intTypePromotion=3

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 36/2006/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Căn cứ Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 93/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 6991/TC-NS ngày 29 tháng 8 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 41/TTr-SNV ngày 20 tháng 01 năm 2006; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng) Quỹ bảo lãnh tín dụng là tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận đối với các chương trình bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Hồ Chí Minh và ủy thác việc điều hành tác nghiệp các hoạt động bảo lãnh tín dụng cho đơn vị nhận ủy thác là Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ bảo lãnh tín dụng có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng để quan hệ, giao dịch và hạch toán cần thiết theo quy định, được mở tài khoản chuyên dùng tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước để hoạt động.
  2. Trụ sở Quỹ bảo lãnh tín dụng đặt tại Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố số 33 – 39 đường Pasteur, quận 1. Điều 2. Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ bảo lãnh tín dụng gồm có Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Ban điều hành. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo và tổ chức điều hành Quỹ bảo lãnh tín dụng được thực hiện theo phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của thành phố. Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Ban điều hành Quỹ bảo lãnh tín dụng có trách nhiệm xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, đồng thời bảo đảm thực hiện các yêu cầu quản lý, điều hành tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo đúng mục tiêu, hiệu quả kinh tế – xã hội và các quy định có liên quan của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố. Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh là đại diện pháp nhân, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý hoạt động của Quỹ trước Hội đồng quản lý Quỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Thủ trưởng các Sở – Ngành có liên quan, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố và nhân sự quản lý, điều hành Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH - Như điều 4 PHÓ CHỦ TỊCH - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tài chính - Thường trực Thành ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân TP - Ủy ban nhân dân thành phố - Ban Tổ chức Thành ủy - Sở Nội vụ (2b) Nguyễn Hữu Tín - Công an thành phố - Sở Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố - Kho bạc Nhà nước thành phố - TTUB : CT ; PCT/TT, TM - VP HĐ-UB : các PVP - Tổ TM (2b), các Tổ NCTH - Lưu (TM/P)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản