Quyết định số 355-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 355-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 355-CT về việc công nhận thành phố Huế là đô thị loại II do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 355-CT

  1. CH T CH H I Đ NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 355-CT Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1992 QUY T Đ NH V VI C CÔNG NH N THÀNH PH HU LÀ ĐÔ TH LO I II Căn c Quy t nh s 132-H BT ngày 5-5-1990 c a H i ng B trư ng v vi c phân lo i ô th và phân c p qu n lý ô th ; Căn c vào v trí c a thành ph Hu có c ô v i nhi u qu n th di tích l ch s , văn hoá; t o i u ki n xây d ng thành ph Hu thành m t trung tâm văn hoá, du l ch c a c nư c; Xét ngh c a Ch t ch U ban Nhân dân t nh Th a Thiên - Hu , ý ki n c a B trư ng B Xây d ng và B trư ng Trư ng ban Ban T ch c - Cán b c a Chính ph . QUY T NNH: i u 1. Công nh n thành ph Hu thu c t nh Th a Thiên - Hu là ô th lo i II. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Các ông B trư ng Trư ng Ban T ch c - Cán b c a Chính ph , B trư ng B Xây d ng, B trư ng B Tài chính; Th trư ng các ngành có liên quan; Ch t ch U ban Nhân dân t nh Th a Thiên - Hu và Ch t ch U ban Nhân dân thành ph Hu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản