intTypePromotion=3

Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH TÂY NINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 35/2007/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 19 thán QUY T Đ NH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N Đ U TƯ T NH TÂY NINH GIAI ĐO N 2007-2010 Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Lu t Đ u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Đ u tư; Căn c Quy t đ nh s 109/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch xây d ng và th c hi n chương trình xúc ti n đ u tư qu c gia giai đo n 2007-2010; Theo đ ngh c a Giám đ c Trung tâm xúc ti n Đ u tư-Thương m i-Du l ch t i T trình s : 81/TTr-TTXTĐT-TM-DL ngày 18 tháng 9 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình Xúc ti n đ u tư t nh Tây Ninh giai đo n 2007-2010. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám đ c các S : K ho ch và Đ u tư, Tài chính; Trư ng ban qu n lý Khu công nghi p Tây Ninh, Giám đ c Trung tâm Xúc ti n Đ u tư- Thương m i-Du l ch, Th trư ng các S , ngành có liên quan và Ch t ch UBND các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH T CH -Văn phòng Chính ph ; - B KHĐT; - C c ki m tra văn b n-B TP; - TT/TU; - TT/HĐND t nh; - Đoàn đ i bi u Qu c h i t nh; Nguy n Văn Nên - CT, các PCT.UBND t nh; - Như Đi u 3; - Trung tâm Công báo t nh; - Lưu: VT/VP.UBND t nh. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N Đ U TƯ T NH TÂY NINH GIAI ĐO N 2007–2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 35/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 c a UBND t nh Tây Ninh) Tây Ninh là t nh thu c Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam, n m v trí c a ngõ giao lưu qu c t gi a Vi t Nam v i Campuchia và các nư c khác. Tây Ninh có đ y đ đi u ki n t nhiên và cơ h i thu n l i đ phát tri n kinh t nhanh, m nh và b n v ng. Đ đ y m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , th i gian qua Tây Ninh đã tri n khai nhi u chính sách c i cách nh m c i thi n môi trư ng đ u tư. Tuy nhiên, so v i m t s t nh trong vùng, Tây Ninh v n là t nh đi sau m t bư c trong thu hút đ u tư, phát tri n công nghi p và d ch v . Nh m ngày càng nâng cao v th , qu ng bá hình nh Tây Ninh, ti p t c c i thi n môi trư ng đ u tư t o chuy n bi n tích c c trong thu hút đ u tư, giai đo n 2007-2010 c n đ y m nh th c hi n công tác xúc ti n đ u tư.
  2. I. M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH: - Huy đ ng m i ngu n l c, xây d ng đư c môi trư ng đ u tư thông thoáng, h p d n và lành m nh; có k t c u h t ng đ ng b và g n k t thông su t hi u qu . Ngu n nhân l c đáp ng yêu c u phát tri n. D ch v h tr phong phú, ch t lư ng cao đ ph c v phát tri n kinh t xã h i nói chung và xúc ti n đ u tư nói riêng; rút ng n d n kho ng cách v thu hút đ u tư v i các đ a phương trong khu v c và vùng kinh t tr ng đi m phía Nam, tương x ng v i ti m năng phát tri n kinh t c a t nh. - Xây d ng Tây Ninh cơ b n tr thành m t t nh công nghi p vào năm 2020. - Ph n đ u thu hút v n đăng ký trong, ngoài nư c đ t m c tiêu 850 tri u USD vào năm 2010; trong đó, t p trung xây d ng các d án l n đ xúc ti n và kêu g i đ u tư, chú ý các d án phát tri n du l ch; k t h p ch t ch gi a xúc ti n đ u tư v i xúc ti n thương m i và du l ch. II. GI I PHÁP: 1. Xây d ng và qu ng bá hình nh Tây Ninh-đ a bàn có nhi u ti m năng, cơ h i và đi u ki n t t đ đ u tư: Trên tinh th n trân tr ng các nhà đ u tư, xem nhà đ u tư và các doanh nghi p là “đ i tư ng ph c v ”, là “đ i tác tin c y” c a các cơ quan qu n lý nhà nư c…t p trung xây d ng môi trư ng đ u tư, s n xu t kinh doanh thông thoáng, minh b ch thông qua vi c th c hi n c i cách th t c hành chính m nh m hơn n a, nh m nâng cao hi u l c và hi u qu c a các ngành ch c năng trong qu n lý đ u tư, thương m i, du l ch nói riêng và đi u hành kinh t xã h i nói chung phù h p v i yêu c u h i nh p qu c t , đ c bi t chú tr ng th c hi n “m t c a, liên thông”, có s ph i h p đ ng b gi a các ngành liên quan, đ ng th i, tăng cư ng phân c p và g n trách nhi m rõ ràng đi đôi v i vi c tăng cư ng cơ ch giám sát. Hoàn thi n, thư ng xuyên c p nh t, ph bi n r ng rãi, th c hi n nghiêm túc các chính sách ưu đãi và h tr , các qui đ nh v đ t đai, b o v môi trư ng…đ i v i nhà đ u tư và doanh nghi p. Quan tâm, đ i x t t v i nhà đ u tư hi n h u đ xây d ng hình nh Tây Ninh b ng phương pháp lan to , đ ng th i s n sàng h tr , giúp đ nhà đ u tư khi h g p khó khăn. C n kh ng đ nh vi c tháo g , gi i quy t khó khăn cho các doanh nghi p đang ho t đ ng trên đ a bàn t nh là m t trong nh ng gi i pháp xúc ti n đ u tư có hi u qu nh t, là m t kênh thông tin quan tr ng đ i v i các nhà đ u tư có ý đ nh đ u tư vào Tây Ninh. Bên c nh đó, đ t o môi trư ng đ u tư, kinh doanh lành m nh c n có bi n pháp x lý kiên quy t đ i v i nh ng d án ch m tri n khai ho c tri n khai c m ch ng c a nh ng nhà đ u tư thi u năng l c ho c l p d án đ gi đ t; các doanh nghi p vi ph m pháp lu t… Thư ng xuyên rà soát quy ho ch các khu, c m công nghi p cho phù h p v i đi u ki n th c t đ khai thác đư c l i th c a t ng khu, c m công nghi p. Đ c bi t quan tâm xây d ng k t c u h t ng. Trư c m t, trong khi ti m l c c a t nh có h n, t p trung đ u tư vào m t s đư ng giao thông và nh ng lĩnh v c, khu, c m công nghi p có l i th nh t, t o đư c s b t phá làm ti n đ đ phát tri n các bư c ti p theo. Nghiên c u và th c hi n các chính sách phù h p đ khuy n khích các nhà đ u tư tham gia đ u tư dư i nhi u hình th c trong xây d ng k t c u h t ng. Tăng cư ng đào t o, đào t o l i nh m đáp ng, b sung k p th i v s lư ng và ch t lư ng ngu n nhân l c cho các ngành, các c p và doanh nghi p; thu hút s tham gia tích c c và ph i h p ch t ch gi a các t ch c trong, ngoài nư c, các doanh nghi p và s n l c c a b n thân ngư i lao đ ng trong đào t o ngh nh m nâng cao hi u qu đào t o và đáp ng t t hơn nhu c u v lao đ ng k thu t c a nhi u nhà đ u tư hi n nay. T o đi u ki n và có chính sách thu hút nhân tài, các nhà qu n lý gi i, các chuyên gia khoa h c, công nhân có tay ngh , lao đ ng có kinh nghi m… đ n sinh s ng và lao đ ng t i t nh Tây Ninh. Đ ng th i, chú ý đ n vi c b trí, s d ng lao đ ng, t o môi trư ng làm vi c t t đ h phát huy h t năng l c và nhi t tâm c a mình. Phát tri n các ngành d ch v h tr d án, doanh nghi p như ngân hàng, tín d ng, d ch v logistics...t o thu n l i cho các nhà đ u tư trong thanh toán, vay v n, xu t nh p kh u hàng hóa. Nâng cao ch t lư ng c a ngành y t , giáo d c- đào t o, văn hóa-xã h i nh m t o s an tâm cho các nhà đ u tư trong vi c chăm sóc s c kho , hư ng th văn hóa, vui chơi, gi i trí…
  3. Qu ng bá hình nh Tây Ninh nơi có nhi u cơ h i t t đ u tư; ngoài môi trư ng đ u tư thông thoáng, minh b ch, thân thi n còn có v trí đ a lý, đi u ki n t nhiên thu n l i, có nhi u l i th trong đ u tư s n xu t kinh doanh; đ c bi t là đi u ki n khí h u ôn hòa, không b nh hư ng b i thiên tai như bão, l t; có đ a hình cao, b ng ph ng, đ a ch t công trình t t, thu n l i đ phát tri n nông nghi p, công nghi p, thương m i, d ch v , du l ch… 2. Tăng cư ng công tác xúc ti n đ u tư: - Xác đ nh công tác xúc ti n đ u tư là nhi m v c a các ngành, các c p và c a c h th ng chính tr . Xây d ng Trung tâm xúc ti n Đ u tư-Thương m i-Du l ch đ m nh đ th c hi n mô hình “m t c a, m t đ u m i” trong xúc ti n thu hút đ u tư nh m h tr nhà đ u tư t khâu ti p đón ban đ u đ n khi hình thành d án và đi vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh; g n ch t công tác xúc ti n đ u tư v i xúc ti n thương m i, du l ch, ch đ ng t ch c các ho t đ ng xúc ti n đ u tư-thương m i-du l ch trong và ngoài nư c. - Đ i m i, nâng cao n i dung và phương th c xúc ti n đ u tư. + Nâng cao ch t lư ng danh m c d án kêu g i đ u tư, đ danh m c này th c s tr thành công c đ nh hư ng đ u tư có hi u qu trên cơ s danh m c g i v n đ u tư c a các ngành, huy n, th xã và c a các công ty. M c tiêu đ t ra là danh m c d án g i v n đ u tư ph i phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a t nh, đ khi danh m c đư c công b thì xem như là đã th ng nh t v ch trương và phù h p v i quy ho ch ngành, s n ph m cũng như đ a đi m đ u tư. + Đa d ng hóa các phương th c t ch c xúc ti n đ u tư-thương m i-du l ch: xác đ nh các đ a bàn tr ng đi m, đ i tác chính đ t p trung ngu n l c có hi u qu ; ti n hành v n đ ng tr c ti p b ng nhi u hình th c đ i v i t ng lĩnh v c, d án và đ i tác c th ho c thông qua các t ch c xúc ti n đ u tư-thương m i-du l ch, các công ty tư v n trong và ngoài nư c. T ch c ho c tham gia các ho t đ ng như h i ch , tri n lãm, l h i; khai thác, s d ng hi u qu các lo i hình, phương ti n thông tin, truy n thông hi n đ i và truy n th ng ph c v cho công tác xúc ti n. - Đ u tư trang thi t b c n thi t, b trí ngu n tài chính th a đáng, t o cơ ch phù h p nh m đ m b o các đi u ki n thu n l i cho ho t đ ng xúc ti n đ u tư, thương m i và du l ch. 3. Tăng cư ng h p tác song phương và đa phương: Tranh th v trí đ a lý kinh t thu n l i n m trong Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam có đư ng biên gi i chung hai nư c Vi t Nam và Campuchia v i các c a kh u qu c t l n đ tăng cư ng h p tác song phương và đa phương v i các t nh trong vùng và khu v c, cùng liên k t đ u tư và phát tri n. M r ng quan h h p tác, h tr v i các cơ quan, t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c đ có thêm nhi u thông tin và cơ h i cho thu hút đ u tư và phát tri n thương m i, du l ch. Ph i g n công tác xúc ti n đ u tư, thương m i, du l ch c a t nh v i c nư c đ khi có đi u ki n thì giúp đ cho đơn v b n, cho đ i tác; t đó, t o thêm nhi u cơ h i m i cho t nh. Đ y m nh h p tác v i các trư ng Đ i h c, Vi n nghiên c u, Phòng Thương m i-Công nghi p Vi t Nam h tr cho t nh. 4. Tuyên truy n trong c ng đ ng: Tăng cư ng công tác tuyên truy n trong c ng đ ng v vi c thu hút đ u tư, xúc ti n thương m i, du l ch đ có cách nhìn, suy nghĩ đúng v vai trò quan tr ng c a công tác thu hút ngu n l c thông qua đ u tư, m r ng th trư ng cho các doanh nghi p, thu hút khách du l ch… trong s phát tri n c a đ a phương. T đó, t o đư c s đ ng tình ng h c a ngư i dân; s th ng nh t v quan đi m và phương th c th c hi n chương trình trong các ngành, các c p. III. NHI M V C TH : Đ th c hi n các gi i pháp nêu trên, t nay đ n năm 2010 c n tri n khai đ ng b , liên t c 4 chương trình cơ b n, đó là: 1. Chương trình hoàn thi n cơ ch , chính sách và cơ s h t ng cho thu hút đ u tư và phát tri n doanh nghi p: - Ban hành Quy ch ph i h p qu n lý nhà nư c; Qui ch ph i h p gi a Trung tâm xúc ti n Đ u tư-Thương m i-Du l ch v i các ngành liên quan. Ban hành Quy đ nh v chính sách
  4. khuy n khích, ưu đãi đ u tư, h tr nhà đ u tư và doanh nghi p; Các quy đ nh v đ t đai, môi trư ng…liên quan đ n đ u tư và ho t đ ng c a doanh nghi p. Tri n khai th c hi n h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001: 2000 trong các cơ quan qu n lý nhà nư c, c i ti n th t c đ u tư, th t c đăng ký kinh doanh, c p phép lao đ ng cho ngư i nư c ngoài cũng như cách th c qu n lý ho t đ ng c a các doanh nghi p trên cơ s các quy đ nh m i c a Lu t Đ u tư, Lu t Doanh nghi p năm 2005 và các Lu t, Ngh đ nh có liên quan, đ m b o ch t ch nhưng đơn gi n và rút ng n th i gian x lý các h sơ, th t c. - Rà soát l i, đi u ch nh các quy ho ch t ng th , quy ho ch ngành, s n ph m c a t nh; đi u ch nh quy ho ch các khu, c m công nghi p, khu du l ch phù h p v i đi u ki n th c t c a đ a phương. - Đ i v i các khu, c m công nghi p hi n có, ch n m t s v trí ti n hành lên phương án đ n bù t o qu đ t s ch đ giao cho nhà đ u tư, trong đó chú ý th c hi n t t chính sách tái đ nh cư t i ch g n v i khu d án, ban hành th c hi n t t chính sách đ n bù, chính sách h tr đào t o ngh , gi i thi u vi c làm cho ngư i lao đ ng thu c khu v c dành đ t đ th c hi n d án. - Cân đ i b trí m t ph n ngu n v n t ngân sách đ gi i to đ n bù nh m t o m t b ng đ t s ch kêu g i đ u tư. - Xây d ng h th ng d li u đ u vào v các thông tin cơ b n. C p nh t toàn b và thư ng xuyên các thông tin mà nhà đ u tư và doanh nghi p quan tâm vào website đi n t c a t nh và website chung c a Trung ương như: Ti m năng, th m nh c a Tây Ninh; quy ho ch các ngành, gi i thi u các khu, c m công nghi p, khu du l ch; khung giá cho thuê đ t t i các khu, c m công nghi p; chính sách ưu đãi đ u tư c a t nh; trình t th t c c p gi y phép đ u tư, đăng ký kinh doanh… 2. Chương trình đào t o và phát tri n ngu n nhân l c: - L p và tri n khai k ho ch đào t o và b i dư ng v chuyên môn, ngo i ng và các ki n th c có liên quan cho cán b lãnh đ o, cán b quy ho ch và cán b làm công tác xúc ti n đ u tư. - Tăng cư ng cán b có năng l c cho công tác xúc ti n đ u tư, ch đ ng ph i h p v i các đơn v , t ch c liên quan đ b i dư ng, t p hu n các k năng xúc ti n đ u tư, thương m i và du l ch. - Đ u tư đúng m c đ ng th i xây d ng cơ ch chính sách khuy n khích xã h i hoá công tác đào t o công nhân lành ngh , k thu t viên, cán b qu n lý có trình đ đ đáp ng nhu c u tuy n d ng lao đ ng c a các doanh nghi p. T o s g n k t gi a các cơ s đào t o v i doanh nghi p đ nâng cao hi u qu đào t o và s d ng lao đ ng; đ c bi t chú tr ng công tác ph i h p v i nhà đ u tư đ cùng đào t o lao đ ng, đ m b o lao đ ng đư c đào t o đúng ngành ngh , có k năng thích ng v i t ng dây chuy n s n xu t, có th s d ng đư c ngay. 3. Chương trình qu ng bá hình nh Tây Ninh và t o l p, phát tri n quan h đ i tác: - Khai thác và s d ng có hi u qu các phương ti n thông tin đ i chúng và truy n thông, ti p th c hi n đ i l n truy n th ng như: Internet, báo chí, phát thanh truy n hình, Brochuse, đĩa CD Rom, đĩa DVD…đ gi i thi u v ti m năng, cơ h i đ u tư, chính sách ưu đãi đ u tư c a t nh; c p nh t các thông tin v chính sách, pháp lu t, thông tin th trư ng, d ch v …ph c v cho công tác xúc ti n đ u tư, thương m i và du l ch đ ng th i h tr thông tin cho nhà đ u tư và doanh nghi p. - Xu t b n “B n tin xúc ti n đ u tư-thương m i và du l ch”, sách hư ng d n đ u tư - kinh doanh t i Tây Ninh (Ti ng Anh, Ti ng Trung). - T ch c các lo i hình ho t đ ng sinh đ ng, h p d n, có chi u sâu đ kh c h a hình nh Tây Ninh trong nư c và qu c t như: các l h i g n v i nh ng đ c trưng văn hoá, truy n th ng và th m nh c a Tây Ninh, di n đàn xúc ti n m i g i đ u tư và phát tri n thương m i trong nư c và nư c ngoài, k t nghĩa v i các đ a phương c a các nư c. Đ ng th i, ch đ ng l p các đoàn xúc ti n đ u tư-thương m i, tham quan, h c t p kinh nghi m nư c ngoài. - Ph i h p v i các t nh, thành b n trong Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam đ t ch c các ho t đ ng chung như: H i ch , h i th o xúc ti n đ u tư, thương m i, đ nh kỳ t ch c các
  5. cu c trao đ i v công tác xúc ti n đ u tư, trao đ i các thông tin liên quan đ n đ a bàn, đ i tác v n đ ng đ u tư; cùng t ch c các đoàn đi kêu g i đ u tư và xúc ti n thương m i-du l ch nư c ngoài đ gi m chi phí và tăng hi u qu chung; đưa chương trình xúc ti n đ u tư vào k ho ch h p tác v i thành ph H Chí Minh. - Ch đ ng ti p c n các nhà đ u tư l n ho c đ i tác quan tr ng đã đư c nghiên c u k theo đ nh hư ng chi n lư c c a t nh. Đ t m i quan h v i các hi p h i doanh nghi p nư c ngoài như Eurocham (Châu Âu), Amcham (M ), Kotra (Hàn Qu c)... - Ti p c n và gi m i liên h thư ng xuyên v i Lãnh s quán các nư c, các t ch c nư c ngoài như: JETRO (T ch c xúc ti n thương m i nư c ngoài c a Nh t), GTZ (T ch c H p tác k thu t Đ c)…các cơ quan ngo i giao, thương v c a Vi t Nam nư c ngoài…đ th c hi n các nghi p v xúc ti n đ u tư, thương m i và du l ch. - K t h p các cu c xúc ti n đ u tư, thương m i, du l ch c a B K ho ch và Đ u tư, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (VCCI), B Công thương, B Văn hóa-Thông tin-Du l ch; các chuy n đi thăm và làm vi c nư c ngoài c a Lãnh đ o t nh… đ t ch c các cu c h i th o gi i thi u môi trư ng đ u tư nh m xây d ng hình nh t t v đ t nư c, con ngư i Tây Ninh và s quan tâm c a chính quy n đ a phương đ i v i đ u tư nư c ngoài. - Đ ngh B K ho ch và Đ u tư xây d ng cơ ch ph i h p gi a cơ quan Trung ương và đ a phương trong v n đ ng xúc ti n đ u tư trên cơ s B K ho ch và Đ u tư h tr các đ a phương ít có cơ h i tham gia xúc ti n đ u tư nư c ngoài. Đ i v i các d án l n và có ý nghĩa quan tr ng đ i v i phát tri n kinh t -xã h i c a t nh, UBND t nh ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư h tr trong quá trình tri n khai th c hi n. 4. Chương trình h tr , tôn vinh nhà đ u tư và doanh nghi p: - Thu th p ý ki n c a c ng đ ng doanh nghi p, c a các t ch c liên quan trong nư c và nư c ngoài v ch trương, chính sách và ho t đ ng qu n lý, đi u hành kinh t - xã h i nh m không ng ng c i thi n môi trư ng kinh doanh và đ u tư c a t nh. Thi t l p “Đư ng dây nóng” và t ch c thư ng xuyên các cu c đ i tho i gi a lãnh đ o chính quy n và các ngành ch c năng c a t nh v i nhà đ u tư và doanh nghi p nh m gi i quy t k p th i các khó khăn vư ng m c phát sinh. - H tr và quan h ch t ch v i các H i ngh nghi p, các t ch c c a c ng đ ng doanh nghi p (H i doanh nghi p v a và nh , H i doanh nghi p tr , các t ch c c a nhà đ u tư các nư c …), t o ra các kênh liên l c thư ng xuyên, hi u qu gi a c ng đ ng doanh nghi p và chính quy n. - Ph i h p v i các đơn v có kinh nghi m t ch c các l p b i dư ng, t p hu n ng nh n giúp các Doanh nghi p nâng cao ki n th c, năng l c qu n tr doanh nghi p; ki n th c kinh doanh hi n đ i và h i nh p kinh t qu c t , khai thác và s d ng các công c thích h p cho qu n lý và phát tri n kinh doanh như: ng d ng tin h c trong qu n lý, đi u hành doanh nghi p; thương m i đi n t … - Ti p nh n và tri n khai các chương trình, d án h tr doanh nghi p v a và nh . - H tr , tư v n cho các Doanh nghi p xây d ng thương hi u. - T ch c ho c h tr các đoàn doanh nghi p đi kh o sát th trư ng, tham d h i ch , tri n lãm, di n đàn đ u tư trong nư c và nư c ngoài. - T ch c đón ti p chu đáo, cung c p thông tin và s h tr c n thi t cho các nhà đ u tư nư c ngoài đ n tìm hi u v môi trư ng đ u tư và cơ h i kinh doanh. Tr l i k p th i, chính xác các thông tin cho các nhà đ u tư qua Email, Fax ho c đi n tho i. - Xây d ng ch đ khen thư ng, tôn vinh các doanh nghi p và doanh nhân. Khuy n khích, t o đi u ki n cho các doanh nghi p đ tiêu chu n tham gia các gi i thư ng có uy tín trong nư c và qu c t . T ch c trang tr ng ngày “Doanh nhân Vi t Nam” 13 tháng 10 hàng năm. B n chương trình cơ b n trên đư c tri n khai th c hi n đ ng b và liên t c đ h tr , b sung cho nhau, giúp cho chương trình Xúc ti n đ u tư c a t nh giai đo n 2007-2010 thành công. Đ i v i các công vi c c th thì tuỳ kh năng, đi u ki n và tình hình th c t đ tri n khai th c hi n hi u qu . Qua th c ti n tri n khai, thư ng xuyên nghiên c u b sung nh ng công vi c m i, lo i hình ho t đ ng m i nh m đ t hi u qu cao nh t…
  6. IV. T CH C TH C HI N: 1. Trung tâm Xúc ti n Đ u tư-Thương m i-Du l ch t nh Tây Ninh ch trì ph i h p các S , ngành liên quan, UBND các huy n, th xã t ch c th c hi n Chương trình này. 2. Trung tâm Xúc ti n Đ u tư-Thương m i-Du l ch t nh Tây Ninh có trách nhi m xây d ng k ho ch cho t ng năm v i nh ng nhi m v c th . Đ nh kỳ sơ k t rút kinh nghi m, báo cáo nh ng khó khăn, vư ng m c đ xu t UBND t nh ch đ o x lý k p th i. 3. S K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n Chương trình, đ m b o Chương trình th c hi n đúng yêu c u, m c tiêu, n i dung, ti n đ và có hi u qu và theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. Trung tâm xúc ti n Đ u tư-Thương m i-Du l ch có trách nhi m cung c p tài li u, thông tin có liên quan đ n Chương trình và t o đi u ki n thu n l i cho vi c ki m tra, giám sát Chương trình. 4. S Tài chính có trách nhi m hư ng d n c th vi c c p kinh phí và thanh quy t toán th c hi n Chương trình hàng năm. 5. Trên cơ s nh ng nhi m v và n i dung ch y u trong Chương trình này; Th trư ng các S , ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã t p trung ch đ o, ph i h p t t trong vi c tri n khai chương trình xúc ti n đ u tư t nh Tây Ninh giai đo n 2007-2010./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản