Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND-GL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND-GL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia thôn I thuộc xã Diên Phú, thành phố Pleiku thành thôn l và thôn 6 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND-GL

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH GIA LAI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 36/2006/Q -UBND-GL Pleiku, ngày 26 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHIA THÔN I THU C XÃ DIÊN PHÚ, THÀNH PH PLEIKU THÀNH THÔN 1 VÀ THÔN 6 U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c i u 95 Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B B N i v v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Căn c Quy t nh s 480/Q -UB ngày 20/5/1997 c a y ban nhân dân t nh Gia Lai v vi c Quy nh t m th i vi c thành l p, sáp nh p, chia tách và t tên thôn, t dân ph c a các xã, phư ng, th tr n trong t nh; Xét T trình s 18/TT-UBND ngày 14/3/2006 c a U ban nhân dân thành ph Pleiku v vi c chia tách thôn; Theo ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Chia thôn l thu c xã Diên Phú, thành ph Pleiku thành 02 thôn là thôn 1 và thôn 6: a. Thôn 1 (m i): g m 71 h , 326 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn 5 (su i nh và t cà phê); phía Tây giáp thôn 6 ( ư ng Tr n Nh t Du t và ư ng liên thôn); phía Nam giáp thôn 2 nh và ư ng liên thôn); phía B c giáp thôn 4 ( ư ng i n 500KVA). b. Thôn 6: g m 55 h , 262 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn 1 ( ư ng Tr n Nh t Du t và ư ng liên thôn); phía Tây giáp xã Ia Dêr, huy n Ia Grai; phía Nam giáp thôn 2 ( ư ng t) và xã Ia Dêr, huy n Ia Grai; phía B c giáp thôn 4 ( ư ng i n 500KVA). i u 2. y ban nhân dân thành ph Pleiku có trách nhi m hư ng d n cho y ban nhân dân xã Diên Phú tri n khai th c hi n, s m n nh t ch c, nhân s và m i ho t ng c a khu dân cư. i u 3. Chánh văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám cS Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân thành ph Pleiku và Ch t ch
  2. U ban nhân dân xã Diên Phú ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản