T ó c ng c lòng tin vào con ư ng i lên ch nghĩa xã h i nư c ta, nâng cao lòng t hào dân t c v ng, v Bác và có ý th c trách nhi m c ng hi n, góp ph n tham gia xây d ng và b o v T qu c trên cương v nhi m v ư c phân công. 12. N i dung chi ti t h c ph n: 12.1. B trí th i gian: S th Phân b s ti t cho các bài T ng S ti t Xêmina t s gi ng Bài 1 Khái ni m, ngu n g c, quá trình hình thành 6 4 2 tư tư ng H Chí Minh Bài 2 Tư tư ng H Chí Minh v v n dân t c 6 4 2 và cách m ng gi i phóng dân t c Bài 3 Tư tư ng H Chí Minh v ch nghĩa xã h i 6 4 2 và con ư ng quá lên ch nghĩa xã h i Vi t Nam Bài 4 Tư tư ng H Chí Minh v i oàn k t dân 6 4 2 t c: k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i i Bài 5 Tư tư ng H Chí Minh v ng C ng s n 6 4 2 Vi t Nam; v xây d ng Nhà nư c c a dân, do dân, vì dân Bài 6 Tư tư ng H Chí Minh v o c, nhân 11 9 2 văn, văn hóa Bài 7 M y v n v n d ng và phát tri n tư 4 2 2 tư ng H Chí Minh trong công cu c i
 4. m i hi n nay T ng c ng: 45 31 14 12.2. N i dung Bài 1 KHÁI NI M, NGU N G C, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯ NG H CHÍ MINH I. I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U; KHÁI NI M V TƯ TƯ NG H CHÍ MINH 1. i tư ng và phương pháp nghiên c u - i tư ng nghiên c u. - Phương pháp nghiên c u. 2. Khái ni m và h th ng tư tư ng H Chí Minh - Khái ni m tư tư ng H Chí Minh. - H th ng tư tư ng H Chí Minh. II. I U KI N LNCH S - XÃ H I, NGU N G C VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯ NG H CHÍ MINH 1. i u ki n l ch s - xã h i - Xã h i Vi t Nam th k XIX u XX. - Quê hương, gia ình. - Th i i. 2. Ngu n g c tư tư ng H Chí Minh - Tư tư ng và văn hóa truy n th ng Vi t Nam. - Tinh hoa văn hóa nhân lo i. - Ch nghĩa Mác - Lênin: cơ s th gi i quan và phương pháp lu n c a tư tư ng H Chí Minh. - Nh ng nhân t ch quan thu c v phNm ch t cá nhân c a Nguy n ái Qu c. 3. Quá trình hình thành và phát tri n c a tư tư ng H Chí Minh
 5. - 1890-1911: giai o n hình thành tư tư ng yêu nư c và chí hư ng cách m ng. - 19-11-1920: giai o n tìm tòi, kh o nghi m. - 1921-1930: giai o n hình thành cơ b n tư tư ng v con ư ng cách m ng Vi t Nam. - 1930-1941: giai o n vư t qua th thách, kiên trì con ư ng ã xác nh cho cách m ng Vi t Nam. - 1941-1969: giai o n phát tri n và th ng l i. III. Ý NGHĨA VI C H C T P, NGHIÊN C U TƯ TƯ NG H CHÍ MINH 1. Tư tư ng H Chí Minh là s v n d ng sáng t o và phát tri n ch nghĩa Mác - Lênin Vi t Nam. 2. N i dung c t lõi c a tư tư ng H Chí Minh là c l p dân t c g n li n v i ch nghĩa xã h i. 3. Tư tư ng H Chí Minh là m u m c c a tinh th n c l p, t ch , i m i và sáng t o. Bài 2 TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V V N DÂN T C VÀ CÁCH M NG GI I PHÓNG DÂN T C I. TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V V N DÂN T C 1. Sơ lư c quan i m c a C.Mác, Ăngghen và Lênin v v n dân t c 2. V n dân t c trong tư tư ng H Chí Minh: th c ch t là v n dân t c thu c a trong th i i cách m ng vô s n, ư c th hi n trong các lu n i m giành c l p và phát tri n - c l p, t do là quy n thiêng liêng, b t kh xâm ph m c a t t c các dân t c. - các nư c ang u tranh giành c l p, ch nghĩa dân t c chân chính v n là m t ng l c l n. - K t h p nhu n nhuy n dân t c v i giai c p, c l p dân t c và ch nghĩa xã h i, ch nghĩa yêu nư c v i ch nghĩa qu c t , c l p cho dân t c mình ng th i c l p cho t t c các dân t c. II. TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V CÁCH M NG GI I PHÓNG DÂN T C 1. Cách m ng gi i phóng dân t c th ng l i ph i i theo con ư ng c a cách m ng vô s n.
 6. 2. Cách m ng gi i phóng dân t c mu n th ng l i ph i do ng c a giai c p công nhân lãnh o. 3. Cách m ng gi i phóng dân t c là s nghi p oàn k t c a toàn dân, trên cơ s liên minh công nông. 4. Cách m ng gi i phóng dân t c c n ư c ti n hành ch ng, sáng t o và có kh năng giành th ng l i trư c cách m ng vô s n chính qu c. 5. Cách m ng gi i phóng dân t c ph i ư c th c hi n b ng con ư ng b o l c, k t h p l c lư ng chính tr c a qu n chúng và l c lư ng vũ trang c a nhân dân. III. V N D NG TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V V N DÂN T C TRONG CÔNG CU C I M I HI N NAY 1. Khơi d y s c m nh c a ch nghĩa yêu nư c và tinh th n dân t c ngu n ng l c m nh m xây d ng và b o v t nư c. 2. Nh n th c và gi i quy t v n dân t c trên quan i m giai c p. 3. Chăm lo xây d ng kh i i oàn k t toàn dân t c, gi i quy t t t m i quan h gi a các dân t c anh em trong c ng ng dân t c Vi t Nam. Bài 3 TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V CH NGHĨA XÃ H I VÀ CON Ư NG QUÁ LÊN CH NGHĨA XÃ H I VI T NAM I. TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V B N CH T VÀ M C TIÊU C A CH NGHĨA XÃ H I 1. Con ư ng hình thành tư duy H Chí Minh v ch nghĩa xã h i Vi t Nam - Quá trình ti p xúc c a H Chí Minh v i h c thuy t Mác - Lênin v ch nghĩa xã h i. - Cách ti p c n c a H Chí Minh v b n ch t và m c tiêu c a ch nghĩa xã h i Vi t Nam; s th ng nh t bi n ch ng gi a các y u t kinh t , chính tr , xã h i v i các y u t nhân văn, o c, văn hóa. 2. Quan ni m c a H Chí Minh v nh ng c trưng b n ch t c a ch nghĩa xã h i - Quan ni m c a các nhà kinh i n c a ch nghĩa Mác - Lênin. - Quan ni m c a H Chí Minh. 3. Quan ni m c a H Chí Minh v m c tiêu và ng l c c a ch nghĩa xã h i - Nh ng m c tiêu cơ b n. - Các ng l c c a ch nghĩa xã h i.
 7. II. TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V CON Ư NG QUÁ LÊN CH NGHĨA XÃ H I VI T NAM 1. V th i kỳ quá lên ch nghĩa xã h i Vi t Nam - Các nhà sáng l p ch nghĩa xã h i khoa h c nói v tính t t y u c a th i kỳ quá . - Quan ni m c a H Chí Minh v th i kỳ quá lên ch nghĩa xã h i Vi t Nam. 2. V bư c i và phương th c, bi n pháp xây d ng ch nghĩa xã h i Vi t Nam - V bư c i c a th i kỳ quá Vi t Nam. - V phương pháp, bi n pháp, cách th c xây d ng ch nghĩa xã h i Vi t Nam. III. V N D NG TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V CH NGHĨA XÃ H I VÀ CON Ư NG QUÁ LÊN CH NGHĨA XÃ H I VÀO CÔNG CU C I M I HI N NAY 1. Kiên nh m c tiêu c l p dân t c và ch nghĩa xã h i. 2. Phát huy quy n làm ch c a nhân dân, khơi d y m nh m t t c các ngu n l c, trư c h t là ngu n l c n i sinh th c hi n công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. 3. K t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i i. 4. Chăm lo xây d ng ng v ng m nh, làm trong s ch b máy nhà nư c, Ny m nh u tranh ch ng quan liêu, tham nhũng, th c hi n c n ki m xây d ng ch nghĩa xã h i. Bài 4 TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V I OÀN K T DÂN T C; K T H P S C M NH DÂN T C V I S C M NH TH I I I. TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V I OÀN K T DÂN T C 1. Nh ng cơ s hình thành tư tư ng H Chí Minh v i oàn k t dân t c - T truy n th ng yêu nư c, nhân ái, tinh th n c k t c ng ng dân t c. - T quan i m c a ch nghĩa Mác - Lênin: cách m ng là s nghi p c a qu n chúng. - T t ng k t th c ti n: nh ng kinh nghi m thành công và th t b i c a các phong trào yêu nư c và cách m ng Vi t Nam, cách m ng th gi i. 2. Nh ng quan i m cơ b n c a H Chí Minh v i oàn k t dân t c - i oàn k t dân t c là v n có ý nghĩa chi n lư c, quy t nh thành công c a cách m ng.
 8. - i oàn k t dân t c là m t m c tiêu, m t nhi m v hàng u c a cách m ng. - i oàn k t dân t c là i oàn k t toàn dân. - i oàn k t dân t c ph i bi n thành s c m nh v t ch t, có t ch c là M t tr n dân t c th ng nh t, dư i s lãnh o c a ng. II. TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V K T H P S C M NH DÂN T C V I S C M NH TH I I 1. Quá trình nh n th c c a H Chí Minh v m i quan h gi a s c m nh dân t c v i s c m nh th i i - Nh n th c c a H Chí Minh v s c m nh dân t c. - Nh n th c c a H Chí Minh v s c m nh th i i và tính t t y u c a vi c k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i i. 2. N i dung tư tư ng H Chí Minh v k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i i - t cách m ng gi i phóng dân t c Vi t Nam trong s g n bó v i cách m ng vô s n th gi i. - K t h p ch t ch ch nghĩa yêu nư c v i ch nghĩa qu c t trong sáng. - D a vào s c mình là chính, tranh th s giúp c a các nư c xã h i ch nghĩa, s ng h c a nhân lo i, ng th i không quên nghĩa v qu c t cao c c a mình. - M r ng t i a quan h h u ngh , h p tác, s n sàng "làm b n v i t t c các nư c dân ch ". III. PHÁT HUY S C M NH I OÀN K T TOÀN DÂN T C K T H P V I S C M NH TH I I TRONG B I C NH HI N NAY 1. Phát huy s c m nh i oàn k t dân t c dư i ánh sáng tư tư ng H Chí Minh - Nh ng nhân t khách quan và ch quan ang thách th c tính b n ch t c a kh i i oàn k t dân t c. - V n d ng tinh th n và phương pháp i oàn k t H Chí Minh xây d ng s ng thu n xã h i theo Ngh quy t Trung ương 7 (Khóa IX). 2. Khơi d y và phát huy t i a n i l c, nâng cao hi u qu h p tác qu c t , nâng cao ý chí t l c t cư ng, gi v ng b n s c dân t c trong quá trình h i nh p qu c t (theo tinh th n Ngh quy t i h i IX). Bài 5
 9. TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V NG C NG S N VI T NAM; V XÂY D NG NHÀ NƯ C C A DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN I. NH NG LU N I M CH Y U C A H CHÍ MINH V NG C NG S N VI T NAM 1. ng C ng s n là nhân t quy t nh hàng u ưa cách m ng Vi t Nam n th ng l i. 2. ng C ng s n Vi t Nam là s n phNm c a s k t h p ch nghĩa Mác - Lênin v i phong trào công nhân và phong trào yêu nư c. 3. ng C ng s n Vi t Nam - " ng c a giai c p công nhân, ng th i là ng c a dân t c Vi t Nam". 4. ng C ng s n Vi t Nam ph i l y ch nghĩa Mác - Lênin "làm c t". 5. ng C ng s n Vi t Nam ph i ư c xây d ng theo nh ng nguyên t c c a ng ki u m i c a giai c p vô s n. 6. ng v a là ngư i lãnh o, v a là y t th t trung thành c a nhân dân. ng ph i thư ng xuyên chăm lo c ng c m i quan h máu th t gi a ng v i dân. 7. ng ph i thư ng xuyên t ch nh n, t i m i. II. TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V XÂY D NG NHÀ NƯ C C A DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 1. Tư tư ng H Chí Minh v m t nhà nư c c a dân, do dân, vì dân. 2. Tư tư ng H Chí Minh v s th ng nh t gi a b n ch t giai c p công nhân v i tính nhân dân và tính dân t c c a nhà nư c. 3. Tư tư ng H Chí Minh v m t nhà nư c pháp quy n có hi u l c pháp lý m nh m . 4. Tư tư ng H Chí Minh v xây d ng nhà nư c trong s ch, v ng m nh, hi u qu . III. XÂY D NG NG V NG M NH, LÀM TRONG S CH B MÁY NHÀ NƯ C THEO TƯ TƯ NG H CHÍ MINH 1. Xây d ng, ch nh n ng, làm cho ng ta th t s là ng c a o c và văn minh, tiêu bi u cho trí tu , danh d và lương tâm c a dân t c. 2. Phát huy dân ch i ôi v i tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa, xây d ng m t n n hành chính dân ch , trong s ch, v ng m nh. Bài 6 TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V Đ O Đ C, NHÂN VĂN, VĂN HÓA I. TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V O C
 10. 1. " o c là cái g c c a ngư i cách m ng" (quan i m v vai trò và s c m nh c a o c) - S nghi p c a cách m ng xã h i ch nghĩa là xoá b xã h i cũ, xây d ng xã h i m i v i nh ng lý tư ng và khát v ng cao p. - o c là vũ khí m nh m trong cu c u tranh vì c l p dân t c và ch nghĩa xã h i. 2. Nh ng phNm ch t o c cơ b n c a con ngư i Vi t Nam trong th i im i - Trung v i nư c, hi u v i dân. - Yêu thương con ngư i. - C n ki m liêm chính, chí công vô tư. - Tinh th n qu c t trong sáng. 3. Nh ng nguyên t c xây d ng o cm i - Nói i ôi v i làm, ph i nêu gương v o c. - Xây i ôi v i ch ng, ph i t o thành phong trào qu n chúng r ng rãi. - Ph i tu dư ng o c su t i. II. TƯ TƯ NG NHÂN VĂN H CHÍ MINH 1. Con ngư i là v n quý nh t - nhân t quy t nh th ng l i c a cách m ng Có lòng yêu thương vô h n i v i con ngư i, thông c m sâu s c v i m i au kh c a con ngư i, t ó t cáo t i ác c a ch nghĩa th c dân, qu c gây ra cho con ngư i. Có ni m tin mãnh li t vào s c m nh, phNm giá, kh năng vươn lên chân, thi n, m c a con ngư i, dù nh t th i h còn th p bé l m l c. Có ý chí u tranh gi i phóng con ngư i, em l i t do, h nh phúc cho con ngư i. 2. Con ngư i v a là m c tiêu, v a là ng l c c a cách m ng - Con ngư i - m c tiêu: m i ch trương, ư ng l i, chính sách,.... - Con ngư i - ng l c: l ch s do qu n chúng nhân dân sáng t o ra, có dân là có t t c . 3. "Tr ng ngư i" là chi n lư c hàng u c a cách m ng "Mu n xây d ng ch nghĩa xã h i trư c h t c n có nh ng con ngư i xã h i ch nghĩa ",
 11. "Vì l i ích 10 năm tr ng cây, vì l i ích 100 năm tr ng ngư i" - Mu n xây d ng ch nghĩa xã h i nh t nh ph i có h c th c. - Ch nghĩa xã h i g n li n v i s phát tri n khoa h c và k thu t, b o m cho ch nghĩa xã h i th ng l i. III. TƯ TƯ NG H CHÍ MINH V VĂN HÓA 1. Nh ng quan i m chung c a H Chí Minh v văn hóa - Văn hóa là b ph n c a ki n trúc thư ng t ng, văn hóa ph i trong kinh t và chính tr , có tác ng qua l i v i kinh t và chính tr (quan i m v v trí c a văn hóa, v vai trò chi n sĩ c a ngư i ho t ng văn hóa). - Văn hóa ph i soi ư ng cho qu c dân i, làm cho ai cũng có lý tư ng c l p, t ch ; ph i s a i ư c tham nhũng, lư i bi ng, phù hoa, xa x ,... (quan i m v ch c năng c a văn hóa: nâng cao dân trí, b i dư ng tư tư ng, tình c m, o c, l i s ng, v.v...). - N n văn hóa m i mà ta xây d ng ph i có tính ch t dân t c, khoa h c và i chúng (quan i m v tính ch t c a n n văn hóa m i). 2. Tư tư ng H Chí Minh v m t s lĩnh v c chính c a văn hóa - Văn hóa giáo d c. - Văn hóa văn ngh . - Văn hóa i s ng. IV. V N D NG TƯ TƯ NG O C, NHÂN VĂN, VĂN HÓA H CHÍ MINH VÀO VI C XÂY D NG CON NGƯ I VI T NAM M I TRONG B I C NH HI N NAY 1. Th c tr ng con ngư i Vi t Nam hi n nay 2. Xây d ng con ngư i Vi t Nam m i dư i ánh sáng tư tư ng H Chí Minh v o c, nhân văn, văn hóa - V tư tư ng, o c, l i s ng: + Th gi i quan, phương pháp lu n c a ch nghĩa Mác - Lênin - tư tư ng H Chí Minh. + Yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i, có ý chí vươn lên r a cái nh c ói nghèo, l c h u. + Gi gìn o c, nhân phNm, lương tâm, danh d . + N p s ng gi n d , ít lòng tham mu n v v t ch t.
 12. - V nhân văn: b i dư ng tinh th n nhân ái, khoan dung H Chí Minh. - V văn hóa: có thói quen t h c, vươn lên chi m lĩnh nh ng thành t u hi n i c a th gi i v văn hóa, khoa h c, công ngh ,.... Gi gìn b n s c văn hóa dân t c trong quá trình giao lưu, h i nh p v i th gi i. Bài 7 M YV N V N D NG VÀ PHÁT TRI N TƯ TƯ NG H CHÍ MINH TRONG CÔNG CU C I M I HI N NAY I. H C T P, V N D NG TƯ TƯ NG H CHÍ MINH TRONG B I C NH M I, I U KI N M I PH I THEO T M GƯƠNG SÁNG T O C A H CHÍ MINH 1. B i c nh m i, i u ki n m i 2. M y quan i m cơ b n có ý nghĩa phương pháp lu n - Quan i m lý lu n g n v i th c ti n. - Quan i m l ch s - c th . - Quan i m toàn di n và h th ng. - Quan i m k th a và phát tri n. II. PHƯƠNG HƯ NG VÀ N I DUNG V N D NG, PHÁT TRI N TƯ TƯ NG H CHÍ MINH TRONG S NGHI P IM I 1. N m v ng quan i m th c ti n, v n d ng và phát tri n sáng t o ch nghĩa Mác - Lênin, Tư tư ng H Chí Minh gi i áp úng nh ng v n do th c ti n cách m ng nư c ta t ra hi n nay. 2. M t s n i dung có ý nghĩa c p bách th i i m hi n nay - Kiên nh m c tiêu c l p dân t c và ch nghĩa xã h i, Ny m nh giáo d c ch nghĩa yêu nư c g n li n v i lý tư ng xã h i ch nghĩa. - Quán tri t tư tư ng H Chí Minh: i m i là s nghi p c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; m i ch trương, chính sách ph i hư ng vào dân, d a vào dân. - C ng c và m r ng kh i i oàn k t M t tr n T qu c Vi t Nam, ưa chi n lư c i oàn k t H Chí Minh lên m t t m cao và m t chi u sâu m i. - Nâng cao năng l c lãnh o và s c chi n uc a ng, hi u l c c a Nhà nư c - nhân t quy t nh th ng l i c a s nghi p i m i.
Đồng bộ tài khoản