Quyết định số 36/2001/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 36/2001/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 36/2001/qđ-btm', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2001/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/2001/QĐ-BTM Hà N i, ngày 11 tháng 1 năm 2001 QUY T Đ NH C A CH T CH H I Đ NG Đ U TH U B THƯƠNG M I S 36/2001/QĐ/BTM NGÀY 11 THÁNG 1 NĂM 2001 QUY Đ NH VI C T CH C Đ U TH U H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U VÀO TH TRƯ NG EU NĂM 2001 CH T CH H I Đ NG Đ U TH U Căn c quy t đ nh s 1722/2000/BTM/QĐ ngày 12/12/2000 c a B trư ng B Thương m i v vi c thành l p H i đ ng đ u th u h n ng ch hàng d t may; Căn c quy t đ nh s 0035/QĐ/BTM ngày 11/1/2001 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành quy ch đ u th u h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch; Căn c Thông tư liên t ch s 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16/10/2000 c a B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch xu t kh u hàng d t may vào th trư ng EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002. QUY T Đ NH Đi u 1: Công b danh m c, s lư ng h n ng ch, giá chào th u c a t ng m t hàng (Cat.), s lư ng h n ng ch đ u th u t ng khu v c và s lư ng t i đa cho m t đơn đăng ký d th u h n ng ch xu t kh u hàng d t may vào th trư ng EU năm 2001 như ph l c kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2: Vi c đ u th u h n ng ch hàng d t may năm 2001 đư c chia làm hai khu v c: - Khu v c I: Các doanh nghi p có tr s đóng trên đ a bàn các t nh, thành ph t Qu ng Ngãi tr ra phía B c. - Khu v c II: Các doanh nghi p có tr s đóng trên đ a bàn t t nh Bình Đ nh tr vào trong phía Nam. Đi u 3: Các doanh nghi p tham gia đ u th u h n ng ch xu t kh u hàng d t may ph i n p l phí d th u là 50.000,0 đ ng VN cho m t l n d th u đ i v i t t c các m t hàng (Cat.). Ti n l phí d th u dùng đ trang tr i cho công tác chu n b và t ch c đ u th u (in n, phát hành, g i tài li u, h sơ và các chi phí ph c v công tác đ u th u...).
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 4: Vi c g i h sơ d th u đư c quy đ nh như sau: - M i doanh nghi p ch g i 01 túi h sơ d th u. - Các m t hàng (Cat.) đăng ký d th u đư c t ng h p theo m u s 01. Đi u 5: - Th i gian đăng ký d th u: t ngày 17/1/2001 đ n 16h30 ngày 31/1/2001. - Th i gian m th u: 8h30 ngày 1/2/2001. - Đ a đi m m th u: tr s B Thương m i - 21 Ngô Quy n - Hà N i. - Các cơ quan, doanh nghi p ch ng ki n m th u: đ i di n S thương m i Hà N i, S thương m i TP.H Chí Minh, S thương m i H i Phòng, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Hiêp h i D t may Vi t Nam, T ng công ty D t may Vi t Nam, Báo Thương m i, Báo Đ u tư, Báo Công nghi p, Báo Tài Chính. Đi u 6: Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký. Đi u 7: Các thành viên H i đ ng đ u th u và các doanh nghi p tham d đ u th u ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản