Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2006 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 36/2006/QĐ-UBND Qu n 8, ngày 18 tháng 9 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C ĐI U CH NH CH TIÊU K HO CH Đ U TƯ XÂY D NG VÀ S A CH A NĂM 2006 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v vi c qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t đ nh s 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành Quy đ nh v công tác qu n lý các d án đ u tư trong nư c; Căn c Quy t đ nh s 45/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu k ho ch đ u tư xây d ng năm 2006 ngu n v n ngân sách t p trung, v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n đi n, v n t ngu n thu qu ng cáo Đài truy n hình, v n huy đ ng t Qu h tr phát tri n, v n t Qu h tr và s p x p doanh nghi p Nhà nư c, v n ph thu ti n nư c; Căn c Ngh quy t H i đ ng nhân dân qu n kỳ h p l n th 6 (khóa IX); Theo đ ngh c a Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 t i T trình s 148/TT-TCKH ngày 07 tháng 9 năm 2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay đi u ch nh ch tiêu k ho ch đ u tư xây d ng và s a ch a l n năm 2006 thu c ngu n v n đ u tư phân c p và ngu n v n ngân sách qu n theo danh m c công trình đ u tư đính kèm. Đi u 2. Các ch đ u tư có trách nhi m: 1. Th c hi n đ y đ các quy đ nh v đ u tư đ i v i các công trình kh i công m i. Hoàn thành thanh toán và quy t toán v n đ u tư kh i lư ng công trình chuy n ti p năm 2006 theo đúng quy đ nh. 2. Hoàn t t các th t c đ u tư đ i v i danh m c các công trình chu n b đ u tư ban hành kèm theo Quy t đ nh này; th i gian hoàn t t h sơ báo cáo kinh t - k thu t, thi t k thi công trư c ngày 30 tháng 11 năm 2006. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 2337/QĐ-UBND ngày 07 tháng 04 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 8. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8, Trư ng Phòng Qu n lý đô th qu n 8, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 8, Trư ng Phòng Kinh t qu n 8, Trư ng Phòng Giáo d c qu n 8, Giám đ c Ban qu n lý d án khu v c đ u tư xây d ng qu n 8, Giám đ c Trung tâm Y t qu n 8, Giám đ c Kho b c Nhà nư c qu n 8, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nguy n Đô Lương
  2. DANH M C CÔNG TRÌNH Đ U TƯ NĂM 2006 (Theo Quy t đ nh s 36/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 8) ĐVT: tri u đ ng K ho ch 2006 Đa T ng đi m NSTP Huy Phân công STT DANH M C CÔNG TRÌNH Năng l c thi t k v nđ u T ng V n NS Ghi chú xây phân đ ng ch đ u tư tư s qu n d ng c p dân T NG C NG: (I+II) 75.625 45.187 32.614 235 12.338 Công trình thanh toán kh i lư ng I 39.122 17.508 11.998 235 5.275 đ ng và chuy n ti p: Dài 90,2m, r ng 6,1-7,8m, 1 Đư ng vào Trung tâm TDTT qu n 8 P5 1.760 48 48 BQLDA Q8 không v a hè Di d i h th ng đi n khu trung tâm hành Xây d ng m i 3 tr ; kéo 2 P5 1.945 81 81 BQLDA Q8 chính qu n 8 m i 420m dây đơn tuy n Xây d ng tư ng rào, đ n bù gi i t a Tư ng rào dài 135,2m, 3 P3 3.874 10 10 BQLDA Q8 Trư ng Ti u h c Âu Dương Lân ĐBGT Xây d ng m i, t ng khuôn Xây d ng tư ng rào, nhà b o v Trư ng 41 D 2 4 viên đ t 1.620m , nhà c p 4.844 644 644 BQLDA Q8 M m non phư ng 2 ( 41 D Nam) Nam 2, 1 tr t 2 l u 2 XD m i 1.641m , c i t o 2 2 162m , nâng t ng 777m . 5 M r ng Trư ng Tùng Thi n Vương P12 5.191 4.235 4.235 BQLDA Q8 Tăng 17 phòng h c và các phòng ch c năng 6 M r ng Trư ng THCS Chánh Hưng P5 4.998 2.600 2.600 BQLDA Q8 7 Phòng khám đa khoa Xóm C i P12 5.199 4.199 4.199 BQLDA Q8 Nâng n n trư c tr s y ban nhân dân 8 P14 178 20 20 BQLDA Q8 phư ng 14 9 H m 238 đư ng Qu c l 50 P6 377 56 56 BQLDA Q8 10 H m 2889 Ph m Th Hi n P7 382 75 75 BQLDA Q8
  3. K ho ch 2006 Đa T ng đi m NSTP Huy Phân công STT DANH M C CÔNG TRÌNH Năng l c thi t k v nđ u T ng V n NS Ghi chú xây phân đ ng ch đ u tư tư s qu n d ng c p dân 11 H m 2805 Ph m Th Hi n P7 283 40 40 BQLDA Q8 V n tài tr XĐGN 12 Nhà Văn hóa phư ng 14 P14 1.200 1,006 1,006 BQLDA Q8 300 tr.đ 2 DTKV: 258m . DT sàn 13 Tr s Công an phư ng 11 P11 2 1.430 1,177 1,177 BQLDA Q8 687m , 1 tr t 2 l u Ctr VĐ nhân dân 14 H m 109 Dương Bá Tr c P1 1.970 443 443 BQLDA Q8 hi n đ t 15 H m 219 T Quanh B u P3 245 100 100 BQLDA Q8 Ctr VĐ nhân dân 16 H m Đình An Tài - R ch Cùng P7 1.137 401 401 BQLDA Q8 hi n đ t Nâng c p đư ng n i b cư xá Chánh 17 P9 962 424 424 BQLDA Q8 Hưng Lô B-C Nâng c p đư ng n i b cư xá Chánh 18 P9 938 309 309 BQLDA Q8 Hưng Lô F-H Ctr VĐ nhân dân 19 H m 79 B n Phú Đ nh P16 1.202 633 146 487 BQLDA Q8 hi n đ t V n ngân sách Nâng c p h m khu ph 4 phư ng 16 và Nâng c p b bao t ng 500 tri u đ ng, h m 2733 khu ph 2 phư ng 7 qu n 8 P7 & Phòng Kinh t 20 chi u dài 1,000m và m t 589 589 89 500 ph n còn l i v n (Công trình phòng ch ng l t bão năm P16 Q8 s h m ven kênh r ch. đ ng nhân dân 2004) đóng góp Duy tu s a ch a các h ng m c công Phòng Kinh t 21 Q8 418 418 418 trình phòng ch ng l t bão năm 2005 qu n 8 II Công trình kh i công m i: 36.503 27.679 20.616 0 7.063 1 Xây d ng H i Trư ng Văn hóa qu n 8 P5 6.900 6.900 6.900 BQLDA Q8 Nâng c p h m 329 Bùi Minh Tr c (h m 2 P5 1.300 1.300 1.300 BQLDA Q8 vào Hương Huy n)
  4. K ho ch 2006 Đa T ng đi m NSTP Huy Phân công STT DANH M C CÔNG TRÌNH Năng l c thi t k v nđ u T ng V n NS Ghi chú xây phân đ ng ch đ u tư tư s qu n d ng c p dân 3 Tr s UBND phư ng 9 P9 XD m i 1 tr t 2 l u 2.714 1.500 1.500 BQLDA Q8 Tr s UBND phư ng 2 (Trư ng Au 4 P2 XD m i 1 tr t 2 l u 3.838 1.500 1.500 BQLDA Q8 Dư ng Lân - cơ s 2) 5 Tr s UBND phư ng 10 P10 XD m i 1 tr t 2 l u 2.513 1.500 1.500 BQLDA Q8 6 S a ch a Trư ng M m non Tu i Ng c P6 1.852 1.852 1.852 BQLDA Q8 S a ch a c i t o Trư ng Ti u h c Bông 7 P5 749 749 749 BQLDA Q8 Sao Kho chi u cũ h m 102 2 8 Nhà Văn hóa phư ng 3 P3 ADL (181m DT sàn 1.815 1.815 1.815 BQLDA Q8 2 621m ) Khu đ t phía sau UBND 2 9 Nhà Văn hóa phư ng 7 P7 P7 (428,6m ) DT sàn 2.948 1.500 1.500 BQLDA Q8 2 848,7m Khu Caritas đư ng T 2 10 Nhà Văn hóa phư ng 2 P2 Quang B u DTKV 206,8m 1.812 1.000 1.000 BQLDA Q8 2 DT sàn 585,3m 11 Tr m Y t phư ng 3 P3 2.090 1.000 1.000 BQLDA Q8 Mua s m trang thi t b Phòng khám đa Trung tâm Y t 12 P12 2.049 2,049 2.049 khoa Xóm C i qu n 8 S a ch a c i t o Trư ng Ti u h c Thái 13 P4 373 373 373 BQLDA Q8 Hưng (đư ng Ph m Th Hi n) S a ch a c i t o Trư ng Ti u h c Thái 14 P4 338 338 338 BQLDA Q8 Hưng (đư ng T quang B u) S a ch a c i t o Trư ng Ti u h c An 15 P7 198 198 198 BQLDA Q8 Phong 16 S a ch a c i t o Trư ng H ng Đ c P14 500 500 500 BQLDA Q8
  5. K ho ch 2006 Đa T ng đi m NSTP Huy Phân công STT DANH M C CÔNG TRÌNH Năng l c thi t k v nđ u T ng V n NS Ghi chú xây phân đ ng ch đ u tư tư s qu n d ng c p dân S a ch a c i t o Trư ng Ti u h c 17 P15 248 248 248 BQLDA Q8 Nguy n Như c Th San l p các vũng sâu, bù 18 Duy tu đư ng H H c Lãm P16 vênh, th m bê tông nh a 303 303 303 BQLDA Q8 dày 7cm. Xây d ng tr s Phư ng đ i và Kh i 19 P14 747 747 747 BQLDA Q8 dân v n phư ng 14 20 Nâng c p đư ng Tr n Nguyên Hãn P13 710 327 327 BQLDA Q8 21 Nâng c p đư ng Nguy n Văn C a P13 1.028 502 502 BQLDA Q8 H th ng thoát nư c h m 1/1A đư ng 22 P4 334 334 334 BQLDA Q8 Ph m Hùng Kh o sát và l p h sơ k thu t các tuy n 23 Qu n 8 343 343 343 BQLDA Q8 đư ng chính (qu n và s qu n lý) Kh o sát và l p h sơ k thu t các h m Ph 1 đ n 24 801 801 801 BQLDA Q8 c a các phư ng 1 đ n phư ng 16 Ph 16 III Công trình chu n b đ u tư: 109.684 470 390 0 80 a Kh i văn xã: 36.880 150 150 0 0 Ph nh a đư ng ch y Sân v n đ ng 1 P.5 4.862 10 10 BQLDA Q8 qu n 8 Xây d ng c i t o Trư ng Ti u h c Vàm 2 P4 1.533 10 10 BQLDA Q8 C Đông Xây d ng, s a ch a Trư ng Dương Bá 2 phòng ch c năng + s/c 3 P2 700 10 10 BQLDA Q8 Tr c nhà hi n h u Xây d ng m i h i Trư ng và s a ch a 4 P5 4.119 10 10 BQLDA Q8 c i t o Trư ng Chánh Hưng 5 S a ch a Trư ng Lý Thái T P11 2.800 10 10 BQLDA Q8
  6. K ho ch 2006 Đa T ng đi m NSTP Huy Phân công STT DANH M C CÔNG TRÌNH Năng l c thi t k v nđ u T ng V n NS Ghi chú xây phân đ ng ch đ u tư tư s qu n d ng c p dân S a ch a nâng c p Trư ng Ti u h c 6 P2 2.600 10 10 BQLDA Q8 R ch Ông Trư ng M m non phư ng 2 (41 D 7 P2 3.500 10 10 BQLDA Q8 Nam) Xây d ng m r ng Trư ng Au Dương 8 P3 2.500 10 10 BQLDA Q8 Lân 9 Trư ng M m non phư ng 13 P13 4.969 10 10 BQLDA Q8 10 Nhà Văn hóa phư ng 1 P1 XD m i 1 tr t 2 l u 2.900 10 10 BQLDA Q8 11 Nhà Văn hóa phư ng 16 P16 XD m i 1 tr t 1 l u 2.500 10 10 BQLDA Q8 12 Tr m Y t phư ng 5 P5 1.897 10 10 BQLDA Q8 13 Tr m Y t phư ng 4 P4 850 10 10 BQLDA Q8 14 Tr m Y t phư ng 7 P7 700 10 10 BQLDA Q8 15 Tr m Y t phư ng 16 P16 450 10 10 BQLDA Q8 b Kh i Giao thông: 11.193 150 80 0 70 S a ch a đư ng s 12 (đo n t đư ng 1 P5 3.200 10 10 BQLDA Q8 Ph m Hùng đ n đư ng 1011) Đư ng bên hông khu trung tâm hành 2 P5 3.100 10 10 BQLDA Q8 chính Đ u n i h th ng thoát nư c khu Trung 3 P5 296 10 10 BQLDA Q8 tâm hành chính qu n 8 4 Đư ng vào Trư ng Tùng Thi n Vương P12 792 10 10 BQLDA Q8 Nâng n n hi n h u b ng đá 0x4, tr i bê tông nh a 5 Đư ng Đinh Hòa P11 995 10 10 BQLDA Q8 nóng dày 7cm, nâng c p l đư ng 6 Đư ng Phong Phú P12 Nâng c p l đư ng 1.200 10 10 BQLDA Q8
  7. K ho ch 2006 Đa T ng đi m NSTP Huy Phân công STT DANH M C CÔNG TRÌNH Năng l c thi t k v nđ u T ng V n NS Ghi chú xây phân đ ng ch đ u tư tư s qu n d ng c p dân Nâng n n hi n h u b ng đá 0x4, tr i bê tông nh a 7 Đư ng C n Giu c P12 480 10 10 BQLDA Q8 nóng dày 7cm, nâng c p l đư ng Nâng n n hi n h u b ng đá 0x4, tr i bê tông nh a 8 Đư ng Võ tr P9 500 10 10 BQLDA Q8 nóng dày 7cm, nâng c p l đư ng H th ng thoát nư c h m 1/16A đư ng 9 P4 300 10 10 BQLDA Q8 Ph m Hùng H th ng thoát nư c đư ng Huỳnh Th 10 P4 330 10 10 BQLDA Q8 Ph ng H th ng thoát nư c đư ng T Quang 11 P4 10 10 BQLDA Q8 B u 12 H m 2385 đư ng Ph m Th Hi n P6 10 10 BQLDA Q8 13 H m 103 đư ng B n Phú Đ nh P16 10 10 BQLDA Q8 14 H m 111A B n Phú Đ nh P16 10 10 BQLDA Q8 15 H m 28 An Dương Vương P16 10 10 BQLDA Q8 c Kh i khác: 19.933 60 50 0 10 1 Sân trư c Trung tâm Hành chính qu n 8 P5 4.900 10 10 BQLDA Q8 Xây d ng tr s Phòng Qu n lý đô th - 2 P5 4.975 10 10 BQLDA Q8 Phòng Tài nguyên và Môi Trư ng Xây d ng tr s Ban B i thư ng gi i 3 P5 3.710 10 10 BQLDA Q8 phóng m t b ng qu n 8 4 XD m r ng Đài Li t sĩ phư ng 7 P7 4.998 10 10 Cty DVCIQ8 5 Kho Công s n qu n 8 800 10 10 BQLDA Q8
  8. K ho ch 2006 Đa T ng đi m NSTP Huy Phân công STT DANH M C CÔNG TRÌNH Năng l c thi t k v nđ u T ng V n NS Ghi chú xây phân đ ng ch đ u tư tư s qu n d ng c p dân T ng di n tích sàn XD: 6 SC Phư ng đ i phư ng 9 P9 2 550 10 10 BQLDA Q8 199,32m , 1 tr t 2 l u d Kh i phư ng 41.678 110 110 0 0 1 Tr s UBND phư ng 1 P1 XD m i 1 tr t 2 l u 2.900 10 10 BQLDA Q8 2 Tr s UBND phư ng 4 P4 XD m i 1 tr t 2 l u 3.600 10 10 BQLDA Q8 Trong đó BTGT: 3 Tr s UBND phư ng 6 P6 XD m i 1 tr t 2 l u 5.650 10 10 BQLDA Q8 1,5t 4 Tr s UBND phư ng 7 P7 XD m i 1 tr t 2 l u 3.680 10 10 BQLDA Q8 5 Tr s UBND phư ng 15 P15 XD m i 1 tr t 2 l u 3.500 10 10 BQLDA Q8 6 Tr s UBND phư ng 3 P3 XD m i 1 tr t 2 l u 4.000 10 10 BQLDA Q8 7 Tr s UBND phư ng 5 P5 XD m i 1 tr t 2 l u 4.000 10 10 BQLDA Q8 8 Tr s UBND phư ng 8 P8 XD m i 1 tr t 2 l u 4.000 10 10 BQLDA Q8 9 Tr s UBND phư ng 11 P11 XD m i 1 tr t 2 l u 3.000 10 10 BQLDA Q8 10 Tr s UBND phư ng 13 P13 XD m i 1 tr t 2 l u 3.000 10 10 BQLDA Q8 11 Tr s UBND phư ng 14 P14 XD m i 1 tr t 2 l u 4.348 10 10 BQLDA Q8
Đồng bộ tài khoản