Quyết định số 351/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định số 351/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 351/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương I do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 351/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 351/Q -UBDT Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C AV NA PHƯƠNG I B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V a phương I, QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng V a phương I là ơn v c a U ban Dân t c, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c và theo dõi tình hình th c hi n các nhi m v c a U ban Dân t c trên a bàn: Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, L ng Sơn, Qu ng Ninh, B c Giang, Phú Th , Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, thành ph Hà N i (t ng s 21 t nh, thành ph ). i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình B trư ng, Ch nhi m: a) Các ch trương, bi n pháp ch o t ch c th c hi n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c trên a bàn ph trách; b) xu t vi c s a i, b sung chính sách dân t c ang th c hi n cho phù h p v i tình hình th c t ; nghiên c u xây d ng các chính sách c thù nh m gi i quy t các v n c p thi t i v i ng bào dân t c thi u s trên a bàn ph trách. 2. Giúp B trư ng, Ch nhi m: a) Theo dõi, t ng h p thông tin v tình hình dân t c, công tác dân t c trên a bàn; v nh ng ki n ngh , xu t c a các cơ quan, t ch c trên a bàn ph trách có liên quan
  2. n ch c năng, nhi m v và thNm quy n c a U ban Dân t c báo cáo B trư ng, Ch nhi m xem xét, ch o gi i quy t; b) Nghiên c u phương án x lý các v n phát sinh trong quá trình t ng h p, giao k ho ch và th c hi n k ho ch v lĩnh v c công tác dân t c c a các a phương thu c a bàn ph trách; c) ChuNn b n i dung có liên quan Lãnh o, các oàn công tác c a U ban Dân t c n làm vi c v i các a phương thu c a bàn ph trách. 3. Theo dõi, ki m tra, qu n lý chính sách: a) Ch trì t ch c theo dõi, ôn c, ki m tra và t ng h p tình hình th c hi n nhi m v thu c lĩnh v c công tác dân t c trên a bàn ph trách; b) Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các chính sách vùng biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c, Vi t Nam - Lào và các chính sách khác có liên quan n phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c do các B , ngành ch trì th c hi n trên a bàn ph trách theo phân công c a B trư ng, Ch nhi m; c) Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các chính sách nh canh nh cư, h tr n nh cu c s ng i v i ng bào dân t c thi u s trên a bàn ph trách; d) Qu n lý các chương trình, chính sách do U ban Dân t c ch trì th c hi n, các chính sách i v i các dân t c thi u s c bi t ít ngư i s ng trên a bàn theo phân công c a B trư ng, Ch nhi m. 4. Ph i h p v i các ơn v c a U ban Dân t c: a) Tham gia xây d ng chương trình, k ho ch t ch c th c hi n các chính sách, chương trình, d án hàng năm c a y ban Dân t c; b) ThNm nh các chương trình, d án u tư theo phân công c a B trư ng, Ch nhi m; c) ThNm nh k t qu phân nh khu v c c a các xã, thôn, b n theo trình phát tri n trên a bàn ph trách; d) Ph i h p v i V T ch c cán b theo dõi, t ng h p tình hình i ngũ cán b , công ch c dân t c thi u s c a 3 c p (t nh, huy n, xã); ) Cung c p thông tin t ng h p v lĩnh v c công tác dân t c trên a bàn. 5. Ph i h p v i các cơ quan làm công tác dân t c trên a bàn ph trách hư ng d n vi c qu n lý và t ch c th c hi n các nhi m v công tác dân t c t i a phương. 6. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B , ngành, a phương gi i quy t nh ng v n c p thi t có liên quan n ng bào dân t c thi u s trên a bàn ph trách.
  3. 7. Th c hi n các tài nghiên c u, các d án mô hình thí i m, án xây d ng chính sách theo phân công c a B trư ng, Ch nhi m; 8. ChuNn b các n i dung có liên quan ph c v Lãnh o U ban Dân t c tham gia thành viên c a Ban Ch o Tây B c. 9. Qu n lý, phân công, nh n xét, ánh giá, theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác c a cán b , công ch c thu c V ; qu n lý tài s n ư c y ban giao cho ơn v . xu t vi c th c hi n các ch chính sách i v i cán b , công ch c thu c biên ch c a V trình B trư ng, Ch nhi m quy t nh. 10. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, Ch nhi m giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V a phương I có V trư ng, các Phó V trư ng và các chuyên viên, làm vi c tr c tuy n theo Quy ch làm vi c c a V . 2. V trư ng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m, ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v toàn b ho t ng c a V . Các Phó V trư ng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a V trư ng. Phó V trư ng giúp V trư ng ph trách m t s m t công tác c a V và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 3. V trư ng a phương I có trách nhi m xây d ng Quy ch làm vi c c a V , trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành V trư ng V a phương I, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng U ban Dân t c, và Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
Đồng bộ tài khoản