Quyết định số 35/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
91
lượt xem
4
download

Quyết định số 35/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ban hành bảng xếp loại các đường, đường phố, thị trấn và các xã ngoại thành làm căn cứ xác định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 35 /2004/QĐ-UB Hà N i, ngày 12 tháng 03 năm 2004 QUY T Đ NH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH B NG X P LO I CÁC ĐƯ NG, ĐƯ NG PH , TH TR N VÀ CÁC XÃ NGO I THÀNH LÀM CĂN C XÁC Đ NH GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Đ t đai; Căn c Ngh đ nh s 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v khung giá các lo i đ t; Căn c Quy t đ nh s 3519/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 1997 c a U ban nhân dân thành ph v khung giá các lo i đ t trên đ a bàn thành ph Hà N i; Xét đ ngh c a Liên ngành: S Tài chính, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t, C c Thu thành ph Hà N i t i T trình s 18/TTLN – STCHN ngày 6 tháng 01 năm 2004, QUY T Đ NH : Đi u 1. Ban hành b ng x p lo i các đư ng, đư ng ph , các th tr n và các xã ngo i thành làm căn c xác đ nh giá các lo i đ t trên đ a bàn thành ph Hà N i, thay th cho b ng x p lo i tên các đư ng, đư ng ph và các xã ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 và Quy t đ nh s 08/2003/QĐ-UB ngày 14/01/2003 c a U ban nhân dân thành ph v khung giá các lo i đ t. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành ph ; Giám đ c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH T CH PHÓ CH T CH Đ Hoàng Ân PH L C1 B NG PHÂN LO I CÁC XÃ Kèm theo t trình s 35/2004 QĐ-UB ngày 12/03/ 2004 c a UBND Thành ph (Áp d ng b ng giá s 2 và s 3 quy đ nh t i quy t đ nh s 3519/QĐ-UB ngày12/9/1997 c a U ban nhân dân Thành ph ) 1/- Huy n T Liêm: (xã đ ng b ng) - Xã ven đô : Trung Văn, C Nhu , Xuân Đ nh, Đông Ng c, M Đình, M Trì. - Xã lo i 1 : Thu Phương, Phú Di n, Minh Khai, Đ i M , Tây M , Xuân Phương.
 2. - Xã lo i 2 : Liên M c, Tây T u. Thư ng Cát. 2/- Huy n Thanh Trì (xã đ ng b ng) - Xã ven đô : Tân Tri u, Thanh Li t, Tam Hi p, T Hi p, Yên M . - Xã lo i 1 : Ngũ Hi p, H u Hoà, Ng c H i, Vĩnh Quỳnh, Duyên Hà. - Xã lo i2 : Đông M , Liên Ninh, T Thanh Oai, Đ i Áng, V n Phúc 3/- Huy n Gia Lâm (xã đ ng b ng) - Xã ven đô : Trâu Quỳ, C Bi, Đông Dư. - Xã lo i 1: Yên Viên, Ninh Hi p, Dương Xá, Phú Th , Yên Thư ng, Đình Xuyên, Dương Hà. - Xã lo i2 : Kiêu K , Đa T n, Đ ng Xá, Bát Tràng, Phù Đ ng, Trung M u, Dương Quang, Kim Sơn, L Chi, Kim Lan, Văn Đ c. 4/ - Huy n Đông Anh (xã đ ng b ng). - Xã lo i 1 : Nguyên Khê, Uy N , H i B i, Tiên Dương, C Loa, Xuân Canh, Đông H i, Mai Lâm, Vĩnh Ng c, Kim Chung, Nam H ng, Võng La, - Xã lo i 2 : B c H ng, Vân N i, Xuân N n, Vi t Hùng, Kim N , D c Tú, T m Xá, Vân Hà, Đ i M ch. - Xã lo i 3 : Liên Hà, Thu Lâm. 5/- Huy n Sóc Sơn (xã vùng đ ng b ng và trung du). a/- Các xã vùng đ ng b ng: - Xã lo i 1 : Phù L , Phú Minh, Phú Cư ng. - Xã lo i 2 : Thanh Xuân, Mai Đình, Quang Ti n. - Xã lo i 3 : Xuân Thu, Kim Lũ, Trung Giã, Đ c Hoà, Tân Minh, B c Phú, Đông Xuân, Tân Dân, Tân Hưng, Vi t Long, Hi n Ninh, Xuân Giang, Tiên Dư c, Phù Linh. b/- Các xã vùng trung du lo i 1: Nam Sơn, B c Sơn, Minh Trí, Minh Phú, H ng Kỳ. PH L C2 PHÂN LO I ĐƯ NG NGO I THÀNH Kèm theo Quy t đ nh s : 35/2004/QĐ-UB ngày 12/03/2004 c a UBND Thành ph (áp d ng b ng giá s 4 qui đ nh t i Quy t đ nh 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 c a U ban nhân dân Thành ph ) TT ĐO N ĐƯ NG PHÂN LO I A Huy n Đông Anh a Qu c l 1 Qu c l 3 2 - Đo n C u Đu ng - C u Đôi II 3 - Đo n Th tr n Đông Anh - Phù L II 4 - Đư ng B c Thăng Long - Qu c l 3 II 5 - Đư ng B c Thăng Long - N i Bài II
 3. b Đư ng đ a phương 6 Ch Tó - C Loa III 7 Ch Tó - Ga Đông Anh III 8 Đư ng t Qu c l 3 đi nông trư ng Đông Anh II III 9 Đư ng t b nh vi n đi đ n Sái III 10 Đư ng t c u Kênh gi a - Nam H ng - C u Đò So III 11 Đư ng t Tr m bi n th đi đư ng cao t c III 12 Qu c l 3 đi ga Đông Anh, Uy N III 13 Đư ng 23 III 14 C u kênh gi a đi UBND xã Kim N III 15 Ch Kim đi Nguyên Khê đi ch B c H ng III 16 Ga C Loa đi C ng Tr ng đi p Tó III 17 Ga Kim N đi ch C Đi n đi Qu c l 23 III 18 Ngã 3 ch Vân Trì đi ch B i III 19 Ngã ba đ ng L i đi ch C Loa III 20 Qu c l 3 đi Xư ng phim đi C Loa III B Huy n Gia Lâm a Qu c l 1 - Qu c l 1: II + Hà Huy T p II + Cu i ph Hà Huy T p đ n h t đ a ph n Hà N i 2 - Qu c l 5 I + Nguy n Văn Linh đ n h t đ a ph n xã Trâu Quỳ II + Dương Xá đ n h t đ a ph n Hà N i 3 Qu c l 179 III 4 Qu c l 181 (t 179 - h t đ a ph n Hà N i) III b Đư ng đ a phương 5 - C bi III 6 - D c Lã - Trung Màu III 7 - D c Vân - d c Lã (Yên Viên) III 8 - Đư ng Kiên Thành (T qu c l 5 đ n 179 cũ) III 9 - Đư ng t ĐHNN 1 đi Bát Tràng (ho c đê Sông H ng) III 10 - Đư ng t Đa T n đi đê sông H ng III 11 - Đư ng t Đa T n đi Kiêu K III 12 - Đư ng trong Đ i h c NN1 II 13 - Ngô Xuân Qu ng II
 4. 14 - Ninh Hi p - Đình Xuyên - Dương Hà III 15 - Phan Đăng Lưu III 16 - Th ch Bàn II 17 - Thiên Đ c (Hà Huy T p - D c Vân) II 18 - T Hà Huy T p vào Đình Xuyên III 19 - Vành đai III (đi L ng Sơn) I C Huy n Sóc Sơn a Qu c l 1 Qu c l 2 - Đo n t Phù L - Đư ng vào sân bay N i Bài I - Đo n t ch r sân bay N i Bài đ n h t đ a ph n Hà N i II - Đo n t Qu c l 2 vào sân bay N i Bài II 2 Đư ng B c Thăng Long - N i Bài (thu c các xã Phú Cư ng, Quang Ti n, Thanh Xuân) II 3 Qu c l 3 - Đo n thu c xã Phù L II - Đo n thu c các xã Tiên Dư c, Phù Linh, Trung Giã, Tân Minh, Đông III Xuân, Mai Đình 4 Đư ng 131 III b Đư ng đ a phương 5 Đư ng Phù L - Đò Lo III 6 Đư ng N đi Cà phê Tân Trúc (đư ng 35) III 7 Đư ng t Qu c l 3 đi đ n Sóc III 8 Đư ng t Qu c l 3 đi Minh Trí, Xuân Hòa III 9 Đư ng 35 đi B c Sơn III 10 Đư ng 131 đi B c Phú III 11 Đư ng 131 - Hi n Ninh III 12 Núi Đôi - Thá III 13 Qu c l 3 - C u Vát III D Huy n Thanh Trì a Qu c l 1 Qu c l 1A t cu i tr tr n Văn Đi n đ n h t đ a ph n huy n Thanh Trì II 2 Qu c l 1B Pháp Vân - C u Gi (đ a ph n huy n Thanh Trì) I b Đư ng đ a phương 3 Đư ng đê sông H ng (đo n huy n Thanh Trì) III 4 Đư ng 70: II
 5. - Đo n Đông Tr ch - Ng c H i II - Đo n Th tr n Văn Đi n - Giáp đ a ph n Hà Tây 5 Đư ng liên xã (Th tr n Văn Đi n qua xã Tam Hi p Hoàng Li t) III 6 Đư ng liên xã Đông M - V n Phúc - đê Sông H ng (Đông M - đê Sông III H ng) 7 Đư ng liên xã Liên Ninh (T Liên Ninh - Đ i Áng) III 8 Đư ng liên xã QL 70 - T Thanh Oai (t QL 70 h t xã T Thanh Oai) III 9 Đư ng liên xã QL1 A - Liên Ninh - Đông M (t QL1A - Đông M ) III 10 Đư ng Ng c H i - Yên Ki u - Th L c III 11 Đư ng th tr n Văn Đi n - T Hi p - đê Sông H ng III 12 Đư ng vào xã Vĩnh Quỳnh - Đ i Áng III 13 Kim Giang (T Đ i Kiem - QL 70) III E Huy n T Liêm a Qu c l 1 - Đư ng 32: I + C u Di n (H Tùng M u - C u vư t đư ng s t) II + C u vư t đư ng s t đ n h t đ a ph n Hà N i 2 + Đư ng Láng - Hòa L c I b Đư ng đ a phương 3 Đư ng đê sông H ng (t đ a ph n huy n T Liêm qua c u Thăng Long III đ n h t đ a ph n T Liêm (xã Thư ng Cát) 4 Đư ng 69 (Đo n Ph m Văn Đ ng - Đê sông H ng) II 5 Đư ng 70: III + Đo n t ngã ba đi Qu c Oai (bi n s t) đ n h t đ a ph n Hà N i II + Đo n t ngã ba Qu c Oai đ n thôn Ng c Tr c xã Đ i M 6 Đư ng 72 (Ngã ba Bi n s t - h t đ a ph n T Liêm) II 7 Đư ng Kinh t Mi n Tây III 8 Đư ng Liên M c - Phú Di n III 9 Đư ng Thu Phương - Thư ng Cát (t m g i) (C ng Liên M c - đư ng III 70 xã Thư ng Cát) 10 Đư ng Vành Khuyên (t m g i) (Nút giao thông Nam C u Thăng Long I thu c đ a ph n xã Đông Ng c - Xuân Đ nh) 11 Đư ng vào Tr i Gà (C u Di n - Sông Pheo) III 12 Đư ng vào Xí nghi p Ư p l nh III 13 Đư ng vào Xí nghi p Vi sinh III 14 Đư ng Yên Hòa đ n xã Đ i M II 15 Đo n t đư ng 69 đi Đ i h c C nh sát, M Đ a ch t III
 6. PH L C3 PHÂN LO I ĐƯ NG CÁC TH TR N Kèm theo Quy t đ nh s : 35/2004/QĐ-UB ngày 12/03/2004 c a UBND Thành ph (áp d ng b ng giá s 4 qui đ nh t i Quy t đ nh 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 c a U ban nhân dân Thành ph ) TÊN TH LO I TH ĐƯ NG LO I I ĐƯ NG LO I 2 TR N TR N Đông Anh I C u Đôi đ n h t th tr n Đông Anh Đư ng tr c còn l i Đư ng đi ch Tó Đư ng QL3 qua đ a ph n th tr n Sóc Sơn II Đư ng 131 qua đ a ph n th tr n Đư ng tr c còn l i Văn Đi n I Qu c l I Đư ng tr c còn l i Yên Viên II Qu c l I Đư ng tr c còn l i PH L C4 B NG PHÂN LO I ĐƯ NG PH QU N BA ĐÌNH Kèm theo Quy t đ nh s : 35/2004/QĐ-UB ngày 12/03/2004 c a UBND Thành ph (áp d ng b ng giá s 5 qui đ nh t i Quy t đ nh 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 c a U ban nhân dân Thành ph ) S ĐO N ĐƯ NG LO I TÊN ĐƯ NG PH ĐƯ NG M C TT T Đ N PH 1. An Xá Đ u đư ng Cu i đư ng IV B Bà Huy n Thanh 2. Đ u đư ng Cu i đư ng II A Quan 3. B c Sơn Đư ng Đ c L p Hoàng Di u I A 4. B c Sơn Ông Ích Khiêm Ng c Hà III A 5. Cao Bá Quát Đ u đư ng Cu i đư ng II A 6. C u Gi y Đ u đư ng Cu i đư ng I B 7. Châu Long Đ u đư ng Cu i đư ng II A 8. Chùa M t C t Đ u đư ng Cu i đư ng II A 9. Chu Văn An Đ u đư ng Cu i đư ng I A 10. C aB c Đ u đư ng Cu i đư ng I B 11. Đào T n Đ u đư ng Cu i đư ng II B 12. Đ ng Dung Đ u đư ng Cu i đư ng II B 13. Đ ng T t Đ u đư ng Cu i đư ng II A 14. Đ c Ng Đ u đư ng Cu i đư ng III B 15. Đ iC n Ng c Hà Li u Giai II B 16. Đ iC n Li u Giai Đư ng Bư i III A
 7. 17. Đ i Nhân Đ u đư ng Cu i đư ng VI A 18. Đư ng Đ c L p Đ u đư ng Cu i đư ng I A 19. Đư ng Bư i Đ u đư ng Cu i đư ng III B 20. Đi n Biên Ph Đ u đư ng Cu i đư ng I A 21. Gi ng Võ Đ u đư ng Cu i đư ng I A 22. Giang Văn Minh Đ u đư ng Cu i đư ng II B Giang Văn Minh kéo 23. Đ iC n Kim Mã II A dài 24. Hàng Bún Đ u đư ng Cu i đư ng I B 25. Hàng Than Đ u đu ng Cu i đư ng II A 26. H ng Hà Đ u đư ng Cu i đư ng III A 27. H ng Phúc (Ba Đình) Đ u đư ng Cu i đư ng III A 28. Hùng Vương Đ u đư ng Cu i đư ng I A 29. Hoàng Di u Đ u đu ng Cu i đư ng I A Mai Xuân 30. Hoàng Hoa Thám Tam Đa III A Thư ng 31. Hoàng Hoa Thám Tam Đa Đư ng Bư i III B 32. Hoàng Văn Th Đ u đư ng Cu i đư ng I A 33. Hoè Nhai Đ u đu ng Cu i đư ng II A 34. Khúc H o Đ u đư ng Cu i đư ng II B Nguy n Thái 35. Kim Mã Li u Giai I A H c 36. Kim Mã Li u Giai Voi Ph c I B 37. Kim Mã Thư ng Đ u đư ng Cu i đư ng III B 38. Láng H (Ba Đình) Đ u đư ng Cu i đư ng I B 39. L c Chính Đ u đư ng Cu i đư ng II A 40. Lê Du n Đ u đư ng Cu i đư ng I B 41. Lê H ng Phong Đ u đư ng Cu i đư ng I A 42. La Thành Đ u đư ng Cu i đư ng III A 43. Lê Tr c Đ u đư ng Cu i đư ng II A 44. Linh Lang Đ u đư ng Cu i đư ng III B 45. Li u Giai Đ u đư ng Cu i đư ng I B 46. Lý Văn Phúc Đ u đư ng Cu i đư ng III A 47. M c Đĩnh Chi Đ u đư ng Cu i đư ng III A 48. Mai Xuân Thư ng Đ u đư ng Cu i đư ng II B 49. Nam Cao Đ u đư ng Cu i đư ng III A 50. Nam Tràng Đ u đu ng Cu i đư ng III B
 8. 51. Ngõ Hàng Bún Đ u đư ng Cu i đư ng III A 52. Ng c Hà Sơn Tây B NN và PTNT II A Hoàng Hoa 53. Ng c Hà B NN và PTNT III A Thám 54. Ng c Khánh Đ u đư ng Cu i đư ng II B 55. Nghĩa Dũng Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 56. Ngũ Xã Đ u đư ng Cu i đư ng III B 57. Nguyên H ng Đ u đư ng Cu i đư ng III A 58. Nguy n Bi u Đ u đư ng Cu i đư ng II A 59. Nguy n Công Hoan Đ u đư ng Cu i đư ng III B 60. Nguy n C nh Chân Đ u đu ng Cu i đư ng II A 61. Nguy n Chí Thanh Đ u đư ng Cu i đư ng II A 62. Nguy n Kh c Hi u Đ u đư ng Cu i đư ng III B 63. Nguy n Kh c Nhu Đ u đu ng Cu i đư ng III A 64. Nguy n Ph m Tuân Đ u đư ng Cu i đư ng III B 65. Nguy n Thái H c Đ u đư ng Cu i đư ng I A Nguy n Thi p ( Ba 66. Đ u đư ng Cu i đư ng II B Đình) 67. Nguy n Trư ng T Đ u đư ng Cu i đư ng I B 68. Nguy n Tri Phương Đ u đư ng Cu i đư ng II B 69. Nguy n Trung Tr c Đ u đư ng Cu i đư ng II B 70. Nguy n Văn Ng c Đ u đư ng Cu i đư ng III B 71. Núi Trúc Đ u đư ng Cu i đư ng II B 72. Ph m H ng Thái Đ u đư ng Cu i đư ng III A 73. Ph m Huy Thông Đ u đư ng Cu i đư ng III A 74. Phó Đ c Chính Đ u đư ng Cu i đư ng II B 75. Phan Đình Phùng Đ u đu ng Cu i đư ng I A 76. Phan Huy Ích Đ u đư ng Cu i đư ng II B 77. Phan K Bính Đ u đư ng Cu i đư ng III B 78. Phúc Xá Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 79. Quán Thánh Đ u đư ng Cu i đư ng I B 80. Ông ích Khiêm Đ u đư ng Cu i đư ng II B 81. Sơn Tây Đ u đu ng Cu i đư ng II A 82. Tôn Th t Đàm Đ u đu ng Cu i đư ng II B 83. Tôn Th t Thi p Đ u đư ng Cu i đư ng II B 84. Tân p Đ u đư ng Cu i đư ng IV A
 9. Vi la Thành 85. Thành Công Láng H III A Công 86. Thành Công La Thành H Thành Công IV A 87. Thanh Báo (356 cũ) Đ u đư ng Cu i đư ng III A 88. Thanh Niên Đ u đư ng Cu i đư ng I A Đ n H Gi ng 89. Tr n Huy Li u T Gi ng Võ II A Võ 90. Tr n Huy Li u H Gi ng Võ Kim Mã II B 91. Tr n Phú Đ u đư ng Cu i đư ng I B 92. Tr n T Xương Đ u đư ng Cu i đư ng III B 93. Tr n Vũ Thanh Niên Ch Châu Long II B 94. Tr n Vũ Ch Châu Long L c Chính III A 95. Trúc B ch Đ u đư ng Cu i đư ng II A V n B o ( ngõ 222 96. Đ u đư ng Cu i đư ng III A cũ) 97. V n Phúc Đ u đư ng Cu i đư ng III A 98. Vĩnh Phúc Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 99. Yên Ninh Đ u đư ng Cu i đư ng II B 100. Yên Ph Đ u đư ng Cu i đư ng II B 101. Yên Th Đ u đư ng Cu i đư ng III A PH L C4 B NG PHÂN LO I ĐƯ NG PH QU N C U GI Y Kèm theo Quy t đ nh s : 35/2004/QĐ-UB ngày 12/03/2004 c a UBND Thành ph (Áp d ng b ng giá s 5 quy đ nh t i quy t đ nh s 3519/QĐ-UB ngày12/9/1997 c a U ban nhân dân Thành ph ) ĐO N T LO I TT TÊN ĐƯ NG PH M C T Đ N ĐƯ NG 1. C u Gi y Đ u đư ng Cu i đư ng II B 2. Chùa Hà Đ u đư ng Cu i đư ng III B 3. Dương Qu ng Hàm Đ u đư ng Cu i đư ng III B 4. Doãn K Thi n Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 5. D ch V ng Đ u đư ng Cu i đư ng III B 6. Đông Quan Đ u đư ng Cu i đư ng IV B 7. Đư ng 69 Đo n đ a ph n Qu n C u Gi y IV B Đư ng n i t Chùa Hà Nguy n Văn 8. Chùa Hà III B đ n Nguy n Văn Huyên Huyên
 10. Đư ng Ven sông Tô UBND qu n 9. Hoàng Qu c Vi t III B L ch C u Gi y Đo n Nguy n Phong Nguy n Phong 10. Ph m Hùng III B S c đi Ph m Hùng. S c Đo n Nhà máy nư c ngã tư Ph m 11. Khu TTCN III B Cáo Đ nh Hùng C u Vư t h t đ a ph n 12. H Tùng M u III B Mai D ch qu n C u Gi y 13. Hoàng Qu c Vi t Đo n đ a ph n Qu n C u Gi y III A 14. Hoàng Sâm Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 15. Hoa B ng Đ u đư ng Cu i đư ng IV B 16. L c Long Quân Đ a ph n qu n C u Gi y III A 17. Lê Đ c Th Đ u đư ng Cu i đư ng III A 18. Mai D ch Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 19. Nghĩa Tân Đ u đư ng Cu i đư ng III B 20. Nguy n Khang Đ u đư ng Cu i đư ng III B H t đ a ph n 21. Nguy n Ng c Vũ Đ u đư ng III B qu n C u Gi y 22. Nguy n Phong S c Đ u đư ng Cu i đư ng III B 23. Nguy n Văn Huyên Đ u đư ng Cu i đư ng III A 24. Ph m Hùng Đ a ph n qu n C u Gi y III B C u Vư t h t đ a ph n 25. Ph m Văn Đ ng III B Mai D ch qu n C u Gi y 26. Phan Văn Trư ng Đ u đư ng Cu i đư ng III B 27. Phùng Chí Kiên Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 28. Quan Nhân Đ a ph n qu n C u Gi y IV B 29. Tô Hi u Đ u đư ng Cu i đư ng III B 30. Tr n Đăng Ninh Đ u đư ng Cu i đư ng III A 31. Tr n Bình H Tùng M u Ch t m IV B h t đ a ph n 32. Tr n Duy Hưng Đ u đư ng III B qu n C u Gi y 33. Tr n Qu c Hoàn Đ u đư ng Cu i đư ng III B Ph Trung Kính đ n ngã 3 đư ng IV A 34. Trung Hoà vào khu đô th t m g i là Trung m i Trung Yên Yên 1 35. Trung Kính Đ u đư ng Cu i đư ng IV B 36. Xuân Thu Đ u đư ng Cu i đư ng II B
 11. 37. Yên Hoà Đ u đư ng Cu i đư ng IV B PH L C4 B NG PHÂN LO I ĐƯ NG PH QU N Đ NG ĐA Kèm theo Quy t đ nh s : 35/2004/QĐ-UB ngày 12/03/2004 c a UBND Thành ph (áp d ng b ng giá s 5 qui đ nh t i Quy t đ nh 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 c a U ban nhân dân Thành ph ) ĐO N ĐƯ NG LO I S TT Tên đư ng ph ĐƯ NG M c T Đ N PH 1. Bích Câu Đ u đư ng Cu i đư ng II B 2. Cát Linh Đ u đư ng Cu i đư ng I B 3. Chùa B c Đ u đư ng Cu i đư ng II B 4. Chùa Láng Đ u đư ng Cu i đư ng III A 5. Đông Các Đ u đư ng Cu i đư ng III B 6. Đông Tác Đ u đư ng Cu i đư ng III B 7. Đào Duy Anh Đ u đư ng Cu i đư ng II B 8. Đ ng Ti n Đông Đ u đư ng Cu i đư ng III A 9. Đ ng Tr n Côn Đ u đư ng Cu i đư ng III A 10. Đ ng Văn Ng Đ u đư ng Cu i đư ng III B 11. Đoàn Th Đi m Đ u đư ng Cu i đư ng II B Gi i Phóng ( phía 12. Đào Duy Anh Trư ng Chinh III A đư ng tàu ) 13. Gi ng Võ Nguy n Thái H c Cát Linh II B 14. Gi ng Võ Nguy n Thái H c Láng h I A 15. Hàng Cháo Đ u đư ng Cu i đư ng II B 16. H Đ c Di Đ u đư ng Cu i đư ng III A 17. H Giám Đ u đư ng Cu i đư ng III A 18. Hoàng C u Đ u đư ng Cu i đư ng III B 19. Hoàng Ng c Phách Đ u đư ng Cu i đư ng III B 20. Hoàng Tích Trí Đ u đư ng Cu i đư ng III B 21. Huỳnh Thúc Kháng Đ u đư ng Cu i đư ng II B 22. Khâm Thiên Đ u đư ng Cu i đư ng II A 23. Khương Thư ng Đ u đư ng Cu i đư ng III B 24. Kim Hoa Đ u đư ng Cu i đư ng III A 25. Láng Đ u đư ng Cu i đư ng III A 26. Láng H Đ u đư ng Cu i đư ng II A 27. Lương Đình C a Đ u đư ng Cu i đư ng III B
 12. Lê Du n ( phía đư ng 28. Ngã tư C a Nam TCT xi măng VN III A tàu ) Lê Du n ( phía đư ng 29. TCT xi măng VN Đào Duy Anh III A tàu ) 30. La Thành Gi ng Võ Khâm Thiên III A 31. La Thành Khâm Thiên Kim Liên IV B 32. La Thành Láng H Voi Ph c III A 33. Lý Văn Phúc Đ u đư ng Cu i đư ng III A 34. Ngõ Thông Phong Tôn Đ c Th ng KS Sao Mai III A 35. Ngô S Liên Đ u đư ng Cu i đư ng II B 36. Ngô T t T Đ u đư ng Cu i đư ng III A 37. Nguyên H ng Đ u đư ng Cu i đư ng III A 38. Nguy n Chí Thanh Đ u đư ng Cu i đư ng II A 39. Nguy n Khuy n Đ u đư ng Cu i đư ng II A 40. Nguy n Lương B ng Đ u đư ng Cu i đư ng I B 41. Nguy n Như Đ Đ u đư ng Cu i đư ng III A 42. Nguy n Phúc Lai Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 43. Pháo Đài Láng Đ u đư ng Cu i đư ng III B 44. Phương Mai Đ u đư ng Cu i đư ng III B 45. Ph m Ng c Th ch Đ u đư ng Cu i đư ng II B 46. Ph Giác Đ u đư ng Cu i đư ng III A 47. Phan Phù Tiên Đ u đư ng Cu i đư ng III A 48. Phan Văn Tr Đ u đư ng Cu i đư ng III A 49. Ph Hào Nam La Thành Cát Linh III B 50. Qu c T Giám Đ u đư ng Cu i đư ng II A 51. Tôn Đ c Th ng Đ u đư ng Cu i đư ng I A 52. Tôn Th t Tùng Đ u đư ng Cu i đư ng III A 53. Tây Sơn Đ u đư ng Cu i đư ng I B 54. Thái Hà Tây Sơn Láng H II A 55. Thái Th nh Đ u đư ng Cu i đư ng III A 56. Tr n Quang Di u Đ u đư ng Cu i đư ng III A 57. Tr n Quý Cáp Đ u đư ng Cu i đư ng II B 58. Trư ng Chinh Đ u đư ng Cu i đư ng II B 59. Tr nh Hoài Đ c Đ u đư ng Cu i đư ng II A 60. Trung Li t Đ u đư ng Cu i đư ng III B 61. Văn Mi u Đ u đư ng Cu i đư ng II A 62. Vũ Ng c Phan Đ u đư ng Cu i đư ng III A
 13. 63. Vũ Th nh Đ u đư ng Cu i đư ng III B 64. Vĩnh H Đ u đư ng Cu i đư ng III B 65. Y Mi u Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 66. Yên Th Đ u đư ng Cu i đư ng III A PH L C4 B NG PHÂN LO I ĐƯ NG PH QU N HOÀN KI M Kèm theo Quy t đ nh s : 35/2004/QĐ-UB ngày 12/03/2004 c a UBND Thành ph (áp d ng b ng giá s 5 qui đ nh t i Quy t đ nh 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 c a U ban nhân dân Thành ph ) S ĐO N ĐƯ NG LO I TÊN ĐƯ NG PH ĐƯ NG M C TT T Đ N PH 1. u Tri u Đ u đư ng Cu i đư ng II B 2. Bát Đàn Đ u đư ng Cu i đư ng II A 3. Bát S Đ u đư ng Cu i đư ng II A 4. Bông L Đ u đư ng Cu i đư ng II B 5. Bà Tri u Hàng Khay Nguy n Du I A 6. B o Khánh Đ u đư ng Cu i đư ng II A 7. B o Linh Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 8. B ch Đ ng Hàm T Quan d c Bác c IV A 9. C Tân Đ u đư ng Cu i đư ng II A 10. C ng Đ c Đ u đư ng Cu i đư ng III A 11. Cao Th ng Đ u đư ng Cu i đư ng II A 12. C u Đông Đ u đư ng Cu i đư ng I B 13. C uĐ t Đ u đư ng Cu i đư ng IV B 14. C uG Đ u đư ng Cu i đư ng I A 15. C m Ch Đ u đư ng Cu i đư ng II B 16. Chân C m Đ u đư ng Cu i đư ng II B 17. Chương Dương Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 18. Ch cá Đ u đư ng Cu i đư ng I A 19. Ch G o Đ u đư ng Cu i đư ng II B 20. C a Đông Đ u đư ng Cu i đư ng II A 21. C a Nam Đ u đư ng Cu i đư ng I A 22. Dã Tư ng Đ u đư ng Cu i đư ng II A 23. Đình Ngang Đ u đư ng Cu i đư ng II A 24. Đào Duy T Đ u đư ng Cu i đư ng II A
 14. 25. Đ o Tin Lành Đ u đư ng Cu i đư ng II B 26. Đ ng Thái Thân Đ u đư ng Cu i đư ng II A 27. Đ ng Thái Đ u đư ng Cu i đư ng III A 28. Đ ng Xuân Đ u đư ng Cu i đư ng I A 29. Đư ng Thành Đ u đư ng Cu i đư ng II A 30. Đinh Công Tráng Đ u đư ng Cu i đư ng III A 31. Đinh L Đ u đư ng Cu i đư ng II A 32. Đinh Tiên Hoàng Đ u đư ng Cu i đư ng I A 33. Đ nh Li t Đ u đư ng Cu i đư ng I A 34. G mC u Đ u đư ng Cu i đư ng III A 35. Gia Ngư Đ u đư ng Cu i đư ng II A 36. Hà Trung Đ u đư ng Cu i đư ng II A 37. Hàm Long Đ u đư ng Cu i đư ng I B 38. Hàm T Quan Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 39. Hàng B Đ u đư ng Cu i đư ng I A 40. Hàng Đào Đ u đư ng Cu i đư ng I A 41. Hàng Đ ng Đ u đư ng Cu i đư ng I B 42. Hàng Đư ng Đ u đư ng Cu i đư ng I A 43. Hàng Đ u Đ u đư ng Cu i đư ng I A 44. Hàng Đi u Đ u đư ng Cu i đư ng I A 45. Hàng Bông Đ u đư ng Cu i đư ng I A 46. Hàng BàI Đ u đư ng Cu i đư ng I A 47. Hàng B c Đ u đư ng Cu i đư ng I A 48. Hàng Bè Đ u đư ng Cu i đư ng I B 49. Hàng Bút Đ u đư ng Cu i đư ng III A 50. Hàng Bu m Đ u đư ng Cu i đư ng I A 51. Hàng Cân Đ u đư ng Cu i đư ng I A 52. Hàng Cót Đ u đư ng Cu i đư ng I A 53. Hàng Chai Đ u đư ng Cu i đư ng III A 54. Hàng Chi u Đ ng Xuân Đào Duy T I B 55. Hàng Chi u Đào Duy T Tr n Nh t Du t II A 56. Hàng Ch Đ u đư ng Cu i đư ng II B 57. Hàng Chĩnh Đ u đư ng Cu i đư ng II A 58. Hàng Da Đ u đư ng Cu i đư ng I A 59. Hàng D u Đ u đư ng Cu i đư ng I A 60. Hàng D u Đ u đư ng Cu i đư ng I A
 15. 61. Hàng Gà Đ u đư ng Cu i đư ng I A 62. Hàng Gai Đ u đư ng Cu i đư ng I A 63. Hàng Gi y Đ u đư ng Cu i đư ng I B 64. Hàng Hòm Đ u đư ng Cu i đư ng I B 65. Hàng Khay Đ u đư ng Cu i đư ng I A 66. Hàng Khoai Đ u đư ng Cu i đư ng I A 67. Hàng Lư c Đ u đư ng Cu i đư ng I A 68. Hàng Mành Đ u đư ng Cu i đư ng II A 69. Hàng Mã Phùng Hưng Hàng Lư c I B 70. Hàng Mã Hàng Lư c Đ ng Xuân I A 71. Hàng M m Đ u đư ng Cu i đư ng II A 72. Hàng Mu i Đ u đư ng Cu i đư ng II A 73. Hàng Nón Đ u đư ng Cu i đư ng I B 74. Hàng Ngang Đ u đư ng Cu i đư ng I A 75. Hàng Phèn Đ u đư ng Cu i đư ng II A 76. Hàng Qu t Đ u đư ng Cu i đư ng I B 77. Hàng RươI Đ u đư ng Cu i đư ng II A 78. Hàng Thi c Đ u đư ng Cu i đư ng II A 79. Hàng Tre Đ u đư ng Cu i đư ng II A 80. Hàng Tr ng Đ u đư ng Cu i đư ng I A 81. Hàng VôI Đ u đư ng Cu i đư ng II A 82. Hàng V I Đ u đư ng Cu i đư ng II A 83. H Hoàn Ki m Đ u đư ng Cu i đư ng I B 84. Hai Bà Trưng Lê Thánh Tông Lê Du n I A 85. H ng Hà Đ u đư ng Cu i đư ng III A 86. H ng Phúc Đ u đư ng Cu i đư ng III A 87. Ho Lò Đ u đư ng Cu i đư ng II A 88. Lãn Ông Đ u đư ng Cu i đư ng I A 89. Lương Ng c Quy n Đ u đư ng Cu i đư ng I B 90. Lương Văn Can Đ u đư ng Cu i đư ng I A 91. Lê Du n Đ u đư ng Cu i đư ng I B 92. Lê Lai Tr n Quang Lý Thái T II B Kh i 93. Lê Lai Lý Thái T Đinh Tiên II A Hoàng 94. Lê ph ng Hi u Đ u đư ng Cu i đư ng II B 95. Lê Thái T Đ u đư ng Cu i đư ng I A
 16. 96. Lê Thánh Tông Đ u đư ng Cu i đư ng I B 97. Lê Th ch Đ u đư ng Cu i đư ng II A 98. Lê Văn Linh Đ u đư ng Cu i đư ng II A 99. Liên Trì Đ u đư ng Cu i đư ng II A 100. Lò Rèn Đ u đư ng Cu i đư ng I B 101. Lò Sũ Đ u đư ng Cu i đư ng I B 102. Lý Đ o Thành Đ u đư ng Cu i đư ng II B 103. Lý Nam Đ Đ u đư ng Cu i đư ng II A 104. Lý Qu c Sư Đ u đư ng Cu i đư ng II A 105. Lý Thái T Đ u đư ng Cu i đư ng I A 106. Lý Thư ng Ki t Đ u đư ng Cu i đư ng I A 107. Mã Mây Đ u đư ng Cu i đư ng II A 108. Nam Ngư Đ u đư ng Cu i đư ng II B 109. Ngô Quy n Đ u đư ng Cu i đư ng I A 110. Ngô Th Nh m Đ u đư ng Cu i đư ng I B 111. Ngô Văn S Đ u đư ng Cu i đư ng II B 112. Ngõ G ch Đ u đư ng Cu i đư ng II A 113. Ngõ Hàng Hương Đ u đư ng Cu i đư ng III A 114. Ngõ Hàng Hành Đ u đư ng Cu i đư ng II B 115. Ngõ H i Vũ Đ u đư ng Cu i đư ng II B 116. Ngõ Phan Chu Đ u đư ng Cu i đư ng III A Trinh 117. Ngõ Tr m Đ u đư ng Cu i đư ng II B 118. Nguy n Ch Nghĩa Đ u đư ng Cu i đư ng III A 119. Nguy n Gia Thi u Đ u đư ng Cu i đư ng II A 120. Nguy n H u Huân Đ u đư ng Cu i đư ng I B 121. Nguy n Kh c C n Đ u đư ng Cu i đư ng II B 122. Nguy n Khi t Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 123. Nguy n Lai Th ch Đ u đư ng Cu i đư ng III A 124. Nguy n Quang Bích Đ u đư ng Cu i đư ng II B 125. Nguy n Siêu Đ u đư ng Cu i đư ng II A 126. Nguy n Thi n Đ u đư ng Cu i đư ng I B Thu t 127. Nguy n Thi p Hàng Đ u G mC u II B Nguy n Thi n 128. Nguy n Thi p G mc u I B Thu t 129. Nguy n Văn T Đ u đư ng Cu i đư ng II B
 17. 130. Nguy n Xí Đ u đư ng Cu i đư ng II A 131. Nhà Chung Đ u đư ng Cu i đư ng II A 132. Nhà Ho Đ u đư ng Cu i đư ng II A 133. Nhà Th Đ u đư ng Cu i đư ng II A 134. Ô Quan Chư ng Đ u đư ng Cu i đư ng II A 135. Ph m Ngũ Lão Đ u đư ng Cu i đư ng II B 136. Ph m Sư M nh Đ u đư ng Cu i đư ng II B 137. Phan B i Châu Đ u đư ng Cu i đư ng I B 138. Phan Chu Trinh Đ u đư ng Cu i đư ng I A 139. Phan Huy Chú Đ u đư ng Cu i đư ng II A 140. Phan Thanh Gi n Đ u đư ng Cu i đư ng III A 141. Ph Hu Đ u đư ng Cu i đư ng I A 142. Phùng Hưng Đ u đư ng Cu i đư ng II A 143. Ph Doãn Đ u đư ng Cu i đư ng II A 144. Phúc Tân Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 145. Quán S Đ u đư ng Cu i đư ng I B 146. Quang Trung Đ u đư ng Cu i đư ng I B 147. Tô T ch Đ u đư ng Cu i đư ng II B 148. Tông Đ n Đ u đư ng Cu i đư ng II A 149. T Hi n Đ u đư ng Cu i đư ng I B 150. Thanh Hà Đ u đư ng Cu i đư ng III A 151. Thanh Yên Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 152. Th Nhu m Đ u đư ng Cu i đư ng II A 153. Thu c B c Đ u đư ng Cu i đư ng I B 154. Trương Hán Siêu Đ u đư ng Cu i đư ng II B 155. Tràng Thi Đ u đư ng Cu i đư ng I A 156. Tràng Ti n Tr n Nh t Du t QT CM tháng 8 II A 157. Tràng Ti n QT CM tháng 8 Hàng Bài I A 158. Tr n Bình Tr ng Đ u đư ng Cu i đư ng II A 159. Tr n Hưng Đ o Tr n Khánh Dư Tr n Thánh II B Tông 160. Tr n Hưng Đ o Tr n Thánh Lê Du n I A Tông 161. Tr n Khánh Dư Tr n Quang D c V n Ki p II A Kh i 162. Tr n Nguyên Hãn Đ u đư ng Cu i đư ng I B 163. Tr n Nh t Du t Đ u đư ng Cu i đư ng I B
 18. 164. Tr n Quang Kh i Đ u đư ng Cu i đư ng II A 165. Tr n Qu c To n Đ u đư ng Cu i đư ng II A 166. Tri u Qu c Đ t Đ u đư ng Cu i đư ng II A 167. V ng Đ c Đ u đư ng Cu i đư ng II B 168. V ng Hà Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 169. Xóm H H i Đ u đư ng Cu i đư ng II B PH L C4 B NG PHÂN LO I ĐƯ NG PH QU N HOÀNG MAI Kèm theo Quy t đ nh s : 35/2004/QĐ-UB ngày 12/03/2004 c a UBND Thành ph (Áp d ng b ng giá s 5 quy đ nh t i quy t đ nh s 3519/QĐ-UB ngày12/9/1997 c a U ban nhân dân Thành ph ) LO I ĐO N T M C TT TÊN ĐƯ NG PH ĐƯ NG T Đ N H t đ a ph n 1. Đư ng Đ i Kim đi Tân Tri u Kim Giang IV B Đ i Kim 2. Đư ng Đê Sông H ng Đo n thu c Qu n Hoàng Mai IV B Đư ng Đ nh Công – Đư ng vào 3. Lê Tr ng T n III B Lê Tr ng T n xã Đ nh Công 4. Đư ng B c H Linh Đàm QL 1A C uD u III B 5. Đư ng Kim Giang Khương Đình C uD u III B Đư ng liên thôn B ng B- 6. Thôn B ng B Xã Thanh Li t IV B Thanh Li t Nguy n Tam 7. Đư ng Lĩnh Nam Đê sông H ng IV B Trinh Đư ng Lĩnh Nam - Thanh Đư ng Lĩnh 8. Đê sông H ng IV B Trì Nam Đư ng n i QL 1A- QL1A 9. Trương Đ nh III B Trương Đ nh (Gi i Phóng) 10. Đư ng Pháp Vân Đ u đư ng Cu i đư ng IV A Đư ng Pháp Vân đ n đê 11. Sông H ng (đư ng vành Đai QL 1A Đê Sông H ng III B III) B n xe Giáp 12. Đư ng QL 1A C u Văn Đi n III A Bát H t đ a ph n Đư ng QL 1A- Đoàn xe Du khu đô th 13. l ch-Khu đô th pháp vân t QL1A IV A Pháp Vân T hi p) Hi p
 19. 14. Đư ng QL 1A-Đ ng T u QL1A Đ ng T u IV A H t đ a ph n Đư ng Vành 15. Đư ng QL 1B qu n Hoàng III B Đai III Mai Đư ng QL1 – Nhà máy Ô tô Nhà máy ô tô 16. QL1A IV A s 1 s 1 Đư ng UBND xã Thanh Trì - UBND xã 17. Đê Sông H ng (đư ng C u Đê Sông H ng IV A Thanh Trì Nghè – Thu ) H t đ a ph n 18. Đư ng vào thôn Đ i T QL 1A IV A thôn Đ i T UBND xã 19. Đư ng vào Thôn Giáp Nh t Trương Đ nh IV A Th nh Li t QL1A UBND III B 20. Đư ng vào xã Đ nh Công UBND xã xã Kim Giang IV A Đư ng Vĩnh Tuy - Thanh Trì Đư ng Lĩnh 21. (đo n qua UBND xã Vĩnh Đê sông H ng IV B Nam Tuy) thôn Yên Duyên Đư ng Lĩnh 22. Đư ng Yên S - Tr n Phú IV B (Yên S ) Nam 23. Giáp Bát Gi i Phóng Trương Đ nh IV A 24. Gi i Phóng C u tr ng Thanh Trì III A 25. Hoàng Mai Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 26. Kim Đ ng Đ u đư ng Cu i đư ng III A 27. Lương Khánh Thi n Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 28. Làng Tám Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 29. Mai Đ ng Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 30. Nguy n Đ c C nh Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 31. Nguy n An Ninh Đ u đư ng Cu i đư ng IV A 32. Nguy n An Ninh ra V ng Đ u đư ng Cu i đư ng III B 33. Nguy n Tam Trinh Đ u đư ng Đ u đư ng III B 34. Tân Mai Đ u đư ng Cu i đư ng IV A B ch Mai C u Sét III A 35. Trương Đ nh C u Sét Đuôi Cá IV A PH L C4 B NG PHÂN LO I ĐƯ NG PH QU N LONG BIÊN Kèm theo Quy t đ nh s : 35/2004/QĐ-UB ngày 12/03/2004 c a UBND Thành ph (áp d ng b ng giá s 5 quy đ nh t i quy t đ nh s 3519/QĐ-UB ngày12/9/1997 c a U ban nhân dân Thành ph )
 20. ĐO N T LO I TT TÊN ĐƯ NG PH M c T Đ N ĐƯ NG 1. Đê Sông Đu ng C u Phù Đ ng Đê Sông H ng IV A Ngã ba Th ch 2. Đê Sông H ng Đê Sông Đu ng IV A Bàn 3. Đê Sông H ng Ngã ba Th ch Bàn Vành đai III IV B Đê Sông H ng 4. Đư ng đi Đ n Gh nh (chân c u Chương C u Phao cũ IV A Dương) Đư ng gi a khu TT 5. Đ u đư ng cu i đư ng IV A Diêm và G Nguy n Văn Linh 6. Đư ng Th ch Bàn qua UBND xã Th ch Đê Sông H ng IV A Bàn Đư ng vào đơn v 7. Đê Sông H ng đơn v A45 IV B A45 Đư ng vào thôn 8. Đê Sông H ng Bãi Sông h ng IV B B cC u Đư ng vào thôn 9. Ng c Thu - Gia Đê Sông H ng Ngõ H i quan IV B Qu t Đư ng vào thôn thôn Tình quang 10. Đê Sông Đu ng qua IV B Tình Quang lên đê Đư ng vào thôn 11. Đê Sông H ng Thôn Th ch C u IV B Th ch C u Đư ng vào thôn 12. Ngô Gia T Đê Sông Đu ng IV A Thanh Am Đư ng vào Thôn 13. Ngô Gia T Thôn Thư ng Cát IV A Thư ng Cát Đư ng vào thôn 14. Đê Sông H ng h t thôn Trung Hà IV B Trung Hà Đư ng vào UBND khu CN Sài 15. Nguy n Văn Linh III B phư ng Gia Thu Đ ngA 16. Đư ng vào P, B Đ Nguy n Văn C UBND xã B Đ IV A Đư ng vào Z 133 17. Đ c Giang Z133 IV A (ngõ 99) 18. Đ c Giang Ngô Gia T Đê Gia Thư ng III B 19. Long Biên 1,2 C u Long Biên Ng c Lâm IV A 20. Ngô Gia Kh m Nguy n Văn C Ng c Lâm IV A
Đồng bộ tài khoản