Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 35/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU PHÍ THƯ VI N TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/03/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khóa XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a C c thu Thành ph Hà N i t i công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 48/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp Thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. i tư ng n p phí Các cá nhân làm th c, th mư n tài li u c a Thư vi n tr c thu c thành ph ; các qu n, huy n và c p tương ương; i u 2. M c thu phí
  2. TT N i dung VT Thư vi n Các thư Thành vi n qu n, ph huy n và c p tương ương 1 Phí th c, th mư n tài li u. - Ngư i l n /th /năm 20.000 10.000 /th /quý 8.000 4.000 - Tr em t 15 tu i tr xu ng. /th /năm 10.000 5.000 /th /quý 4.000 3.000 2 Phí s d ng phòng c a phương ti n - Ngư i l n /th /năm 40.000 20.000 /th /quý 15.000 8.000 - Tr em t 15 tu i tr xu ng /th /năm 20.000 10.000 /th /quý 8.000 4.000 i u 3. ơn v thu phí Thư vi n thu c Thành ph ; các thư vi n qu n, huy n và c p tương ương. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c ơn v thu phí n p 10% trên t ng s phí thu ư c vào ngân sách nhà nư c, l i 90% trên t ng s phí thu ư c ph c v công tác thu phí và ph i qu n lý, s d ng, quy t toán s ti n phí thu ư c theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT- BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính. i u 5. Ch ng t thu phí S d ng biên lai thu phí do cơ quan Thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 38/2004/Q -UBND ngày 15/03/2004 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) v vi c thu phí thư vi n trên a bàn thành ph Hà N i, Quy t nh s 2262/2006/Q -UBND
  3. ngày 19/12/2006 c a UBND t nh Hà Tây (cũ) v vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng các lo i phí và l phí trên a bàn t nh Hà Tây. i u 8. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính; Văn hóa – Th thao và Du l ch; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu thành ph Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n và c p tương ương; Các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 8; - TT Thành y, VP Thành y; - oàn B Qu c H i Hà N i; - TT H ND TP; Ban KTNS – H ND TP; - VP oàn BQH và H ND TP; - Các B : Tài chính, Văn hóa – TT& Du l ch, Tư pháp; - Ch t ch UBND TP; - Các Phó Ch t ch UBND TP; Hoàng M nh Hi n - Các s , ban ngành c a TP; - Trung tâm công báo; C ng giao ti p i n t TP; - CPVP, các Phòng CV; - Lưu VT. (S VH-TT-DL sao g i Q này n các thư vi n thu c thành ph , qu n, huy n và c p tương ương trên a bàn).
Đồng bộ tài khoản