Quyết định số 3542/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
6
download

Quyết định số 3542/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3542/2000/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định về vệ sinh an toàn đối với bia hơi và rượu lên men độ cồn thấp do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3542/2000/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do – H nh phúc ****** S : 3542/2000/Q -BYT Hà N i, ngày 09 tháng10 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V V SINH AN TOÀN I V I BIA HƠI VÀ RƯ U LÊN MEN C N TH P B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989 và i u l V sinh ban hành kèm theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24/1/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hóa; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m - B Yt . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v v sinh an toàn iv i bia hơi và rư u lên men c n th p. i u 2. C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm ch u trách nhi m ch o, hư ng d n và ki m tra th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành và thay th kho n 15 m c 3 Danh m c tiêu chuNn v sinh i v i lương th c, th c phNm ban hành kèm theo Quy t nh s 867/1998/Q -BYT ngày 04/4/1998 c a B trư ng B Y t . Các quy nh trư c ây trái v i Quy nh này u bãi b . i u 4. Các Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , C c trư ng C c qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. Th trư ng các C c V , các ơn v tr c thu c B và Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K.T. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG
  2. Lê Văn Truy n QUY NNH V V SINH AN TOÀN I V I BIA HƠI VÀ RƯ U LÊN MEN C N TH P ( ban hành kèm theo Quy t nh s 3542/2000/Q -BYT ngày 09/10/2000 c a B trư ng B Y t ) 1. Quy nh chung 1.1 Ph m vi i u ch nh: Quy nh này ưa ra các yêu c u b t bu c v ch t lư ng, v sinh an toàn i v i bia hơi, rư u lên mem c n th p ư c nh p khNu ho c s n xu t tiêu th t i th trư ng Vi t Nam. 1.2 i tư ng i u ch nh: Quy nh này áp d ng cho các t ch c, cá nhân, doanh nghi p k c các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, s n xu t, kinh doanh, nh p khNu bia hơi, rư u lên men c n th p tiêu th t i th trư ng Vi t Nam. 1.3 Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1.3.1 Bia hơi: Là lo i nư c gi i khát ư c ch bi n t quá trình lên men d ch ư ng hóa h n h p các lo i malt i m ch, ngũ c c, ư ng, houblon, nư c, men bia. 1.3.2 Rư u lên men c n th p: Là s n phNm lên men t d ch hoa qu ho c tr c ti p t các lo i hoa qu , không qua chưng c t bao g m: * Rư u vang hoa qu : Là rư u vang lên men nhi t thư ng ho c lên men không ch a hay n p thêm CO2 * Rư u vang hoa qu có CO2: Là rư u vang lên men nhi t thư ng ho c lên men l nh có ch a hay n p thêm CO2 như : Champagne, vang b t, vang n . 1.3.3 Yêu c u v sinh an toàn : Là vi c m b o s n xu t, kinh doanh bia hơi, rư u lên men c n th p t i các cơ s m b o v sinh và s n phNm ph i áp ng các ch tiêu v sinh an toàn không vư t quá gi i h n theo Quy nh này. 1.4 Bia hơi và rư u lên men c n th p ph i áp ng hàm lư ng kim lo i n ng trong 1ml không vư t quá gi i h n quy nh theo “Danh m c tiêu chuNn v sinh i v i lương th c, th c phNm” ban hành kèm theo Quy t nh s 867/1998/Q -BYT ngày 04/4/1998 c a B trư ng, B Y t ; 1.5 Các ch t ph gia th c phNm s d ng trong quá trình s n xu t bia hơi và rư u lên men c n th p ph i theo “Danh m c tiêu chuNn v sinh i v i lương th c, th c
  3. phNm” ban hành kèm theo Quy t nh s 867/1998/Q -BYT ngày 04/4/1998 c a B trư ng, B Y t ; 2. Yêu c u v sinh an toàn i v i bia hơi: 2.1 Yêu c u v nguyên li u và i u ki n s n xu t: Các lo i nguyên li u dùng cho quá trình ch bi n bia hơi như : i m ch, ngũ c c, houblon, nha, ư ng, men bia ph i t các yêu c u v sinh. Quá trình s n xu t bia hơi ph i t các tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm, d ng c ch bi n, lên men, làm l nh, v i l c, các ch t tr l c ph i m b o an toàn h p v sinh và không thôi nhi m các ch t c h i vào s n phNm. Bia hơi ư c s n xu t t ngu n nư c an toàn, t các yêu c u v ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. 2.2 Yêu c u v sinh an toàn v ch tiêu lý hóa c a bia hơi ph i theo úng quy nh trong b ng 1. B ng 1 Tên ch tiêu ơn v tính M c và yêu c u axít S ml NaOH 1N trung hòa Không l n hơn 2,2 h t 100ml bia hơi ã u i h t CO2 Diaxetyl S miligam trong m t lít bia Không l n hơn 0,2 2.3 Yêu c u v sinh an toàn v ch tiêu vi sinh v t c a bia h i ph i theo úng quy nh trong b ng 2. B ng 2 Tên ch tiêu ơn v tính trong 1ml bia Gi i h n t i a TSVKHK S khuNn l c 103 Coliforms Con vi khuNn 50 E.coli Con vi khuNn 0 S.aureus KhuNn l c 0 Cl. Perfringens KhuNn l c 0 Strep.feacal KhuNn l c 0 TSBTNM-M S khóm n m 102 2.4 Yêu c u v sinh an toàn v bao gói:
  4. Bia hơi ư c ng trong các thùng ch a ph i ư c ăng ký m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. Các thùng ch a này ph i m b o yêu c u v sinh an toàn th c phNm, không phân tán các ch t c h i vào bia, không thay i ch t lư ng bia. 3. Yêu c u v sinh an toàn i v i rư u lên men c n th p 3.1 Yêu c u v nguyên li u và i u ki n s n xu t: Nguyên li u s n xu t rư u lên men c n th p ph i t các tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. Quá trình s n xu t rư u lên men c n th p ph i t các tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm; d ng c ch bi n, lên men, làm l nh, v i l c, các ch t tr l c ph i b o m an toàn h p v sinh và không thôi nhi m các ch t c h i vào s n phNm. 3.2 Yêu c u v sinh an toàn v ch tiêu lý hóa c a rư u lên men c n th p ph i theo úng quy nh trong b ng 3. B NG 3 Tên ch tiêu ơn v tính M c và yêu c u c n (hàm lư ng Ph n trăm th tích 200C T 7 n 16 etanol) Hàm lư ng axit bay Quy ra t ng s g axit axêtic trong 1 Không l n hơn 1.5 hơi lít rư u Hàm lư ng metanol S g metanol/lít etanol 1000 Không l n hơn 3 Hàm lư ng SO2 S mg SO2 trong 1 lít rư u Không l n hơn 300 3.3 Yêu c u v sinh an toàn v ch tiêu vi sinh c a rư u lên men c n th p ph i theo úng quy nh trong b ng 4. B ng 4 Tên ch tiêu ơn v tính trong 1ml bia Gi i h n t i a TSVKHK S khuNn l c 10 Coliforms Con vi khuNn 0 E.coli Con vi khuNn 0 Cl. Perfringens KhuNn l c 0 S.aureus KhuNn l c 0 TSBTNM-M S khóm n m 10 3.4 Yêu c u v sinh an toàn v bao gói: Chai ng rư u lên men c n th p ph i m b o yêu c u v v sinh an toàn th c phNm, không phân tán các ch t c h i vào rư u, không làm thay i mùi c a rư u.
  5. 4. Phương pháp th . Xác nh c n (hàm lư ng etanol) theo TCVN 5562: 1991-Bia: Phương pháp xác nh hàm lư ng etanol. Xác nh hàm lư ng metanol theo TCVN 378: 1986 -Rư u tr ng: Phương pháp th . Xác nh axít (1) theo TCVN 5564: 1991 -Bia: Phương pháp xác nh axít. Xác nh hàm lư ng SO2 theo TCVN 6328: 1997 - ư ng : Xác nh sunfua-dioxit. Xác nh TSVKHK theo TCVN 5165: 1990- S n phNm th c phNm: Phương pháp xác nh t ng s VKHK. Xác nh diaxetyl theo TCVN 6058: 1995 -Bia: Phương pháp xác nh diaxetyl và các ch t dixeton khác. Xác nh Coliforms theo TCVN 4883: 1989 –Vi sinh v t: Phương pháp xác nh Coliforms. Xác nh S.aureus theo TCVN 4830: 1989 –Vi sinh v t h c: Hư ng d n chung phương pháp m vi khuNn Staphylococcus aureus. Xác nh Cl.Perfringens theo TCVN 4991: 1989 –Vi sinh v t h c: Hư ng d n chung phương pháp m Clostridium – perfringens. Xác nh TSBTNM-M theo TCVN 5166: 1990 –S n phNm th c phNm – Phương pháp xác nh t ng s bào t n m men, n m m c. Xác nh kim lo i n ng theo Association of official Analytical Chemists – AOAC. (1) : axít b ng s ml NaOH 1N c n thi t trung hòa h t lư ng axit có trong 1 lít rư u nhân v i (x) h s quy i ra axít axêtíc là 0,06(quy ra t ng s gam axít axêtíc) Ghi chú : - TSVKHK: T ng s vi khuNn hi u khí. - TSBTNM-M : T ng s bào t n m men, n m m c.
Đồng bộ tài khoản