Quyết định số 356/1999/QĐ-BKH-KCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 356/1999/QĐ-BKH-KCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 356/1999/QĐ-BKH-KCN về việc ủy quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp đồng tháp trong viêc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 356/1999/QĐ-BKH-KCN

  1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TƯ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 356/1999/Q -BKH-KCN Hà N i, ngày 09 tháng 07 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C Y QUY N CHO BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P Đ NG THÁP TRONG VIÊC HÌNH THÀNH D ÁN; TI P NH N, TH M Đ NH H SƠ D ÁN; C P, ĐI U CH NH, THU H I GI Y PHÉP Đ U TƯ VÀ QU N LÝ HO T Đ NG CÁC D ÁN Đ U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 233/1998/Q -TTg ngày 1 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phân c p, y quy n c p gi y phép u tư i v i các d án u tư tr c ti p nư c ngoài; Căn c ngh c a y ban Nhân dân t nh ng Tháp. QUY T Đ NH: i u 1. 1.Ban qu n lý các khu công nghi p ng Tháp (sau ây g i là Ban qu n lý) là u m i hư ng d n các nhà u tư u tư vào các Khu công nghi p, Khu ch xu t ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph trên a bàn t nh ng Tháp. H sơ d án u tư ư c l p theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư. 2. y quy n Ban qu n lý ti p nh n h sơ c a các d án u tư nư c ngoài u tư vào các Khu công nghi p và các d án u tư vào các Khu ch xu t nói trên và thNm nh, c p Gi y phép u tư cho các d án áp ng các i u ki n quy nh t i Quy t nh này. i u 2. Các d án u tư Ban qu n lý ư c y quy n c p Gi y phép u tư ph i áp ng các i u ki n sau ây:
  2. 1. Phù h p v i Quy ho ch và i u l Khu công nghi p ho c Khu ch xu t ã ư c phê duy t. 2. Là d án thu c lĩnh v c công nghi p và d ch v công nghi p có quy mô n 40 tri u ô la M , tr nh ng d án thu c Nhóm A theo quy nh t i i u 93 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Có t l xu t khNu s n phNm áp ng quy nh trong t ng th i kỳ. 4. Có phương án b o m nhu c u v ti n nư c ngoài ho c thu c lĩnh v c ư c Nhà nư c m b o h tr ngo i t . 5. Thi t b , máy móc và công ngh áp ng các quy nh hi n hành; trư ng h p không áp ng các quy nh ó ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n qu n lý ngành kinh t - k thu t ch p thu n. 6. áp ng các yêu c u v b o v môi trư ng, an toàn lao ng và phòng, ch ng cháy, n . i u 3. Vi c thNm nh d án do Ban qu n lý th c hi n v i s ph i h p ch t ch v i S K ho ch và u tư và các cơ quan ch c năng c a a phương theo quy nh t i các i u 83, 92, 94, 96 và 100 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Ban qu n lý có trách nhi m xây d ng quy ch ph i h p làm vi c v i các cơ quan ch c năng c a a phương, trình y ban Nhân dân t nh ng Tháp phê duy t và thông báo cho B K ho ch và u tư. i u 4. 1. Ban qu n lý t ch c thNm nh và t quy t nh vi c c p Gi y phép u tư iv i các lo i d án sau: - Các doanh nghi p ch xu t có quy mô v n u tư n 40 tri u ô la M ; - Các doanh nghi p s n xu t công nghi p và doanh nghi p d ch v công nghi p áp ng các quy nh t i i u 2 Quy t nh này và có quy mô n 5 tri u ô la M . 2. Th i h n Ban qu n lý thNm nh và c p Gi y phép u tư là 15 ngày k t khi ti p nh n h sơ d án, không k th i gian ch u tư s a i, b sung h sơ xin c p Gi y phép u tư theo yêu c u c a Ban qu n lý. M i yêu c u c a Ban qu n lý i v i nhà u tư v vi c s a i, b sung h sơ xin c p Gi y phép u tư, Gi y phép i u ch nh ư c th c hi n trong th i h n 7 ngày k t ngày ti p nh n h sơ d án.
  3. 3. i v i các d án u tư n m ngoài các quy nh nêu trên thì trư c khi ra quy t nh, Ban qu n lý có trách nhi m g i Tóm t t d án theo hư ng d n kèm theo t i B K ho ch và u tư; l y ý ki n các B , ngành v nh ng v n thu c thNm quy n c a các B , ngành. Các B , ngành ư c l y ý ki n v d án, k c trư ng h p i u ch nh Gi y phép u tư, có nhi m v tr l i b ng văn b n trong th i h n 7 ngày k t khi nh n ư c h sơ d án; qúa th i h n nói trên mà không có ý ki n b ng văn b n thì coi như ch p thu n d án. i u 5. Gi y phép u tư ư c so n th o theo m u do B K ho ch và u tư hư ng d n. Trong th i h n 7 ngày k t ngày c p Gi y phép u tư, Gi y phép i u ch nh Ban qu n lý g i Gi y phép u tư, Gi y phép i u ch nh v B K ho ch và u tư, y ban Nhân dân t nh ng Tháp (b n chính) và B Tài chính, B Thương m i, B qu n lý ngành kinh t - k thu t, Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan (b n sao). i u 6. i v i các d án Ban qu n lý không ư c y quy n c p gi y phép u tư, sau khi ti p nh n, Ban qu n lý gi l i 1 b h sơ (b n sao) và chuy n toàn b s h sơ d án còn l i kèm theo ý ki n c a Ban qu n lý v d án n B K ho ch và u tư t ch c thNm nh và c p Gi y phép u tư theo quy nh t i các i u 93, 94 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph . i u 7. 1. Ban qu n lý hư ng d n các ch u tư tri n khai th c hi n d án; th c hi n qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng trong các Khu công nghi p, Khu ch xu t theo các quy nh t i Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao. 2. Ban qu n lý th c hi n vi c i u ch nh Gi y phép u tư i v i các d án u tư ã ư c y quy n c p Gi y phép u tư và c các Gi y phép u tư do B K ho ch và u tư c p trong ph m vi h n m c v n u tư ư c y quy n. 3. Nh ng trư ng h p Ban qu n lý quy t nh v i s th a thu n c a B K ho ch và u tư. - Do i u ch nh Gi y phép u tư mà vư t qúa h n m c v n ư c y quy n, thay i m c tiêu ho c b sung m c tiêu d án thu c Danh m c lĩnh v c u tư có i u ki n, gi m t l xu t khNu xu ng dư i m c quy nh i v i các s n phNm có quy nh t l xu t khNu. - Gi m t l góp v n pháp nh c a Bên Vi t Nam trong các trư ng h p liên doanh ho c chuy n hình th c liên doanh sang u tư 100% v n nư c ngoài. - Gi i th doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c ch m d t H p ng h p tác kinh doanh trư c th i h n.
  4. 4. Ban qu n lý quy t nh gi i th doanh nghi p và thu h i các Gi y phép u tư theo quy nh hi n hành. i u 8. Hàng qúy, 6 tháng và hàng năm, Ban qu n lý t ng h p vi c c p Gi y phép u tư, i u ch nh Gi y phép u tư, tình hình ho t ng c a các doanh nghi p trong các Khu công nghi p, Khu ch xu t thu c ph m vi qu n lý và g i báo cáo t i B K ho ch và u tư, y ban Nhân dân t nh ng Tháp và Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam. i u 9. B K ho ch và u tư t o m i i u ki n thu n l i và ki m tra Ban qu n lý th c hi n các vi c ư c y quy n theo úng quy nh, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Chính ph v vi c y quy n quy nh t i Quy t nh này. i u 10. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nơi nh n: B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ - VPCP - Các cơ quan ngang b , - Cơ quan tr c thu c CP - UBND t nh ng Tháp - Ban qu n lý các KCN Vi t Nam - Ban qu n lý các KCN ng Tháp - Các V , ơn v trong B - Lưu VP, KCN Tr n Xuân Giá BAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ........... c l p - T do - H nh phúc S :/ ......, ngày .. tháng . năm .... Kính g i: B K HO CH VÀ Đ U TƯ (V qu n lý Khu công nghi p-Khu ch xu t) Fax: 84-4-8459271 TÓM T T D ÁN Đ U TƯ NƯ C NGOÀI VÀO KHU CÔNG NGHI P I) CH U TƯ: II)
  5. 1) Tên ch u tư: ........................... 2) Nơi ăng ký thành l p: .................... - Tr s văn phòng chính: ..................... 3) Năng l c tài chính và kinh doanh: - V n ăng ký: .......................... - Doanh s kinh doanh năm g n ây nh t (19...) 4) Ngư i i di n: .............. Qu c tích: ............Ch c v :..... (n u d án có nhi u ch u tư thì tóm t t t ng ch u tư v i n i dung trên). II. D ÁN XIN THÀNH L P: 1) Tên d án: .......................... 2) a i m th c hi n: (các) lô t s : ................ 3) Di n tích t s d ng: .............. m2 4) M c tiêu ho t ng và th trư ng tiêu th s n phNm: Tên ơn s n v Năm th 1 Năm th 2 Năm s n xu t n nh phNm tính Doanh T Doanh T Doanh T S S S thu l thu l thu l lư ng lư ng lư ng (USD) XK (USD) XK (USD) XK 5) Di n tích nhà xư ng: ........m2 6) Danh m c thi t b : S TT Tên thi t b Tính năng k thu t Ư c tính giá S lư ng Thành ti n N u là thi t b ã qua s d ng thì b sung thêm các thông s : năm s n xu t, công su t hi n t i, so sánh v i giá thi t b m i cùng lo i.
  6. 7) V n u tư th c hi n d án: ..........., chia ra: -V nc nh:................. - v n lưu ng: ............... 8) V n pháp nh: ............. (Chia ra ph n góp v n c a t ng Bên) 9) Ti n th c hi n d án (k t ngày ư c c p Gi y phép u tư) - Kh i công xây d ng: ........... tháng. - Hoàn thành xây d ng và s n xu t th : .......... tháng. - S n xu t chính th c: ............ tháng. 10) Nhu c u nguyên v t li u chính và i n, nư c: Nhu c u ơn v tính Nhu c u Năm th Năm th Năm s n xu t n 1 2 nh I. Nguyên v t li u chính .... II. i n - Công su t Kw - i n năng Kwh m3/ngày III. Nư c êm ngh B K ho ch và u tư xem xét và cho ý ki n Ban qu n lý có cơ s xem xét c p gi y phép u tư Ch u tư có cơ s th c hi n d án. Trư ng Ban qu n lý Khu công nghi p .................
Đồng bộ tài khoản