Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND-GL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
1
download

Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND-GL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia tách, thành lập một số thôn thuộc xã Ia Lâu và Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND-GL

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH GIA LAI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 35/2006/Q -UBND-GL Pleiku, ngày 26 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH, THÀNH L P M T S THÔN THU C XÃ IA LÂU VÀ IA BOÒNG, HUY N CHƯ PRÔNG, T NH GIA LAI U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c i u 95 Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Căn c Quy t nh s 480/Q -UB ngày 20/5/1997 c a y ban nhân dân t nh Gia Lai v vi c Quy nh t m th i vi c thành l p, sáp nh p, chia tách và t tên thôn, t dân ph c a các xã, phư ng, th tr n trong t nh; Xét T trình s 142/TT-UBND ngày 04/5/2006 c a y ban nhân dân huy n Chư Prông v vi c chia tách thôn và thành l p thôn m i; Theo ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. 1. Thành l p thôn Pác Pó thu c xã Ia Lâu, huy n Chư Prông trên cơ s 223 h , 1.045 nhân khNu dân kinh t m i n nh cư t i xã. a gi i: phía ông giáp r ng phòng h ; phía Tây giáp su i Cát và ư ng t; phía Nam giáp su i Cát; phía B c giáp khu quy ho ch c m xã. 2. Chia thôn Ninh Hòa thu c xã Ia Boòng, huy n Chư Prông thành 02 thôn là thôn Ninh Hòa và thôn Ninh Phúc: a. Thôn Ninh Hòa (m i): g m 232 h , 818 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn oàn K t (khu dân cư) và thôn Ninh Phúc (su i Ia Boòng và ư ng lô cao su); phía Tây giáp xã Ia O; phía Nam giáp thôn Sơr ( t cao su và ru ng lúa); phía B c giáp xã Ia Drang. b. Thôn Ninh Phúc: g m 67 h , 271 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp th tr n Chư Prông; phía Tây giáp thôn Ninh Hòa (su i Ia Boòng và ư ng lô cao su); phía Nam giáp xã Ia Me; phía B c giáp các thôn oàn K t, Klũh và Klãh (khu t s n xu t).
  2. 3. Chia Thôn Tnao thu c xã Ia Boòng, huy n Chư Prông thành 02 thôn là thôn Tnao và thôn Khơr: a. Thôn Tnao (m i): g m 65 h , 320 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp xã Ia Mơ; phía Tây giáp xã Ia O; phía Nam giáp thôn Khơr (khu t s n xu t); phía B c giáp thôn Briêng (khu dân cư). b. Thôn Khơr: g m 21 h , 99 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp xã Ia Mơ; phía Tây giáp xã Ia O; phía Nam giáp r ng; phía B c giáp thôn TNao (khu t s n xu t). i u 2. y ban nhân dân huy n Chư Prông có trách nhi m hư ng d n cho y ban nhân dân xã Ia Lâu và Ia Boòng tri n khai th c hi n, s m n nh t ch c, nhân s và m i ho t ng c a khu dân cư. i u 3. Chánh văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân huy n ChưPrông và Ch t ch y ban nhân dân xã Ia Lâu và Ia Boòng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản