Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc đối tượng thu hút đầu tư và cơ chế, chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc THÀNH PH H CHÍ MINH ------- ----- S : 35/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2008 QUY T NNH V I TƯ NG THU HÚT U TƯ VÀ CƠ CH , CHÍNH SÁCH H TR CÁC NHÀ U TƯ TRONG KHU NÔNG NGHI P CÔNG NGH CAO THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Quy t nh s 27/2006/Q -BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v vi c ban hành “Quy nh v tiêu chu n xác nh ư c s n xu t s n ph m công ngh cao”; Xét ngh c a Ban Qu n lý Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph t i Công văn s 07/NNCNC- KH T ngày 08 tháng 01 năm 2008 và c a S K ho ch và u tư t i T trình s 837/TTr-SKH T ngày 15 tháng 02 năm 2008 và Công văn s 1287/SKH T ngày 10 tháng 3 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy t nh này quy nh v i tư ng thu hút u tư vào Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph và chính sách h tr các nhà u tư khi u tư vào Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph . i u 2. i tư ng, thu hút u tư trong Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph Các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c (sau ây g i t t là nhà u tư) th c hi n u tư vào Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph ph i có d án áp ng t t c các yêu c u sau: 1. D án u tư vào lĩnh v c nghiên c u ho c ng d ng ho c nghiên c u ng d ng công ngh cao trong s n xu t nông nghi p ho c d án u tư vào lĩnh v c ào t o ngu n nhân l c cho ngành nông nghi p công ngh cao. 2. D án ph i m b o t ng chi cho nghiên c u – phát tri n (cho d án) hàng năm không dư i 05% t ng doanh thu. 3. T ng s lao ng có trình i h c tr lên tr c ti p tham gia nghiên c u – phát tri n c a d án t ít nh t 05% t ng s lao ng c a d án. 4. H th ng qu n lý ch t lư ng c a d án ph i t các ch tiêu qu c t chuyên ngành; ph i áp d ng h th ng qu n lý doanh nghi p h th ng công ngh thông tin hi n i. 5. D án ph i tuân th các tiêu chuNn và quy chuNn k thu t chuyên ngành và môi trư ng trong lĩnh v c ho t ng c a d án theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.
  2. 6. D án ph i áp ng tiêu chí nông nghi p công ngh cao. Công ngh cao ph i áp ng yêu c u: Liên t c nghiên c u i m i cho phù h p s phát tri n c a khoa h c k thu t, có th ng d ng và m r ng trong i u ki n Vi t Nam; Công ngh cao ph i là công ngh tiên ti n t i th i i m u tư. Căn c Quy t nh s 27/2006/Q -BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v vi c ban hành “Quy nh v tiêu chuNn xác nh d án s n xu t s n phNm công ngh cao”. Ban Qu n lý Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph công b các tiêu chí và i u ki n c a doanh nghi p ư c thuê t ho t ng t i Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph . i u 3. Cơ ch , chính sách h tr các nhà u tư trong Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph 1. V ti n thuê t và ti n duy tu, b o dư ng h t ng: a) Thành ph u tư cơ s h t ng Khu Nông nghi p Công ngh cao ph c v cho ho t ng nghiên c u, s n xu t và ào t o c a các nhà u tư trong Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph . Nhà u tư khi th c hi n u tư vào Khu Nông nghi p Công ngh cao có nhu c u thuê t nông nghi p trong Khu Nông nghi p Công ngh cao ph c v công tác nghiên c u, s n xu t nông nghi p và ào t o, ch ph i tr ti n thuê t nông nghi p theo quy nh chung c a Nhà nư c (không tính chi phí u tư xây d ng cơ s h t ng). Th i h n thuê t ư c xác nh tùy theo t ng d án c th c a nhà u tư nhưng t i a là 50 năm. Ti n thuê t ư c óng h ng năm. Nhà u tư ư c hư ng chính sách ưu ãi v mi n, gi m ti n thuê t theo úng quy nh Nhà nư c. b) ơn v chi phí duy tu b o dư ng h t ng: Nhà u tư ph i óng chi phí duy tu, b o dư ng h t ng b ng 50% chi phí duy tu b o dư ng theo quy nh, hư ng d n chung c a Nhà nư c; nhà u tư th c hi n d án nghiên c u phát tri n và chuy n giao công ngh (không th c hi n ho t ng s n xu t) ho c ào t o ngu n nhân l c khoa h c – công ngh ph c v cho yêu c u phát tri n nông nghi p công ngh cao thì ư c mi n ti n duy tu b o dư ng h t ng. Ti n duy tu b o dư ng cơ s h t ng ư c óng hàng năm và n nh trong 05 năm. c) Trong th i gian 12 tháng, n u nhà u tư không tri n khai ho t ng ho c s d ng sai m c ích ã ăng ký ban u s b thu h i vô i u ki n ph n di n tích chưa s d ng ho c ph n di n tích s d ng sai m c ích. 3. V giá nư c và x lý nư c th i: i v i nư c th y l i ph c v ho t ng tư i tiêu cho cây tr ng: ư c cung c p n h ng nư c tư i tiêu cho t ng nhà u tư và không tính ti n nư c nhưng nhà u tư ph i tính chi phí bơm và x lý nư c. i v i nư c ph c v sinh ho t và ho t ng s n xu t (n u có): ư c tính úng theo khung giá nư c c a thành ph và nhà u tư ph i óng thêm phí x lý nư c th i. 4. V giá i n, d ch v vi n thông: Giá i n, giá d ch v vi n thông ( i n tho i, Internet): ư c tính theo giá c a nhà cung c p d ch v . 5. V thuê chuyên gia v lĩnh v c nông nghi p công ngh cao nư c ngoài: Ch p thu n ch trương thuê chuyên gia v lĩnh v c nông nghi p công ngh cao nư c ngoài vào làm vi c t i Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph . Ban Qu n lý Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph căn c vào s c n thi t, yêu c u, nhi m v qu n lý và nghiên c u khoa h c công ngh trong t ng th i i m, t ng tài, d án c th có tham kh o m c thu nh p c a các chuyên gia làm vi c trong
  3. lĩnh v c nông nghi p công ngh cao các nư c trong khu v c xu t y ban nhân dân thành ph v vi c thuê chuyên gia v lĩnh v c nông nghi p công ngh cao nư c ngoài và m c lương c th c a t ng chuyên gia. 6. Chính sách khuy n khích riêng i v i t ch c tiên phong: Ưu tiên ch n khu t thu n l i, phù h p v i quy ho ch chi ti t c a Khu Nông nghi p Công ngh cao cho 05 (năm) nhà u tư u tiên tham gia vào Khu. i u 4. T ch c th c hi n 1. Ban Qu n lý Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph có nhi m v h tr mi n phí các d ch v cho các nhà u tư v thành l p doanh nghi p; gi y phép u tư, th t c xu t nh p khNu; th t c giao t, cho thuê t; gi y phép xây d ng, visa xu t nh p c nh nhi u l n và m t s h tr khác v th t c hành chính liên quan tr c ti p n ho t ng c a nhà u tư trong Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph . 2. Giao S Giao thông – Công chính nghiên c u l p tuy n xe buýt t trung tâm thành ph n Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph ph c v ho t ng i l i cho cán b , công nhân viên c a các ơn v ho t ng trong Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph v i giá vé theo khung giá chung c a thành ph . 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, trư ng h p c n thi t i u ch nh, b sung cho phù h p v i tình hình th c t , Ban Qu n lý Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các s , ban, ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi, Trư ng Ban Qu n lý Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph , các nhà u tư t i Khu Nông nghi p Công ngh cao thành ph có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 5; PHÓ CH TNCH - B Khoa h c và Công ngh ; - B Nông nghi p và PTNT; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; Nguy n Trung Tín - TTUB: CT, các PCT; - VPH -UB : Các PVP; - Các Phòng chuyên viên; - Lưu: VT, (CNN/ ) H.
Đồng bộ tài khoản