Quyết định số 35/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định số 35/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2008/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 35/2008/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH GI I QUY T KHI U N I, T CÁO C A B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998 và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Ngh đ nh s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy ch gi i quy t khi u n i, t cáo c a B Giao thông v n t i". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Thanh tra B , Chánh văn phòng B , V trư ng, Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Thanh tra Chính ph ; - website Chính ph ; - website B Giao thông v n t i; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; H Nghĩa Dũng - Công báo; - Lưu: VT, TTr (15b). QUY CH GI I QUY T KHI U N I, T CÁO C A B GIAO THÔNG V N T I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35 /2008/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy ch này quy đ nh v trách nhi m, trình t , th t c ti p nh n, x lý, gi i quy t khi u n i, t cáo thu c th m quy n gi i quy t c a B Giao thông v n t i và x lý các trư ng h p khi u n i, t cáo không thu c th m quy n c a B Giao thông v n t i theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng đ i v i cơ quan, đơn v và cá nhân thu c th m quy n qu n lý c a B Giao thông v n t i. Đi u 3. Trong Quy ch này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. "Khi u n i" là vi c công dân, cơ quan, t ch c ho c cán b , công ch c theo th t c do Lu t khi u n i, t cáo quy đ nh đ ngh cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n xem xét l i quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính ho c quy t đ nh k lu t cán b , công ch c khi có căn c cho r ng quy t đ nh ho c hành vi đó là trái pháp lu t, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình. 2. "T cáo" là vi c công dân theo th t c do Lu t khi u n i, t cáo quy đ nh báo cho cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n bi t v hành vi vi ph m pháp lu t c a b t c cơ quan, t ch c, cá nhân nào 14
 2. gây thi t h i ho c đe do gây thi t h i l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c. 3. "Ngư i khi u n i" là công dân, cơ quan, t ch c ho c cán b , công ch c th c hi n quy n khi u n i. 4. "Cơ quan, t ch c có quy n khi u n i" bao g m: cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , đơn v vũ trang nhân dân. 5. "Ngư i t cáo" là công dân th c hi n quy n t cáo. 6. "Ngư i b khi u n i" là cơ quan, t ch c, cá nhân có quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính, quy t đ nh k lu t b khi u n i. 7. "Ngư i b t cáo" là cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi b t cáo. 8. "Ngư i gi i quy t khi u n i" là cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n gi i quy t khi u n i quy đ nh t i kho n 1 Đi u 5 Quy ch này. 9. "Ngư i gi i quy t t cáo" là cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n gi i quy t t cáo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 5 Quy ch này. 10. "Quy t đ nh hành chính" là quy t đ nh b ng văn b n c a cơ quan hành chính nhà nư c ho c c a ngư i có th m quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c đư c áp d ng m t l n đ i v i m t ho c m t s đ i tư ng c th v m t v n đ c th trong ho t đ ng qu n lý hành chính. 11. "Hành vi hành chính" là hành vi c a cơ quan hành chính nhà nư c, c a ngư i có th m quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c khi th c hi n nhi m v , công v theo quy đ nh c a pháp lu t. 12. "Quy t đ nh k lu t" là quy t đ nh b ng văn b n c a ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c đ áp d ng m t trong các hình th c k lu t là khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch, cách ch c, bu c thôi vi c đ i v i cán b , công ch c thu c quy n qu n lý c a mình theo quy đ nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. 13. "X lý đơn thư khi u n i, t cáo" là ho t đ ng c a cơ quan, đơn v đư c giao nhi m v th c hi n vi c nghiên c u đơn khi u n i, t cáo nh n đư c đ phân lo i, vào s , chuy n, hư ng d n ho c báo cáo ngư i có th m quy n gi i quy t khi u n i, t cáo ti n hành th lý khi u n i, t cáo thu c th m quy n đ gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t khi u n i, t cáo. 14. "Gi i quy t khi u n i" là vi c xác minh, k t lu n và ra quy t đ nh gi i quy t c a ngư i gi i quy t khi u n i. 15. "Gi i quy t t cáo" là vi c xác minh, k t lu n v n i dung t cáo và vi c quy t đ nh x lý c a ngư i gi i quy t t cáo. 16. "Quy t đ nh gi i quy t khi u n i cu i cùng" là quy t đ nh có hi u l c thi hành và ngư i khi u n i không đư c quy n khi u n i ti p. 17. "Quy t đ nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t" bao g m quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n đ u, quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n hai mà trong th i h n do pháp lu t quy đ nh ngư i khi u n i không khi u n i ti p, không kh i ki n v án hành chính t i Toà án. Đi u 4. Nguyên t c gi i quy t khi u n i, t cáo M i khi u n i, t cáo ph i đư c xem xét, x lý, gi i quy t đúng trình t , th t c, th i h n theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Đi u 5. Ngư i có th m quy n gi i quy t khi u n i, t cáo 1. Ngư i có th m quy n gi i quy t khi u n i a) B trư ng B Giao thông v n t i (sau đây vi t t t là B trư ng); b) Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i (sau đây vi t t t là Chánh Thanh tra B ); c) Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B , bao g m: - T ng C c Đư ng b Vi t Nam, C c Đư ng s t Vi t Nam, C c Đư ng th y n i đ a Vi t Nam, C c Hàng h i Vi t Nam, C c Hàng không Vi t Nam, C c Đăng ki m Vi t Nam, C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông, C c Y t giao thông v n t i; - Vi n Chi n lư c và Phát tri n giao thông v n t i, các Trư ng thu c B Giao thông v n t i, Trung tâm Công ngh thông tin, Báo Giao thông v n t i, T p chí Giao thông v n t i và Ban qu n lý d án là đơn v s nghi p c a Nhà nư c. - Các cơ quan hành chính khác có th m quy n ban hành quy t đ nh hành chính; có hành vi hành chính. d) Th m quy n c th quy đ nh t i Đi u 13 và Đi u 14 Quy ch này. 2. Ngư i có th m quy n gi i quy t t cáo 15
 3. a) Ch c danh quy đ nh t i kho n 1 Đi u này; b) Th trư ng cơ quan hành chính, đơn v s nghi p khác, doanh nghi p nhà nư c và các công ty khác c a Nhà nư c. c) Th m quy n c th quy đ nh t i Đi u 20 và Đi u 21 Quy ch này. 3. Tùy t ng v vi c, B trư ng t mình ho c y quy n cho Th trư ng B Giao thông v n t i (sau đây vi t t t là Th trư ng) ra quy t đ nh ki m tra, xác minh; ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i ho c k t lu n v n i dung t cáo. Th trư ng các cơ quan, đơn v không đư c y quy n cho ngư i khác ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i ho c k t lu n v n i dung t cáo. Đi u 6. Quy trình ti p nh n, x lý đơn thư, gi i quy t khi u n i Quy trình x lý đơn thư, gi i quy t khi u n i, g m các bư c sau: 1. Ti p nh n khi u n i. 2. Phân lo i, vào s theo dõi. 3. Th lý (n u đơn thu c th m quy n gi i quy t), chuy n tr l i cơ quan chuy n đ n (n u đơn không thu c th m quy n gi i quy t) ho c hư ng d n ngư i khi u n i theo quy đ nh. 4. Quy t đ nh ti n hành ki m tra, xác minh, k t lu n, ki n ngh c p có th m quy n quy t đ nh gi i quy t. N u v vi c đơn gi n, không c n ph i ti n hành ki m tra, xác minh, c p có th m quy n gi i quy t có th ra quy t đ nh gi i quy t ngay. 5. Ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i. 6. T ch c tri n khai th c hi n quy t đ nh gi i quy t khi u n i. 7. Lưu h sơ v vi c. Đi u 7. Quy trình ti p nh n, x lý đơn thư, gi i quy t t cáo Quy trình x lý đơn thư, gi i quy t t cáo, g m các bư c sau: 1. Ti p nh n t cáo (tr c ti p, đơn thư, b ng các hình th c khác theo quy đ nh c a pháp lu t). 2. Phân lo i, vào s theo dõi. 3. Th lý (n u đơn thu c th m quy n gi i quy t), chuy n cơ quan khác có th m quy n gi i quy t (n u đơn không thu c th m quy n gi i quy t). 4. Quy t đ nh ti n hành ki m tra, xác minh, k t lu n ho c ti n hành thanh tra theo quy đ nh c a pháp lu t v thanh tra. 5. K t lu n v n i dung t cáo; k t lu n thanh tra (n u ti n hành thanh tra). 6. Quy t đ nh x lý t cáo (n u có). 7. T ch c tri n khai th c hi n k t lu n và quy t đ nh x lý (n u có). 8. Lưu h sơ v vi c. Đi u 8. M u văn b n áp d ng trong vi c ti p nh n, x lý và gi i quy t khi u n i, t cáo. 1. Khi ti p nh n, x lý và gi i quy t khi u n i, t cáo, cơ quan, đơn v s d ng các m u văn b n gi i quy t khi u n i, t cáo ban hành kèm theo Quy ch này. 2. Trư ng h p m u văn b n do B Giao thông v n t i và cơ quan, đơn v ban hành trư c đây n u khác v i m u văn b n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này thì áp d ng m u văn b n ban hành kèm theo Quy ch này. Chương II TI P NH N, PHÂN LO I VÀ X LÝ KHI U N I, T CÁO Đi u 9. Ti p nh n khi u n i, t cáo 1. Vi c ti p nh n đơn khi u n i, t cáo g i đ n B Giao thông v n t i và các cơ quan, đơn v thu c B qua Văn thư cơ quan, g i tr c ti p t i Thanh tra B , Thư ng tr c ti p công dân ho c qua các hình th c h p pháp khác đư c quy đ nh như sau: a) Đơn g i v Văn phòng B Giao thông v n t i (sau đây vi t t t là Văn phòng B ), Văn phòng B ti p nh n và trong th i h n không quá ba (03) ngày làm vi c ph i chuy n đ n Thanh tra B đ x lý đơn thư theo quy đ nh. Trư ng h p đơn g i đích danh B trư ng, Th trư ng mà B trư ng, Th trư ng giao cho cơ quan, đơn v khác (không ph i Thanh tra B ) x lý đơn, Văn phòng B có trách nhi m làm th t c chuy n đơn theo quy đ nh t i Quy ch này và thông báo cho Thanh tra B bi t đ theo dõi, t ng h p. 16
 4. b) Thanh tra B ti p nh n các đơn g i tr c ti p Thanh tra B ho c qua Văn phòng B và là đ u m i trong vi c ti p nh n, x lý đơn, tr trư ng h p đơn đư c ti p nh n theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này. c) Các cơ quan, đơn v khác có trách nhi m ti p nh n các đơn khi u n i, t cáo g i cho mình đ xem xét, x lý theo quy đ nh t i Đi u 10, Đi u 11 và Đi u 12 Quy ch này. 2. Vi c ti p nh n đơn qua vi c ti p công dân đư c th c hi n theo N i quy ti p công dân ban hành kèm theo Quy t đ nh s 614/1999/QĐ-BGTVT ngày 15/3/1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i và các quy đ nh c a pháp lu t v ti p công dân. 3. Th trư ng cơ quan, đơn v ban hành văn b n phân công Thanh tra C c, T ng c c ho c Phòng (Ban) chuyên môn (đ i v i cơ quan, đơn v không có Cơ quan thanh tra) làm nhi m v thư ng tr c, ch u trách nhi m ti p nh n, x lý khi u n i, t cáo theo quy đ nh t i Quy ch này. Đi u 10. Phân lo i đơn, vào s theo dõi và th lý 1. Cơ quan, đơn v sau khi ti p nh n đơn ti n hành phân lo i thành: đơn khi u n i, đơn t cáo, đơn v a khi u n i v a t cáo, đơn có danh, đơn n c danh, đơn thu c th m quy n và đơn không thu c th m quy n gi i quy t. Đơn khi u n i, t cáo đư c vào S đơn thư theo m u s 20 ban hành kèm theo Quy ch này.. 2. Các đơn khi u n i, t cáo thu c th m quy n gi i quy t, có đ đi u ki n th lý ph i đư c ghi vi c th lý vào S đơn thư và theo dõi k t qu gi i quy t. 3. Đơn thư đư c chuy n đ n c p có th m quy n gi i quy t, cơ quan chuy n đơn thư ph i theo dõi vi c gi i quy t đơn thư đó. Đi u 11. X lý đơn khi u n i Các cơ quan, đơn v có th m quy n gi i quy t khi u n i và các cơ quan, đơn v nh n đơn theo ch đ o c a B trư ng, Th trư ng theo đi m a kho n 1 Đi u 9, sau khi nh n đơn khi u n i x lý như sau: 1. Đơn khi u n i thu c th m quy n gi i quy t và có đ đi u ki n th lý ph i báo cáo ngư i có th m quy n gi i quy t khi u n i đ quy t đ nh vi c th lý gi i quy t trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n đơn; 2. Đơn thu c th m quy n nhưng không đ các đi u ki n đ th lý gi i quy t theo quy đ nh t i Đi u 2 Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo (sau đây vi t t t là Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP) thì có văn b n tr l i cho ngư i khi u n i bi t rõ lý do không th lý; 3. Đơn không thu c th m quy n gi i quy t, đơn khi u n i v v vi c đã có quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n hai thì không th lý nhưng có văn b n ch d n, tr l i cho ngư i khi u n i; 4. Đơn không thu c th m quy n gi i quy t c a B Giao thông v n t i nhưng g i nhi u cơ quan (căn c trên đơn khi u n i), trong đó đã g i đ n cơ quan có th m quy n gi i quy t thì lưu đơn; 5. Đơn thu c th m quy n gi i quy t c a cơ quan, đơn v có th m quy n gi i quy t khi u n i, t cáo đã quá th i h n quy đ nh mà chưa đư c gi i quy t thì Thanh tra B đôn đ c các cơ quan, đơn v gi i quy t; 6. Đơn không thu c th m quy n gi i quy t do đ i bi u Qu c h i, đ i bi u H i đ ng nhân dân, U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n, cơ quan báo chí chuy n đ n thì g i tr l i đơn và thông báo b ng văn b n cho cơ quan, t ch c ho c cá nhân đã chuy n đơn bi t; 7. Báo Giao thông v n t i, T p chí Giao thông v n t i ngoài vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và Quy ch này còn ph i th c hi n x lý đơn khi u n i theo quy đ nh c a pháp lu t v báo chí; Vi c ch d n, tr l i quy đ nh Đi u này ch th c hi n m t l n đ i v i m t v vi c, trư ng h p ngư i khi u n i g i kèm các gi y t , tài li u là b n g c liên quan thì tr l i các gi y t , tài li u đó. Đi u 12. X lý đơn t cáo Các cơ quan, đơn v có th m quy n gi i quy t t cáo và các cơ quan, đơn v nh n đơn theo ch đ o c a B trư ng, Th trư ng theo đi m a kho n 1 Đi u 9, sau khi nh n đơn t cáo ti n hành x lý như sau: 1. Đơn t cáo thu c th m quy n gi i quy t và có đ đi u ki n th lý ph i đư c báo cáo đ ngư i có th m quy n gi i quy t t cáo quy t đ nh vi c th lý gi i quy t trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n đơn; 2. Đơn t cáo không thu c th m quy n thì ch m nh t trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c ph i chuy n đơn t cáo ho c b n ghi l i t cáo và các tài li u, ch ng c liên quan cho ngư i có th m quy n gi i quy t; 17
 5. 3. Đơn t cáo hành vi ph m t i thì chuy n cơ quan công an, Vi n ki m sát x lý theo quy đ nh t i Đi u 71 Lu t Khi u n i, t cáo; 4. Không xem xét, gi i quy t đơn t cáo gi u tên, m o tên, không rõ đ a ch , không có ch ký tr c ti p mà sao ch p ch ký ho c t cáo đã đư c c p có th m quy n gi i quy t nay t cáo l i nhưng không có b ng ch ng m i, tr trư ng h p x lý đơn theo pháp lu t phòng ch ng tham nhũng. 5. Trư ng h p hành vi b t cáo gây thi t h i ho c đe do gây thi t h i nghiêm tr ng đ n l i ích nhà nư c, t p th , tính m ng, tài s n công dân; ngư i t cáo b đe do , trù d p, tr thù thì cơ quan, đơn v nh n thông tin ph i báo ngay cơ quan ch c năng đ có bi n pháp ngăn ch n; 6. Th c hi n các trách nhi m khác v ti p nh n và x lý t cáo. Chương III TH M QUY N, TH T C GI I QUY T KHI U N I Đi u 13. Th m quy n gi i quy t khi u n i c a B trư ng B trư ng có th m quy n gi i quy t: 1. Khi u n i quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính c a B trư ng, c a cán b , công ch c do B trư ng qu n lý tr c ti p; 2. Khi u n i mà Th trư ng cơ quan, đơn v thu c B đã gi i quy t l n đ u nhưng còn có khi u n i; 3. Khi u n i có n i dung thu c quy n qu n lý nhà nư c c a B Giao thông v n t i mà Ch t ch U ban nhân dân c p t nh đã gi i quy t l n đ u nhưng còn có khi u n i; 4. Nh ng tranh ch p v th m quy n gi i quy t khi u n i gi a các cơ quan, đơn v thu c ph m vi qu n lý c a B trư ng; 5. Khi u n i quy t đ nh k lu t cán b , công ch c do B trư ng ban hành; 6. Khi u n i quy t đ nh k lu t cán b , công ch c do Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B ban hành. Quy t đ nh gi i quy t khi u n i này c a B trư ng là quy t đ nh có hi u l c thi hành. Đi u 14. Th m quy n gi i quy t khi u n i c a Th trư ng các cơ quan, đơn v 1. Th trư ng các cơ quan, đơn v có th m quy n gi i quy t khi u n i đ i v i quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a cán b , công ch c do mình qu n lý tr c ti p; gi i quy t khi u n i đ i v i quy t đ nh k lu t cán b , công ch c do mình ban hành. 2. Trư ng h p có khi u n i v tranh ch p dân s , kinh t , đ t đai, lao đ ng, cơ quan nh n đư c đơn không th lý gi i quy t mà hư ng d n ngư i khi u n i đ n cơ quan liên quan đ n quy n l i c a h đ đư c gi i quy t ho c kh i ki n ra Tòa án theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 15. Trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh gi i quy t khi u n i 1. Trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh gi i quy t khi u n i thu c th m quy n gi i quy t c a B trư ng: a) Đ i v i khi u n i quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính, B trư ng căn c n i dung, tính ch t v vi c khi u n i đ giao Chánh Thanh tra B ho c V trư ng, Th trư ng cơ quan thu c B (trư ng h p quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính b khi u n i thu c trách nhi m tham mưu c a V , Th trư ng cơ quan thu c B ) có trách nhi m ch trì ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. b) Đ i v i đơn khi u n i đ i v i Quy t đ nh k lu t cán b , công ch c, V trư ng V T ch c cán b có trách nhi m ch trì ti n hành xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i. c) Đ i v i đơn v a có n i dung khi u n i quy t đ nh k lu t cán b , công ch c, v a có n i dung t cáo, Chánh Thanh tra B có trách nhi m ch trì ti n hành xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t. 2. Trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh gi i quy t khi u n i thu c th m quy n gi i quy t c a Th trư ng các cơ quan, đơn v : a) Đ i v i khi u n i quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính thì tuỳ t ng trư ng h p, căn c n i dung, tính ch t v vi c khi u n i, Th trư ng cơ quan, đơn v giao Thanh tra C c, T ng c c ho c Phòng (Ban) chuyên môn ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. b) Đ i v i khi u n i quy t đ nh k lu t cán b , công ch c thì Th trư ng cơ quan, đơn v giao cho Phòng (Ban) qu n lý nhân s xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. Đi u 16. Xác minh, k t lu n, ki n ngh gi i quy t khi u n i 1. Cơ quan, đơn v đư c giao trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh gi i quy t khi u n i, trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đơn ph i báo cáo v i ngư i có th m quy n gi i quy t khi u n i v n i dung khi u n i, k ho ch gi i quy t và d th o quy t đ nh xác minh. D th o quy t 18
 6. đ nh xác minh bao g m các n i dung chính sau: n i dung, th i gian xác minh và nhân s làm công tác xác minh. 2. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c báo cáo đ xu t, ngư i có th m quy n gi i quy t khi u n i ra quy t đ nh xác minh; tuỳ theo tính ch t, m c đ t ng trư ng h p có th quy t đ nh thành l p Đoàn thanh tra, Đoàn xác minh ho c c cán b , công ch c th c hi n. a) Trư ng h p Thanh tra B đư c giao ti n hành xác minh thì Chánh Thanh tra B ra quy t đ nh xác minh; trư ng h p Văn phòng B , V tham mưu đư c B trư ng giao nhi m v xác minh thì Chánh Văn phòng, V trư ng tham mưu trình Lãnh đ o B ho c th a l nh B trư ng ký quy t đ nh thành l p đoàn ho c c cán b ti n hành xác minh. b) Khi u n i thu c th m quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan, đơn v thì Th trư ng là ngư i quy t đ nh thành l p Đoàn xác minh ho c c cán b , công ch c ti n hành xác minh. 3. Căn c vào quy t đ nh xác minh, cơ quan, đơn v ho c Phòng (Ban) chuyên môn đư c giao nhi m v xác minh ti n hành thu th p tài li u, ch ng c theo quy đ nh c a pháp lu t đ k t lu n rõ đúng, sai v n i dung khi u n i và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. 4. Cơ quan, đơn v đư c giao xác minh ph i có báo cáo k t qu xác minh và có trách nhi m d th o quy t đ nh gi i quy t khi u n i, các văn b n khác liên quan trình ngư i gi i quy t khi u n i. 5. Trư c khi ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n đ u, ngư i gi i quy t khi u n i ph i g p g , đ i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan đ làm rõ n i dung khi u n i và hư ng gi i quy t. Đ i v i vi c gi i quy t khi u n i l n hai, vi c g p g , đ i tho i ch th c hi n khi th y c n thi t. Đi u 17. Ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i, thông báo k t qu gi i quy t và lưu tr h sơ 1. Ngư i gi i quy t khi u n i ph i ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i theo qui đ nh t i Đi u 38, Đi u 45 c a Lu t Khi u n i, t cáo; không dùng công văn, thông báo, biên b n cu c h p ho c hình th c văn b n khác đ thay th quy t đ nh gi i quy t khi u n i. 2. Quy t đ nh gi i quy t khi u n i đư c g i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i gi i quy t khi u n i trư c đó, ngư i có quy n, l i ích liên quan; đ i v i v vi c ph c t p thì ngư i gi i quy t khi u n i m i nh ng ngư i nói trên và đ i di n cơ quan, đơn v có liên quan đ n tr s cơ quan đ công b công khai quy t đ nh gi i quy t khi u n i. N u ngư i khi u n i nh lu t sư giúp đ thì quy t đ nh gi i quy t khi u n i c n đư c thông báo cho lu t sư bi t. 3. Trư ng h p khi u n i do cá nhân, cơ quan, t ch c có th m quy n chuy n đ n, ngư i gi i quy t khi u n i tuỳ t ng trư ng h p ph i có văn b n báo cáo ho c thông báo k t qu gi i quy t đ n nơi đã chuy n đơn theo quy đ nh. 4. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày ký, các quy t đ nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng, Th trư ng cơ quan, đơn v ph i đư c công khai b ng các hình th c (tr trư ng h p c n đ m b o bí m t nhà nư c): niêm y t công khai t i nơi ti p công dân, công b trên Website ho c đưa lên b ng tin c a đơn v . 5. H sơ gi i quy t khi u n i đư c l p theo quy đ nh t i Đi u 47 Lu t Khi u n i, t cáo và lưu gi t i đơn v c a ngư i đư c giao xác minh theo quy đ nh v lưu tr h sơ. Đi u 18. Th i hi u khi u n i, th i h n khi u n i ti p, th i h n gi i quy t khi u n i 1. Th i hi u khi u n i là 90 ngày, k t ngày nh n đư c quy t đ nh hành chính ho c bi t đư c có hành vi hành chính. Trư ng h p do m đau, thiên tai, đ ch ho , đi công tác, h c t p xa ho c vì nh ng tr ng i khác d n đ n ngư i khi u n i không th c hi n đư c quy n khi u n i đúng th i hi u, thì th i gian đó không tính vào th i hi u khi u n i. Th i h n khi u n i ti p là 30 ngày k t ngày h t th i h n gi i quy t khi u n i l n đ u mà không đư c gi i quy t ho c k t ngày nh n đư c quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n đ u, trư ng h p vùng sâu, vùng xa đi l i khó khăn th i h n trên có th kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. 2. Th i h n gi i quy t khi u n i l n đ u không quá 30 ngày k t ngày th lý, trư ng h p ph c t p có th kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Th i h n gi i quy t khi u n i l n hai không quá 45 ngày k t ngày th lý đ gi i quy t, trư ng h p ph c t p thì th i h n có th kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày. 3. Đ i v i khi u n i quy t đ nh k lu t cán b , công ch c: a) Th i hi u khi u n i là 15 ngày k t ngày nh n đư c quy t đ nh k lu t. Trư ng h p do m đau, thiên tai, đ ch ho , đi công tác, h c t p xa ho c vì nh ng tr ng i khác d n đ n ngư i khi u n i không th c hi n đư c quy n khi u n i đúng th i hi u, thì th i gian đó không tính vào th i hi u khi u n i; b) Th i h n gi i quy t khi u n i l n đ u không quá 30 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t; n u v vi c ph c t p thì th i h n có th kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày; 19
 7. c) Th i h n gi i quy t khi u n i l n ti p theo là 30 ngày, đ i v i v vi c ph c t p th i h n trên có th kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Đi u 19. Gi i quy t khi u n i, t cáo v lao đ ng th c hi n theo Ngh đ nh s 04/2005/NĐ-CP c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a B Lu t lao đ ng v khi u n i, t cáo v lao đ ng. Chương IV TH M QUY N, TH T C GI I QUY T T CÁO Đi u 20. Th m quy n gi i quy t t cáo c a B trư ng B trư ng có th m quy n gi i quy t t cáo đ i v i các trư ng h p sau: 1. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t, hành vi vi ph m v nhi m v , công v c a Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan, đơn v thu c B và nh ng cán b , công ch c do B trư ng b nhi m và qu n lý tr c ti p (k c cán b đư c c làm đ i di n ph n v n nhà nư c t i công ty khác); 2. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t có n i dung liên quan đ n ch c năng qu n lý nhà nư c c a B Giao thông v n t i; 3. T cáo mà Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B đã gi i quy t nhưng còn t cáo ti p và có cơ s đ th lý gi i quy t. Trong trư ng h p này, B trư ng giao Chánh Thanh tra B xem xét, k t lu n n i dung t cáo; trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì Chánh Thanh tra B ki n ngh ngư i đã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i. Đi u 21. Th m quy n gi i quy t t cáo c a Th trư ng các cơ quan, đơn v Th trư ng các cơ quan, đơn v có th m quy n gi i quy t t cáo các trư ng h p sau: 1. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao đ ng do mình tuy n d ng, b nhi m và qu n lý tr c ti p theo quy đ nh c a pháp lu t v công tác qu n lý cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao đ ng (k c cán b là ngư i đ i di n v n t i các công ty khác); 2. T cáo hành vi vi ph m v nhi m v , công v c a cán b , công ch c, viên ch c thu c đơn v mình. Đi u 22. Trách nhi m xác minh, k t lu n n i dung t cáo 1. T cáo mà B trư ng gi i quy t l n đ u thì Thanh tra B có trách nhi m xác minh, k t lu n n i dung t cáo và ki n ngh bi n pháp x lý. 2. T cáo thu c th m quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan, đơn v thì thanh tra C c, Thanh tra T ng c c ho c Phòng (Ban) chuyên môn có trách nhi m xác minh, k t lu n n i dung t cáo và ki n ngh bi n pháp x lý khi đư c Th trư ng giao. Đi u 23. Xác minh, k t lu n n i dung t cáo và ki n ngh bi n pháp x lý t cáo 1. Cơ quan, đơn v ho c Phòng (Ban) chuyên môn đư c giao trách nhi m xác minh, k t lu n n i dung t cáo trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c đơn ph i báo cáo v i ngư i có th m quy n gi i quy t t cáo v n i dung t cáo, k ho ch gi i quy t, đ ng th i d th o quy t đ nh xác minh v i các n i dung chính sau: n i dung, ph m vi c n xác minh, th i gian hoàn thành, trách nhi m c a nh ng ngư i đư c giao. 2. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c báo cáo đ xu t, ngư i có th m quy n gi i quy t t cáo ra quy t đ nh xác minh; tuỳ theo tính ch t, m c đ t ng trư ng h p, có th quy t đ nh thành l p Đoàn thanh tra ho c Đoàn ki m tra, xác minh. Trư ng h p Thanh tra B đư c giao ti n hành thanh tra ho c ki m tra xác minh thì Chánh Thanh tra ra quy t đ nh thanh tra ho c ki m tra xác minh. 3. Căn c n i dung quy t đ nh, Đoàn ki m tra xác minh ho c cán b đư c giao xác minh có trách nhi m thu th p tài li u, ch ng c theo quy đ nh c a pháp lu t đ k t lu n rõ đúng, sai v n i dung t cáo và ki n ngh bi n pháp x lý. 4. Cơ quan, đơn v ho c Phòng (Ban) chuyên môn đư c giao xác minh, k t lu n n i dung t cáo có trách nhi m d th o văn b n k t lu n, x lý t cáo cùng các văn b n khác liên quan trình ngư i gi i quy t t cáo. Đi u 24. Ra quy t đ nh x lý t cáo, thông báo k t qu gi i quy t và lưu tr h sơ 1. Căn c k t qu xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ngư i có th m quy n gi i quy t t cáo ti n hành x lý theo Đi u 44, Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph . 2. Trư ng h p B trư ng gi i quy t t cáo thì văn b n k t lu n v vi c t cáo, quy t đ nh x lý ph i đư c g i cho Chính ph (qua Văn phòng Chính ph ), Thanh tra Chính ph , đ ng th i thông báo cho ngư i t cáo k t qu gi i quy t n u h yêu c u, tr nh ng n i dung thu c danh m c bí m t Nhà nư c. 20
 8. 3. Trư ng h p Th trư ng cơ quan, đơn v gi i quy t t cáo thì văn b n k t lu n t cáo, quy t đ nh x lý ph i g i báo cáo cho B trư ng, Thanh tra B , đ ng th i thông báo cho ngư i t cáo k t qu gi i quy t n u h yêu c u, tr nh ng n i dung thu c danh m c bí m t Nhà nư c. 4. Trư ng h p t cáo do các cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n chuy n đ n thì ngoài vi c báo cáo, thông báo như trên, ngư i gi i quy t t cáo tuỳ t ng trư ng h p ph i có văn b n báo cáo ho c thông báo k t qu gi i quy t đ n nơi đã chuy n đơn theo quy đ nh. 5. H sơ gi i quy t t cáo đư c l p theo quy đ nh t i Đi u 73 Lu t Khi u n i, t cáo và lưu gi t i đơn v c a ngư i đư c giao xác minh theo quy đ nh v lưu tr h sơ. Đi u 25. Th i h n gi i quy t t cáo Th i h n gi i quy t t cáo không quá 60 ngày, đ i v i v vi c ph c t p không quá 90 ngày k t ngày th lý. Chương V CH Đ BÁO CÁO, KI M TRA, GIÁM SÁT VÀ T CH C TH C HI N Đi u 26. Qu n lý công tác gi i quy t khi u n i, t cáo 1. B trư ng th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trong ngành giao thông v n t i theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Chánh Thanh tra B giúp B trư ng th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi qu n lý c a B Giao thông v n t i; hư ng d n các đơn v thu c B x lý đơn khi u n i, t cáo, gi i quy t khi u n i, t cáo và thi hành quy t đ nh gi i quy t khi u n i, quy t đ nh x lý t cáo. 3. V trư ng các V , Chánh Văn phòng B có trách nhi m phân công Lãnh đ o và b trí cán b tr c ti p th c hi n công tác ti p nh n, x lý, tham mưu gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy đ nh t i Quy ch này. 4. Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B có th m quy n gi i quy t khi u n i, t cáo có trách nhi m qu n lý công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi đơn v mình. Đi u 27. Ch đ báo cáo 1. Các cơ quan, đơn v thu c B có trách nhi m báo cáo công tác gi i quy t khi u n i, t cáo quý, 06 tháng, năm g i v B (qua Thanh tra B ) đ t ng h p. 2. Đ nh kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm, Văn phòng B có trách nhi m t ng h p s đơn thư đã ti p nh n, x lý, g i v Thanh tra B đ t ng h p báo cáo theo quy đ nh. 3. Đ nh kỳ hàng quý, 06 tháng, năm, Thanh tra B có trách nhi m t ng h p, báo cáo B trư ng; trình ho c th a l nh B trư ng báo cáo Thanh tra Chính ph theo quy đ nh. Đi u 28. Công tác ki m tra, giám sát 1. Chánh Thanh tra B có trách nhi m giúp B trư ng ki m tra, thanh tra trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo c a Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B ; khi phát hi n có vi ph m pháp lu t thì x lý theo th m quy n ho c ki n ngh v i B trư ng x lý; ki n ngh các bi n pháp nh m ch n ch nh công tác này trong ph m vi qu n lý c a B trư ng. 2. T ch c Thanh tra nhân dân cơ quan B , các cơ quan, đơn v thu c B , trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ti p nh n khi u n i, t cáo và ki n ngh đ Th trư ng cơ quan, đơn v cùng c p gi i quy t; đ ng th i th c hi n giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo đó theo quy đ nh c a pháp lu t v t ch c và ho t đ ng c a Ban Thanh tra nhân dân. Đi u 29. T ch c th c hi n 1. Thanh tra B ph i h p v i Văn phòng B , Trung tâm Công ngh thông tin và Thanh tra Chính ph đ ng d ng công ngh tin h c vào qu n lý, x lý đơn thư khi u n i, t cáo. 2. Thanh tra B ch trì ph i h p Văn phòng B tri n khai các bi n pháp đ th c hi n Quy ch này; trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, cơ quan, đơn v báo cáo k p th i v Thanh tra B đ t ng h p trình B trư ng x lý./. M U VĂN B N GI I QUY T KHI U N I M u s : 01 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 21
 9. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc --------------- ......., ngày....tháng .....năm... ĐƠN KHI U N I Kính g i:................................................(1) H và tên:....................................................................(2); Mã s h sơ .......................(3) Đ a ch :............................................................................................................................. Khi u n i.......................................................................................................................(4) N i dung khi u n i........................................................................................................(5) ........................................................................................................................................... (Tài li u, ch ng c kèm theo – n u có) Ngư i khi u n i (ký và ghi rõ h tên) (1) Tên cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n gi i quy t khi u n i. (2) H tên c a ngư i khi u n i, - N u là đ i di n khi u n i cho cơ quan, t ch c thì ghi rõ ch c danh, tên cơ quan, t ch c mà mình đ i di n. - N u là ngư i đư c u quy n khi u n i thì ghi rõ theo u quy n c a cơ quan, t ch c, cá nhân nào. (3) N i dung này do cơ quan gi i quy t khi u n i ghi. (4) Khi u n i l n đ u (ho c l n hai) đ i v i quy t đ nh, hành vi hành chính c a ai? (5) N i dung khi u n i - Ghi tóm t t s vi c d n đ n khi u n i; - Yêu c u (đ ngh ) c a ngư i khi u n i (n u có); M u s : 02 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : /........ (3) ....., ngày.....….tháng......….năm ...... (V/v tr đơn khi u n i c a công dân do không đ đi u ki n th lý gi i quy t) PHI U TR ĐƠN KHI U N I Kính g i: …........................................................ (4) Ngày.....tháng.....năm...........,......................................(2) nh n đư c đơn khi u n i c a……………………………………………………………………………………....(4) Đ a ch :...................................................................................................................... Căn c n i dung đơn khi u n i; theo quy đ nh t i Đi u 6 Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo;........................(2) th y đơn khi u n i c a ông (bà) không đ đi u ki n th lý gi i quy t vì……………………………………………….……….(5). V y …………….…..(2) tr l i đơn đ ......………………(4) bi t. Nơi nh n: ..……………………………(6) 22
 10. - Như trên; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u ) - Lưu … (1) Tên cơ quan c p trên( n u có). (2) Tên cơ quan, đơn v g i phi u tr đơn. (3) Ch vi t t t tên cơ quan, đơn v g i phi u tr đơn. (4) H tên ngư i khi u n i. (5) Nêu lý do không th lý gi i quy t. (6) Ch c danh th trư ng cơ quan, đơn v g i phi u tr đơn. M u s : 03 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : /........ (3) ....., ngày.....….tháng......….năm ...... (V/v không th lý gi i quy t khi u n i do cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n chuy n đ n) THÔNG BÁO Không th lý gi i quy t khi u n i Kính g i: …........................................................ (4) Ngày.....tháng.....năm...........,......................................(2) nh n đư c đơn khi u n i c a.................................................................................................................................(5) Đ a ch :.............................................................................................................................. Do.............................................................................................................(4) chuy n đ n. Căn c n i dung đơn khi u n i; theo quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo;........................(2) th y đơn khi u n i c a ...................(5) không thu c th m quy n gi i quy t c a ……….(2)... ……….(6). V y thông báo đ ............………………………………(4) bi t. Nơi nh n: ..……………………………(7) - Như trên; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u ) - Lưu... (1) Tên cơ quan c p trên( n u có). (2) Tên cơ quan, đơn v g i thông báo. (3) Ch vi t t t tên cơ quan, đơn v g i thông báo. (4) H tên ngư i chuy n đơn ho c tên cơ quan, t ch c chuy n đơn (5) H tên ngư i khi u n i (6) Nêu lý do không th lý gi i quy t. (7) Ch c danh th trư ng cơ quan, đơn v g i thông báo. M u s : 04 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc 23
 11. ------- --------- S : /........ (3) ....., ngày.....….tháng......….năm ...... (V/v th lý gi i quy t khi u n i do cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n chuy n đ n) THÔNG BÁO V vi c th lý gi i quy t khi u n i Kính g i: …........................................................ (4) Ngày.....tháng.....năm.......,................(2) nh n đư c đơn khi u n i c a..............(5) Đ a ch :..................................................................................................................... Do.............................................................................................................(4) chuy n đ n. Căn c n i dung đơn khi u n i; theo quy đ nh c a t i Đi u 7 Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo;........................(2) th y đơn khi u n i c a .........................(5) thu c th m quy n gi i quy t c a……………………(2). V y ………………….(2) thông báo đ .........………………(4) bi t. Nơi nh n: ..……………………………(6) - Như trên; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u ) - Lưu … (1) Tên cơ quan c p trên( n u có). (2) Tên cơ quan, đơn v g i thông báo. (3) Ch vi t t t tên cơ quan, đơn v g i thông báo. (4) H tên ngư i chuy n đơn ho c tên cơ quan, t ch c chuy n đơn. (5) H tên ngư i khi u n i. (6) Ch c danh Th trư ng cơ quan, đơn v g i thông báo. M u s : 05 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008c a B trư ng B Giao thông v n t i) (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : /......(3) ......., ngày...….tháng.....….năm .....… (V/v hư ng d n g i đơn khi u n i đ n cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n gi i quy t ) PHI U HƯ NG D N Kính g i:.....................................................................(4) Ngày…....tháng…...năm .......…,………………….……….(2) nh n đư c đơn khi u n i c a ông(bà)……….………………………………………………….....…..(4) Đ a ch :………...……………………………… ……………………….……….. Căn c n i dung đơn khi u n i; theo quy đ nh t i Đi u 6 Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo...................(2) nh n th y đơn khi u n i c a ông/bà không thu c th m quy n gi i quy t c a cơ quan ……………..………..(2). Đ ngh ông (bà) g i đơn khi u n i đ n..........................(5) đ đư c gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t. 24
 12. (Tài li u g i tr l i kèm theo - n u có). Nơi nh n: …………………………………….(6) - Như trên; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) - Lưu... (1) Tên cơ quan c p trên(n u có). (2) Tên cơ quan, đơn v ra văn b n hư ng d n. (3) Ch vi t t t tên cơ quan, đơn v hư ng d n. (4) H tên ngư i khi u n i.. (5) Ch c danh Th trư ng cơ quan, đơn v có th m quy n gi i quy t khi u n i. (6) Ch c danh Th trư ng cơ quan, đơn v g i phi u hư ng d n. M u s : 06 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : / .........(3) .………., ngày...….tháng...….năm ....… (V/v th lý gi i quy t đơn khi u n i c a công dân) THÔNG BÁO V vi c th lý gi i quy t khi u n i Kính g i:.................................................................(4) Ngày….tháng.….năm......,..................(2) đã nh n đư c đơn c a………….....(4) Đ a ch :................................................................................................................... Khi u n i v vi c…………………………………………..……………... (5): ……………………………………………………………………........………… Sau khi xem xét n i dung đơn khi u n i, căn c Đi u 32 Lu t Khi u n i, t cáo đã đư c s a đ i, b sung và Đi u 2, Đi u 32 Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo ..............................(2) nh n th y đơn c a …………………(4) đ đi u ki n th lý đ gi i quy t. V y….......................(2) thông báo đ ông (bà).......………..…(4) bi t. Nơi nh n: ……………………………(6) - Như trên; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) - Lưu … (1) Tên cơ quan c p trên. (2) Tên cơ quan, đơn v thông báo vi c th lý gi i quy t khi u n i. (3) Ch vi t t t tên cơ quan, đơn v thông báo. (4) H tên ngư i khi u n i. (5) Tóm t t s vi c khi u n i (6) Ch c danh Th trư ng đơn v g i thông báo . M u s : 07 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 25
 13. (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- ......., ngày…......tháng......năm ..… PHI U Đ XU T X LÝ ĐƠN Kính g i:………………………………………(3) Ngày….tháng….năm...….,...............(2)...nh n đư c đơn...........................(4) c a ông(bà)…………………... …......................................................................................(5) Đ a ch :...................................................................................................................... Tóm t t n i dung đơn: ……………….................……………….………………… Đơn đã đư c ..........................................(6) gi i quy t (n u có) ngày….../....../…... Căn c n i dung đơn và th m quy n gi i quy t, đ xu t................................ (7) PHÊ DUY T C A TH TRƯ NG CÁN B Đ XU T CƠ QUAN, ĐƠN V (Ký, ghi rõ h tên) ……………………………. ……………………………. …………………………….. Ngày…..tháng…..năm ....… (Ký, ghi rõ h tên) (1) Tên cơ quan c p trên(n u có). ( 2) Tên cơ quan, đơn v x lý đơn. (3) Th trư ng cơ quan, đơn v x lý đơn. (4) Lo i đơn: khi u n i, t cáo, ph n ánh, đ ngh . (5) H tên ngư i khi u n i, t cáo ho c ph n ánh, đ ngh . (6) H tên ch c v c a ngư i có th m quy n gi i quy t. (7) N i dung đ xu t. M u s : 08 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : / QĐ-……. (3) ……, ngày…....tháng...….năm.....… QUY T Đ NH V vi c xác minh n i dung khi u n i ……………………………………..(4) Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004 (n u ti n hành thanh tra); Căn c Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; 26
 14. Căn c ………………………………………………..……(5); Xét đ ngh c a ...................................................................(6), QUY T Đ NH: Đi u 1. Xác minh n i dung khi u n i c a ....................……(7) khi u n i đ i v i ............................................(8) v …………………………(9)…………………………. Th i gian xác minh là......ngày làm vi c k t ngày...../...../....đ n ngày...../...../... Đi u 2. Thành l p Đoàn Ki m tra (ho c thanh tra) đ xác minh n i dung khi u n i g m: 1. Ông (bà)………………….…ch c v ………………………..…Trư ng đoàn; 2. Ông (bà)………….………....ch c v ….……....…Phó trư ng đoàn (n u có); 3. Ông (bà)……………….........ch c v ……………...…………….Thành viên; 4. Ông (bà)…………………….ch c v …………………..…..........Thành viên. Đi u 3. Đoàn Ki m tra (ho c thanh tra) có trách nhi m xác minh các n i dung khi u n i sau: ........................................................................................................................................... Đi u 4. Ông (bà).......................(10), các ông (bà) có tên t i Đi u 2 và.................. (11) ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Nơi nh n: …....................………….(4) - Như Đi u 4; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) - Lưu …. (1) Tên cơ quan c p trên (n u có). (2) Tên cơ quan ra quy t đ nh. (3 Ch vi t t t tên cơ quan, đơn v ra quy t đ nh. (4) Ch c danh c a ngư i có th m quy n ra quy t đ nh. (5) Văn b n quy đ nh v ch c năng, nhi m v c a cơ quan, đơn v ra quy t đ nh (6) Tên cơ quan, đơn v , cá nhân có ch c năng tham mưu đ xu t ti n hành xác minh. (7) H tên c a cá nhân, cơ quan, t ch c khi u n i. (8) Quy t đ nh hành chính ho c hành vi hành chính. (9) N i dung s vi c b khi u n i ( ví d : v vi c bu c thôi vi c đ i v i cán b ). (10) Th trư ng cơ quan, đơn v liên quan trong vi c th c hi n quy t đ nh xác minh. (11) Cá nhân, cơ quan, t ch c có liên quan đ n n i dung khi u n i (n u có). M u s : 09 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : / ......(3) …............, ngày.….tháng..….năm ... (V/v g p g , đ i tho i) GI Y M I Kính g i: ………………………………………(4) Đ làm rõ n i dung khi u n i, yêu c u c a ngư i khi u n i và hư ng gi i quy t khi u n i,……………..………(5) kính m i ông (bà)…………………..………….. (4) Đúng..........gi .......ngày.......tháng........năm............ có m t t i ………………………… đ ti n hành g p g , đ i tho i v nh ng n i dung sau: 1.............................................................................................................................. 27
 15. 2.............................................................................................................................. 3…………………………………………………………………….……………………… ................................................................................................................................ Đ ngh ông(bà) đ n đúng th i gian, đ a đi m nêu trên; khi đ n mang theo gi y m i. Nơi nh n: …………..………..(6) - Như trên; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) - Lưu: … (1) Tên cơ quan c p trên (n u có). (2) Tên cơ quan, đơn v g i gi y m i. (3) Ch vi t t t tên cơ quan, đơn v g i gi y m i. (4) H tên ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan ho c đ i di n t ch c chính tr - xã h i (n u có). (5) Ch c danh c a ngư i có th m quy n gi i quy t khi u n i; (6) Ch c danh c a ngư i g i gi y m i. M u s : 10 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ----------------- ......., ngày ....tháng..….năm ....… GI Y U QUY N KHI U N I H và tên ngư i u quy n:............................................................................................(1) Đ a ch :.........................................................................................................................(2) S CMND:.....................................................................C p ngày…...tháng…...năm....... Nơi c p:….......................................................................................................................... H và tên ngư i đư c u quy n……………………………………………………….... Đ a ch :...………………………………………………………………………………... S CMND:..................................................................C p ngày......tháng…..năm............ Nơi c p:……………………………….............................................................................. N i dung u quy n:.......................................................................................................(3) Trong quá trình gi i quy t khi u n i, ngư i đư c u quy n có trách nhi m th c hi n đúng n i dung u quy n. Xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n Ngư i u quy n nơi ngư i u quy n cư trú (Ký và ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) (1) N u ngư i u quy n là ngư i đ i di n cho cơ quan, t ch c u quy n cho ngư i khác đ khi u n i thì ph i ghi rõ ch c v c a ngư i u quy n. (2) Nơi ngư i u quy n khi u n i cư trú, trư ng h p là cơ quan, t ch c u quy n thì ph i ghi rõ đ a ch c a cơ quan, t ch c đó. (3) U quy n toàn b đ khi u n i hay u quy n m t s n i dung (Trư ng h p u quy n m t s n i dung thì ph i ghi rõ n i dung u quy n) M u s : 11 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 28
 16. (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S :........./ .....(3) ………, ngày…....tháng...….năm ... BÁO CÁO K t qu xác minh n i dung khi u n i Kính g i:……………………………………(1) Th c hi n Quy t đ nh s :..........ngày…../..../.....c a.........................…………(4) v vi c xác minh n i dung khi u n i. T ngày…../...../...........đ n ngày…../…../......,.................. (5) đã ti n hành xác minh n i dung khi u n i c a......................…………. (6) khi u n i ngày…../…../… , đ i v i……………….........(7) v ...............................(8). Sau đây là k t qu xác minh: 1. K t qu xác minh: ……………………..…………………………………………………………….…………… ……………...…………………………………………………………………...................... ……..........................................................................................................................(9) 2. Ki n ngh : …………….…………… ……………………………..………………………………………. .................................................................................................................................(10) Trên đây là báo cáo k t qu xác minh n i dung khi u n i, ……………….(5) báo cáo đ ……………….(1) xem xét, quy t đ nh. Nơi nh n: ……………………….....(11) - .........(1); (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u -n u có) - Lưu:. …... (1) Tên cơ quan quy t đ nh xác minh. (2) Tên cơ quan,đơn v báo cáo k t qu xác minh. (3) Ch vi t t t tên cơ quan, đơn v g i phi u tr đơn. (4) Ch c danh ngư i có th m quy n ra Quy t đ nh xác minh. (5) Tên đơn v ho c Đoàn thanh tra đư c giao nhi m v xác minh. (6) H tên, đ a ch c a ngư i khi u n i. (7) Quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính. (8) Tóm t t n i dung khi u n i. (9) Nêu k t qu xác minh n i dung khi u n i, k t lu n t ng n i dung khi u n i là đúng, đúng m t ph n ho c sai toàn b ; xác đ nh trách nhi m c a t p th , cá nhân liên quan đ n t ng n i dung khi u n i nêu trên. (10) Ki n ngh hình th c x lý hành chính, kinh t , hình s và các bi n pháp kh c ph c h u qu , b i thư ng, b i hoàn thi t h i cho ngư i b thi t h i (n u có). (11) Ch c danh c a ngư i báo cáo (n u ngư i báo cáo có ch c danh Nhà nư c và đư c đóng d u ch ký thì đóng d u theo quy đ nh). M u s : 12 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc 29
 17. ------- --------- S : /QĐ- ....(3) ……, ngày…...tháng..….năm .....… QUY T Đ NH V vi c gi i quy t khi u n i ……(4) (l n đ u) …….……….……………….……………(5) Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c ……………………………………………………………………………, Xét đơn khi u n i ngày...../...../……. c a ........................................................(6) Đ a ch .................................................................................................................... Khi u n i đ i v i ……………..…… . (7) c a….............................................(8); N i dung khi u n i:…………………................................................................... ............................................................................................................................... K t qu xác minh n i dung khi u n i: …………………….....…………………. ………………………………………………….………….....………………….. Căn c ...............................................................................................................(9) K t lu n...........................................................................................................(10) QUY T Đ NH: Đi u 1. ………………………………………………………….. (11) ( ho c12) Đi u 2. ………………………………………………………..……………..(13) Đi u 3. Trong th i h n…….ngày, k t ngày nh n đư c quy t đ nh này n u không đ ng ý v i vi c gi i quy t khi u n i...........(6) có quy n khi u n i đ n……… (14) ………… , ho c kh i ki n v án hành chính t i Toà án. Đi u 4. Các ông (bà) (8), (14) và (6) ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Nơi nh n: ……………..…..…..…….(5) - Như Đi u 4; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u ) - Lưu … (1) Tên cơ quan c p trên c a cơ quan ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i. (2) Tên cơ quan, đơn v ra quy t đ nh ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i. (3) Ch vi t t t tên cơ quan, đơn v ra quy t đinh gi i quy t khi u n i. (4) Tên v vi c khi u n i? đ i v i ai…). (5) Ch c danh ngư i ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i. (6) H tên ngư i khi u n i. (7) Tên quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính b khi u n i (s quy t đ nh, ngày, tháng, năm c a quy t đ nh và trích y u n i dung quy t đ nh hành chính ho c hành vi hành chính). (8) Ch c danh, đơn v c a ngư i có quy t đ nh hành chính b khi u n i, trư ng hơp khi u n i đ i v i hành vi hành chính thì ghi rõ h tên, ch c v , đơn v c a ngư i có hành vi hành chính b khi u n i. (9) Các căn c pháp lu t đ gi i quy t khi u n i. Ví d : gi i quy t khi u n i v đ t đai thì vi n d n đi u, kho n pháp lu t vê đ t đai có liên quan tr c ti p đ n n i dung khi u n i. 30
 18. (10) K t lu n rõ n i dung khi u n i là đúng, đúng m t ph n hay sai toàn b (N u đúng m t ph n thì ghi c th nh ng n i dung đúng trong quy t đ nh gi i quy t khi u nai). (11) Gi nguyên, s a đ i ho c hu b m t ph n hay toàn b quy t đ nh hành chính b khi u n i. (12) Gi nguyên hành vi hành chính n u đúng ho c ch m d t hành vi hành chính n u sai. (13) Gi i quy t các v n đ liên quan đ n n i dung khi u n i. (14) Ngư i có th m quy n gi i quy t khi u n i l n 2. M U VĂN B N GI I QUY T T CÁO M u s : 13 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------ ……..., ngày..….tháng....….năm ......… ĐƠN T CÁO Kính g i: .......................................................(1) Tên tôi là:......................................................................................................................... Đ a ch :............................................................................................................................. Tôi làm đơn này t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a:.................................................. .....................................................................................................................................(2) Nay tôi đ ngh :............................................................................................................(3) .......................................................................................................................................... Tôi xin cam đoan nh ng n i dung t cáo trên là đúng s th t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u c tình t cáo sai. Ngư i t cáo (Ký, ghi rõ h tên) (1) Tên cơ quan ti p nh n t cáo. (2) H tên, ch c v và hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i b t cáo. (3) Ngư i, cơ quan có th m quy n gi i quy t t cáo xác minh, k t lu n và x lý ngư i có hành vi vi ph m theo quy đ nh c a pháp lu t. M u s : 14 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S /…..(3) ………..., ngày..….tháng....….năm ......… (V/v chuy n đơn t cáo sang cơ quan nhà nư c có th m quy n gi i quy t ) GI Y CHUY N ĐƠN T CÁO Kính g i: ………………………………………………………(4) Ngày……tháng……năm…....…,…………..…………............…(2) đã nh n đư c đơn t cáo c a ông (bà)………………..……..……….... ... ………….………………………(5); Đ a ch :…………………………………………………………………………...... 31
 19. Sau khi xem xét đơn, căn c Đi u 59, Đi u 60 và Đi u 66 Lu t Khi u n i, t cáo.......................................(2) xin chuy n đơn t cáo c a ông (bà)……………………..(5) đ n...........................(4) đ gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t. Nơi nh n: - Như trên; …………………………………(6) - Lưu: ....... (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) (1) Tên cơ quan c p trên (n u có). (2) Tên cơ quan chuy n đơn t cáo. (3) Ch vi t t t tên cơ quan chuy n đơn. (4) Cơ quan có th m quy n gi i quy t. (5) H tên ngư i t cáo. (6) Ch c danh Th trư ng cơ quan chuy n đơn t cáo. M u s : 15 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : /…….(3) ………..., ngày..….tháng....….năm ......… THÔNG BÁO V vi c chuy n đơn t cáo Kính g i: ………………………………………………………(4) Ngày……tháng……năm…....…,…..…………............…(2) đã nh n đư c đơn t cáo c a ông (bà) đ i v i……………………………(5) v .........................................................(6) Sau khi xem xét đơn, căn c các Đi u 59, Đi u 60 và Đi u 66 Lu t Khi u n i, t cáo thì n i dung t cáo c a ông (bà) thu c th m quy n gi i quy t c a ............................................................................................................................................. (7) nên............................(2) đã chuy n đơn t cáo nêu trên đ n .................................................(7) đ gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t. V y……………(2) thông báo đ ông (bà) bi t. Nơi nh n: - Như trên; …………………………………(8) - Lưu: ...... (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) (1) Tên cơ quan c p trên (n u có). (2) Tên cơ quan chuy n đơn t cáo. (3) Ch vi t t t tên cơ quan thông báo chuy n đơn t cáo. (4) H tên ngư i t cáo. (5) H tên, ch c v c a ngư i b t cáo. (6) Hành vi c a ngư i b t cáo. (7) Tên cơ quan, t ch c ho c cá nhân có th m quy n gi i quy t t cáo. (8) Ch c danh Th trư ng cơ quan g i thông báo. M u s : 16 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 32
 20. (2)………………..….. Đ cl p–T do – H nh phúc ------- --------- ……..., ngày..….tháng....….năm ......… GI Y BIÊN NH N Tài li u, ch ng c do … ………….(3) cung c p Vào h i........gi ........ngày...........tháng.........năm............,t i........................................(4) Tôi là..................................................ch c v ................................................................. Đã nh n c a ông (bà):....................................................là............................................(5) Đ a ch :............................................................................................................................... các tài li u, ch ng c sau:.............................................................................................(6) 1.......................................................................................................................................... 2........................................................................................................................................... 3........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Gi y biên nh n đư c l p thành 02 b n và giao cho ngư i cung c p tài li u, ch ng c 01 b n. Ngư i cung c p tài li u, ch ng c Ngư i nh n (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên) (1) Tên cơ quan c p trên (n u có). (2) Tên cơ quan ti p nh n tài li u, ch ng c . (3) Ngư i khi u n i, t cáo, ngư i b khi u n i, t cáo, ngư i liên quan đ n v vi c khi u n i, t cáo. (4) Đ a đi m ti p nh n các tài li u, ch ng c . (5) Là ngư i t cáo, ngư i b t cáo; ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i; ngư i có liên quan đ n v vi c khi u n i, t cáo. (6) Ghi rõ tên tài li u, s trang, tình tr ng c a các tài li u, ch ng c . M u s : 17 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2008/QĐ - BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (1)…………….……... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (2)………………..….. Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : / ..…(3) ………, ngày…....tháng...….năm .....… (V/v th lý gi i quy t t cáo c a công dân ) THÔNG BÁO Th lý gi i quy t t cáo Kính g i: …………………………………………………(4) Ngày……tháng…….năm,………….............…(2) đã nh n đư c đơn t cáo c a ông (bà) đ i v i………………………………(5) Nh ng v n đ ông (bà) đ ngh gi i quy t g m: ..…………………………………………………………………………………….…. ..…………………………………………………………………………………….…. ...………………………………………………………………………………….……. 33
Đồng bộ tài khoản