Quyết định số 35/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 35/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2007/QĐ-BGTVT về công bố vùng nước các cảng biển thuộc các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 35/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH CÔNG B VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C CÁC T NH TI N GIANG, VĨNH LONG, B N TRE VÀ KHU V C QU N LÝ C A C NG V HÀNG H I M THO B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/2006/N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang t i công văn s 2475/UBND- CN ngày 10 tháng 5 năm 2007; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh Vĩnh Long t i công văn s 1191/UBND- TH ngày 16 tháng 5 năm 2007; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh B n Tre t i công văn s 1698/UBND- CNLTS ngày 16 tháng 5 năm 2007; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. 1. Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n các t nh Ti n Giang, Vĩnh Long, B n Tre, bao g m: a) Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng c a các c ng bi n sau ây: - C ng M Tho thu c a ph n t nh Ti n Giang; - C ng Vĩnh Long thu c a ph n t nh Vĩnh Long. b) Vùng nư c c a khu chuy n t i Hàm Luông thu c a ph n t nh B n Tre. c) Vùng nư c c a lu ng c ng bi n, lu ng nhánh c ng bi n, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão thu c các c ng bi n quy nh t i i m a kho n này. 2. Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng, vùng neo u, khu tránh bão, khu chuy n t i khác ư c công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c các t nh Ti n Giang, Vĩnh Long và B n Tre tính theo m c nư c thu tri u l n nh t, ư c quy nh c th như sau: 1. Ph m vi vùng nư c c ng bi n thu c các t nh Ti n Giang và B n Tre: a) Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m MT1, MT2, MT3, SR3, SR4 và SR5 có t a sau ây:
  2. MT1: 10o15'24" N, 106o44'54" E ( i m nhô ra xa nh t c a c a Ti u v phía Nam) MT2: 10o13'18" N, 106o48'00" E; MT3: 10o12'19" N, 106o57'12" E; SR3: 10o15'00" N, 107o00'00" E; SR4: 10o15'00" N, 106o49'30" E; SR5: 10o20'00" N, 106o47'06" E. T i m SR5 ch y men theo ư ng b bi n v phía Nam t i i m MT4 có to : 10o15'24" N, 106o45'20" E ( i m nhô ra xa nh t c a c a Ti u v phía B c). b) Ranh gi i trên sông Ti n: t hai i m MT1 và MT4 ch y d c theo hai b sông Ti n n ư ng th ng c t ngang sông n i hai i m MT5 và MT6 cách mép c u c ng M Tho 500 mét v phía thư ng lưu. Hai i m MT5 và MT6 có t a sau ây: MT5: 10o20’29” N, 106o19’07” E; MT6: 10o20’08” N, 106o19’08” E. 2. Ph m vi vùng nư c c ng bi n thu c t nh Vĩnh Long là vùng nư c trư c c u c ng Vĩnh Long ư c gi i h n như sau: a) Ranh gi i phía thư ng lưu: ư c gi i h n b i ư ng th ng t i m cách mép c u c ng Vĩnh Long 500 mét v phía thư ng lưu n i vuông góc v i mép ngoài tuy n lu ng, ch y d c theo b sông và mép ngoài tuy n lu ng n ranh gi i phía h lưu c u c ng. b) Ranh gi i phía h lưu: là ư ng th ng t i m cách mép c u c ng Vĩnh Long 500 mét v phía h lưu n i vuông góc v i mép ngoài tuy n lu ng. 3. Gi i h n vùng nư c t i các c a sông, c a r ch d c theo hai bên b sông Ti n: là ư ng th ng n i hai i m nhô ra nh t hai bên c a sông, c a r ch. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão cho tàu thuy n vào, r i các c ng bi n thu c a ph n các t nh Ti n Giang, Vĩnh Long và B n Tre: 1. Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: là vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch quy nh t i Quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bà R a – Vũng Tàu, t nh Bình Thu n và khu v c qu n lý c a C ng v hàng h i Vũng Tàu. 2. Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão: a) Khu neo u tàu Giao Long: cho tàu thuy n có tr ng t i n 5000 DWT t i các khu v c có bán kính 350 mét, v i tâm có v trí t i t a : GL1: 10o19’04” N, 106o25’41” E; GL2: 10o19’11” N, 106o25’29” E; GL3: 10o19’19” N, 106o25’16” E. b) Khu neo u chuy n t i Hàm Luông: cho tàu thuy n có tr ng t i n 5000 DWT t i các khu v c có bán kính 350 mét, v i tâm có v trí t i t a : HL1: 10o12’55” N, 106o21’03” E; HL2: 10o12’46” N, 106o21’11” E;
  3. HL3: 10o12’36” N, 106o21’20” E. c) Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão n m trong vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Ti n Giang theo quy t nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. d) Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão khác thu c a ph n t nh Vĩnh Long, B n Tre theo quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i trên cơ s ngh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. ) i v i tàu thuy n vào, r i c ng bi n thu c a ph n t nh Ti n Giang, Vĩnh Long, B n Tre nhưng ph i neo u t i vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bà R a - Vũng Tàu do Giám c C ng v hàng h i Vũng Tàu ch nh v trí theo quy nh t i Quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bà R a - Vũng Tàu, t nh Bình Thu n và khu v c qu n lý c a C ng v hàng h i Vũng Tàu. i u 4. 1. C ng v hàng h i M Tho có trách nhi m: a) Th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan i v i ho t ng hàng h i t i vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n các t nh Ti n Giang, Vĩnh Long, B n Tre. b) Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n neo u, chuy n t i và tránh bão trong vùng nư c quy nh t i các i m a, b và c kho n 2 i u 3 c a Quy t nh này, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. 2. Trách nhi m ph i h p qu n lý gi a C ng v hàng h i M Tho và C ng v hàng h i Vũng Tàu i v i tàu thuy n vào, r i c ng bi n thu c a ph n các t nh Ti n Giang, Vĩnh Long, B n Tre: a) C ng v hàng h i M Tho có trách nhi m: - Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu thuy n n vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bà R a - Vũng Tàu thông báo cho C ng v hàng h i Vũng Tàu các thông tin liên quan n tàu thuy n vào, r i c ng bi n thu c a ph n các t nh Ti n Giang, Vĩnh Long, B n Tre. - Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu thuy n n vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bà R a - Vũng Tàu, thông báo cho C ng v hàng Vũng Tàu vi c tàu thuy n vào các c ng bi n thu c a ph n các t nh Ti n Giang, Vĩnh Long, B n Tre nhưng ph i neo u, tránh bão t i vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bà R a - Vũng Tàu. - Th c hi n th t c cho tàu thuy n vào, r i các c ng bi n thu c a ph n các t nh Ti n Giang, Vĩnh Long, B n Tre. b) C ng v hàng h i Vũng Tàu có trách nhi m căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n ra vào các c ng bi n thu c a ph n các t nh Ti n Giang, Vĩnh Long, B n Tre, ch nh v trí c th cho tàu thuy n ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, tránh bão và ch m nh t 01 gi k t khi nh n ư c thông báo ph i xác báo cho C ng v hàng h i M Tho. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này.
  4. i u 6. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Ti n Giang, Giám c S Giao thông v n t i t nh Vĩnh Long, Giám c S Giao thông v n t i t nh B n Tre, Giám c C ng v hàng h i M Tho, Giám c C ng v hàng h i Vũng Tàu, Giám c C ng v hàng h i thành ph H Chí Minh, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo, Website Chính ph ; - Lưu VT, PC (5). H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản