Quyết định số 351/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
5
download

Quyết định số 351/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 351/1999/QĐ-TCHQ về việc điều chỉnh thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 351/1999/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 351/1999/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 351/1999/QĐ-TCHQ NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C ĐI U CH NH GIÁ TÍNH THU HÀNG NH P KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác đ nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u quy đ nh t i đi u 7 Ngh đ nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. Căn c Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 92/1999/TT/BTC ngày 24/07/1999 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n áp giá tính thu nh p kh u theo h p đ ng ngo i thương; Căn c Đi u 3 Quy t đ nh 260/1999/TCHQ-QĐ ngày 26/7/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Ki m tra thu thu XNK. QUY T Đ NH Đi u 1: Đi u ch nh giá tính thu c a các lô hàng đăng ký t khai h i quan t ngày 01/8/99 đ n ngày 24/8/99 đã áp d ng m c giá quy đ nh t i b ng giá 260/1999/QĐ- TCHQ theo m c giá m t hàng cùng lo i đã s a đ i t i b ng giá 296/1999/QĐ-TCHQ c th như sau: 1. Cá mòi hi u "Ba cô gái n i tr ": 0,50 USD/kg 2. Mỳ chính hi u Boat - Brand do Indonexia s n xu t: 1.000,00 USD/t n 3. Banh (bóng) tennis hi u Nassau do Indonexia s n xu t: 0,25 USD/qu Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ph m Văn Dĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản