Quyết định số 355-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định số 355-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 355-TTg về việc chuyển giao cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất của Trọng tài kinh tế Nhà nước cho Toà án và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 355-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 355-TTg Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 1994 QUY T Đ NH V CHUY N GIAO CÁN B , NHÂN VIÊN VÀ CƠ S V T CH T C A TR NG TÀI KINH T NHÀ NƯ C CHO TOÀ ÁN VÀ U BAN K HO CH NHÀ NƯ C. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; th c hi n Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t T ch c Toà án nhân dân ngày 28 tháng 12 năm 1993 và Ngh quy t s 166-NQ/UBTVQH9 ngày 2-2-1994 c a U ban thư ng v Qu c h i v tri n khai thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t T ch c Toà án; Sau khi xem xét ngh c a Toà án nhân dân t i cao, Tr ng tài kinh t Nhà nư c, Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Tài chính và các ngành liên quan, QUY T NNH: i u 1. Nay chuy n giao s cán b , nhân viên c a Tr ng tài kinh t Nhà nư c (theo s biên ch có m t n ngày 1 tháng 4 năm 1994) như sau: 1- S cán b , nhân viên tr c ti p làm nhi m v qu n lý ăng lý kinh doanh giao U ban K ho ch Nhà nư c ti p nh n. 2- S cán b , nhân viên còn l i giao Toà án nhân dân t i cao ti p nh n. i u 2. V tr s , tài s n, phương ti n làm vi c c a Tr ng tài kinh t Nhà nư c: 1- Tài s n, phương ti n làm vi c tr c ti p ph c v cho công tác qu n lý ăng ký kinh doanh giao cho U ban K ho ch Nhà nư c. 2- Tr s làm vi c (t i 222 i C n - Hà N i, và 264 Lê Văn S - thành ph H Chí Minh), các tài s n và phương ti n làm vi c khác, di n tích t Tr ng tài kinh t Nhà nư c ang qu n lý và s d ng giao cho Toà án nhân dân t i cao. 3- Cơ s v t ch t và kinh phí xây d ng cơ b n theo k ho ch năm 1994 c a Trư ng b i dư ng nghi p v Tr ng tài kinh t Nhà nư c nay chuy n cho Toà án nhân dân t i cao xây d ng Trư ng b i dư ng nghi p v cho cán b toà án. i u 3. Th i h n bàn giao gi a các bên ph i hoàn thành trong tháng 7 năm 1994.
  2. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ban hành. Ch t ch Tr ng tài kinh t Nhà nư c, Chánh án Toà án nhân dân t i cao, B trư ng, Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, B trư ng B Tài chính, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Xây d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản