Quyết định số 36/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 36/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mớiMỹ Đình II, huyện Từ Liêm - tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 36/2001/Q -UB Hà N i, ngày 08 tháng 06 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I M ÌNH II, HUY N T LIÊM - T L 1/2000 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/08/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c quy t nh s 108/1998/Q - TTg ngày 20/06/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD - T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i T trình s 238/2001/TTr-KTST ngày 10/05/2001, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình II, huy n T Liêm, t l 1/2000 do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p, v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô: - V trí: Khu ô th m i M ình II thu c a bàn xã M ình, huy n T Liêm, Hà N i. - Ph m vi và ranh gi i khu ô th m i: + Phía B c và ông B c giáp khu tr i gi ng lúa c a huy n T Liêm. + Phía Nam và Tây Nam giáp khu Liên h p th thao Qu c gia. + Phía ông và ông Nam giáp khu dân cư thôn Phú M , xã M ình. + Phía Tây và Tây B c giáp khu ô th m i M ình I do Công ty Kinh doanh nhà Hà N i (B Qu c phòng) làm ch u tư. - Quy mô: + T ng di n tích khu v c nghiên c u: 262440m2.
  2. + Quy mô dân s (quy ho ch) là: 5540 ngư i. 2.M c tiêu: - C th hoá m t ô t c a quy ho ch chi ti t huy n T Liêm t l 1/5000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) ã ư c duy t xây d ng m t khu ô th m i ng b cơ s h t ng k thu t và cơ s h t ng xã h i; m b o các m c tiêu c a Quy chuNn xây d ng Vi t Nam; tuân th các quy nh v b o v các công trình k thu t, công trình di tích l ch s , văn hoá và b o v môi trư ng; phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph và các quy nh xây d ng khác có liên quan; phù h p v i i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a a phương. - Khai thác h p lý qu t hi n có, áp ng ư c nhu c u c a m i i tư ng, huy ng ư c nhi u ngu n v n h p pháp cùng tham gia u tư xây d ng. - ánh giá, phân khu ch c năng s d ng t, m t xây d ng, t ng cao công trình và h s s d ng t phù h p cho t ng ô t c th làm cơ s pháp lý cho ch u tư th c hi n xây d ng theo quy ho ch. - Khu ô th m i m b o khang trang, hi n i, mang m b n s c dân t c, gi i quy t nhu c u v nhà cho nhân dân Th ô theo Chương trình phát tri n nhà c a Thành ph , t o i u ki n và môi trư ng s ng n nh phù h p v i quy ho ch lâu dài. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch Ki n trúc: a. Quy ho ch s d ng t: a.1. Công trình công c ng. - Công trình công c ng c p thành ph và khu v c ư c b trí, xác nh trên cơ s c a Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1/5000 ã ư c UBND TP Hà N i phê duy t. - D c hai bên tr c ư ng 17,5m c t ngang khu v c b trí các công trình công c ng c p ơn v , m b o bán kính ph c v và liên h thu n ti n v i các khu v c lân c n. - Trư ng h c, nhà tr , khu cây xanh th thao t p trung ư c b trí t i trung tâm khu ô th n i li n v i khu di tích chùa i An t o nên m t h th ng cây xanh liên hoàn, liên h ch t ch v i khu v c làng xóm và khu Liên h p th thao Qu c gia. a.2 Nhà : bao g m 2 lo i - Nhà cao t ng k t h p v i d ch v công c ng: Có s t ng t 9 n 15 t ng ( t ng m t s d ng làm d ch v công c ng), ư c b trí d c theo các tuy n ư ng thành ph và khu v c bao quanh ô th .
  3. Trong các nhóm nhà k t h p t ch c l i vào nhà v i sân vư n và bãi xe nh m ph c v t t nhu c u i s ng cho ngư i dân trong khu v c. - Nhà bi t th ư c b trí xung quanh khu trung tâm, k t h p gi a cây xanh trong t ng bi t th v i cây xanh t p trung c a ơn v và khu v c và khu v c, t o thành m t h th ng cây xanh hoàn ch nh, t o s h p d n cho khu ô th . D ki n các lô t bi t th có di n tích trung bình kho ng 200m2. a.3 D ki n b trí 2 lô t CT1 và BT4 có t ng di n tích t 23.940m2 chi m 18,6% t c a khu ô th , ph c v nhu c u c a Thành ph v di dân gi i phóng m t b ng, gi i quy t nhà cho các i tư ng chính sách (theo tinh th n Ngh quy t s 09 ngày 21/07/2000 c a H ND thành ph ). a.4 Cây xanh, TDTT: - Cây xanh t p trung ư c b trí t i trung tâm khu ô th , k t h p v i cây xanh trong trư ng h c, nhà tr , bãi xe t p trung, nhóm nhà bi t th và chùa i An, t o nên m t h th ng cây xanh liên hoàn góp ph n c i t o vi khí h u và c i thi n môi trư ng s ng cho ngư i dân trong khu v c. T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T H ng m c Di n tích T l Tiêu chuNn (m2) (%) (m2/ngư i) T ng di n tích t nghiên 262440 100,0 47,4 c u - t ư ng thành ph và 29575 11,3 5,3 khu - t công c ng TP và khu 16044 6,1 2,9 - t di tích l ch s 17690 6,7 3,2 - t ơn v 199131 75,9 (100,0) 36,0 + t 128650 (64,6) 23,2 + t trư ng PTCS 14161 (7,2) 2,6 + t nhà tr , m u giáo 8631 (4,3) 1,6 + t cây xanh, TDTT 9988 (5,0) 1,8 + t công trình công 4572 (2,3) 0,8 c ng + t giao thông 26914 (13,5) 4,9 + t bãi xe công 6215 (3,1) 1,1 c ng
  4. Ghi chú: Trong ph n t ư ng thành ph có 1940m2 t dành xây d ng h th ng mương thoát nư c (v trí tuy n mương ư c t gi a, hai bên là ư ng). T NG H P CÁC CH TIÊU KINH T K THU T T XD NHÀ H ng m c ơn v Nhà cao t ng Nhà bi t th T ng Ch tiêu T l Ch T l tiêu Di n tích t xây d ng M2 73014 56,8% 55636 43,2% 128650 nhà Di n tích xây d ng M2 23060 57,9% 16800 42,1% 39860 Di n tích sàn M2 187490 81,7% 42000 18,3% 229490 M t xây d ng % 31,6 30,2 31 H s s d ng ât L n 2,6 0,8 1,8 T ng cao bình quân T ng 8,1 2,5 5,8 S ngư i t ư c Ngư i 4700 840 5540 Tiêu chuNn bình quân M2/ng 35 50 41,4 di n tích sàn/ng b. B c c không gian ki n trúc quy ho ch và c nh quan - Các công trình nhà cao t ng, công trình công c ng c p thành ph và khu v c ư c b trí d c theo các tr c ư ng l n xung quanh khu ô th . T i các v trí tr ng y u, c a ngõ vào khu trung tâm, b trí các công trình h p kh i, có t ng cao t 12 t ng tr lên t o i m nh n không gian ki n trúc, c nh quan cho khu v c. - Các v trí c th như sau: + Phía ông B c (góc ư ng 40m vào khu Liên h p Th thao Qu c gia c t ư ng 40m t thôn Phú M sang) và phía ông Nam khu t (góc ư ng 40m vào khu Liên h p Th thao Qu c gia c t ư ng 50m t thôn Phú M sang), b trí t h p các công trình d ch v công c ng thương m i. + D c trên các tuy n ư ng thành ph và khu v c bao quanh khu ô th , b trí các công trình nhà chung cư cao t ng ( có s t ng t 9 n 15 t ng), t o b m t ki n trúc hi n i cho khu ô th , k t h p cây xanh, sân vư n và bãi xe, có hình th c ki n trúc phong phú, h p d n. + D c 2 bên tuy n ư ng 17,5m t i trung tâm khu ô th b trí các công trình công c ng ph c v hàng ngày (trung tâm thương m i, nhà tr , trư ng h c, sân TDTT) m b o bán kính ph c v theo Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. - Nhóm nhà bi t th ư c b trí linh ho t, k t h p gi a h th ng cây xanh t p trung và cây xanh trong t ng lô t t o thành m t h th ng cây xanh liên hoàn.
  5. - Các yêu c u v t ch c b o v c nh quan: Chùa i An là di tích, t o c nh quan, cây xanh và môi trư ng c a khu v c, ph i ư c b o v . Vi c t ch c khai thác ph i ư c c p có thNm quy n cho phép. - Hình th c ki n trúc các công trình c n ư c nghiên c u cho p, hi n i, mang m b n s c dân t c và hài hoà v i c nh quan khu v c… - Các ch tiêu ki n trúc quy ho ch, th lo i công trình ư c xác nh cho t ng ô t khi thi t k c th . Tuy nhiên, khi l p d án u tư xây d ng, căn c i u ki n c th v k thu t, kinh t , xã h i, môi trư ng có th i u ch nh cho phù h p v i ch c năng s d ng t ã ư c xác nh theo quy ho ch chi ti t. - Hình dáng kích thư c các công trình trong b n v t ch c không gian ki n trúc ch mang tính ch t minh ho ý tư ng chung và s ư c xác nh c th giai o n thi t k chi ti t 1/500 và thi t k xây d ng sau này. 3.2. Quy ho ch m ng lư i các công trình h t ng k thu t. a. Quy ho ch giao thông: + T tr ng t ư ng trong ơn v : 13 -15% di n tích t ơn v . +M t ư ng giao thông khu v c: 7,8km/km2 * M ng ư ng: - M ng ư ng thành ph và khu v c: + Tuy n ư ng phía B c khu ô th là ư ng khu v c có m t c t ngang B=40m v i 6 làn xe (trong ó: lòng ư ng và d i phân cách=25,5m, v a hè=2x7,25m). + Tuy n ư ng phía ông khu ô th là tuy n ư ng vào khu Liên h p Th thao Qu c gia có m t c t ngang B=40m (trong ó: lòng ư ng và d i phân cách=25,5m, v a hè=2x7,25m). + Tuy n ư ng phía Tây khu ô th là ư ng khu v c có B=43m bao g m 4 làn xe ( trong ó: lòng ư ng và gi i phân cách=2x7,5m, v a hè =2x7,5m, mương=13m). + Tuy n ư ng phía Nam khu ô th là ư ng liên khu v c v i m t c t ngang B=50m bao g m 4 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ (trong ó: lòng ư ng và d i phân cách=34m, v a hè=2x8m). - M ng ư ng nhánh bên trong khu ô th ư c quy ho ch trên nguyên t c m b o s liên h gi a các công trình công c ng, như nhà tr , trư ng h c, gi a các nhóm nhà bên trong khu ô th m t cách thu n l i, ng th i cũng t o m i liên h v i h th ng ư ng khu v c và thành ph xung quanh. M t c t ngang c a ư ng nhánh có B=13,5m n 17,5m v i b r ng lòng ư ng 7,5m, v a hè r ng t 3¸5m. L i vào nhà có m t c t B£11,5m.
  6. * Bãi xe: - Các bãi xe có t ng di n tích 6215m2. - Yêu c u i v i các công trình công c ng, các khu nhà chung cư cao t ng và các bi t th khi thi t k , xây d ng ph i m b o nhu c u xe cho b n thân các công trình này, ch tiêu t dành cho nhu c u này ư c tính vào t xây d ng công trình. - i v i nhu c u xe công c ng t nơi khác n v i th i gian ng n (dư i 6 gi ) thì t dành xây d ng các bãi này ư c tính là t bãi xe công c ng. b. San n n, thoát nư c mưa: * San n n: - Cao kh ng ch n n t 6,2m n 6,4m d c d n v phía Tây - Nam khu ô th . - d c n n i=0,003¸0,004. * Thoát nư c mưa: - H th ng thoát nư c mưa ư c thi t k là h th ng riêng. - D ki n xây d ng tuy n mương thoát nư c mưa c a thành ph ch y d c theo tuy n ư ng khu v c có m t c t ngang 40m phía B c và u n i vào tuy n mương hi n có, s ư c c i t o ch y d c theo ư ng khu v c có m t c t ngang 43m phía Tây khu ô th . - Hư ng thoát nư c chính v phía Tây - Nam theo mương quy ho ch v tr m Phú ô, ra sông Nhu . a.Quy ho ch c p nư c: + Ch tiêu dùng nư c sinh ho t: 200 l/ngư i-ngày + Công trình công c ng: 38m3/ngày- êm + Nư c tư i r a ư ng: 10m3/ha + Nư c d phòng 25% t ng Qtb ngày * Ngu n nư c: Ngu n c p cho Khu ô th m i M ình II d ki n ư c l y t các ư ng ng c p nư c c a thành ph phía ông, phía Tây và phía Nam khu v c nghiên c u. * M ng lư i ư ng ng: - M ng lư i ư ng ng c p nư c trong khu ô th m i ư c thi t k là m ng lư i k t h p gi a m ng vòng và các m ng nhánh c t.
  7. - i v i nhà và các công trình th p t ng (dư i 5 t ng) ư c c p nư c tr c ti p t các tuy n phân ph i chính. - i v i các công trình cao t ng trên 5 t ng ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a s ư c tính toán riêng tuỳ thu c vào d án xây d ng các công trình ó. - M ng lư i ư ng ng c p nư c t i các công trình trong t ng lô t s ư c nghiên c u thi t k trong giai o n thi t k k thu t ph thu c vào quy mô, tính ch t và m t b ng c a các công trình trong t ng lô t. * C p nư c c u ho - D ki n b trí các h ng c u ho t i các ngã ba, ngã tư và g n các công trình công c ng t o i u ki n thu n l i cho xe c u ho l y nư c khi c n thi t. Các h ng c u ho ư c u n i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính D³110mm và bán kính ph c v gi a các h ng c u ho kho ng 150m. - Bên trong các công trình u ư c thi t k , l p t h th ng phòng cháy, ch a cháy theo úng tiêu chuNn, quy chuNn hi n hành c a Nhà nư c. d. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: * Quy ho ch thoát nư c bNn: + Nư c th i sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày- êm. + Nư c th i công trình công c ng: 38m3/ha. - H th ng thoát nư c bNn c a khu ô th m i ư c thi t k là h th ng riêng bi t, tách h th ng thoát nư c mưa và nư c bNn. Nư c th i t các công trình ư c x lý sơ b qua các b bán t ho i sau ó ư c thu gom theo h th ng c ng riêng ưa v tr m bơm d ki n xây d ng c a khu ô th , sau ó bơm t m vào h th ng thoát nư c mưa c a khu v c. - V lâu dài khi h th ng thoát nư c bNn c a thành ph và khu v c bao g m các tuy n c ng chính, các tr m bơm chính ư c xây d ng (d c theo các tuy n ư ng thành ph , khu v c xung quanh) thì h th ng thoát nư c bNn c a khu ô th s ư c x lý, u n i vào h th ng c a thành ph và bơm v tr m x lý nư c th i Phú ô. * Rác th i: + Rác th i: 0,9kg/ ngư i-ngày. - i v i khu v c xây d ng nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng rác t trên cao xu ng b rác cho t ng ơn nguyên, m b o an toàn v sinh môi trư ng. - i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng có th gi i quy t theo 2 phương th c sau: + t các thùng rác nh d c hai bên các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác kho ng 50m / 1thùng thu n ti n cho vi c, v n chuy n rác th i.
  8. + Xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h tr c ti p rác vào xe. - i v i các công trình công c ng, rác ư c thu gom thông qua h p ng tr c ti p v i doanh nghi p th c hi n ch c năng v sinh môi trư ng ô th c a thành ph . e. Quy ho ch c p i n: + Nhà : 0,7KW/ ngư i + Nhà c bi t ( bi t th ): 5KW/ ngư i + Công trình công c ng: 0,05KW/ m2 sàn + Trư ng h c: 0,09KW/ hs + Nhà tr , m u giáo: 0,15KW/ hs + Chi u sáng: 12KW/ Km - Ngu n trung th c p cho các tr m h th trong khu ô th m i ư c thi t k s d ng th ng nh t c p i n áp 22KV. - Các tuy n 22KV d ki n dùng cáp ng m. - M ng lư i trung th ư c thi t k theo phương pháp m ch vòng v n hành h . - Ngu n i n chính c p cho khu ô th m i M ình II ư c l y t tr m 110/22KV Ki u Mai d ki n xây d ng phía Tây B c, cách khu v c kho ng 4,3km có công su t 2x40MVA, s ư c xây d ng vào năm 2005, theo quy ho ch c a Vi n Năng Lư ng ho c l y ngu n t tr m Thanh Xuân m i ư c xây d ng. - Trư c m t, khi tr m Ki u Mai chưa ư c xây d ng thì ngu n c p i n có th l y t tr m 110/22/10/6KV Nghĩa ô phía ông B c, cách khu v c kho ng 4,5km. Ch u tư có th k t h p v i khu ô th m i M ình I do Công ty Kinh doanh nhà HN- B Qu c phòng làm ch u tư ph i h p cùng xây d ng ư ng cáp t Nghĩa ô và Ki u Mai v . f. Quy ho ch h th ng thông tin: + Công trình công c ng: 1 s /200m2 sàn + Nhà tr , trư ng h c: 5 s /trư ng + Nhà : 1 s /4 ngư i Các thuê bao thu c khu ô th m i M ình II ư c ph c v t t ng ài v tinh (TL5) 4000 s d ki n xây d ng phía ông Nam khu ô th m i M ình II. g. T ng h p ư ng dây, ư ng ng:
  9. - i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, thông tin liên l c, các ư ng ng nư c phân ph i, cáp truy n hình… trên các ư ng khu v c và liên khu v c s ư c t vào các tuy-nen k thu t b trí trên v a hè c a các tuy n ư ng này. - i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, thông tin liên l c, các ư ng ng nư c phân ph i, cáp truy n hình… trên các ư ng nhánh, ư ng vào nhà s ư c t h th ng ng gen b ng nh a ho c trong các rãnh xây có n p an BTCT, b trí trên v a hè. - i v i h th ng thoát nư c mưa, nư c bNn do ph i mb ov d c, chôn sâu, nên có th ư c t theo các tuy n riêng. i u 2: Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch u trách nhi m, xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c duy t; ch trì ph i h p v i ch u tư và UBND huy n T Liêm t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình II ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n, ch o, hư ng d n Ch u tư t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch chi ti t khu ô th m i này, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. - Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo Quy ho ch ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Tài chính-V t giá, Nông nghi p và phát tri n Nông thôn, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND xã M ình; T ng Giám cT ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th - B Xây d ng; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. - TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản