intTypePromotion=3

Quyết định số 3542/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 3542/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3542/QĐ-BGTVT về việc duyệt chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án xây dựng bến số 2 thuộc dự án cảng Vũng Áng giai đoạn II do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3542/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3542/Q -BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH DUY T CHI PHÍ TH M TRA T NG M C U TƯ I U CH NH D ÁN XÂY D NG B N S 2 THU C D ÁN C NG VŨNG ÁNG GIAI O N II. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m, quy n h n và cơ c u t ch c c a B GTVT; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 7/2/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 209/2004/N -CP; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c văn b n s 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 c a B Xây d ng v vi c nh m c chi phí qu n lý d án và tư v n u tư xây d ng công trình; Căn c công văn s 5526/BGTVT-KH T ngày 24/7/2008 c a B GTVT v vi c ch p thu n ch trương i u ch nh T ng m c u tư d án xây d ng b n s 2 thu c d án C ng Vũng Áng giai o n II; Căn c Quy t nh s 2433/Q -BGTVT ngày 07/8/2008 c a B GTVT v vi c i u ch nh T ng m c u tư d án xây d ng b n s 2 thu c d án C ng Vũng áng giai o n II; Xét t trình s 1258/BQL-KHDA1 ngày 29/9/2008 c a Ban QLDA 85 trình duy t chi phí th m tra i u ch nh t ng m c u tư D án xây d ng b n s 2 thu c d án C ng Vũng Áng giai o n II và Báo cáo th m nh c a V K ho ch u tư; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch u tư, QUY T NNH: i u 1. Duy t chi phí tư v n thNm tra T ng m c u tư i u ch nh d án xây d ng b n s 2 thu c d án C ng Vũng Áng giai o n II v i giá tr là 93.089.000 ng (chín mươi ba tri u không trăm tám chín ngàn ng ch n). (Có d toán chi ti t kèm theo) - Ngu n kinh phí: Trích t chi phí qu n lý d án trong t ng m c u tư d án ư c duy t. i u 2. Giao Ban qu n lý d án 85 nghi m thu thanh toán v i ơn v thNm tra tuân th các quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 3. V trư ng các V : K ho ch u tư, Tài chính; T ng Giám c Ban QLDA 85 và th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3;
  2. - B trư ng ( b/c); - Kho b c NN TW; - Kho b c NN Hà Tĩnh; - Lưu VT, KH T (03). Ngô Th nh c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản