Quyết định số 36/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 36/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2002/QĐ-UB về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng Đô thị mới Hà Nội do ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 36/2002/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 03 năm 2002 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG Ô THN M I HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020. Căn c Thông báo s 1408/CP-CN, ngày 28 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v ch trương th c hi n d án u tư Khu ô th m i B c sông H ng và Tây B c H Tây, Hà N i. Căn c thông báo s 103-TB/TU ngày 07 tháng 2 năm 2002 c a Ban Thư ng v Thành u nh t trí thành l p Ban qu n lý d án khu ô th m i tr c thu c UBND Thành ph Hà N i; Xét ngh c a trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph ; QUY T NNH i u 1 : Thành l p Ban qu n lý u tư và xây d ng khu ô th m i Hà N i (Tây H Tây và B c Sông H ng) (G i t t là Ban qu n lý ô th m i Hà n i), nh m th c hi n qu n lý u tư và xây d ng trong khu ô th m i theo úng qui ho ch và các qui nh c a pháp lu t. Tên giao d ch qu c t : HANOI NEW TOWN DEVELOPMENT AUTHORITY (HDA) Tr s Ban qu n lý ô th m i Hà N i t m th i t t i : S 12 ph Lê Lai, qu n Hoàn Ki m, Hà N i. i u 2 : Ban qu n lý ô th m i Hà N i là ơn v s nghi p kinh t qu n lý u tư xây d ng cơ b n tr c thu c U ban nhân dân Thành ph Hà N i, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c và Ngân hàng theo qui nh c a pháp lu t. i u 3 : Nhi m v Ban qu n lý ô th m i Hà N i như sau : 1. T ch c l p qui ho ch chi ti t, Quy ho ch xây d ng chuyên ngành trong ph m vi khu ô th m i trình U ban nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t theo úng Quy ho ch chung ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t;
  2. 2. Th c hi n qu n lý u tư xây d ng theo qui ho ch trong khu ô th m i Hà N i; Theo dõi ki m tra, giám sát vi c s d ng và khai thác các công trình cơ s h t ng k thu t ô th m b o hi u qu kinh t và xã h i. ư c U ban nhân dân Thành ph Hà N i u quy n qu n lý Nhà nư c m t s m t v u tư và xây d ng trên a bàn khu ô th m i; 3. V n ng thu hút v n u tư trong và ngoài nư c b ng nhi u hình th c phù h p v i qui nh c a pháp lu t tri n khai các d án trong khu ô th m i Hà N i. 4. Hư ng d n ti p nh n, t ch c thNm nh và trình các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c c p gi y phép u tư các d án u tư theo qui nh hi n hành. Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c tri n khai th c hi n các d án u tư sau khi ã ư c phê duy t ho c c p phép u tư. 5. Ch trì ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c trong vi c qu n lý s d ng t ai, t ch c gi i phóng m t b ng, th c hi n các chính sách n bù gi i phóng, di d i và tái nh cư theo qui nh c a pháp lu t; 6. T ch c nghiên c u xu t các cơ ch chính sách ưu tiên c bi t cho ô th m i Hà N i trình U ban nhân dân thành ph ban hành ho c UBND Thành ph trình Th tư ng Chính ph xem xét phê chuNn. 7. Xây d ng các qui nh, các qui ch qu n lý u tư xây d ng c a khu ô th m i trình U ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t; ph bi n, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các qui nh này. i u 4 : T ch c b máy và biên ch ti n lương Ban qu n lý ô th m i Hà N i : A. BAN CÓ GIÁM C, CÓ T 1 N 2 PHÓ GIÁM C. - Giám c và Phó giám c c a Ban qu n lý ô th m i Hà N i do U ban nhân dân thành ph Hà N i b nhi m, mi n nhi m ... theo qui nh hi n hành Giám c, Phó Giám c và các ch c danh qu n lý c a Ban ư c hư ng ph c p ch c v theo ch hi n hành c a Nhà nư c. B. CÁC PHÒNG NGHI P V : 1. Phòng K ho ch T ng h p (bao g m K ho ch, hành chính - qu n tr , t ch c, tài chính - k toán) 2. Phòng qu n lý ki n trúc - qui ho ch xây d ng. 3. Phòng qu n lý s d ng t và tái nh cư. 4. Phòng qu n lý khai thác cơ s h t ng và môi trư ng. Khi c n thi t, Ban qu n lý ô th m i Hà N i có th thành l p thêm các b ph n khác m b o hoàn thành nhi m v ư c giao sau khi ư c s ng ý c a UBND Thành ph .
  3. C. BIÊN CH : - Căn c vào yêu c u nhi m v và kh i lư ng công vi c trong t ng giai o n s d ng lao ng cho phù h p và có hi u qu . Trư c m t b trí 15 ngư i. Kinh phí ho t ng c a Ban ư c ngân sách thành ph c p và qu n lý theo qui nh hi n hành. - Giao Giám c Ban qu n lý ô th m i Hà N i, S Tài chính - V t giá, K ho ch và u tư l p k ho ch tài chính trang b cơ s v t ch t k thu t, thi t b văn phòng và các i u ki n làm vi c khác trình thành ph phê duy t. - Giao Trư ng ban T ch c chính quy n thành ph và Giám c Ban qu n lý ô th m i Hà N i căn c vào tiêu chuNn, nghi p v công ch c tuy n ch n ngư i có trình và năng l c hoàn thành nhi m v ư c giao. - Cán b và nhân viên c a Ban qu n lý ô th m i Hà N i là công ch c nhà nư c ư c tuy n d ng qu n lý theo qui nh hi n hành. i u 5 : Ban qu n lý ô th m i ho t ng theo quy ch t ch c và ho t ng do U ban nhân dân Thành ph Hà N i ban hành. i u 6 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 7 : Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng Ban t ch c chính quy n Thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Tài chính - V t giá, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan và Giám c Ban qu n lý ô th m i Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản