Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách đối với cán bộ luân chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH L NG SƠN c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 36/2007/Q -UBND L ng Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH I V I CÁN B LUÂN CHUY N U BAN NHÂN DÂN T NH L NG SƠN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 98/2007/NQ- H ND ngày 15 tháng 11 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh L ng Sơn v chính sách i v i cán b luân chuy n; Theo ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 160 /TTr- SNV ngày 11 tháng 12 năm 2007; QUY T NNH: i u 1. Ban hành chính sách i v i cán b luân chuy n như sau: 1. i tư ng Cán b , công ch c, viên ch c (g i chung là cán b ) trong quy ho ch, k ho ch ư c luân chuy n gi các ch c v lãnh o, qu n lý nh m ào t o, b i dư ng i ngũ cán b cho t nh, g m: a) Cán b ang công tác t i các cơ quan ng, oàn th ; các cơ quan, ơn v s nghi p, doanh nghi p nhà nư c c p t nh ư c luân chuy n n gi các ch c v lãnh o, qu n lý trong các cơ quan ng, oàn th và các cơ quan nhà nư c c p huy n, c p xã. b) Cán b ang công tác t i các cơ quan ng, oàn th , các cơ quan nhà nư c c p huy n ư c luân chuy n n gi các ch c v lãnh o, qu n lý trong các cơ quan ng, oàn th và các cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p nhà nư c c p t nh; các cơ quan ng, oàn th và các cơ quan nhà nư c c p xã ho c n gi các ch c v lãnh o, qu n lý trong các cơ quan ng, oàn th , cơ quan nhà nư c huy n khác. c) Cán b ang công tác t i các cơ quan ng, oàn th , các cơ quan nhà nư c c p xã ư c luân chuy n n gi các ch c v lãnh o, qu n lý trong các cơ quan ng, oàn th và các cơ quan nhà nư c c p huy n ho c n gi các ch c v lãnh o, qu n lý trong các cơ quan ng, oàn th , cơ quan nhà nư c xã khác. Không áp d ng i v i cán b luân chuy n trên cùng a bàn th tr n thu c huy n l và cán b luân chuy n trên cùng a bàn thành ph L ng Sơn. 2. Chính sách i v i cán b luân chuy n
  2. a) V lương và ph c p: N u lương và ph c p ch c v c a cán b ư c luân chuy n n v trí m i cao hơn so v i trư c khi ư c luân chuy n thì cán b ư c hư ng m c lương và ph c p c a ch c v m i; n u th p hơn thì cán b ư c hư ng b o lưu m c lương và ph c p c a ch c v trư c khi luân chuy n. b) V ch h tr kinh phí: Th ng nh t h tr m t l n i v i cán b luân chuy n theo các m c sau: - Luân chuy n n huy n ho c n t nh: 3.000.000 ng (Ba tri u ng). - Luân chuy n n xã và th tr n khu v c II : 4.000.000 ng (B n tri u ng). - Luân chuy n n xã khu v c III và xã thu c Chương trình 135: 5.000.000 ng (Năm tri u ng). Các m c h tr trên ây không áp d ng i v i nh ng cán b ã ư c luân chuy n trư c khi ban hành chính sách này. i u 2. Giao Giám c S N i v , Giám c S Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký, nh ng quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 4. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c các S , Ban ngành, oàn th t nh, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - B Tư pháp; - BT, PBT T nh u ; - CT, PCT H ND t nh; - CT PCT UBND t nh; - Như i u 4; Vy Văn Thành - H ND huy n, thành ph ; - Các cơ quan ng, oàn th t nh, huy n; - Toà án, Vi n KSND, Công an t nh; - PVP, các CV, HCQT; - Công báo t nh; - Lưu VT, Q.
Đồng bộ tài khoản