Quyết định số 35/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
8
download

Quyết định số 35/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2008/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- ---------- S : 35/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY NNH V TRÌNH T , TH T C TH C HI N NH NG THAY I C A QU TÍN D NG NHÂN DÂN PH I Ư C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C CH P THU N BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 05/2007/Q -NHNN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2007 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c Lu t H p tác xã năm 2003; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 48/2001/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân; Ngh nh s 69/2005/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 48/2001/N -CP c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân; Theo ngh c a V trư ng V Các t ch c tín d ng h p tác, QUY T NNH: S a i, b sung m t s n i dung c a Quy nh v trình t , th t c th c hi n nh ng thay i c a Qu tín d ng nhân dân ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2007/Q -NHNN ngày 30 tháng 01 năm 2007 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c như sau: 1. Kho n 2 i u 2 ư c s a i, b sung như sau: 2. Tên M c 2 ư c s a i, b sung như sau: 3. Tên i u 8 ư c s a i, b sung như sau: ki n tăng, gi m v n i u l vư t k ho ch ã ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n.” 4. Kho n 1 i u 8 ư c s a i, b sung như sau: “1. Qu tín d ng nhân dân ư c tăng, gi m v n i u l vư t k ho ch ã ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n (sau ây g i t t là tăng, gi m v n i u l ) khi vi c tăng, gi m v n i u l không làm nh hư ng x u n ch t lư ng ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân; không d n n vi ph m quy nh v các t l b o m an toàn; vi c gi m v n i u l không làm t ng s v n i u l gi m dư i m c v n pháp nh.” 5. Kho n 2 i u 10 ư c s a i, b sung như sau:
  2. “2. Sau khi có văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c, Qu tín d ng nhân dân ph i ti n hành các công vi c sau: a) Th c hi n tăng, gi m v n i u l 6. Kho n 2 i u 21 ư c b sung, s a i như sau: “2. Sau khi có văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c, Qu tín d ng nhân dân ph i ti n hành các công vi c sau: 2.1. H i ng qu n tr tri u t p i h i thành viên bãi nhi m, mi n nhi m các ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr ho c Giám c ( i v i Qu tín d ng nhân dân thành l p m t b máy v a qu n lý v a i u hành), các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng Ban ki m soát, các thành viên khác trong Ban ki m soát cũ và b u các ch c danh m i thay th theo quy nh c a pháp lu t; Trư ng h p Giám c do H i ng qu n tr b nhi m: H i ng qu n tr ph i h p quy t nh mi n nhi m, cách ch c Giám c cũ và b nhi m Giám c m i; Trư ng h p Giám c do H i ng qu n tr ký h p ng thuê: H i ng qu n tr ph i h p quy t nh ch m d t h p ng thuê Giám c cũ và ký h p ng thuê Giám c m i. 2.2. Trong th i h n không quá 15 ngày làm vi c k t ngày i h i thành viên thông qua vi c bãi nhi m, mi n nhi m và b u các ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr ho c Giám c ( i v i Qu tín d ng nhân dân thành l p m t b máy v a qu n lý v a i u hành), các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng Ban ki m soát, các thành viên khác trong Ban ki m soát và k t ngày H i ng qu n tr h p ra quy t nh mi n nhi m, cách ch c ho c ch m d t h p ng thuê Giám c cũ và b nhi m ho c ký h p ng thuê Giám c m i, H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân ph i hoàn t t h sơ g i Ngân hàng Nhà nư c ngh chuNn y vi c bãi nhi m, mi n nhi m, cách ch c ho c ch m d t h p ng thuê; b u, b nhi m ho c ký h p ng thuê các ch c danh. H a) T trình c a H i ng qu n tr ngh chuNn y vi c bãi nhi m, mi n nhi m và b u các ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr ho c Giám c ( i v i Qu tín d ng nhân dân thành l p m t b máy v a qu n lý v a i u hành), các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng Ban ki m soát, các thành viên khác trong Ban ki m soát; vi c mi n nhi m, cách ch c ho c ch m d t h p ng thuê và b nhi m ho c ký h p ng thuê ch c danh Giám c ( i v i Qu tín d ng nhân dân thành l p riêng b máy qu n lý và b máy i u hành). b) Ngh quy t c a i h i thành viên v vi c bãi nhi m, mi n nhi m và b u các ch c danh Ch t ch H i ng qu n tr ho c Giám c ( i v i Qu tín d ng nhân dân thành l p m t b máy v a qu n lý v a i u hành), các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng ban ki m soát, các thành viên khác trong Ban ki m soát; Ngh quy t c a H i ng qu n tr v vi c mi n nhi m, cách ch c ho c ch m d t h p ng thuê và b nhi m ho c ký h p ng thuê Giám c ( i v i Qu tín d ng nhân dân thành l p riêng b máy qu n lý và b máy i u hành). c) B n khai lý l ch trích ngang d) B n sao văn b ng ã ư c ch ng th c c a nh ng ngư i ư c ngh chuNn y ch c danh ư c b u, b nhi m ho c thuê. ) Các văn b n liên quan khác
  3. 2.3. Sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y, Qu tín d ng nhân dân ph i: a) ăng ký thay i ngư i i di n b) Thông báo vi c thay i thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Giám c cho các ơn v , t ch c có liên quan Chánh Văn phòng, V trư ng V Các t ch c tín d ng h p tác, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c Qu tín d ng nhân dân Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , Giám c Qu tín d ng nhân dân cơ s có trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3 ( th c hi n); - Ban lãnh o NHNN ( b/c); - Văn phòng Chính ph (02 b n); - B Tư pháp ( ki m tra); - Văn phòng i di n t i 17 BCD-TPHCM; - Hi p h i QTDND Vi t Nam; Tr n Minh Tu n - Lưu VP, V PC, V Các TCTDHT.
Đồng bộ tài khoản