Quyết định số 356/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 356/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 356/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 356/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- --------------- Số: 356/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 370/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 9 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của thành phố Hà Nội. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND thành phố Hà Nội; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB (3) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 03/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Nhân dân và cán bộ huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội; 2. Nhân dân và cán bộ phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; 3. Nhân dân và cán bộ xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; 4. Sở Tài chính thành phố Hà Nội; 5. Sở Y tế thành phố Hà Nội; 6. Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; 7. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội; 8. Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (HAPROSIMEX); 9. Công ty cơ điện lạnh Bách Khoa, thành phố Hà Nội;
Đồng bộ tài khoản