Quyết định số 355/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 355/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 355/2006/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 355/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 355/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 15 tháng 03 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/NÐ-CP ngày 03/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Xét ngh c a S Giáo d c t i Công văn s 314/GD&ÐT-TCCB ngày 14/3/2006 (Kèm theo Quy t nh s 291QÐ/BGD&ÐT c a B Giáo d c và Ðào t o ngày 18/01/2006), QUY T ÐNNH: Ði u 1: Cho phép bà Lê Th H ng Duyên, gi ng viên môn ti ng Anh trư ng Cao d ng Su ph m B c Ninh i h c th c s t i trư ng i h c LaTrobe, Australia trong th i gian 22 tháng, b t d u t tháng 02 năm 2006. Kinh phí trong th i gian i h c do D án dào t o giáo viên THCS, B Giáo d c và Ðào t o ài th . Ði u 2: Bà Lê Th H ng Duyên ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam và Australia. Sau khi h c v có văn b n báo cáo UBND t nh. Ði u 3: Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, S Giáo d c và Ðào t o và bà Lê Th H ng Duyên căn c quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản