Quyết định số 36/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành.

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 36/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành.

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 36/2003/QĐ-BNV Hà N i , Ngày 24 tháng 06 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T B N ĐI U L C A HI P H I CÔNG NGHI P K THU T ĐI N VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L04 ngày 20/5/1957 quy đ nh v quy n l p H i; Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét đ ngh c a Ch t ch Hi p h i Công nghi p k thu t đi n Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t b n Đi u l c a Hi p h i Công nghi p k thu t đi n Vi t Nam đã đư c Đ i h i nhi m kỳ II ngày 05 tháng 4 năm 2003 thông qua. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Ch t ch Hi p h i Công nghi p k thu t đi n Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Đ ng Qu c Ti n ĐI U L HI P H I CÔNG NGHI P K THU T ĐI N VI T NAM. Chương 1: TÊN G I, TÔN CH , M C ĐÍCH Đi u 1. H i l y tên là Hi p h i Công nghi p k thu t đi n Vi t Nam. Tên ti ng Anh: Vietnam Electrical Industry Association. Vi t t t là: VELINA. Đi u 2. Hi p h i Công nghi p k thu t đi n Vi t Nam là m t t ch c t nguy n phi Chính ph c a các đơn v ho t đ ng trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c, ch t o, s n xu t, xây l p và kinh doanh các hàng hóa chuyên ngành k thu t đi n. M c đích c a Hi p h i là liên k t, h p tác, h tr nhau v kinh t - k thu t trong nghiên c u, s n xu t, kinh doanh, d ch v , nâng cao giá tr s n ph m; đ i di n và b o v l i ích h p pháp c a h i viên; góp ph n t o thêm vi c làm, c i thi n đ i s ng c a ngư i lao đ ng. Đi u 3. Hi p h i Công nghi p k thu t đi n Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng.
  2. Tr s chính đ t t i thành ph Hà N i, Hi p h i có Văn phòng đ i di n trong và ngoài nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 4. Hi p h i Công nghi p k thu t đi n Vi t Nam ho t đ ng trong ph m vi c nư c, ch u s qu n lý c a B Công nghi p trong các ho t đ ng nghiên c u, s n xu t, kinh doanh, thích v ... các lo i hàng hóa chuyên ngành k thu t đi n theo pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và theo Đi u l này. Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A HI P H I Đi u 5. Nhi m v , quy n h n c a Hi p h i: 1. Tuyên truy n giáo d c h i viên hi u rõ đư ng l i, ch trương, chính sách c a Đ ng và Nhà nư c v xây d ng, phát tri n ngành Công nghi p k thu t đi n trong các thành ph n kinh t , đ m b o v sinh môi trư ng t các ho t đ ng s n xu t công nghi p k thu t đi n, b o h an toàn lao đ ng. 2. Đ i di n cho H i viên ki n ngh v i Nhà nư c v nh ng ch trương, chính sách, bi n pháp khuy n khích, giúp đ phát tri n ngành Công nghi p k thu t đi n, b o v quy n l i chính đáng c a H i viên, gi i quy t các trư ng h p, v vi c gây thi t h i đ n quy n l i c a ngành và c a h i viên; th c hi n nghĩa v đ i v i Nhà nư c. 3. Đ ng viên nhi t tình và kh năng lao đ ng sáng t o c a H i viên; h p tác, h tr , giúp đ nhau v kinh t - k thu t trong nghiên c u, s n xu t, kinh doanh, d ch v v các hàng hóa chuyên ngành k thu t đi n trên cơ s trao đ i kinh nghi m, ph bi n và ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh m i; đoàn k t giúp đ nhau trong khó khăn đ i s ng. 4. H tr tư v n cho các t ch c và cá nhân trong Hi p h i trong quá trình s p x p l i t ch c, chuy n đ i cơ c u ngh nghi p. Cung c p thông tin v kinh t , th trư ng, giá c đ h i viên b trí l i s n xu t, kinh doanh đ t hi u qu kinh t cao. 5. T ch c các h i ngh , h i th o đ trao đ i kinh nghi m ngh nghi p, khuy t khích h p tác, liên k t gi a các h i viên đ cùng t n t i và phát tri n. Xúc ti n thương m i gi a các doanh nghi p v i h i viên, gi a h i viên v i các t ch c kinh t . 6. T ch c đào t o b ng các hình th c thích h p đ giúp các doanh nghi p nâng cao ki n th c và năng l c qu n lý kinh doanh, nâng cao trình đ k thu t s n xu t ngành công nghi p k thu t đi n theo quy đ nh c a pháp lu t. 7. Hòa gi i các b t đ ng, tranh ch p gi a các h i viên thông qua thương lư ng, hòa gi i, h p tác. 8. Xây d ng t ch c Hi p h i và phát tri n h i viên, xây d ng cơ s v t ch t và m r ng ph m vi c a Hi p h i. Xây d ng và phát tri n các m i quan h qu c t v i các cá nhân và t ch c qu c t , trong khu v c Đông Nam Á và các nư c trên th gi i theo quy đ nh c a pháp lu t. 9. T ch c các trung tâm đào t o, d ch v , tư v n... tr c thu c Hi p h i khi có nhu c u theo quy đ nh c a pháp lu t. 10. Xu t b n t p san, các tài li u ph bi n k thu t và qu n lý kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t Chương 3: H I VIÊN Đi u 6. H i viên 1. H i viên chính th c: Các pháp nhân c a Vi t Nam ho t đ ng trong các lĩnh v c: S n Xu t, kinh doanh, nghiên c u, tiêu th ... các lo i hàng hóa chuyên ngành k thu t đi n tán thành Đi u l c a Hi p h i, t nguy n vi t đơn gia nh p Hi p h i, đóng ti n nh p Hi p h i và h i phí đ u có th tr thành h i viên chính th c c a Hi p h i.
  3. Ngư i đư c c tham gia Hi p h i ph i là ngư i có th m quy n c a h i viên là đơn v có tư cách pháp nhân. Trong trư ng h p ngư i đư c c tham gia Hi p h i ngh hưu ho c chuy n công tác khác, thì h i viên là đơn v có tư cách pháp nhân s c ngư i thay th . 2. H i viên liên k t: Các t ch c, cá nhân có liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, ch bi n, tiêu th , d ch v ... các lo i hàng hóa chuyên ngành k thu t đi n và các t ch c s n xu t, kinh doanh có v n nư c ngoài... tán thành Đi u l c a Hi p h i, có đơn xin gia nh p đ u có th tr thành h i viên liên k t c a Hi p h i. 3. H i viên danh d nh ng công dân, các nhà qu n lý khoa h c, k thu t và t ch c pháp nhân có công lao đ i v i s nghi p phát tri n ngành nói chung và Hi p h i nói riêng đư c Hi p h i m i làm h i viên danh d . Đi u 7. Th t c ch m d t quy n h i viên: 1. H i viên t nguy n xin rút ra kh i Hi p h i, c n g i đơn cho Ban ch p hành Hi p h i. 2. H i viên b khai tr ra kh i Hi p h i trong trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng Đi u l Hi p h i, làm nh hư ng đ n th di n, uy tín và tài chính c a Hi p h i. 3. B cơ quan nhà nư c đình ch ho t đ ng, b gi i th hay b tuyên b phá s n. Quy n và nghĩa v c a h i viên ch m d t sau khi Ban ch p hành Hi p h i ra thông báo. Ban ch p hành Hi p h i thông báo danh sách h i viên xin rút kh i Hi p h i, h i viên b khai tr và h i viên xóa tên cho t t c các h i viên khác bi t. Đi u 8. Quy n l i c a h i viên: 1. Đư c tham gia đ i h i, b u c đ i bi u tham d đ i h i c a Hi p h i. 2. Đư c th o lu n, bi u quy t, ch t v n, phê bình m i công vi c c a Hi p h i; đư c ki n ngh , đ đ t ý ki n c a mình v i các cơ quan nhà nư c thông qua Hi p h i. 3. Đư c ng c , đ c và b u vào Ban ch p hành Hi p h i và các ch c v khác c a Hi p h i. 4. Đư c Hi p h i ph bi n kinh nghi m s n xu t, b i dư ng ngh nghi p, nâng cao trình đ khoa h c k thu t b ng các hình th c: cung c p thông tin, tài li u, d h i th o, các l p đào t o, hu n luy n, trình di n k thu t, chuy n giao công ngh , tham quan, kh o sát trong và ngoài nư c. 5. Đư c Hi p h i giúp đ , b o tr trong các công trình nghiên c u riêng, các sáng ki n phát minh trong ngh , b o v quy n l i chính sách trong s n xu t, tiêu th s n ph m theo đúng pháp lu t c a Nhà nư c. 6. Đư c Hi p h i giúp đ , gi i thi u v i các cơ s trong và ngoài ngành đ h p đ ng s n xu t, làm chuyên gia k thu t... 7. Đư c quy n ra kh i Hi p h i. 8. H i viên liên k t và h i viên danh d đư c hư ng các quy n như h i viên chính th c, tr các quy n ng c , b u c và bi u quy t. Đi u 9. H i viên có nghĩa v : 1. Nghiêm ch nh ch p hành đư ng l i, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và các quy đ nh t i Đi u l này; th c hi n ngh quy t c a Hi p h i; tuyên truy n phát tri n h i viên m i. 2. Tham gia các ho t đ ng và sinh ho t c a Hi p h i; đoàn k t, h p tác v i các h i viên khác đ xây d ng t ch c h i ngày càng v ng m nh. 3. Cung c p thông tin, s li u c n thi t ph c v cho ho t đ ng c a Hi p h i. 4. Đóng l phí gia nh p và h i phí đ y đ theo quy đ nh. Chương 4: T CH C H I Đi u 10. Hi p h i Công nghi p k thu t đi n Vi t Nam đư c t ch c và ho t đ ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n, t trang tr i v tài chính và bình đ ng v i m i h i viên.
  4. Các cơ quan ch p hành ho t đ ng trên cơ s bàn b c dân ch , lãnh đ o t p th , thi u s ph c tùng đa s . Đi u 11. T ch c c a Hi p h i g m: Đ i h i toàn th thành viên. H i đ ng Hi p h i. Ban Thư ng tr c Hi p h i. Ban Ki m tra. Chi h i chuyên ngành. Văn phòng đ i di n. Đi u 12. Đ i h i Đ i bi u toàn qu c Hi p h i Công nghi p k thu t đi n Vi t Nam: 1. Đ i h i Đ i bi u toàn qu c Hi p h i Công nghi p k thu t đi n Vi t Nam là cơ quan có th m quy n cao nh t c a Hi p h i. Đ i h i đư c t ch c 5 năm m t l n. 2. Nhi m v chính c a Đ i h i: Th o lu n báo cáo t ng k t nhi m kỳ và phương hư ng ho t đ ng m i c a Hi p h i; Quy t đ nh phương hư ng và chương trình công tác c a Hi p h i; Quy t đ nh s a đ i và b sung Đi u l Hi p h i; Th o lu n và quy t đ nh m t s v n đ quan tr ng c a Hi p h i vư t quá th m quy n gi i quy t c a Ban ch p hành Hi p h i; Th o lu n, phê duy t quy t toán tài chính và thông qua k ho ch tài chính khóa m i; B u H i đ ng, Ban ki m tra c a Hi p h i; 3. Đ i h i đ i bi u có th đư c tri u t p b t thư ng đ gi i quy t nh ng v n đ c p bách c a Hi p h i theo đ ngh c a 213 y viên Ban ch p hành Hi p h i, ho c trên 112 s h i viên yêu c u. 4. Các ngh quy t c a Đ i h i đư c thông qua theo nguyên t c đa s . Đi u 13. H i đ ng Hi p h i: 1. H i đ ng Hi p h i là cơ quan lãnh đ o c a Hi p h i gi a 2 kỳ đ i h i. S lư ng y viên H i đ ng Hi p h i do Đ i h i quy t đ nh và đư c b u tr c ti p b ng phi u kín ho c giơ tay. Ngư i đ c c ph i đ t trên 50% s phi u b u h p l . Thành viên H i đ ng Hi p h i có th đư c b u l i ho c b mi n nhi m trư c th i h n theo quy t đ nh c a Đ i h i, ho c theo đ ngh c a hơn 112 s h i viên: Nhi m kỳ c a H i đ ng Hi p h i là 5 năm m t l n, ho t đ ng theo quy ch đư c Đ i h i thông qua. 2. H i đ ng Hi p h i h p thư ng kỳ 6 tháng m t l n. 3. Nhi m v , quy n h n c a H i đ ng Hi p h i: Quy t đ nh các bi n pháp th c hi n ngh quy t, chương trình ho t đ ng nhi m kỳ c a Đ i h i. Quy t đ nh chương trình, k ho ch công tác hàng năm và thông báo k t qu ho t đ ng c a H i đ ng Hi p h i cho thành viên bi t. Phê duy t k ho ch và quy t toán tài chính hàng năm. Quy đ nh t ch c và ho t đ ng các Ban chuyên môn, văn phòng H i, văn phòng đ i di n t i các khu v c; quy đ nh các nguyên t c, ch đ , s d ng và qu n lý tài s n, tài chính c a Hi p h i. B u c và bãi mi n ch c danh lãnh đ o c a Hi p h i: Ch t ch, Phó Ch t ch và T ng thư ký. C trư ng các Ban chuyên môn, các Trư ng đ i di n c a Hi p h i các khu v c. Chu n b n i dung, chương trình ngh s và tài li u trình Đ i h i.
  5. Quy t đ nh tri u t p Đ i h i nhi m kỳ ho c H i ngh đ i bi u hàng năm. Xét k t n p, khai tr h i viên. Đi u 14. Ban thư ng tr c: 1. Ban thư ng tr c do H i đ ng Hi p h i b u, g m: Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký và m t s y viên. S lư ng y viên do H i đ ng Hi p h i quy t đ nh. 2. Ban thư ng tr c thay m t H i đ ng Hi p h i ch đ o, đi u hành ho t đ ng c a Hi p h i gi a 2 kỳ h p và ph i báo cáo ki m đi m công tác trong các kỳ h p c a H i đ ng Hi p h i. 3. Ban thư ng tr c ho t đ ng theo Quy ch đư c H i đ ng Hi p h i thông qua. Đi u 15. Ch t ch và Phó Ch t ch: 1. Ch t ch Hi p h i có quy n h n và trách nhi m: Đ i di n pháp nhân c a Hi p h i trư c pháp lu t T ch c tri n khai th c hi n các ngh quy t c a Đ i h i, c a H i ngh đ i bi u và các quy t đ nh c a H i đ ng hi p h i. Tri u t p và ch trì cu c h p c a H i đ ng Hi p h i. Phê duy t nhân s văn phòng Hi p h i. Ch u trách nhi m trư c H i đ ng Hi p h i và toàn th H i viên v các ho t đ ng c a Hi p h i. 2. Các Phó Ch t ch Hi p h i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch, đư c Ch t ch phân công gi i quy t t ng v n đ c th và m t phó Ch t ch có th đư c y quy n đi u hành công vi c cua H i đ ng Hi p h i khi Ch t ch v ng m t. Đi u 16. T ng Thư ký Hi p h i: Là ngư i đi u hành tr c ti p m i ho t đ ng c a Văn phòng Hi p h i. Xây d ng Quy ch ho t đ ng c a Văn phòng, Quy ch qu n lý tài chính, tài s n c a Hi p h i trình H i đ ng Hi p h i phê duy t. Đ nh kỳ báo cáo cho Ban thư ng tr c và H i đ ng hi p h i v các ho t đ ng c a Hi p h i. L p báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a H i đ ng Hi p h i. Qu n lý danh sách, h sơ và tài li u v các h i Ch u trách nhi m trư c H i đ ng Hi p h i và trư c pháp lu t v ho t đ ng c a Văn phòng Hi p h i. Đi u 17. Văn phòng Hi p h i. 1. Văn phòng Hi p h i đư c t ch c và ho t đ ng theo Quy ch do T ng thư ký trình H i đ ng Hi p h i phê duy t. 2. Các nhân viên c a Văn phòng Hi p h i đư c tuy n d ng và làm vi c theo ch đ h p đ ng có th i h n. 3. Kinh phí ho t đ ng c a Văn phòng do T ng thư ký d trù trình H i đ ng Hi p h i duy t. Đi u 18. Ban ki m tra: 1. Ban ki m tra do Đ i h i toàn th Hi p h i tr c ti p b u ra. S lư ng y viên Ban ki m tra do Đ i h i quy t đ nh. 2. Ban Ki m tra ho t đ ng theo quy ch do Đ i h i thông qua. Chương 5: TÀI CHÍNH, TÀI S N C A HI P H I Đi u 19. Ngu n thu c a Hi p h i: L phí gia nh p Hi p h i. H i phí c a h i viên đóng góp theo quy đ nh.
  6. Tài tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Các kho n thu h p pháp khác. Đi u 20. Các kho n chi c a Hi p h i. Đư c chi theo Quy ch tài chính c a Hi p h i như tr lương cho nhân viên, b i dư ng c ng tác viên, cho cơ s h t ng, giao t , t thi n và các kho n chi h p lý khác đo Thư ng tr c Hi p h i quy t đ nh Đi u 21. Qu n lý, s d ng tài chính và tài s n. 1. H i đ ng Hi p h i quy đ nh vi c qu n lý, s d ng tài chính và tài s n c a Hi p h i phù h p v i quy đ nh c a Nhà nư c. 2. Ban Ki m tra có trách nhi m ki m tra và báo cáo tài chính, tài s n công khai hàng năm cho h i viên bi t. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ K LU T Đi u 22. Khen thư ng. Nh ng h i viên, thành viên H i đ ng Hi p h i, Ban thư ng v , Ban ki m tra, cán b , nhân viên c a Hi p h i có nhi u thành tích đóng góp vào s nghi p phát tri n ngành Công nghi p k thu t đi n, xây d ng Hi p h i s đư c Hi p h i khen thư ng x ng đáng và có th đư c Hi p h i đ ngh các cơ quan nhà nư c khen thư ng. Đi u 23. K lu t. H i viên, thành viên H i đ ng Hi p h i, Ban thư ng tr c, Ban ki m tra, cán b , nhân viên c a Hi p h i nào ho t đ ng trái v i Đi u l , Ngh quy t c a Hi p h i, làm t n thương đ n uy tín, danh d c a Hi p h i, b sinh ho t thư ng kỳ nhi u l n không có lý do chính đáng, không đóng h i phí m t năm, s tùy m c đ mà phê bình, khi n trách, c nh cáo ho c xóa tên trong danh sách H i viên ho c đ ngh các cơ quan nhà nư c có th m quy n x lý vi ph m theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 7: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 24. Vi c s a đ i, b sung Đi u l ph i đư c Đ i h i Đ i bi u toàn qu c Hi p h i Công nghi p k thu t đi n Vi t Nam nh t trí ki n ngh và đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t m i có giá tr th c hi n. Đi u 25. B n Đi u l này đã đư c Đ i h i nhi m kỳ II Hi p h i Công nghi p k thu t đi n Vi t Nam nh t trí thông qua ngày 05/4/2003 và có hi u l c thi hành k t ngày đư c B N i v phê duy t. B n Đi u l s không còn hi u l c khi Hi p h i ng ng ho t đ ng ho c gi i th ./.
Đồng bộ tài khoản