Quyết định số 35/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
76
lượt xem
23
download

Quyết định số 35/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 355: 2005 “Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - Phòng khán giả” do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2005/QĐ-BXD

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******I Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 35/2005/QĐ-BXD Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 355: 2005 “TIÊU CHU N THI T K NHÀ HÁT - PHÒNG KHÁN GI ” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 01 Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 355:2005 “Tiêu chu n thi t k nhà hát - Phòng khán gi ”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Văn Liên TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 355 - 2005 TIÊU CHU N THI T K NHÀ HÁT - PHÒNG KHÁN GI YÊU C U K THU T DESIGN STANDARDS FOR THEATERS AND AUDIENCE HALLS TECHNICAL REQUIREMENTS L I NÓI Đ U TCXDVN 355: 2005 “Tiêu chu n thi t k nhà hát - phòng khán gi - Yêu c u k thu t” quy đ nh các yêu c u k thu t đ i v i các nhà hát đ bi u di n k ch nói, nh c k ch, vũ k ch, ca múa nh c... Tiêu chu n TCXDVN 355: 2005 đư c B Xây d ng ban hành theo Quy t đ nh s 35/2005/QĐ- BXD ngày 19 tháng 10 năm 2005. TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TIÊU CHU N THI T K NHÀ HÁT - PHÒNG KHÁN GI YÊU C U K THU T DESIGN STANDARDS FOR THEATERS AND AUDIENCE HALLS TECHNICAL REQUIREMENTS 1. Ph m vi áp d ng: 1.1. Tiêu chu n này áp d ng b t bu c cho các nhà hát đ bi u di n k ch nói, nh c k ch, vũ k ch, ca múa nh c... Các thành ph n không b t bu c có chú thích riêng t i t ng m c.
 2. 1.2. Các yêu c u k thu t c a tiêu chu n này cũng áp d ng cho các nhà hát có ch c năng đ c bi t như nhà hát ngh thu t sân kh u truy n th ng (tu ng, chèo, c i lương...), nhà hát sân kh u th nghi m... Tuy nhiên trong các trư ng h p này cho phép có nh ng ngo i l ph n sân kh u. Ph n khán gi áp d ng như các nhà hát m c 1.1. 1.3. Tiêu chu n này cũng áp d ng cho các phòng khán gi c a các t h p công trình như Cung văn hóa, câu l c b , khu du l ch, h i trư ng, nhà h i ngh ... Ph n sân kh u ch tham kh o, không áp d ng b t bu c. 1.4. Đ i v i các công trình bi u di n có tính ch t khác bi t h n như nhà hát ngoài tr i, nhà hát múa r i, r p xi c, phòng hòa nh c ho c công trình trùng tu s a ch a, tiêu chu n này đư c coi như hư ng d n và tham kh o. 1.5. Tiêu chu n này áp d ng cho các công vi c: L p d án đ u tư xây d ng, tư v n thi t k cơ s , thi t k k thu t, đánh giá và xét duy t các tài li u nói trên, ki m tra k thu t và nghi m thu công trình. 2. Các tiêu chu n vi n d n: + TCXDVN 264: 2002: Nhà và công trình - nguyên t c cơ b n xây d ng công trình đ đ m b o ti p c n s d ng. + TCVN 2622: 1995: Phòng cháy ch ng cháy cho nhà và công trình - Yêu c u thi t k . 3. Các thu t ng và đ nh nghĩa: 3.1. Không gian nhà hát: Là không gian đ bi u di n và thư ng th c ngh thu t sân kh u. Không gian nhà hát bao g m hai thành ph n: - Ph n sân kh u - Ph n khán gi a. Ph n sân kh u: Là ph n công trình ph c v tr c ti p và gián ti p cho vi c bi u di n. Ph n sân kh u bao g m hai thành ph n: - Sân kh u: Nơi tr c ti p bi u di n. - Ph n ph c v sân kh u: Nơi di n ra các ho t đ ng chu n b và ph c v bi u di n. b. Ph n khán gi : Là ph n công trình ph c v cho ngư i xem bi u di n. Ph n khán gi bao g m hai thành ph n: - Phòng khán gi : Nơi khán gi ng i xem bi u di n. - Các không gian ph c v khán gi . 3.2. Sân kh u: Là nơi tr c ti p bi u di n ngh thu t, bao g m hai thành ph n: - Sàn di n, sân kh u chính. - Các không gian ph tr . 3.3. Sàn di n: Là di n tích trên sàn sân kh u, nơi bi u di n ngh thu t đ khán gi thư ng th c. 3.4. Các không gian ph tr : Là các không gian ngay li n k sàn di n, n m trong khu v c sân kh u và tr c ti p ph c v bu i di n. Các không gian ph tr bao g m: - Ti n đài. - H nh c. - Các sân kh u ph , thiên ki u, g m sân kh u. 3.5. Ti n đài: Là ph n di n tích sàn di n m r ng v phía khán gi . Khi đóng màn chính thì ti n đài n m phía trư c màn chính. 3.6. H nh c: Là ph n không gian n m gi a sân kh u và khán gi , đư c làm sâu xu ng đ ban nh c bi u di n.
 3. 3.7. Các sân kh u ph : Bao g m các không gian có kích thư c tương đương v i sàn di n đ ph c v vi c v n chuy n và x p d n các đ o c , bài trí sân kh u cũng như ph c v các th pháp sân kh u khác. Các sân kh u ph n m bên ph i, bên trái và phía sau sân kh u chính. Sân kh u ph phía sau g i là h u đài. Dư i sân kh u chính có g m sân kh u. 3.8. Sân kh u h p: Là ki u không gian nhà hát trong đó sân kh u và khán gi hai phía đ i di n nhau, ngăn chia b i mi ng sân kh u (mi ng còn g i là m t tranh). Trong tiêu chu n này, ki u nhà hát sân kh u h p đư c ch n làm tiêu bi u đ xác đ nh các ch tiêu k thu t c a tiêu chu n. 3.9. M t tranh: Là m t ph ng n m gi a sân kh u và khán gi , qua đó khán gi theo dõi di n xu t. M t tranh có th xác đ nh b ng k t c u xây d ng ho c các v t li u khác, ho c xác đ nh b ng các gi i pháp ư c l , ánh sáng, v t th đánh d u. Thông thư ng, m t tranh chính là mi ng sân kh u, nơi treo màn chính c a sân kh u. 3.10. Đư ng đ sân kh u: Là đư ng th ng giao tuy n gi a m t tranh và m t sàn sân kh u. Trung đi m S c a đư ng đ sân kh u là đi m nhìn đ tính toán thi t k đ m b o cho m i khán gi đ u nhìn th y. 3.11. Đ d c sàn phòng khán gi : là đ d c đ đ m b o khán gi ng i hàng gh trư c không che khu t ngư i ng i hàng gh sau. 3.12. Tia nhìn: là đư ng th ng t m t khán gi ng i xem kéo t i đi m nhìn S. 3.13. Dàn khung sân kh u: Là h th ng k t c u b ng thép, n m phía sau mi ng sân kh u. Dàn khung g m hai tháp khung th ng đ ng, n m hai bên m t tranh và c u khung n m ngang phía trên m t tranh. Trên dàn khung l p các thi t b k thu t ánh sáng và các thi t b khác. Trên c u khung có hành lang đi qua trên mi ng sân kh u. 3.14. Thiên ki u (còn g i là khoang treo): Là ph n không gian ti p t c sân kh u chính theo chi u cao đ kéo các phông màn, đ o c , bài trí lên cao và th c hi n các th pháp bi u di n. Trong thiên kêìu có các hành lang thao tác và dàn thưa. 3.15. G m sân kh u: Là ph n không gian tương ng v i sân kh u, n m dư i sàn sân kh u (di n tích tương đương v i sân kh u chính) đ đ t các thi t b quay, trư t, nâng h , c t phông màn d ng cu n và làm l i ra h nh c. 3.16. Các hành lang thao tác: Là các hành lang h p đi vòng quanh các phía tư ng bao c a thiên kêìu và sân kh u ph đ đi l i, thao tác và g n các thi t b ph c v sân kh u. 3.17. Dàn thưa: Là m t h th ng dàn k t c u và sàn n m trên đi m cao nh t, dư i mái thiên ki u, dùng đ đi l i, thao tác và g n các thi t b , ch y u là h th ng pu-li, t i, cáp treo các sào trên sân kh u. 3.18. Các sào treo: Là h th ng nhi u sào b ng thép ho c h p kim, treo trên các cáp. Trên các sào g n các thi t b âm thanh, ánh sáng ho c treo các phông màn bài trí. Nh h th ng các dây cáp, pu-li, t i kéo,c ác sào treo có th h xu ng th p nh t t i m t sàn sân kh u và kéo lên cao nh t t i dư i dàn thưa. 3.19. Sàn sân kh u di đ ng: Ngoài sân kh u chính, c đ nh còn có các l ai sàn sân kh u di đ ng: - Sân kh u quay: Th c hi n chuy n đ ng xoay tròn quanh m t tâm, trên m t ph ng song song v i sàn sân kh u ho c trùng v i m t sàn sân kh u. - Sàn trư t: Th c hi n chuy n đ ng ngang, trên m t ph ng song song v i m t sàn sân kh u ho c trùng v i m t sàn sân kh u. - Sàn nâng h : M t b ph n sàn sân kh u có th nâng lên cao hơn ho c h xu ng th p hơn m t sàn sân kh u. Sàn nâng h n u có kích thư c nh g i là bàn nâng h . Các sàn sân kh u di đ ng dùng đ th c hi n ba ch c năng chính: - V n chuy n các trang thi t b , bài trí thay cho vi c ph i khuân vác b ng s c ngư i. - Thay đ i bài trí, khung c nh trên sân kh u ngay trong bu i di n. - Ph c v m t s th pháp di n xu t.
 4. 3.20. Màn ngăn cháy: Là m t màn l n b ng kim lo i và v t li u ch u đư c cháy n , ngăn đư c áp su t và l a, khói, khí đ c, dùng đ ngăn s truy n lan l a, khói, khí đ c t ph n này sang ph n khác trong nhà hát. Màn ngăn cháy thư ng n m trên cao, phía trên tr n, khi có s c , h a ho n thì đư c h xu ng. Màn ngăn cháy quan tr ng nh t n m vùng mi nt sân kh u đ ngăn chia vùng có nguy cơ cháy cao nh t (sân kh u) v i vùng c n b o v nh t (khán gi ). Trong nhà hát - phòng khán gi quy mô l n, màn ngăn cháy còn đư c b trí m t s khu v c khác nh m ph n chia, cô l p vùng cháy khi có s c . 4. Phân lo i nhà hát - phòng khán gi 4.1 Phân lo i nhà hát - phòng khán gi 4.1.1. Phòng khán gi đa năng: Ngoài ch c năng ph c v bi u di n ngh thu t còn có th s d ng cho các m c đích khác như h i ngh , liên hoan, khiêu vũ, thi đ u th thao trong nhà... như các phòng khán gi c a cung văn hóa, câu l c b . 4.1.2. Phòng khán gi cho m t th lo i ngh thu t như: R p chi u bóng (ngh thu t đi n nh), r p xi c (cho ngh thu t xi c), nhà hát (các lo i hình ngh thu t sân kh u), hòa nh c... 4.1.3. Nhà hát đa năng: Ph c v bi u di n và thư ng th c các th lo i ngh thu t sân kh u. 4.1.4. Nhà hát chuyên d ng: Ch d ng (ho c ch y u dùng) cho m t lo i hình ngh thu t sân kh u: - Nhà hát k ch nói. - Nhà hát ca k ch - vũ k ch (opera - balet). - Nhà hát chèo. - Nhà hát tu ng. - Nhà hát c i lương. - Nhà hát múa r i. 4.1.5. Nhà hát c a m t đoàn: Nhà hát riêng c a m t đoàn ngh thu t, thu c s h u c a đoàn đó và ch ph c v cho đoàn đó luy n t p, chu n b và bi u di n. 4.1.6. Nhà hát th nghi m: Nhà hát c a các trư ng ngh thu t, các vi n nghiên c u ngh thu t, có thi t k đ c bi t nh m đáp ng các nhu c u nghiên c u, th nghi m các sáng t o trong ngh thu t bi u di n v i các không gian bi u di n khác nhau. 4.2. Phân h ng theo quy mô nhà hát: V quy mô, nhà hát đư c phân chia ra các h ng khác nhau theo quy mô sân kh u, và các c khác nhau theo quy mô phòng khán gi . 4.2.1. Phân h ng theo quy mô sân kh u: 2 1. H ng I: Di n tích sàn di n trên 100 m (C p I) 2 2. H ng II: Di n tích sàn di n t 60 đ n 100 m (C p II) 2 3. H ng III: Di n tích sàn di n dư i 60 m (C p III) 4.2.2 Phân c theo quy mô phòng khán gi : 1. Phòng khán gi ngo i c : Trên 1.500 gh (C p đ c bi t) 2. Phòng khán gi c A: T 1201 đ n 1500 gh (C p đ c bi t) 3. Phòng khán gi c B: T 801 đ n 1200 gh (C p I) 4. Phòng khán gi c C: T 401 đ n 800 gh (C p I) 5. Phòng khán gi c D: T 251 đ n 400 gh (C p II) 6. Phòng khán gi c E: Dư i 250 gh (C p III) 4.2.3. Phân c p công trình (c v đ b n v ng và an toàn cháy n ):
 5. 1. Phòng khán gi ngo i c , c A: (C p đ c bi t) 2. H ng I, ho c phòng khán gi c B, C: (C p I) 3. H ng II, ho c phòng khán gi c D: (C p II) 4. H ng III, ho c phòng khán gi c E: (C p III) (Ngh đ nh 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph , Ph l c 1). 5. Các quy đ nh c th : 5.1. Các yêu c u v quy ho ch, giao thông và thi t k đô th 5.1.1. Yêu c u v đ a đi m và di n tích khu đ t: a. Ph i trung tâm đô th đ có s c h p d n, đ ng th i góp cho s ho t đ ng và b m t c a khu trung tâm. b. g n các khu t p trung dân cư ho c n m trong khu cây xanh, khu công viên gi a các khu dân cư. c. nơi có đư ng giao thông thu n ti n cho các phương ti n giao thông cá nhân và công c ng. d. Xa các ngu n n l n, ngu n khí đ c h i, các nơi có nguy cơ cháy n cao. 2 e. Di n tích khu đ t tính bình quân 6 - 10 m /khán gi . 5.1.2. Đư ng vòng quanh công trình: Ph i b trí đư ng vòng quanh công trình đ đ m b o cho xe ch a cháy có th ch y liên thông, không ph i lùi và có th ti p c n t t c m i phía c a công trình. 5.1.3. L i vào cho xe ôtô con: Khi b trí l i vào cho xe ôtô con ti p cn nhà hát thì ph i làm đư ng cho xe ch y liên thông, không ph i lùi và chi u r ng đư ng ph i l n hơn ho c b ng 4m. 5.1.4. L i vào cho xe t i: Nhà hát - phòng khán gi h ng II ho c c C tr lên ph i b trí đư ng cho xe t i ch bài trí ti p c n v i kho bài trí, khi đó chi u r ng đư ng vào ph i l n hơn ho c b ng 4m. Khi xe t i lùi vào, sàn xe ph i ngang b ng v i sàn kho. N u b trí kho bên trong công trình thì đư ng vào ph i có chi u cao thông th y l n hơn ho c b ng 4,5m. 5.1.5. Bãi đ xe: g n nhà hát - phòng khán gi ph i b trí bãi đ xe đ di n tích cho xe ca, xe ôtô con, xe máy, xe đ p và xe lăn c a ngư i khuy t t t. Ch đ xe c a ngư i khuy t t t ph i v trí g n c a vào nhà hát. N u có th , b trí m t không gian làm nơi đ xe lăn ngay k c a vào ho c s nh vào. Các l i đi lên b ng b c ph i có đư ng d c cho xe lăn. L i ra vào bãi đ xe không đư c c t ngang dòng ngư i chính ra vào nhà hát. Di n tích các bãi đ xe, tùy thu c vào đ c đi m c a t ng đô th nơi xây d ng nhà hát - phòng khán gi , cũng như hoàn c nh th c t . Có 2 th tính bình quân 3 - 5 m /khán gi . 5.1.6. Di n tích t n ngư i: Trư c m i l i ra kh i nhà hát c n b trí di n tích t n ngư i. Di n tích 2 này đư c tính ít nh t là 30 m /100 khán gi đư c phân bô thoát ra t i c a đó. Các di n tích t n ngư i này không đư c bao b c b i tư ng, rào, m t nư c ho c cây xanh liên t c mà ph i đư c m ti p ra các đư ng giao thông ho c không gian m r ng khác. Các l i ra vào c a ôtô, c a các phương ti n giao thông công c ng, c a xe ch a cháy... không đư c tính vòa di n tích t n ngư i. 5.1.7. M t trư c nhà hát - phòng khán gi (ho c m t hư ng ra đư ng) ph i có kho ng lùi cách xa kh i mép đư ng giao thông công c ng: - 150 cm/100 khán gi . - Ph i >= 15 m đ i v i các nhà hát - phòng khán gi ngo i c , c A và B. 5.1.8. Các t ng kho và các xư ng l n: N u không ph c v hàng ngày cho các nhà hát không đư c đ t chung trong công trình nhà hát mà ph i b trí thành công trình riêng, tách r i kh i khu đ t c a công trình nhà hát.
 6. 5.1.9. Trong công trình nhà hát - phòng khán gi không đư c b trí nhà ho c các cơ s dân d ng khác, không b trí ga ra, kho xăng d u, ch t n và các kho tàng không ph c v nhà hát. 5.2. Các yêu c u thi t k công trình: 5.2.1. Yêu c u thi t k ph n khán gi : 5.2.1.1. Ph n khán gi c a nhà hát: bao g m phòng khán gi (nơi khán gi ng i xem) và các không gian ph c v khán gi : L i vào, nơi mua vé, s nh vào, nơi g i mũ áo, hành lang, s nh ngh , các không gian xã h i (phòng khiêu vũ, phòng ti c, phòng khách, phòng truy n th ng), các phòng ph tr (y t - c p c u, b o v , phòng nhân viên...) và các l i giao thông, hành lang, c u thang, căng tin, cà phê gi i khát... 5.2.1.2. Tiêu chu n di n tích, kh i tích: 3 Tiêu chu n kh i tích cho nhà hát k ch nói: 4 - 6 m /khán gi , cho nhà hát nh c k ch, balet, hòa 3 nh c: 6-8 m /khán gi . Tiêu chu n di n tích cho các b ph n thu c ph n khán gi đư c l y theo b ng sau (B ng 1). B ng 1: Tiêu chu n di n tích đ i v i ph n khán gi (Các thành ph n quy đ nh b t bu c đ i v i m i nhà hát) 2 Th t B ph n Di n tích ng v i 1 khán gi (m ) 1 Phòng khán gi (bao g m c di n tích 0,8 - 1,2 các t ng gác, các ban công, các lô) 2 Phòng bán vé 0,05 3 S nh vào 0,15 - 0,18 4 Nơi g i mũ áo 0,03 5 Hành lang phân ph i khách 0,20 6 S nh ngh 0,30 7 Khu v sinh 0,03 8 Phòng y t - c p c u 0,03 9 Căng tin, gi i khát cho khán gi 0,10 10 Phòng chu n b căng tin 0,03 5.2.1.3. Kích thư c và thông s tính toán đ i v i phòng khán gi có sân kh u h p: B ng 2: Kích thư c, thông s đ i v i phòng khán gi có sân kh u h p Th Thông Ch tiêu Chú thích t s 1 Chi u sâu phòng khán gi
 7. 0 a. Đ i v i khán gi ng i trên tr c =2,6m trong phòng khán gi Hình 1: Góc m và các góc nhìn 0 0 trong đó: α t i thi u b ng 30 và β t i đa b ng 110 5.2.1.4. Phòng bán vé: Có th đư c b trí ngoài công trình, trong công trình ho c phòng bán vé k t h p v i s nh vào. B trí cho m i nhà hát t 1 đ n 3 ghi sê bán vé. Trư c m i ghi sê có lan cn tay v n đ đ nh hư ng cho khách x p hàng. T i nơi bán vé b trí 1 ho c 2 đi n tho i công c ng. Trong m i trư ng h p, đi m sóat vé và xé vé ph i n m sau s nh vào. 5.2.1.5. C a vào c a khán gi : C a vào ph i làm ki u c a hai cánh, b n l quay, m ra ngoài theo hư ng thoát ngư i. Có th dùng b đ y t đ ng khép c a. Không đư c làm c a cu n, c a kéo, c a s p, c a ch t, cánh b n l m vào trong, không đư c làm b u c a, không treo rèm. N u c a m ho c c a hãm có m t kính thì ph i làm b ng kính an toàn không v , ho c v v n. tính 60cm b r ng c a/100 cm b r ng c a/100 khán gi (s l dư i m t trăm tính tròn thêm m t trăm). 5.2.1.6. Liên h gi a s nh vào và hành lang nhà hát: Vì s nh vào là nơi chưa xé vé, khách ra vào t do ho c m i ch sơ b soát vé nên không đư c k t h p liên thông gi a s nh vào v i hành lang phân ph i khách cũng như gi a s nh vào v i s nh ngh . 5.2.1.7. Nơi g i mũ áo: Trong các nhà nhà hát có phòng khán gi c C, D, E cho phép k t h p liên thông s nh vào v i nơi g i mũ áo, ho c k t h p hành lang phân ph i khách v i s nh ngh . Khi đó cho phép gi m b t các ch tiêu di n tích yêu c u trong B ng 1. 5.2.1.8. S nh ngh : S nh ngh lưu thông tr c ti p v i phòng khán gi , các ban công, các lô, các khu căng tin gi i khát, v sinh. Không lưu thông tr c ti p v i s nh vào, ho c các không gian bên ngoài. 5.2.1.9. Khu v sinh: Khu v sinh cho khách đã xé vé vào xem b trí liên thông v i s nh ngh và không liên thông v i s nh vào ho c các không gian bên ngoài. Khu v sinh không đư c b trí liên thông tr c ti p v i không gian phòng khán gi . 5.2.1.10. Căng tin - gi i khát dành cho khách chưa soát vé, chưa xé vé: có th b trí liên thông v i s nh vào và không đư c phép liên thông v i hành lang phân ph i khách ho c s nh ngh . Di n tích căng tin gi i khát này không tính vào ch tiêu di n tích trong B ng 1. 5.2.1.11. Căng tin - gi i káht dành cho khách đã xé vé vào xem: b trí liên thông v i s nh ngh ho c hành lang phân ph i khách. Di n tích căng tin này tính theo B ng 1. 5.2.1.12. Chi u cao thông th y:
 8. - Phòng bán vé, nơi gi mũ áo, căng tin - gi i khát, hành lang phân ph i khách...: ph i >= 3,3m. - S nh vào: ph i >= 3,6m. - S nh ngh : ph i >= 4,2m. 5.2.1.13. Kích thư c gh ng i cho khán gi l y như sau: - Chi u r ng (kho ng cách thông th y gi a hai tay gh ): 45 - 55 cm. - Chi u sâu (kho ng cách gi a mép gh v i m t t a): 45 - 55cm. - Chi u cao m t gh so v i sàn: 40 - 45 cm. 5.2.1.14. Gh ng i ph i đư c g n ch t vào m t sàn, tr các gh lô có sàn ph ng nhưng cũng không đư c quá 8 gh t do, xe d ch đư c (Cho phép ngo i l đ i v i phòng khán gi đa năng c a nhà văn hóa, câu l c b ). 5.2.1.15. Các gh l t: ph i đ m b o không gây ti ng đ ng khi s d ng. 5.2.1.16. Kho ng cách đ đi l i gi a hai hàng gh : - Ph i >= 45cm đ i v i phòng khán gi c B tr lên. - Ph i >= 40cm đ i v i phòng khán gi c C tr xu ng. Cách tính toán c th kho ng cách này theo m c đ ti n nghi cho hình 2.
 9. 5.2.1.17. S gh t i đa đư c b trí trong m t hàng gh liên t c: ph thu c vào kho ng cách đ đi l i gi a hai hàng gh , l y theo B ng 3. B ng 3: S gh t i đa trong m t hàng gh liên t c: Có l i đi vào t c Ch có l i đi vào t hai đ u hàng gh m t đ u hàng gh Chi u r ng kho ng cách đi l i gi a hai 40 45 50 55 60 40 45 50 55 60 hàng gh (cm) S gh t i đa đư c b trí trong m t hàng 28 34 40 46 52 14 16 16 16 16 gh 5.2.1.18. Ch ng i cho ngư i tàn t t: ph i b trí tí nh t 1/3 s gh hàng đ u có th tháo r i ra đư c đ cho ngư i tàn t t ng i xe lăn, ho c ch a kho ng cách ít nh t 3,2m t hàng gh đ u t i lan can h nh c đ s p x p ch ng i cho ngư i đi xe lăn. 5.2.1.19. Đ d c sàn phòng khán gi : ph i b o đ m đ tia nhìn c a khán gi ng i hàng gh sau không b đ u khán gi ng i hàng gh trư c che khu t. Yêu c u nâng đ nâng cao tia nhìn t i m i hàng gh t i thi u là 12 - 15cm. 5.2.1.20. Trong m i lô: không b trí dư i hai gh và trên 12 gh . Không b trí quá 2 hàng gh trong lô có sàn ph ng và quá 3 hàng gh trong lô có sàn chia b c. 5.2.1.21. Ban công, lan can ban công: Kho ng cách đi l i gi a hàng gh đ u trên ban công và lan can công không đư c nh hơn 90cm. Đ cao c a lan can ban công không đư c nh hơn 85cm. 5.2.1.22. Màn, rèm phòng khán gi :
 10. - Làm b ng v t li u không cháy ho c không bén cháy. - Không làm vư ng l i đi l i, l i thoát ngư i. - Ch treo b ng méo trên ch không c đ nh mép bên ho c mép dư i. - Đi m th p nh t c a mép dư i màn rèm ph i cách m t s n ít nh t 15cm. 5.2.1.23. Lô cho khách đ c bi t: N u có b trí lô cho khách đ c bi t thì g n đó ph i có phòng khách nh , có phòng v sinh riêng (trong m t s trư ng h p c n b trí c l i thoát hi m riêng bi t). 5.2.1.24. L thoát khói: Trên tr n phòng khán gi ph i b trí l thoát khói v i t ng di n tích ít nh t b ng 0,5% di n tích sàn phòng khán gi . 5.2.1.25. Di n tích h nh c: h nh c cho các th lo i nhà hát đư c tính khác nhau. Trung bình 2 2 tính cho m i nh c công 1,2 m , riêng cho pianô 4,5 m . B ng 4: Kích thư c c a h nh c B ph n Kích thư c 1. Chi u r ng h nh c theo tr c phòng khán gi >= 3m a. Đ i v i nhà hát k ch nói, ca k ch >= 4m b. Đ i v i nhà hát nh c k ch, vũ k ch 2. Chi u sâu h nh c (t mép ngoài m t sàn sân kh u t i sàn h nh c) 2,1 - 2,4m 3. Kích thư c m i b c sàn h nh c 1,3 - 1,6m a. Chi u r ng 0,2m b. Chi u sâu 4. T l ph n đua ra c a sân kh u, ti n đài so v i chi u r ng mi ng h 1/3 nh c, không đư c l n hơn 1/4 a. Đ i v i nhà hát k ch nói, ca k ch b. Đ i v i nhà hát nh c k ch, vũ k ch 5.2.1.26. B c đ ng c a nh c trư ng ph i đ m b o: - Đ u và vai nh c trư ng không che t m m t c a khán gi nhìn lên sân kh u. - Khán gi nhìn th y nh c trư ng t lưng tr lên. - Nh c trư ng nhìn th y di n viên m i v trí trên sân kh u và ngư c l i di n viên m i v trí trên sân kh u đ u có th nhìn th y nh c trư ng. - Nh c trư ng nhìn th y nh c công m i v trí trong h nh c và ngư c l i nh c công m i v trí đ u có th nhìn th y nh c trư ng. - T v trí c a nh c trư ng ph i có đư ng đi n tho i liên l c n i b v i đ o di n, ngư i ph trách bu i di n và phòng ngh c a nh c công. Đi n tho i không reo chuông mà có đèn tín hi u. 5.2.1.27. T i các v trí nh c công ph i có c m đi n. 5.2.1.28. T h nh c ph i có ít nh t hai l i ra vào. Các phòng ph tr ph n khán gi 5.2.1.29. Qu y g i mũ áo: Chi u dài qu y g i mũ áo tính 1m/150 ngư i (tính cho 50% s khán gi ). Ho t đ ng khu v c g i mũ áo không đư c ngăn tr lu ng chính c a khán gi ra vào. Chi u cao thông th y ph i >= 3,3m. Chi u cao thông th y nơi đ t m c áo ph i >= 2m. Ph i có m t t riêng đ gi vũ khí, có nhi u ngăn, m i ngăn có chìa khóa riêng do ngư i g i vũ khí t gi .
 11. 5.2.1.30. nhà hát c C tr lên ph i có phòng y t c p c u riêng. nhà hát c nh hơn có th b trí nơi c p c u t i m t phòng ch c năng khác. 5.2.1.31. Phòng c p c u: ph i n m t ng tr t, đ t kho ng gi a hai ph n sân kh u và khán gi , có l i đi thu n ti n t c hai b ph n nói trên, k c khi ph i khiêng băng ca. Có l i tr c ti p chuy n băng ca ra xe c u thương không xuyên qua các s nh và các không gian công c ng. Phòng y t - c p c u ph i có đi n tho i riêng n i ra ngoài và đi n tho i n i b n i v i các b ph n trong nhà hát. 5.2.1.32. Phòng máy chi u: đư c tính toán đ b trí nhi u nh t là 3 máy chi u phim và m t máy chi u phim đèn chi u. Phòng máy chi u và các b ph n liên quan đ n chi u bóng ph i tuân theo các tiêu chu n thi t k r p chi u bóng. 5.2.1.33. Phòng phát thanh, truy n hình: Di n tích 25 - 40m2, b trí t i đi m có t m nhìn bao quát sân kh u và phòng khán gi . Có đi n tho i n i v i m ng đi n tho i thành ph và đi n tho i n i b . 5.2.1.34. Phòng hút thu c: Tính toán di n tích 0,5m2/ngư i, tính cho 10% s khán gi . Phòng hút thu c ph i có thông gió đ th i khói ra ngoài tr i. Sàn ph i b ng v t li u không bén cháy. 5.2.1.35. Phòng v sinh, r a tay, s a sang trang đi m cho khán gi : B trí g n qu y g i mũ áo, s nh vào, s nh ngh và t i t t c các t ng c a nhà hát. Phòng v sinh không m c a tr c ti p vào phòng khán gi . Ph i có v sinh nam - n riêng b êt và tách riêng ngay t c a vào ngoài cùng. Nơi s a sang trang đi m b trí trư c khi vào t i phòng r a tay, v sinh. C n có ít nh t m t phòng v sinh cho ngư i tàn t t. 5.2.1.36. Tính toán s lư ng thi t b v sinh: cho 100% khán gi , trong đó 50% là nam, 50% là n . V sinh nam: 100 ngư i m t xí V sinh n 50 ngư i m t xí 35 ngư i m t ti u 300 ngư i m t phòng r a 1 - 3 xí có m t b n 1 - 3 xí m t b n r a r a tay tay Khu v sinh g n khu v c ch ng i cho ngư i tàn t t đi xe lăn c n b trí ít nh t 1 thi t b v sinh đ c bi t cho ngư i tàn t t. 5.2.1.37. Phòng nhân viên b ph n khán gi (soát vé, hư ng d n, an ninh, trông mũ áo, bán vé, 2 t p v ...): TÍnh toán di n tích 1,5 - 2 m / m i nhân viên. 5.2.2. Các yêu c u thi t k ph n sân kh u chính 5.2.2.1. Mi ng sân kh u: Kích thư c mi ng sân kh u là m t ch s có tính ch t hư ng d n, ph thu c vào s lư ng khán gi và ph i b o đ m t l hình h c c a hình ch nh t, nhưng có kho ng xe d ch cho phép khá r ng. Có th tham kh o B ng 5 dư i đây: B ng 5: Ch s hư ng d n kích thư c mi ng sân kh u Dung tích phòng khán gi Kích thư c t t nh t (1xh) Ph m vi xe d ch cho phép Ngo i c (> 1500 gh ) 16 x 10 1 = 14 - 18 H = 5,5 - 10 C A (1201 - 1500) 14 x 8 1 = 13 - 16 H = 5 - 8,5 C B (801 - 1200) 13 x 7,5 1 = 11,5 - 13 H= 4,5 - 8 C C (401 - 800) 12 x 6,5 1 = 10 - 12,5
 12. h=4-7 C D (251 - 400) 9,5 x 5 1 = 8,5 - 10,5 H = 4,5 - 7 C E (= 1,2m. 5.2.2.5. Ti n đài: Các yêu c u c a b m t ti n đài ph i đúng như b m t sàn di n. Ph n ti n đài đua ra che khu t mi ng h nh c quy đ nh t i B ng 4, m c 5.2.1.25. 5.2.2.5. Ti n đài: Các yêu c u c a b m t ti n đài ph i đúng như b m t sàn di n. Ph n ti n đài đua ra che khu t mi ng h nh c quy đ nh t i B ng 4, m c 5.2.1.25. 5.2.3. Yêu c u thi t k ph n sân kh u ph 5.2.3.1. Hai sân kh u ph : bên ph i và trái sân kh u có di n tích, kích thư c tương đương v i sân kh u chính. Chi u cao sân kh u ph b ng chi u cao mi ng sân kh u chính c ng thêm 2,4m. Trên su t chi u cao đó không đư c có k t c u c đ nh ho c đư ng dây ngăn c n chuy n d ch ngang c a các bài trí, phông c nh t sân kh u chính sang các sân kh u ph . 5.2.3.2. Sân kh u sau (H u đài): có di n tích, kích thư c tương đương sân kh u chính, chi u cao cũng b ng chi u cao mi ng sân kh u c ng thêm 2,4m, đ đ lùi các bài trí phông c nh t sân kh u chính ra phía sau không có k t c u c đ nh ngăn c n. 5.2.3.3. G m sân kh u: N u g m sân kh u b trí các thi t b mâm quay, sàn trư t, bàn nâng h thì chi u cao ph thu c thi t k c th c a các thi t b đó. N u g m sân kh u ch đ b trí các giá c t các phông màn d ng cu n và b trí l i đi ra h nh c thì chi u cao thông th y >=2,1m. Các l i đi ph i có lan can hai bên. C n có ít nh t hai c a ra vào g m asn6 kh u hai phía đ i di n nhau, chi u r ng m i c a >=1,2m. Sàn và tư ng g m asn6 kh u ph i b o đ m ngăn nư c ng m ch y vào. T t c m i dây đi n và dây thông tind 9i dư i g n ph i là cáp chì ho c cáp cao su tuy t đ i an toàn, cách nư c, cách m và không b côn trùng, chu t b phá ho i. Các thi t b đi n, đ ng cơ, đư ng dây, c m, đ u n i... ph i tính đ n trư ng h p b ng p nư c. 5.2.3.4. Thiên ki u (khoang treo): Chi u cao thiên ki u (H) tính t m t sàn sân kh u t i m t dư i k t c u mái là:
 13. H = 2h + p + 0,5m + 2,1m Trong đó: h là: Chi u cao mi ng sân kh u + 2m. p là: Chi u cao k t c u h th ng dàn thưa. 0,5m là: Kho ng không gian đ m c puli, cáp dư i dàn thưa. 2,1m là: Chi u cao thông th y t m t dàn thưa t i m t dư i k t c u mái, là không gian đ đi l i, thao tác. 5.2.3.5. Dàn thưa: Toàn b h th ng k t c u ch u l c và sàn, hành lang ph i b ng thép. Xung quanh các sàn, hành lang ph i có di m cao 10 cm, đ r ng khe h trên sàn không đư c l n hơn 1cm, đ phòng v t rơi l t xu ng sân kh u. Chi u cao thông th y trên dàn thưa là 2,1m. 5.2.3.6. Hành lang thao tác: Chi u r ng các hành lang thao tác t i thi u là 0,6m, t i các v trí có m c đèn chi u t i thi u 1,2m. CHi u cao thông th y t i thi u 2,1m, tr hành lang cao nh t n m tư ng sau thiên ki u có chi u cao thông th y 1,6m. K t c u ch u l c và sàn hành lang thao tác ph i b ng bê tông ho c thép, có ch ng trơn, không có khe h l n hơn 1cm và hai bên mép ph i có di m cao 10 cm. 5.2.3.7. B c thang sân kh u: nhà hát có phòng khán gi c C tr lên ph i làm b ng thép b n có v n ch ng trơn, c D tr xu ng có thê làm b ng thép tròn. N u thang có đ d c trên 600 tr lên thì t đ cao 3m trên sàn sân kh u tr lên ph i có l ng s t an toàn bao quanh thang. N u thang tho i hơn ph i có lan can tay v n t m t sàn sân kh u tr lên. 5.2.3.8. C a s thoát khói: Trên toàn b các tư ng bao quanh sân kh u, asn6 kh u ph , thiên k iu không đư c thi t k c a s ho c l tr ng. Ch thi t k các ô c a s n m ph n cao nh t c a thiên ki u, trên dàn thưa và dư i k t c u mái đ thoát khói, hơi nóng và khí đ c khi có cháy n . T ng di n tióch các ô c a thoát khói không nh hơn 1/20 - 1/30 di n tích sân kh u chính. 5.2.4. Các phòng ch c năng ph c v cho bi u di n (Các thành ph n quy đ nh b t bu c ph i có cho m i nhà hát. Tuy nhiên s lư ng phòng cho phép linh ho t theo yêu c u c th ). 5.2.4.1. L i đưa bài trí vào nhà hát: có chi u r ng 4 - 6m, chi u cao t i thi u b ng chi u cao mi ng sân kh u. Ph i b trí cho xe t i lùi vào đư c đ n t n c ng và m t sàn xe t i v a cao b ng m t sàn l i đưa bài trí vào. 5.2.4.2. S nh di n viên, nhân viên: b trí m t sau nhà hát, có phòng thư ng tr c, có hành lang d n t i phòng khách, các phòng làm vi c, phòng hóa trang, ch di n, các kho xư ng, phòng căng tin gi i khát, phòng g i tr . 2 5.2.4.3. Phòng g i tr (con di n viên): b trí g n s nh di n viên. Di n tích tính 3m cho m i tr n, tính cho 10% di n viên. Trong phòng g i tr có phòng chơi, phòng ng , phòng v sinh tr em, t th c ăn, t thu c. 5.2.4.4. Phòng căng tin gi i khát ph c v di n viên và nhân viên: b trí g n s nh và g n các 2 phòng hóa trang, ch di n. Di n tích tính toán 0,4m cho m i ngư i, tính cho 50% s di n viên, nhân viên có m t đ ng th i. 5.2.4.5. Phòng ch di n b trí: g n sân kh u và cùng c t v i sàn sân kh u. B trí m t ho c hai 2 phòng ch di n hai phía sân kh u, di n tích m i phòng 30m . Trong phòng có b trí màn hình và loa phòng thanh n i v i camera đ t sân kh u đ theo dõi di n xu t. Ph i có đi n tho i n i b . 5.2.4.6. Phòng di n t p: có di n tích đúng b ng sân kh u chính c ng v i l i đi vòng xung quanh. B trí xa sân kh u chính. Sàn phòng di n t p c u t o gi ng như sàn sân kh u chính. 2 5.2.4.7. Phòng t p tho i: có di n tích 30m , b trí g n phòng di n t p. 2 5.2.4.8. Phòng t p cho ban nh c: tính toán cho 30 - 80 nh c công, m i nh c công 1,2m di n tích 3 sàn và 5 - 6m th tích không gian. Phòng t p cho ban nh c b trí xa sân kh u chính.
 14. 5.2.4.9. Phòng t p cho dàn đ ng ca: tính toán t i thi u cho 30 ngư i và t i đa cho 200 ngư i hát, m i ngư i 0,8m2 di n tích sàn và 4 - 6m3 th tích không gian. Phòng t p cho dàn đ ng ca b trí xa sân kh u chính. 5.2.4.10. Phòng t p múa có di n tích đáy b ng sân kh u chính. Sàn thi t k gi ng như sân kh u chính. Yêu c u cách âm va ch m dư i sàn và xung quanh sàn. B trí gương và gióng v n t t c b n m t tư ng. Cho phép b trí phòng t p múa chung v i phòng di n t p. 5.2.4.11. Phòng t p đ c t u: dùng cho ca sĩ lĩnh xư ng, nh c công đ c t u, b trí t 3 đ n 6 phòng, m i phòng 20m2, ph i b trí gương l n ít nh t m t m t tư ng. 5.2.4.12. Phòng hóa trang cá nhân: cho các di n viên chính hóa trang và thay trang ph c. M i phòng b trí t 1 đ n 3 bàn hóa trang. Bàn hóa trang r ng 85 - 95 cm, sâu 55cm, b trí gương 3 m t trên bàn và gương đ ng trên tư ng. Kèm theo m i bàn hóa trang có t r ng 1 - 1,2m, giá m c trang ph c. M i bàn hóa trang có m t b n r a m t riêng. C 2 - 3 phòng, t c là 8 - 10 bàn hóa trang cá nhân có m t phòng v sinh có vòi t n hương sen, m t phòng ngh nh có gh bành, bàn nư c. M t nhà hát có 5 - 10 phòng hóa trang cá nhân, t ng c ng 10 - 30 bàn hóa trang cá nhân. 5.2.4.13. Phòng hóa trang cho di n viên thư ng, dàn đ ng ca, ban nh c: dành cho s đông di n viên. Chia riêng phòng cho nam, n . M i phòng cho 8 - 10 di n viên, m i di n viên tính 3m2 di n tích sàn, có m t bàn hóa trang r ng 70 - 80 cm, sâu 55 cm. Trong phòng có b trí s t áo tương đương v i s bàn hóa trang, các m c treo trang ph c, các gương đ ng, b n r a m t, gh bành, bàn nư c. C hai phòng có m t phòng v sinh có vòi t m hương sen. 5.2.4.14. Phòng hóa trang t p th , cho di n viên ph , di n viên qu n chúng: n m k c n phòng hóa trang cho dàn đ ng ca, ban nh c. M t phòng cho 50 - 70 di n viên nam, m t phòng cho 30 - 2 50 di n iên n , m i di n viên tính 2m di n tích sàn. S d ng khu v sinh chung. 5.2.4.15. Phòng hóa trang cho di n viên múa: b trí gi ng như phòng hóa trang cá nhân cho di n viên chính ho c phòng hóa trang cho dàn đ ng ca, ban nh c, nhưng c tiêu di n tích tính 4m2/di n viên và có b trí thêm phòng ngh có giư ng ng lưng, có giư ng làm xoa bóp. Chia ra phòng hóa trang cho các di n viên múa chính và phòng hóa trang chung cho các di n viên đoàn múa. T ng c ng các phòng hóa trang di n viên múa là 20 - 60 di n viên nam, n . 5.2.4.16. Phòng ngh cho di n viên: đã hóa trang xong ng i ngh đ ch di n b trí g n sân kh u và cùng c t v i sàn sân kh u. Trong phòng có gh ng i, bàn nư c, phương ti n liên l c n i b v i m i b ph n trong nhà hát và màn hình ho c loa phóng thanh đ theo dõi di n vi n trên sân 2 kh u. Di n tích sàn tính cho 60% s di n viên d ki n đông nh t, m i ngư i 1,2m /ngư i. 2 5.2.4.17. Phòng hút thu c: cho di n viên di n tích sàn 20 - 30m , b trí trong khu v c các phòng hóa trang. Phòng ph i có c a đóng kín, có qu t hút khói đ y ra ngoài tr i, sàn ph i b ng v t li u không bén cháy. 5.2.4.18. Phòng lên giây đàn: b trí g n phòng ngh ch di n c a nh c công, g n l i ra h nh c và cùng c t v i sàn h nh c. B trí thành m t ho c hai phòng, t ng di n tích tương đương sàn h nh c. 5.2.4.19. Phòng t o chân dung nhân v t: 2 Di n tích 20 - 30m , b trí t , giá k đ t chai l , giá m c áo, m c tóc gi , b n r a... B trí v trí g n các phòng hóa trang. 5.2.4.20. Các ca bin thay nhanh trang ph c: B trí 2 đ n 3 ca bin k c n v i sân kh u, kích thư c m i ca bin là 1,5m x 1,5m, làm b ng kim lo i nh . Trong ca bin có m c áo, mũ, tóc gi . 5.2.4.2.21. Kho trang ph c dùng ngay: n m g n các phòng hóa trang, Di n tích kho tính cho ít nh t 3 v di n, m i v k ch nói 100 b trang ph c, m i v opera, nh c vũ k ch 150 - 200 b , m i 2 b tính 0,2m m t sàn kho (bao g m c qu y xu t hàng).
 15. 2 5.2.4.22. Kho nh c c : b trí g n các phòng lên giây đàn, di n tích 50m . Phòng ph i có thi t b đi u hòa không khí đ kh ng ch nhi t đ và đ n, t i thi u ph i có máy hút m. 5.2.4.23. kho b n nh c: 2 Di n tích 20 - 30 m ho c b ng 1/3 di n tích sàn h nh c, b trí g n h nh c. 5.2.4.24. Phòng là i trang ph c: 2 Phòng là i trang ph c đư c b trí g n các phòng thay trang ph c, di n tích 20 - 30m . Tư ng, tr n, sàn ph i b ng v t li u không bén cháy. 5.2.4.25. Các phòng ch đ o ngh thu t và qu n lý nhà hát: Các phòng ch c năng này đư c b trí ngay trong ph n ph c v sân kh u, di n tích cho B ng 6. T t c các phòng ph i có đi n th ai liên l c n i b , đi n th ai thành ph và có loa phóng thanh ho c màn hình đ theo dõi di n bi n trên sân kh u (Tr phòng h p, thư vi n, lưu tr , t ch c, đoàn th ). B ng 6: Tiêu chu n di n tích cho các phòng ch đ o ngh thu t và qu n lý nhà hát 2 Th t Phòng ch c năng Di n tích (m ) 1 Phòng đ o di n 20 2 Phòng các đ o di n ph 15 - 20 3 Phòng ch huy bu i di n 10 - 12 4 Phòng nh c trư ng 20 5 Phòng ch huy vũ đ o 20 6 Phòng trư ng đoàn văn công 15 - 20 7 Phòng tác gi k ch b n 15 - 20 8 Phòng báo chí, thông t n 15 - 20 9 Phòng giám đ c nhà hát 25 - 30 10 Các phòng phó giám đ c, m i phòng 10 - 20 11 Phòng h p 40 - 60 12 Phòng ngh thu t 12 - 15 13 Các phòng ch c năng hành chính, qu n tr , t 12 - 15 ch c, tài chính, k thu t, đoàn th 14 Thư vi n 30 - 40 15 Lưu tr , văn thư 20 5.2.4.26. Các phòng dành cho công nhân k thu t, cơ đi n, công nhân bài trí...; Đây là các ph ng ngh , thay áo cho công nhân k thu t, cơ đi n, bài trí... c a nhà hát. Các phòng 2 này c n đ m b o không gian ph c v 10 - 50 ngư i, di n tích trung bình cho m i ngư i là 2m , m i phòng thi t k cho không quá 15 ngư i. Các phòng ph i có đi n tho i liên l c n i b . Có th b trí t ng h m n u có gi i quy t thông gió t t. Không b trí g n các phòng hóa trang. Các phòng này b trí khu v sinh riêng, không chung v i khu v sinh di n viên. 5.2.4.27. Phòng cho ngư i tr c ch a cháy: ph i g n trung tâm báo cháy, có đi n tho i n i b và đi n tho i thành ph , máy đi n tho i không dây kéo dài. Có b trí 1 đ n 2 giư ng ngh và ng . 5.2.4.28. Các phòng v sinh chung: Ngoài các khu v sinh b trí riêng (cho các phòng hóa trang, các phòng lãnh đ o, ch đ o ngh thu t, các phòng công nhân k thu t...) c n b trí khu v sinh chung, ch y u dành cho s đông di n viên và nh ng ngư i tr c ti p ph c v bu i di n. B trí cho nam riêng, n riêng.
 16. Nam: - 25 ngư i m t xí. - 25 ngư i m t ti u. - 1 - 3 xí m t b n r a tay. - 20 ngư i m t phòng t m hương sen. N : - 20 ngư i m t xí. - 50 ngư i m t phòng r a. - 1 - 3 xí m t b n r a tay. - 20 ngư i m t phòng t m hương sen. 5.2.5. Các phòng k thu t 5.2.5.1. Ngu n c p đi n năng cho các nhà hát - phòng khán gi : Ngu n đi n c p cho nhà hát - phòng khán gi ph i l y t hai ngu n đi n cao th khác nhau thông qua tr m bi n th riêng cu9 nhà hát. Thi t k tr m và thi t b tuân theo các tiêu chu n an toàn lư i đi n. Tr m bi n th ph i ngoài công trình nhà hát, n u n m trong nhà hát thì ph i ti p xúc tr c ti p v i bên ngoài, ít nh t m t phía. Trong nhà hát h ng III ho c c D, E b trí ít nh t hai t máy bi n th . Nhà hát h ng I, II và c A, B, C b trí 3 đ n 4 t máy bi n th . 5.2.5.2. Phòng đi u khi n chi u sáng sân kh u - phòng khán gi : b trí v trí nhìn đư c toàn b sân kh u và ph n l n phòng khán gi . Di n tích 15 - 20 m2. Ph i có đi n th ai liên l c n i b . 5.2.5.3. Phòng đi u khi n âm thanh: n m tư ng sau phòng khán gi , nơi có th nhìn th y toàn 2 b sân kh u. Di n tích phòng 15 - 20m . 5.2.5.4. T máy phát đi n: ph i đ m b o t đ ng kh i đ ng phát đi n ngay vài giây sau khi m t c hai ngu n đi n lư i. Phòng t máy phát đi n ph i n m ngoài công trình, ho c n m t ng h m, khi đó ph i có thi t k cách âm tri t đ tư ng, tr n, sàn và có đi u ki n thông gió t t. ng khói ph i x tr c ti p ra ngoài tr i. 5.2.5.5. Phòng c quy: đ c p dòng đi n m t chi u th p sáng h th ng đèn s c thoát ngư i khi 2 m t toàn b các ngu n đi n ho c khi có cháy, n . Di n tích 20m . Tư ng tr n, sàn ph i b ng v t li u ch u a xít, phòng ph i đư c thông gió t t, gió th i th ng ra ngoài tr i. 5.2.6. Các kho xư ng c a nhà hát 5.2.6.1. Các kho tr c ti p ph c v cho các v di n hàng ngày: (Các kho quy đ nh b t bu c ph i có, tuy nhiên quy mô di n tích các phòng có th tăng ho c gi m theo nhu c u và đi u ki n th c t ). B ng 7: Di n tích các kho ph c v tr c ti p các bu i di n hàng ngày: Th Di n tích Kho Yêu c u v trí, kích thư c 2 t (m ) 1 Kho bài trí cho v đang di n N m g n sân kh u, cùng c t 100 - 200 sân kh u 2 Kho bài trí n m trong chương trình Có th không cùng c t sân 200 - 300 thư ng xuyên c a nhà hát kh u 3 Kho bàn gh Cùng c t sân kh u 30 - 40 4 Kho các lo i đèn, đèn pha Cùng c t sân kh u 15 - 20 5 Kho đ o c N m g n sân kh u, cùng c t 30 - 50 sân kh u 6 Kho phông màn d ng cu n (ngoài các Yêu c u h p và dài, chi u dài ít 25 - 60 giá c t phông màn d ng cu n dư i nh t b ng chi u r ng sân kh u
 17. g m sân kh u) 5.2.6.2. Các kho không ph c v tr c ti p cho v di n hàng ngày: (Các kho không quy đ nh nh t thi t ph i có) B ng 8: Di n tích các kho không tr c ti p ph c v các v di n hàng ngày: Th Di n tích Kho Yêu c u v trí, kích thư c 2 t (m ) 1 Kho phông màn trong nhà hát, không g n sân 30 - 50 kh u 2 Kho đ o c , bàn gh trong nhà hát, không g n sân 30 - 60 kh u 3 Kho đèn, đèn pha, d ng c đi n thanh, trong nhà hát, không g n sân 20 - 30 đi n t kh u 5.2.6.3. Các t ng kho c a nhà hát: Các t ng kho này là nơi lưu gi , b o qu n các bài trí, đ o c c a các v đã di n xong ho c s di n, đư c b trí khu v c kho xư ng c a nhà hát, n m ngoài khu v c công trình nhà hát. Di n tích theo B ng 9. (Các kho không quy đ nh nh t thi t ph i có. Không b t bu c n m trong khu vc công trình nhà hát). B ng 9: Di n tích các t ng kho c t gi bài trí, đ o c các v trong m t th i gian dài không trình di n 2 Th t T ng kho Di n tích (m ) 1 T ng kho bài trí 200 - 500 2 T ng kho đ o c 50 - 100 3 T ng kho bàn gh , đ g 150 - 300 4 T ng kho trang ph c 150 - 300 5.2.6.4. Các xư ng c a nhà hát (không quy đ nh nh t thi t ph i có, không b t bu c n m trong khu v c nhà hát): a. Xư ng m c: Xư ng m c n m trong khu kho xư ng ngoài khu v c công trình nhà hát, g m có xư ng cưa 2 máy, xư ng gia công và xư ng l p ráp. T ng di n tích 100 - 150 m . Chi u cao xư ng l p ráp 6 2 2 - 9m. Kèm theo là phòng qu n đ c 10m , phòng ngh 16 - 20 m cho 8 - 10 công nhân m c. b. Xư ng cơ khí, th ngu i: 2 2 Di n tích 30 m , chi u dài không nh hơn 7m. Kèm theo là kho cơ khí, di n tích 30m và phòng 2 ngh 12m cho 3 - 4 công nhân. c. Xư ng v : Di n tích tương đương di n tích sân kh u c ng v i l i đi l i xung quanh, chi u cao không nh hơn 5 - 6m. Trên tư ng có b trí các ray đ giá d ng tranh, sàn có rãnh thoát nư c khi t y r a 2 m u. Kèm theo xư ng v là phòng h a sĩ trư ng, di n tích 10m và phòng ngh di n tích 10 - 2 12m cho 4 - 6 th v . d. Phòng thi t k bài trí: 2 Dành cho nhà thi t k bài trí, b trí g n xư ng v , di n tích 20m . đ. Xư ng may:
 18. 2 2 Xư ng may trang ph c nam di n tích 30 - 50m , xư ng may trang ph c n di n tích 40 - 80m , bên c nh c n có phòng th trang ph c, kho v i, phòng thi t k trang ph c, m i phòng 20m2. 5.3. Các yêu c u k thu t k c u, v n đ ng và môi trư ng 5.3.1. T i tr ng đ ng tính toán và h s vư t t i: B ng 10: T i tr ng đ ng và h s vư t t i c a các c u ki n Th H s B ph n, c u ki n T i tr ng tính toán t vư t t i 2 1 Sàn sân kh u, sàn di n 500 kg/m 1,3 2 2 Sàn ti n đài, h u đài, sân kh u ph 400 kg/m 1,3 2 3 Sàn các phòng t p, xư ng l p ráp bài 400 kg/m 1,3 trí, xư ng cơ đi n, các kho 2 4 Sàn các phòng ph c v sân kh u, 300 kg/m 1,3 hóa trang, các phòng đi u khi n âm thanh, ánh sáng 5 Tr m bơm nư c, tr m bi n th , Theo t i tr ng c th c a thi t b 1,3 phòng máy thông gió và đi u hòa l p đ t, nhưng không nh hơn 400 2 không khí, máy phát đi n, nơi đ t các kg/m đ ng cơ v n hành sân kh u 6 Sàn các hành lang thao tác, các v trí Theo t i tr ng c th c a thi t b , 1,3 v n hành t i, cáp, đ i tr ng s qu đ i tr ng t i đa đ t lên sàn, nhưng không nh hơn 250kg/m2 7 Sàn các hành lang l p đ t đèn pha Theo t i tr ng c th c a thi t b , 1,3 2 chi u sáng c ng v i 75 kg/m 8 Sàn c a dàn thưa trên thiên ki u Theo t i tr ng c th c a thi t b , 1,3 2 c ng v i 200 kg/m 9 Sàn t ng h m mái sân kh u và phòng Theo t i tr ng thi t b (n u có) 1,4 2 khán gi c ng v i 75 kg/m 10 Các k t c u treo t i, sào, cáp Theo t i tr ng th c t , không nh 1,3 hơn s qu đ i tr ng t i đa 2 11 Sàn c a toàn b phòng khán gi , k 400 kg/m 1,3 c lô, hành lang, ban công, các s nh thu c ph n khán gi 2 12 Các phòng qu n tr , hành chính 200 kg/m 1,4 13 T i tr ng đ y ngang m i lan can, 100 kg/mét dài 1,3 tay v n 2 14 Áp su t trên màn ngăn cháy 40 kg/m 1,2 5.3.2. T c đ chuy n đ ng t i đa: T c đ chuy n đ ng t i đa c a t t c các thi t b v n đ ng trên khu v c sân kh u không đư c vư t quá các t c đ cho t i B ng 11. B ng 11: T c đ chuy n đ ng t i đa c a các thi t b v n đ ng khu v c sân kh u S T c đ cao nh t Th Thi t b t cho phép (m/s)
 19. 1 Các sào trên sân kh u 1,5 2 Sàn trư t ngang trên sân kh u 0,8 3 Các bàn nâng h , sàn nâng h 0,5 4 Phông tr i cu i sân kh u 0,4 5 Sân kh u quay đư ng kính t 12m tr xu ng (T c đ dài 1,3 chu vi mâm quay) 6 Sân kh u quay đư ng kính trên 12m (T c đ dài chu vi 1,0 mâm quay) 7 C u khung sân kh u (N u thi t k chuy n đ ng lên xu ng 0,3 đư c) 8 Các sào treo đèn, treo máng đèn trên sân kâhú 0,3 5.3.3. Yêu c u v âm thanh: - Không đư c có nh ng khuy t t t v âm thanh như h i t âm, ti ng d i. Không đư c có hai âm thanh ph n x ti p theo nhau đ n tai ngư i nghe b t kỳ đi m nào trong phòng khán gi v i đ chênh l ch 0,05 giây. - Ph i đ m b o th i gian âm vang th c t c a phòng không chênh l ch quá 10% so v i th i gian âm vang t t nh t. Th i gian âm vang t t nh t l y theo Bi u đ 1 và Bi u đ Bi u đ 1: Th i gian âm vang TTN t t nh t cho các t n s 500Hz tr lên Chú tích: 1. Các phòng có đàn organ; 2. Phòng hòa nh c giao hư ng, h p xư ng; 3. Nhà hát k ch nói; 4. Phòng hòa nh c thính phòng; 5. R p chi u phim; 6. Gi ng đư ng, h i trư ng. TN Bi u đ 2: Ch n h s tăng T cho các t n s dư i 500 Hz Ghi chú: Gi i h n trên dành cho các phòng nghe nh c, gi i h n dư i dành cho các phòng nghe l i nói. - Th i gian âm vang th c t tính b ng công th c Sabine ho c Eyring trong giai đo n thi t k và đo đ c hi n trư ng khi đã thi công xong công trình.
 20. - 5.3.4. N n ti ng n trong nhà hát - phòng khán gi : Đ i v i nhà hát - phòng khán gi dùng âm thanh t nhiên, không qua đi n thanh, yêu c u n n n không quá 30 dbA (tương đương NR-20). Đ i v i nhà hát - phòng khán gi dùng đi n thanh, yêu c u n n n không quá 35 dbA (tương đương NR-30). 5.3.5. Đi u ki n ti n nghi vi khí h u 0 0 - Kh ng ch nhi t đ vào màu đông: 22 C - 26 C. 0 0 - Kh ng ch nhi t đ vào màu hè: 24 C - 28 C. - Kh ng ch đ m tương đ i: ϕ
Đồng bộ tài khoản