Quyết định số 356/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 356/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 356/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung phân loại đường phố trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 356/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 356/2007/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 26 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C I U CH NH VÀ B SUNG PHÂN LO I Ư NG PH TRÊN NA BÀN THÀNH PH PHAN RANG - THÁP CHÀM, T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 94/CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Thu nhà t; Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; Thông tư s 83/TC/TCT ngày 07 tháng 10 năm 1994 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 94/CP và Thông tư s 71/2002/TT- BTC ngày 19 tháng 8 năm 2002 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 83/TC/TCT; Theo ngh c a y ban nhân dân thành ph Phan Rang - Tháp Chàm t i T trình s 155/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2007 và theo ý ki n c a S Xây d ng t i công văn s 1360/SXD-QL T ngày 31 tháng 12 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh và b sung phân lo i m t s ư ng ph trên a bàn thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, t nh Ninh Thu n (có danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2008 và thay th cho các n i dung liên quan t i các Quy t nh s 50/2002/Q -UB ngày 09 tháng 4 năm 2002 và Quy t nh s 208/2004/Q -UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân t nh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c các S , ban ngành, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân thành ph Phan Rang - Tháp Chàm ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n c Thanh DANH SÁCH I U CH NH VÀ B SUNG PHÂN LO I M T S Ư NG PH TRÊN NA BÀN THÀNH PH PHAN RANG - THÁP CHÀM, T NH NINH THU N
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 356 /2007/Q -UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) LO I STT TÊN Ư NG PH Ư NG A CÁC Ư NG XU T PHÁT T Ư NG 16 THÁNG 4 1 ư ng Nguy n Văn Nhu (D7 phía B c) II 2 ư ng Nguy n Khoái (D7 phía Nam) II 3 ư ng Nguy n Chích (D8 phía B c) II 4 ư ng Nguy n c C nh (D8 phía Nam) II 5 ư ng Trương Văn Ly (D9 phía B c) II 6 ư ng Võ Gi i Sơn (D9 phía Nam) II 7 ư ng Ph m ình H (D10 phía B c) II 8 ư ng Phan ình Giót (D10 phía Nam) II B CÁC Ư NG N I B TRONG KHU QUY HO CH 9 ư ng ông Sơn (B4) II 10 ư ng Phan Chu Trinh (B18) III 11 ư ng M c ĩnh Chi ( o n u, N8) III 12 ư ng M c ĩnh Chi ( o n cu i, N8) III 13 ư ng B16 III 14 ư ng N6 III 15 ư ng Nguy n Chí Thanh (N2) III 16 ư ng B ch ng (n i H i Thư ng Lãn Ông - c ng ông H i) III 17 ư ng Nguy n Trãi ( o n t Th ng Nh t n Ngô Gia T ) III 18 ư ng Tô Hi u ( o n t Lê L i n Ngô Gia T ) III 19 ư ng Nguy n Trư ng T (n i Tr n Phú - ư ng 21 tháng 8) III ư ng Nguy n Th nh (t ư ng n i Nguy n Trãi - Ngô Gia T n ư ng Nguy n 20 IV Gia Thi u) 21 ư ng Phó c Chính (n i Tr n Cao Vân - Minh M ng) IV ư ng Mai Xuân Thư ng (t ư ng Tr n Thi - tr s khu ph 4; ư ng qua Khu tái 22 IV nh cư T n L c) C CÁC Ư NG TRONG KHU DÂN CƯ PHƯ C M I 23 ư ng D1, D2 IV 24 ư ng D3 (t u tuy n n giáp tr c D5) IV 25 ư ng D3 (t giáp tr c D5 n cu i tuy n) IV 26 ư ng D4, D5 IV 27 ư ng D6 IV 28 ư ng D7 IV 29 ư ng N1 IV 30 ư ng N2, N4, N5 IV
  3. 31 ư ng N3 IV 32 ư ng N6 IV 33 ư ng N7, N8, N9 IV 34 ư ng N10 IV 35 ư ng N11 IV 36 ư ng N12, N13 IV D CÁC Ư NG TRONG KHU DÂN CƯ MƯƠNG CÁT 37 ư ng Huỳnh T n Phát (D4) IV 38 ư ng Ph m Hùng (N8) IV 39 ư ng Dương Qu ng Hàm (D3, ti p giáp Nguy n Văn C ) IV 40 ư ng Nguy n Văn Huyên (N9) IV 41 ư ng Tr n H u Duy t (D5) IV 42 ư ng Nguy n Vi t Xuân (N2) IV 43 ư ng inh Công Tráng (D6) IV 44 ư ng Hà Huy Giáp (D1) IV 45 ư ng Võ Văn T n (N11) IV 46 ư ng Nguy n Văn T (N4) IV 47 ư ng Phan Thanh Gi n (N5 + N6) IV 48 ư ng Tr n Ca (N16) IV 49 ư ng Dương ình Ngh (N18) IV 50 ư ng Tr n Th Th o (N7) IV 51 ư ng Tr n Qu c Th o (D2) IV 52 ư ng N3 IV 53 ư ng N12 IV 54 ư ng N13 IV 55 ư ng N14 IV 56 ư ng N15 IV E Ư NG T N TÀI - XÓM LÁNG CŨ 57 ư ng Nguy n Thư ng Hi n (t ch T n Tài n ư ng Tr n Thi) IV 58 ư ng Nguy n Thái Bình (t tr s khu ph 4 nh t a ph n phư ng T n Tài) IV 59 ư ng Ngô c K (t a ph n T n Tài - M ông n ư ng H i Thư ng Lãn Ông) IV 60 ư ng Tr n i Nghĩa (t tr m Y t M ông n giáp a ph n M ông - M H i) IV 61 ư ng Tr nh Hoài c (t Trư ng Ti u h c ông H i n giáp ư ng Yên Ninh) IV 62 ư ng Tr n Quý Cáp (t ngã ba ông Ba n giáp ư ng Yên Ninh) IV o n t ngã ba M An n giáp ư ng Nguy n Công Tr (n i ư ng Bùi Th Xuân v i 63 IV ư ng Nguy n Văn C )
Đồng bộ tài khoản