Quyết định số 356/2009/QĐ-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
4
download

Quyết định số 356/2009/QĐ-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 356/2009/QĐ-BVTV về công nhận "biện pháp mạ mùng kết hợp né rầy trong sản xuất lúa giống các cấp" là tiến bộ khoa học kỹ thuật do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 356/2009/QĐ-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM C C B O V TH C V T c L p - T Do - H nh Phúc ------- --------- S : 356/2009/Q -BVTV Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH CÔNG NH N "BI N PHÁP M MÙNG K T H P NÉ R Y TRONG S N XU T LÚA GI NG CÁC C P" LÀ TI N B KHOA H C K THU T C C TRƯ NG C C B O V TH C V T - Căn c Quy t nh s 17/2008/Q -BNN ngày 28/01/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qui nh ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a C c B o v th c v t; - Căn c Quy t nh s 86/2008/Q -BNN ngày 11/8/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành qui ch công nh n ti n b k thu t và công ngh m i c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn; - Căn c vào biên c a H i ng khoa h c công ngh c a C c B o v th c v t ngày 11/3/2009 v vi c ánh giá k t qu tài "bi n pháp m mùng k t h p né r y trong s n xu t lúa gi ng các c p"; - Theo ngh c a Ban công nh n ti n b khoa h c k thu t m i và c a thư ng tr c H i ng Khoa h c C c B o v th c v t, QUY T NNH: i u 1: Nay công nh n "bi n pháp m mùng k t h p né r y trong s n xu t lúa gi ng các c p" là ti n b k thu t (TBKT), có b n tóm t t kèm theo. i u 2: Vi n Nghiên c u lúa ng b ng sông C u Long, các tác gi và các ơn v có liên quan hư ng d n, ph bi n TBKT áp d ng trong s n xu t gi ng lúa các c p. i u 3: C c B o v th c v t, C c Tr ng tr t, Trung tâm Khuy n nông qu c gia, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c B o v th c v t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. C C TRƯ NG Nơi nh n: Như i u 2, i u 3; Th trư ng Bùi Bá B ng (b/cáo); V KHCN&MT- B NN&PTNT; Lưu VT-KH. Nguy n Quang Minh
  2. TI N B K THU T BI N PHÁP M MÙNG K T H P NÉ R Y TRONG S N XU T GI NG LÚA CÁC C P (Kèm theo Quy t nh s 356/2009/Q -BVTV ngày 23 tháng 3 năm 2009 c a C c trư ng C c B o v th c v t) Tác gi : Ph m văn Dư[1] Lương minh Châu[2], Dương văn Chín[3], Lê văn B nh[4] , Nguy n văn T o[5], Lê H u H i[6], H văn Chi n[7] và Nguy n thu n Khi t8 N i dung qui trình k thu t công ngh Khi áp d ng qui trình k thu t c n tuân th theo các bư c sau: 1. Gieo m sân hay m dapog c i ti n ph lư i ch ng r y: Nh m b o v ho c gi i h n t i a qu n th r y nâu mang m m b nh siêu vi khuNn gây b nh lùn lúa c và lùn xo n lá ti p xúc v i m . K thu t làm m sân i v i c p gi ng nguyên ch ng: Mu n làm m trên sân ư c t t c n chuNn b như sau: Lư ng gi ng làm m sân c n dùng 30kg ha-1 (c y 1 tép), di n tích t gieo lúa c y cho 1 ha là 100m2. C n s d ng t l cân i gi a phân vô cơ và sơ d a. Sơ d a s giúp gi Nm và dinh dư ng ng th i giúp r m phát tri n t t. L y 120kg t mùn nhão dư i sông ph i h p v i 300 kg xơ d a (xay nh ) và 5 kg phân DAP, tr n chung r i phơi khô trên n n t ho c sân xi măng. Lúa ư c ngâm 36 gi , 36 gi nNy m m t t và trư c lúc gieo tr i nylon lên b m t c a sân và l y t mùn xơ d a ã tr n s n rãi u trên b m t nylon sau ó gieo lúa lên. Sau khi gieo xong r i 600kg xơ d a nguyên ch t l p h t lúa. Gieo m sân chăm sóc d , m ư c cung c p nư c và dinh dư ng, m c ng dãnh, h th ng r phát tri n t t, th i gian c y rút ng n và lúa s r t mau bén r ; 2. Giăng mùng và chăm sóc cho m : M sau khi gieo xong, l p h t thì ti n hành giăng mùng ngay. Ch c n giăng mùng liên t c vào ban êm và gi b ra vào m i bu i sáng s m có ánh n ng không làm y u cây m . Chi u cao c a lư i mùng t 30 n 50 cm, lư i n m trên m t khung m d phát tri n. Sau khi gieo xong tư i nư c t 1 n 2 l n m i ngày (tùy theo th i ti t) cho n lúc ưa m ra ru ng c y. Sau khi gieo m ư c 13 n 14 ngày cho ra ru ng c y; 3. C y m mùng: Cây m hi n hoàn toàn s ch b nh. Khi r y di trú v a k t thúc thì m ư c c y ngay, giai o n này m phát tri n r t nhanh, n t r y di trú l n th 2 thì lúa phát tri n trên 40 ngày tu i. Trong giai o n này lúa có kh năng ch ng ch u hoàn toàn i v i b nh lùn lúa c và lùn xo n lá; 4. Gieo m trong nhà lư i: Trong trư ng h p không áp d ng phương pháp m sân và n u có s n nhà lư i (lo i dùng s n xu t cây có múi s ch b nh). Trư c khi gieo c n
  3. tr i nylon, lên m t l p t bùn nhão dày kho ng 1cm, lúa gi ng ư c ngâm 36 gi , 36 gi và gieo v i m t 3 kg lúa gi ng gieo trên di n tích 10 m2 c y cho di n tích t 1.000 m2. M ư c gieo thành lu ng r ng 0,5m, dài 4m và ư c tư i nư c b ng vòi phun sương 2 l n/ngày; 5. Gieo m ngoài ng: t ư c chuNn b k , ánh thành lu ng r ng 1m, dài 5m, lúa gi ng cũng ư c ngâm 36 gi , 36 gi và gieo v i m t là 4 kg lúa gi ng gieo trên di n tích t 100 m2 c y cho di n tích t 1.000 m2. Khi m 15 ngày tu i thì ti n hành c y. Giăng mùng ngay sau khi gieo xong b ng lư i mùng ch ng r y trong su t th i gian giai o n m . Sau khi t r y di trú v a ch m d t thì c y. Trư ng h p th i gian di trú c a r y kéo dài hơn d báo, tu i m có th già i ôi chút (1-2 ngày) nhưng v n an toàn hơn; 6. Theo dõi b y èn xác nh th i gian gieo m và c y: M t b y èn ư c b trí trong khu v c theo dõi s di trú c a r y. Căn c vào con nư c và l ch d báo c a C c BVTV cho toàn vùng ph i h p v i i u tra b y èn t i ch xác nh th i gian gieo m . Kho ng 10 ngày trư c khi b t u th i gian di trú c a r y thì ti n hành làm m . Sau khi r y di trú ch m d t thì m có th t 13-15 ngày ,ti n hành c y ngay. C y ng lo t cùng v i l ch gieo s chung c a toàn vùng phù h p v i l ch th i v c a C c tr ng tr t; xu t a bàn áp d ng: Gi i pháp “M mùng” c n ư c áp d ng ng lo t trong h th ng s n xu t và cung ng lúa gi ng, c bi t là trong tư ng h p x y ra d ch b nh virus do r y nâu truy n b nh trên di n r ng c a vùng BSCL và ông Nam B . Trung tâm gi ng, các h p tác xã, t s n xu t gi ng các c p c bi t là s n xu t siêu nguyên ch ng và nguyên ch ng có th áp d ng gi i pháp trên là an toàn nh t b o m cho vi c cung ng lúa gi ng cho nông dân trong vùng. [1] Vi n nghiên c u lúa BSCL,C c phó C c Tr ng Tr t, VP-Phía Nam, t 01 tháng 10 năm 2007. [2],3,4,5 Vi n nghiên c u lúa BSCL, ÔMôn, C n Thơ 6 Trư ng phòng nông nghi p huy n Cai L y 7 Giám c Trung tâm b o v th c v t phía Nam, Long nh, Ti n Giang 8 Trung Tâm gi ng, Công Ty c ph n b o v th c v t An Giang
Đồng bộ tài khoản