Quyết định số 356/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 356/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 356/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổng hợp do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 356/QĐ-UBDT

  1. UỶ BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 356/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔNG HỢP BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí, chức năng Vụ Tổng hợp là đơn vị của Uỷ ban Dân tộc có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) tổng hợp tình hình công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chủ trì tổng hợp, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc; các vấn đề về dân tộc ở vùng dân tộc. 2. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc từ Trung ương đến địa phương; tổng hợp việc thực hiện các chương trình, dự án, đề án do các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác chủ trì xây dựng, chỉ đạo thực hiện liên quan đến công tác dân tộc. 3. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, của Thủ tướng Chính phủ; các dự thảo chương trình hành động của Uỷ ban Dân tộc theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
  2. 4. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc hằng năm và 5 năm; xây dựng các dự thảo báo cáo công tác dân tộc quí, 6 tháng, năm của Uỷ ban Dân tộc. 5. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương và tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn vùng dân tộc. 6. Chủ trì chuẩn bị các báo cáo công tác dân tộc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Ban của Đảng, Cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội. 7. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ các cuộc họp, hội nghị của lãnh đạo, thành viên Uỷ ban Dân tộc; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Uỷ ban Dân tộc theo Quy chế; làm đầu mối tiếp nhận và cung cấp thông tin tổng hợp, báo cáo tình hình công tác dân tộc cho các thành viên Uỷ ban Dân tộc. 8. Thực hiện nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của Vụ. 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao. 10. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Vụ; quản lý tài sản được Ủy ban giao cho đơn vị. Đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định. Điều 3. Cơ cấu tổ chức 1. Vụ Tổng hợp có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng, các Trưởng, Phó phòng chức năng và các chuyên viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến. Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng. Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng phụ trách một số mặt công tác của Vụ và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công. 2. Các phòng chức năng:
  3. a) Phòng Tổng hợp các vấn đề kinh tế (gọi tắt là Phòng Tổng hợp I); b) Phòng Tổng hợp các vấn đề xã hội (gọi tắt là Phòng Tổng hợp II). Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo quy định và theo phân công của lãnh đạo Vụ. 3. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và xây dựng Quy chế làm việc của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt. Điều 4. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Trách nhiệm thi hành Vụ trưởng Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Uỷ ban Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Giàng Seo Phử
Đồng bộ tài khoản