intTypePromotion=1

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 36/2008/Q -UBND Long Xuyên, ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG. Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này “Quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách Nhà nư c trên a bàn t nh An Giang”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và bãi b các văn b n sau: 1. Quy t nh s 06/2007/Q -UBND ngày 02/02/2007 c a UBND t nh ban hành quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng v n Nhà nư c trên a bàn t nh An Giang. 2. Quy t nh s 18/2007/Q -UBND ngày 20/4/2007 c a UBND t nh v s a i, b sung m t s i u v qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách Nhà nư c trên a bàn t nh An Giang ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2007/Q -UBND ngày 02/2/2007 c a UBND t nh. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Xây d ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông V n t i, Giám c S Nông nghi p và PTNT, Giám c S Công thương, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND huy n, th xã, thành ph và th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n KT. CH TNCH - TT.TU, H ND, UBND t nh ( b/c); - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp ( b/c); PHÓ CH TNCH - Website Chính ph ( b/c) - Các s , ban, ngành c p t nh; - UBND huy n, th xã, thành ph ; - Website An Giang; TT Công báo AG; - L VP và các phòng; - Lưu. Ph m Kim Yên QUY NNH V QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 36/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a UBND t nh) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng. 1. Quy nh này quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình (sau ây vi t t t là d án TXDCT) s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c trên a bàn t nh An Giang. 2. Quy nh này áp d ng i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia quá trình qu n lý, u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách Nhà nư c theo quy nh t i kho n 1 i u này. a) i v i các d án TXDCT s d ng các ngu n v n khác như: v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh; v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c; d án s d ng h n h p nhi u ngu n v n trong ó có v n ngân sách Nhà nư c thì các ch u tư v n d ng Quy nh này qu n lý d án u tư xây d ng công trình. b) i v i d án TXDCT s d ng v n tín d ng u tư phát tri n chính th c (g i t t là v n ODA): Ch u tư th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u này, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà cơ quan, t ch c có thNm quy n c a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t có quy nh v qu n lý u tư xây d ng công trình khác v i quy nh c a Quy t nh này thì th c hi n theo i u ư c qu c t ó. i u 2. Ch u tư xây d ng công trình.
 3. 1. Ch u tư là ơn v qu n lý, s d ng công trình do ngư i quy t nh u tư l a ch n, quy t nh trư c khi l p d án u tư xây d ng công trình phù h p v i quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. Trư ng h p chưa xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình ho c ơn v qu n lý, s d ng công trình không i u ki n làm ch u tư thì ngư i quy t nh u tư l a ch n ơn v có i u ki n làm ch u tư. Trong trư ng h p ơn v qu n lý, s d ng công trình không th c hi n làm ch u tư, ơn v s qu n lý, s d ng công trình có trách nhi m c ngư i tham gia v i ch u tư qu n lý u tư xây d ng công trình và ti p nh n qu n lý, s d ng khi công trình hoàn thành. Chương II L P, TH M NNH, PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 3. Khi kh o sát ph c v l p d án TXDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT), Ch u tư và ơn v tư v n ph i t n d ng t i a các s li u ã có, ch ư c kh o sát b sung khi th y c n thi t. Nhà th u tư v n kh o sát ch u trách nhi m v tính trung th c và tính chính xác c a k t qu kh o sát. Ch u tư có trách nhi m phê duy t nhi m v , cương kh o sát ph c v l p d án. U quy n cho Ch u tư phê duy t d toán chi phí kh o sát ph c v l p d án và các chi phí chuNn b u tư trư c khi th c hi n. i u 4. Khi u tư xây d ng công trình, ch u tư có trách nhi m t ch c l p d án TXDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT) xem xét, ánh giá hi u qu kinh t - xã h i. Vi c l p d án TXDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT) căn c theo quy nh c a Lu t Xây d ng; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình và Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 c a B Xây d ng v hư ng d n m t s i u v l p, thNm nh, phê duy t d án TXD công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án TXD công trình quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . i u 5. L p và qu n lý t ng m c u tư. 1. Ch u tư t ch c l p t ng m c u tư theo quy nh c a Ngh nh s 99/2007/N - CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và hư ng d n c a B Xây d ng t i Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 v hư ng d n l p v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. 2. T ng m c u tư ph i ư c tính úng, tính theo quy nh hi n hành: a) Khi t ch c l p d án và thNm nh d án, Ch u tư và cơ quan thNm nh ph i m b o d án u tư y các chi phí sau: chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí b i
 4. thư ng gi i phóng m t b ng, tái nh cư, chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n u tư xây d ng, chi phí khác và chi phí d phòng theo quy nh. Trong trư ng h p t ng m c u tư chưa ư c l p y , cho phép cơ quan thNm nh t ng m c u tư bu c ch u tư ph i th c hi n, n u không t theo yêu c u thì tr d án, không ư c phép trình duy t các d án khi chưa ư c xác l p y t ng m c u tư. b) Chi phí d phòng ph i ư c d trù cho kh i lư ng công vi c phát sinh và y u t trư t giá trong th i gian xây d ng công trình. 3. i u ch nh t ng m c u tư xây d ng công trình: a) T ng m c u tư ã ư c phê duy t ch ư c i u ch nh trong các trư ng h p sau: - Xu t hi n các y u t b t kh kháng: ng t, bão, lũ, l c, l t; chi n tranh ho c nguy cơ có chi n tranh có tác ng tr c ti p n công trình xây d ng. - Khi quy ho ch ã phê duy t ư c i u ch nh có nh hư ng tr c ti p n t ng m c u tư xây d ng công trình. - Do ngư i quy t nh u tư thay i, i u ch nh quy mô công trình khi th y các y u t m i em l i hi u qu kinh t - xã h i cao hơn. - Ph n t ng m c i u ch nh thay i so v i t ng m c u tư ã ư c phê duy t ph i ư c t ch c thNm nh và phê duy t. b) Trư ng h p t ng m c u tư i u ch nh không vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t, k c thay i cơ c u các kho n m c chi phí trong t ng m c u tư (bao g m c s d ng chi phí d phòng) thì ch u tư t i u ch nh, sau ó ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư v k t qu i u ch nh; Ch u tư ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Trư ng h p t ng m c u tư i u ch nh vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư cho phép trư c khi th c hi n vi c i u ch nh. 4. D án TXDCT ph i hoàn ch nh, ng b ; nghiêm c m vi c phân chia d án thành nh ng d án TXDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT) nh l , không ng b ; ngo i tr trư ng h p c thù ư c ngư i quy t nh u tư cho phép. Ch u tư ph i t ch c l p d án TXDCT hoàn ch nh; vi c th c hi n u tư có th phân kỳ nhi u năm theo quy nh, nhưng ph i tuân th i m a, kho n 3, i u 2 Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. Khi b trí v n chuNn b u tư ph i b trí v n cho vi c l p d án hoàn ch nh. Cơ quan thNm nh d án có quy n t ch i thNm nh n u ch u tư t ch c l p d án TXDCT vi ph m quy nh này. i u 6. ThNm quy n thNm nh d án TXDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT) do c p t nh quy t nh u tư. 1. Công trình ph i l p d án TXDCT:
 5. a) Cơ quan u m i thNm nh d án TXDCT: - S K ho ch và u tư là cơ quan u m i t ch c thNm nh d án có trách nhi m nh n h sơ, thNm nh ph n thuy t minh và t ng h p ý ki n c a các s , ngành trình c p quy t nh u tư xem xét quy t nh. - S K ho ch và u tư nh n h sơ t ch u tư, chuy n 02 b h sơ cho S Xây d ng ho c S qu n lý công trình chuyên ngành thNm nh thi t k cơ s , ng th i t ch c l y ý ki n t các s , ban, ngành có liên quan khác. b) Cơ quan thNm nh thi t k cơ s thu c d án TXDCT: - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thNm nh thi t k cơ s các công trình thu c d án tr ng r ng; - S Công thương t ch c thNm nh thi t k cơ s các công trình thu c d án TXDCT ư ng dây t i i n, tr m bi n áp; - S Xây d ng t ch c thNm nh thi t k cơ s t t c các công trình thu c các lĩnh v c u tư xây d ng còn l i và các d án TXDCT khác do Ch t ch UBND t nh yêu c u. 2. Công trình ch l p báo cáo kinh t k thu t XDCT: a) Cơ quan u m i thNm nh báo cáo kinh t k thu t XDCT: S K ho ch và u tư. S K ho ch và u tư có trách nhi m nh n h sơ trình thNm nh báo cáo kinh t k thu t XDCT t ch u tư (bao g m k t qu thNm nh thi t k b n v thi công - d toán) và t ch c l y ý ki n t các s , ban, ngành có liên quan t ng h p, nh n xét, ánh giá, ki n ngh và trình ngư i quy t nh u tư xem xét quy t nh. b) Trư c khi g i h sơ trình thNm nh báo cáo kinh t k thu t XDCT, Ch u tư t ch c thNm nh thi t k b n v thi công và d toán công trình, n u trư ng h p c n thi t có th thuê tư v n thNm tra làm cơ s cho vi c thNm nh. i v i công trình có liên quan n môi trư ng; phòng, ch ng cháy, n ; an ninh, qu c phòng thì khi thNm nh thi t k b n v thi công, ch u tư ph i l y ý ki n c a các cơ quan qu n lý v nh ng lĩnh v c này. K t qu thNm nh thi t k b n v thi công theo m u quy nh t i ph l c s 4 c a Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 c a B Xây d ng. 3. i v i các d án TXDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT) s d ng v n ngân sách c p huy n, th xã, thành ph (sau ây g i chung là c p huy n), nhưng thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch UBND t nh thì văn b n trình thNm nh, phê duy t d án TXDCT (báo cáo kinh t k thu t XDCT) c a ch u tư ph i ư c Ch t ch UBND c p huy n ng thu n b ng văn b n. Vi c t ch c u m i ti p nh n thNm nh d án TXDCT (báo cáo kinh t k thu t XDCT) và thNm quy n thNm nh thi t k cơ s (thi t k b n v thi công) th c hi n theo úng kho n 1, 2 i u này.
 6. i u 7. ThNm quy n thNm nh d án TXDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT) do c p huy n quy t nh u tư: 1. Công trình ph i l p d án TXDCT: a) Phòng Tài chính - K ho ch là cơ quan u m i nh n h sơ, thNm nh ph n thuy t minh và t ng h p ý ki n c a các phòng chuyên môn trình c p quy t nh u tư xem xét quy t nh. b) Các S qu n lý công trình chuyên ngành và S Xây d ng ư c y quy n cho Phòng Qu n lý ô th ( i v i thành ph Long Xuyên, th xã Châu c và huy n Tân Châu), Phòng Công thương ( i v i các huy n) thNm nh thi t k cơ s các công trình thu c thNm quy n phê duy t c a UBND c p huy n. 2. Công trình ch ph i l p Báo cáo kinh t k thu t XDCT: a) Cơ quan u m i thNm nh báo cáo kinh t k thu t XDCT: Phòng Tài chính - K ho ch. Phòng Tài chính - K ho ch có trách nhi m nh n h sơ trình thNm nh báo cáo kinh t k thu t XDCT t ch u tư (bao g m k t qu thNm nh thi t k b n v thi công - d toán) và t ch c l y ý ki n t các phòng chuyên môn có liên quan t ng h p, nh n xét, ánh giá, ki n ngh và trình ngư i quy t nh u tư xem xét quy t nh. b) Trư c khi g i h sơ trình thNm nh báo cáo kinh t k thu t XDCT, ch u tư t ch c thNm nh thi t k b n v thi công và d toán công trình, trư ng h p c n thi t thì có th thuê tư v n thNm tra làm cơ s cho vi c thNm nh. i v i công trình có liên quan n môi trư ng; phòng, ch ng cháy, n ; an ninh, qu c phòng thì khi thNm nh thi t k b n v thi công ph i l y ý ki n c a các cơ quan qu n lý v nh ng lĩnh v c này. K t qu thNm nh thi t k b n v thi công theo m u quy nh t i ph l c s 04 c a Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 c a B Xây d ng. i u 8. ThNm nh v phòng cháy ch a cháy. Cơ quan u m i thNm nh d án u tư XDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT) có trách nhi m l y ý ki n liên quan v phòng cháy - ch a cháy c a cơ quan ch c năng (C nh sát phòng cháy ch a cháy) theo quy nh t i Ngh nh 16/2005/N - CP ngày 07/02/2005 c a Ch nh ph và trình ngư i quy t nh u tư xem xét quy t nh. i u 9. N i dung thNm nh d án TXDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT). 1. N i dung thNm nh d án TXDCT g m: a) N i dung thNm nh d án TXDCT: - Xem xét các y u t m b o tính hi u qu c a d án, bao g m: s c n thi t u tư; các y u t u vào c a d án; quy mô, công su t, công ngh , th i gian, ti n th c hi n d án; phân tích tài chính, hi u qu kinh t - xã h i c a d án;
 7. - Xem xét các y u t m b o tính kh thi c a d án, bao g m: s phù h p v i quy ho ch ư c duy t; nhu c u s d ng t, tài nguyên (n u có); kh năng gi i phóng m t b ng, kh năng huy ng v n áp ng ti n c a d án; kh năng hoàn tr v n vay; kinh nghi m qu n lý c a ch u tư; k t qu thNm nh thi t k cơ s ; gi i pháp phòng, ch ng cháy n ; các y u t nh hư ng n d án như qu c phòng, an ninh, môi trư ng trên cơ s ý ki n óng góp b ng văn b n c a các cơ quan liên quan và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. b) N i dung thNm nh thi t k cơ s : - S phù h p c a thi t k cơ s v i quy ho ch xây d ng; s k t n i v i các công trình h t ng k thu t ngoài hàng rào; - Vi c áp d ng các quy chuNn, tiêu chuNn v xây d ng, môi trư ng, phòng ch ng cháy n ; - i u ki n năng l c ho t ng xây d ng c a t ch c tư v n, năng l c hành ngh c a cá nhân l p thi t k cơ s theo quy nh. c) N i dung thNm nh t ng m c u tư: - S phù h p c a phương pháp xác nh t ng m c u tư v i c i m, tính ch t k thu t và yêu c u công ngh c a d án u tư xây d ng công trình; - Tính y , h p lý và phù h p v i yêu c u th c t th trư ng c a các kho n m c chi phí trong t ng m c u tư; - Các tính toán v hi u qu u tư xây d ng công trình, các y u t r i ro, phương án tài chính, phương án hoàn tr v n, n u có; - Xác nh giá tr t ng m c u tư b o m hi u qu TXD công trình. 2. N i dung thNm nh báo cáo kinh t k thu t XDCT: - Xem xét các y u t m b o tính hi u qu , bao g m: s c n thi t u tư; các y u t u vào; quy mô, công su t, công ngh , th i gian, ti n th c hi n; phân tích tài chính, hi u qu v kinh t – xã h i. - Xem xét các y u t m b o tính kh thi, bao g m: s phù h p v i quy ho ch ư c duy t; nhu c u s d ng t, tài nguyên (n u có); kh năng gi i phóng m t b ng; kh năng huy ng v n áp ng ti n ; kh năng hoàn tr v n vay; kinh nghi m qu n lý c a ch u tư; k t qu thNm nh thi t k b n v thi công và d toán công trình. i u 10. Trình t , th t c thNm nh d án TXDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT). 1. Trình t , th t c thNm nh d án TXDCT:
 8. a) Ch u tư g i h sơ d án TXDCT n cơ quan u m i ( i v i c p t nh là S K ho ch - u tư và i v i c p huy n là Phòng Tài chính - K ho ch) thNm nh d án trư c khi trình c p quy t nh u tư phê duy t. b) H sơ trình thNm nh d án TXDCT bao g m: - T trình thNm nh d án c a ch u tư, m u t trình t i ph l c s 1 c a Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 c a B Xây d ng; - D án u tư xây d ng công trình g m: ph n thuy t minh và thi t k cơ s (theo i u 6, i u 7 Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ); - Văn b n cho phép u tư i v i d án quan tr ng qu c gia; văn b n ch p thu n v quy ho ch ngành i v i d án nhóm A không có trong quy ho ch ngành; văn b n ch p thu n v quy ho ch xây d ng i v i d án không có trong quy ho ch xây d ng; - Các văn b n pháp lý có liên quan. - N i dung d án TXDCT căn c vào quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph và Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 c a B Xây d ng. Trong quá trình th c hi n, S Xây d ng và S K ho ch và u tư c p nh t, th ng nh t có hư ng d n thêm cho các ch u tư v n i dung d án TXDCT. c) ơn v u m i thNm nh d án có trách nhi m t ch c thNm nh d án, t ng h p ý ki n c a các cơ quan có liên quan và k t qu thNm nh thi t k cơ s , nh n xét, ánh giá, ki n ngh và trình ngư i quy t nh u tư phê duy t d án. d) Th i gian thNm nh d n, ph duy t d n: bao g m c th i gian thNm nh thi t k cơ s ư c tính t ngày nh n h sơ h p l , c th : - i v i d án nhóm A: th i gian thNm nh d án không quá 40 ngày làm vi c, trong ó th i gian thNm nh thi t k cơ s không quá 20 ngày làm vi c. - i v i d án nhóm B: th i gian thNm nh d án không quá 30 ngày làm vi c, trong ó th i gian thNm nh thi t k cơ s không quá 15 ngày làm vi c. - i v i d án nhóm C: th i gian thNm nh d án không quá 20 ngày làm vi c, trong ó th i gian thNm nh thi t k cơ s không quá 10 ngày làm vi c. 2. Trình t , th t c thNm nh báo cáo kinh t k thu t XDCT: a) Ch u tư g i h sơ n cơ quan u m i trình thNm nh báo cáo kinh t k thu t XDCT ( i v i c p t nh là S K ho ch và u tư và i v i c p huy n là Phòng Tài chính - K ho ch) trư c khi trình ngư i quy t nh u tư phê duy t. b) H sơ báo cáo kinh t k thu t XDCT bao g m:
 9. - T trình thNm nh báo cáo kinh t k thu t XDCT c a ch u tư, m u t trình t i ph l c s 5 c a Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 c a B Xây d ng; - Báo cáo kinh t k thu t XDCT bao g m ph n thuy t minh và thi t k b n v thi công; - K t qu thNm nh thi t k b n v thi công và d toán, kèm theo văn b n góp ý c a các cơ quan có liên quan (n u có). c) Th i gian thNm nh, phê duy t báo cáo kinh t k thu t XDCT t i a là 20 ngày làm vi c, trong ó th i gian t i a cho các ơn v tham gia ý ki n là 10 ngày làm vi c. i u 11. ThNm quy n phê duy t d án TXDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT). 1. y quy n quy t nh u tư và phân c p quy t nh u tư th c hi n theo các Quy t nh s 2498/Q -UBND ngày 14/9/2007 và s 3322/Q -UBND ngày 14/12/2007 c a UBND t nh. 2. Phân c p UBND huy n Tri Tôn quy t nh u tư các d án u tư thu c ngu n ngân sách huy n và ngân sách xã; ng th i y quy n UBND huy n Tri Tôn quy t nh u tư các d án u tư thu c ngu n ngân sách t nh và Trung ương h tr , tr các ngu n v n quy nh cơ ch i u hành riêng. T ng m c u tư phân c p và y quy n quy t nh không l n hơn 05 t ng. 3. UBND t nh phê duy t t t c các d án TXDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT) s d ng ngân sách nhà nư c trên a bàn t nh An Giang, tr nh ng d án TXDCT (ho c báo cáo kinh t k thu t XDCT) ã phân c p cho UBND c p huy n và u quy n cho S K ho ch và u tư phê duy t. Chương III TH C HI N D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH M c 1. THI T K , D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 12. Trách nhi m c a ch u tư, nhà th u kh o sát và nhà th u thi t k iv i công tác kh o sát xây d ng. 1. i v i ch u tư d án u tư xây d ng công trình: a) Th c hi n y quy n và nghĩa v c a mình trong qu n lý ch t lư ng kh o sát xây d ng t phê duy t nhi m v kh o sát xây d ng, phê duy t phương án k thu t kh o sát xây d ng, giám sát công tác kh o sát xây d ng n nghi m thu báo cáo k t qu kh o sát xây d ng theo úng quy nh t i i u 50 Lu t Xây d ng và Chương III Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. b) Ch l a ch n nhà th u kh o sát xây d ng có ăng ký kinh doanh và i u ki n năng l c phù h p theo quy nh. Khi l a ch n nhà th u kh o sát xây d ng, ph i ki m tra
 10. i u ki n năng l c c a nhà th u và c a ch nhi m kh o sát xây d ng theo úng quy nh t i i u 49 Lu t Xây d ng và các i u 48, i u 57, i u 58 Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. 2. i v i nhà th u kh o sát xây d ng: a) Th c hi n y quy n và nghĩa v c a mình trong qu n lý ch t lư ng kh o sát xây d ng t l p phương án k thu t kh o sát xây d ng, giám sát công tác kh o sát xây d ng n l p báo cáo k t qu kh o sát xây d ng theo úng quy nh t i i u 51 Lu t Xây d ng và Chương III Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. b) Ch th c hi n các công vi c kh o sát xây d ng phù h p v i năng l c và ph m vi ho t ng ghi trong ăng ký kinh doanh c a mình theo úng trình t và quy nh c a pháp lu t. B trí ngư i có ch ng ch hành ngh k sư và i u ki n năng l c làm ch nhi m kh o sát. Các cá nhân tham gia t ng công vi c kh o sát ph i có chuyên môn ư c ào t o phù h p. Không mư n danh nghĩa c a nhà th u khác ký h p ng kh o sát xây d ng. c) Công tác thi công hi n trư ng ph i tuân th quy trình k thu t kh o sát; các m u thí nghi m cơ - lý t á, thí nghi m m u nư c ph i th c hi n t i các phòng thí nghi m ư c công nh n h p chuNn. d) Khi th c hi n kh o sát xây d ng, không s d ng các thi t b chưa ư c ki m nh, sai tính năng, vư t quá công su t thi t k c a thi t b ho c ã quá niên h n s d ng theo quy nh. ) Xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn tiên ti n. 3. i v i nhà th u thi t k xây d ng công trình: a) B trí ngư i có chuyên môn phù h p l p nhi m v kh o sát xây d ng, giám sát công tác kh o sát xây d ng, tư v n nghi m thu báo cáo k t qu kh o sát xây d ng khi ch u tư yêu c u. b) Ch s d ng tài li u kh o sát xây d ng thi t k khi k t qu kh o sát áp ng yêu c u c a bư c thi t k , phù h p v i i u ki n a ch t, a lý t nhiên t i khu v c xây d ng và ã ư c ch u tư nghi m thu theo quy nh. c) K p th i ki n ngh ch u tư th c hi n kh o sát xây d ng b sung khi th y không các s li u kh o sát c n thi t thi t k , khi có nghi ng v k t qu kh o sát ho c phát hi n nh ng y u t b t thư ng v a ch t công trình nh hư ng n thi t k . d) Không s d ng tài li u kh o sát xây d ng t i a i m khác ho c c a công trình khác thi t k . Trư ng h p c n thi t, ch s d ng tài li u kh o sát xây d ng t i a i m lân c n ho c c a công trình lân c n tham kh o. i u 13. L p thi t k - d toán xây d ng công trình.
 11. 1. H sơ thi t k d toán g m: ph n thuy t minh; ph n b n v thi t k k thu t (trong ó bao g m tài li u kh o sát, khí tư ng thu văn và các văn b n pháp lý có liên quan); ph n d toán và quy trình b o trì công trình. T ch c, cá nhân thi t k ph i bàn giao h sơ thi t k xây d ng công trình v i s lư ng m b o ph v thi công xây d ng công trình, yêu c u qu n lý và lưu tr t i thi u 7 b . N i dung h sơ thi t k xây d ng ph i tuân th i u 52, 53, 54 c a Lu t Xây d ng; các qui chuNn, tiêu chuNn do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và ph i ư c th hi n trên các b n v theo qui nh. Thi t k ph i th hi n ư c các kh i lư ng công tác xây d ng ch y u làm cơ s xác nh chi phí xây d ng. làm cơ s cho vi c thNm nh và phê duy t h sơ thi t k - d toán ph i có các n i dung sau: a) Tài li u làm căn c thi t k : - Các tài li u v kh o sát xây d ng, khí tư ng thu văn và các văn b n pháp lý có liên quan . - Thi t k cơ s ư c duy t. - Danh m c qui chuNn tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng. - Các qui nh v ki n trúc, qui ho ch xây d ng. b) Tài li u thi t k : bao g m thuy t minh tính toán (n n móng, k t c u, công ngh …), các b n v thi t k , d toán xây d ng công trình; các biên b n nghi m thu thi t k , kh o sát, báo cáo thNm tra thi t k , thNm tra d toán (n u có). 2. Tùy theo quy mô, tính ch t c a công trình xây d ng, vi c thi t k xây d ng công trình có th ư c th c hi n: m t bư c, hai bư c ho c ba bư c theo úng quy nh t i i u 14 c a Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình. Vi c tri n khai thi t k k thu t-d toán công trình ph i phù h p thi t k cơ s , t ng m c u tư ã ư c phê duy t. 3. Ch u tư t ch c l p d toán xây d ng công trình theo quy nh c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph và Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng v hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. Ch u tư và t ch c tư v n tham kh o, quy t nh vi c áp d ng ho c v n d ng h th ng ơn giá ã ư c B , ngành trung ương và UBND t nh công b xác nh và qu n lý d toán xây d ng công trình. a) N i dung d toán xây d ng công trình: D toán xây d ng công trình (sau ây g i là d toán công trình) ư c l p cho t ng công trình, h ng m c công trình xây d ng.
 12. D toán công trình bao g m chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n u tư xây d ng, chi phí khác và chi phí d phòng. D toán công trình ư c l p theo hư ng d n t i ph l c s 2 c a Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng ho c h th ng ơn giá do UBND t nh công b t i Quy t nh s 3261/Q -UBND ngày 10/12/2007 c a UBND t nh v vi c bãi b văn b n quy ph m pháp lu t ban hành các b ơn giá XDCB, nh m c XDCB và chuy n sang hình th c công b . b) Phương pháp xác nh d toán công trình: - Chi phí xây d ng: Chi phí xây d ng trong d toán công trình ư c l p cho công trình, h ng m c công trình, công trình ph tr , công trình t m ph c v thi công ho c b ph n, ph n vi c, công tác c a công trình, h ng m c công trình. Chi phí xây d ng ư c xác nh b ng cách l p d toán. i v i các công trình ph tr , các công trình t m ph c v thi công ho c các công trình ơn gi n, thông d ng thì d toán chi phí xây d ng có th ư c xác nh b ng su t chi phí xây d ng trong su t v n u tư xây d ng công trình ho c b ng nh m c chi phí tính theo t l ph n trăm (%) (sau ây g i chung là nh m c t l ). D toán chi phí xây d ng công trình, h ng m c công trình ư c l p theo hư ng d n t i ph l c s 2 c a 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xõy d ng ho c ho c h th ng ơn giá do UBND t nh công b t i Quy t nh s 3261/Q -UBND ngày 10/12/2007. Trư ng h p chi phí xây d ng ư c tính cho t ng b ph n, ph n vi c, công tác c a công trình, h ng m c công trình thì chi phí xây d ng trong d toán công trình, h ng m c công trình là t ng c ng chi phí c a t ng b ph n, ph n vi c, công tác nêu trên. D toán chi phí xây d ng bao g m chi phí tr c ti p, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng và chi phí nhà t m t i hi n trư ng và i u hành thi công. Chi ti t c th , xem hư ng d n t i Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng. - Chi phí thi t b : Chi phí thi t b trong d toán công trình bao g m chi phí mua s m thi t b công ngh (k c thi t b công ngh phi tiêu chuNn c n s n xu t, gia công); chi phí ào t o và chuy n giao công ngh ; chi phí l p t thi t b và thí nghi m, hi u ch nh. Chi phí mua s m thi t b bao g m: giá mua (g m c chi phí thi t k và giám sát ch t o), chi phí v n chuy n t c ng ho c nơi mua n công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container t i c ng Vi t Nam ( i v i các thi t b nh p khNu), chi phí b o qu n, b o dư ng t i kho bãi hi n trư ng, thu và phí b o hi m thi t b công trình. Chi phí mua s m thi t b ư c xác nh theo m t trong hai cách dư i ây:
 13. - i v i nh ng thi t b ã xác nh ư c giá có th tính theo s lư ng, ch ng lo i t ng lo i thi t b ho c toàn b dây chuy n công ngh và giá m t t n, m t cái ho c toàn b dây chuy n thi t b tương ng. - i v i nh ng thi t b chưa xác nh ư c giá có th t m tính theo báo giá c a nhà cung c p, nhà s n xu t ho c giá nh ng thi t b tương t trên th trư ng t i th i i m tính toán ho c c a công trình có thi t b tương t ã th c hi n. i v i các thi t b công ngh phi tiêu chuNn c n s n xu t, gia công thì chi phí này ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng thi t b c n s n xu t, gia công và giá s n xu t, gia công m t t n (ho c m t ơn v tính) phù h p v i tính ch t, ch ng lo i thi t b theo h p ng s n xu t, gia công ã ư c ký k t ho c căn c vào báo giá gia công s n phNm c a nhà s n xu t ư c ch u tư l a ch n ho c giá s n xu t, gia công thi t b tương t c a công trình ã th c hi n. Chi phí ào t o và chuy n giao công ngh ư c xác nh b ng l p d toán tuỳ theo yêu c u c th c a t ng công trình. Chi phí l p t thi t b và thí nghi m, hi u ch nh ư c l p d toán như i v i d toán chi phí xây d ng. Trư ng h p thi t b ư c l a ch n thông qua u th u thì chi phí thi t b bao g m giá trúng th u và các kho n chi phí theo các n i dung nêu trên ư c ghi trong h p ng. Chi phí thi t b c a công trình ư c l p theo hư ng d n t i b ng 2.5 ph l c s 2 c a Th ng tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng. - Chi phí qu n lý d án: Chi phí qu n lý d án trong d toán công trình bao g m các chi phí c n thi t ch u tư t ch c th c hi n qu n lý d án. + i v i ngu n v n ngân sách nhà nư c thu c hình th c ch nh th u tư v n qu n lý d án ho c t t ch c th c hi n qu n lý d án: Ch u tư và t ch c tư v n s d ng nh m c chi phí qu n lý d án u tư xây d ng công trình ư c B Xây d ng công b t i công văn s 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 v vi c công b nh m c chi phí qu n lý d án và tư v n u tư XDCT xác nh d toán và qu n lý chi phí qu n lý d án u tư xây d ng công trình. + i v i ngu n v n ngân sách nhà nư c thu c hình th c u th u tư v n qu n lý d án và các ngu n v n nhà nư c khác: Ch u tư và t ch c tư v n tham kh o, quy t nh vi c áp d ng ho c v n d ng nh m c chi phí qu n lý d án u tư xây d ng công trình ư c B Xây d ng công b t i công văn s 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 xác nh và qu n lý chi phí qu n lý d án u tư xây d ng công trình. + Khi thuê tư v n qu n lý d án thì chi phí thuê tư v n xác nh b ng d toán trên cơ s n i dung, kh i lư ng công vi c qu n lý do ch u tư thuê và các ch chính sách theo quy nh.
 14. + Vi c qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính t i thông tư s 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 v hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c. - Chi phí tư v n u tư xây d ng: Chi phí tư v n u tư xây d ng trong d toán công trình bao g m các chi phí quy nh t i Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng. + i v i ngu n v n ngân sách nhà nư c thu c hình th c ch nh th u tư v n xây d ng: Ch u tư và t ch c tư v n s d ng nh m c chi phí qu n lý d án u tư xây d ng công trình ư c B Xây d ng công b t i công văn s 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 xác nh và qu n lý chi phí tư v n u tư xây d ng công trình. + i v i ngu n v n ngân sách nhà nư c thu c hình th c u th u tư v n xây d ng và các ngu n v n nhà nư c khác: Ch u tư và t ch c tư v n tham kh o, quy t nh vi c áp d ng ho c v n d ng nh m c chi phí qu n lý d án u tư xây d ng công trình ư c B Xây d ng công b t i công văn s 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 xác nh và qu n lý chi phí tư v n u tư xây d ng công trình. - Chi phí khác: thành ph n chi ti t xem Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng. Chi phí khác trong d toán công trình ư c xác nh b ng nh m c t l (%) ho c b ng cách l p d toán. i v i các d án có nhi u công trình thì chi phí thNm tra t ng m c u tư; chi phí nghiên c u khoa h c công ngh liên quan d án; v n lưu ng ban u i v i các d án u tư xây d ng nh m m c ích kinh doanh, lãi vay trong th i gian xây d ng; chi phí cho quá trình ch y th không t i và có t i theo quy trình công ngh trư c khi bàn giao (tr giá tr s n phNm thu h i ư c) và các kho n phí và l phí không tính trong chi phí khác c a d toán công trình. i v i m t s công trình xây d ng chuyên ngành có các y u t chi phí c thù, ngoài các chi phí quy nh t i các m c c, d, nêu trên n u còn có các chi phí khác có liên quan thì ư c b sung các chi phí này. Ch u tư t ch c l y ý ki n các S , ban ngành có liên quan trư c khi quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Trư ng h p các công trình c a d án ph i thuê tư v n nư c ngoài th c hi n thì chi phí tư v n ư c l p d toán theo quy nh hi n hành phù h p v i yêu c u s d ng tư v n cho công trình ho c giá tr h p ng tư v n ã ký k t ghi vào d toán. M t s chi phí khác n u chưa có quy nh ho c chưa tính ư c ngay thì ư c t m tính ưa vào d toán công trình d trù kinh phí. - Chi phí d phòng: Chi phí d phòng là kho n chi phí d trù cho kh i lư ng công vi c phát sinh và các y u t trư t giá trong th i gian xây d ng công trình.
 15. + i v i các công trình có th i gian th c hi n n 2 năm: chi phí d phòng ư c tính b ng 10% trên t ng chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n u tư xây d ng và chi phí khác. + i v i các công trình có th i gian th c hi n trên 2 năm: chi phí d phòng ư c xác nh b ng 2 y u t : + D phòng chi phí cho y u t kh i lư ng công vi c phát sinh ư c tính b ng 5% t ng chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n u tư xây d ng và chi phí khác. + D phòng chi phí cho y u t trư t giá ư c tính theo ch s giá xây d ng c a t ng lo i công trình xây d ng theo khu v c và th i gian xây d ng. Th i gian tính trư t giá là th i gian xây d ng công trình theo ti n xây d ng công trình ư c phê duy t. Quy nh v vi c s d ng ch s giá xây d ng trong xác nh d toán công tr nh tương t như ch s giá khi xác nh t ng m c u tư. - i v i d án có nhi u công trình: Ch u tư có th xác nh t ng d toán c a d án ph c v cho vi c qu n lý chi phí d án. T ng d toán c a d án ư c xác nh b ng cách c ng d toán c a các công trình thu c d án và m t s kho n m c chi phí thu c chi phí tư v n u tư xây d ng, chi phí khác chưa tính trong d toán công trình c a d án. c) Qu n lý d to n c ng tr nh: - D toán công trình trư c khi phê duy t ph i ư c thNm nh. D toán công trình, h ng m c công trình ph i ư c t nh c c y u t chi ph theo quy nh. - Trư ng h p ch u tư không năng l c thNm nh thì thuê các t ch c, cá nhân có năng l c, kinh nghi m thNm tra d toán công trình. T ch c, cá nhân thNm tra d toán công trình ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v k t qu thNm tra c a mình. Chi phí thNm tra d toán công trình do ch u tư quy t nh. - Ch u tư phê duy t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu phê duy t d toán công trình sau khi ã thNm tra làm cơ s xác nh giá gói th u, giá thành xây d ng và là căn c àm phán ký k t h p ng, thanh toán v i nhà th u trong trư ng h p ch nh th u. - D toán công trình ư c i u ch nh trong các trư ng h p: + Xu t hi n các y u t b t kh kháng: ng t, bão, l c, chi n tranh ho c có nguy cơ x y ra chi n tranh và có tác ng tr c ti p n công trình xây d ng; + Khi quy ho ch ã phê duy t ư c i u ch nh có nh hư ng tr c ti p t i t ng m c u tư xây d ng công trình;
 16. + Do ngư i quy t nh u tư thay i, i u ch nh quy mô công trình khi th y xu t hi n các y u t m i em l i hi u qu kinh t - xã h i cao hơn. - Các trư ng h p thay i, b sung thi t k trái v i thi t k cơ s ho c thay i cơ c u chi phí trong d toán: ch u tư gi i trình, xin ý ki n c a ngư i quy t nh u tư trư c khi t ch c l p, thNm nh thi t k cơ s . Sau khi thi t k cơ s c a d án i u ch nh ư c phê duy t, ch u tư t ch c thNm nh và phê duy t thi t k , d toán phát sinh. Ch u tư t ch c thNm tra, phê duy t d toán i u ch nh trong trư ng h p phát sinh không vư t t ng m c u tư. Trư ng h p giá tr d toán phát sinh làm vư t t ng m c u tư, ch u tư gi i trình, xin ý ki n c a ngư i quy t nh u tư trư c khi t ch c l p, thNm nh và phê duy t i u ch nh t ng m c u tư. Sau khi t ng m c u tư i u ch nh ã ư c phê duy t, ch u tư t ch c thNm nh, phê duy t d toán phát sinh. * Riêng i v i công trình xây d ng thu c hình th c ch nh th u: Trư c khi trình ch nh th u, trư ng h p phát hi n ơn giá v t tư, nhân công, máy thi công thu c h th ng ơn giá không phù h p ho c không có trong h th ng ơn giá ã công b , thì: - i v i giá c a v t li u xây d ng: ch u tư xu t, th a thu n v i S Tài chính v giá c a v t li u xây d ng trư c khi áp d ng; S Tài chính có trách nhi m tho thu n giá v t li u xây d ng trong vòng 05 ngày. - i v i ơn giá nhân công, máy thi công: ch u tư xu t, th a thu n v i S Xây d ng v ơn giá nhân công, máy thi công khi áp d ng; S Xây d ng có trách nhi m tho thu n giá nhân công, máy trong vòng 05 ngày. 4. D toán xây d ng công trình ph i ư c tính úng, tính theo quy nh hi n hành. D toán xây d ng công trình ư c i u ch nh tăng trong các trư ng h p sau: a) Xu t hi n các y u t b t kh kháng : ng t, bão, lũ, l c, l t; chi n tranh ho c nguy cơ có chi n tranh có tác ng tr c ti p n công trình xây d ng. b) Khi quy ho ch ã phê duy t ư c i u ch nh có nh hư ng tr c ti p n t ng m c u tư xây d ng công trình. c) Do ngư i quy t nh u tư thay i, i u ch nh quy mô công trình khi th y cácy u t m i em l i hi u qu kinh t - xã h i cao hơn. 5. Trong h sơ thi t k k thu t xây d ng các công trình, nhà th u tư v n thi t k ph i l p quy trình b o trì làm cơ s cho ngư i s d ng công trình th c hi n b o trì theo quy nh. i u 14. ThNm nh, phê duy t thi t k k thu t (thi t k b n v thi công) và d toán xây d ng công trình.
 17. 1. Ch u tư ch u trách nhi m: a) T ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t - d toán; thi t k b n v thi công - d toán công trình i v i nh ng công trình xây d ng có thi t k 02 bư c ho c 03 bư c. Vi c phê duy t ph i m b o phù h p thi t k cơ s , t ng m c u tư ã ư c ngư i có thNm quy n phê duy t trong quy t nh u tư và ph i phù h p quy nh v qu n lý u tư xây d ng. b) T ch c l y ý ki n c a cơ quan ch c năng (C nh sát phòng cháy ch a cháy) v phòng cháy - ch a cháy theo quy nh t i Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph , làm cơ s ch u tư phê duy t h sơ thi t k - d toán; thi t k b n v thi công - d toán công trình. 2. N i dung thNm nh (thNm tra) thi t k k thu t - d toán; thi t k b n v thi công - d toán công trình: Ch u tư th c hi n theo hư ng d n t i i u 16 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph . i u 15. Ph i h p, x lý gi a các ch th (ch u tư, tư v n qu n lý i u hành d án, tư v n kh o sát, tư v n thi t k và tư v n thNm tra) liên quan n h sơ thi t k - d toán công trình xây d ng. 1. Ch u tư ch ư c nghi m thu các k t qu kh o sát, h sơ thi t k - d toán, k t qu thNm tra thi t k - d toán có n i dung phù h p qui nh t i kho n 1 i u 14; i m a, b kho n 2 i u 15 c a Quy t nh này. 2. Không ư c phê duy t các h sơ thi t k - d toán có n i dung chưa phù h p theo qui nh t i kho n 1 i u 14 c a Quy t nh này. 3. Các ơn v tư v n l p và thNm tra d toán c n th ng nh t dùng chung ph n m m tính d toán thu n ti n và Ny nhanh ti n l p, thNm nh và phê duy t d toán công trình xây d ng. 4. i v i thi t k k thu t: khi tư v n thNm tra có yêu c u tính toán ki m tra l i thì ch u tư ph i yêu c u tư v n thi t k b sung thuy t minh tính toán chi ti t kh ng nh s phù h p c a thi t k i v i các tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng (an toàn ch u l c, dây chuy n công ngh , v sinh môi trư ng …). 5. Trư ng h p tư v n thi t k và tư v n thNm tra chưa th ng nh t ý ki n trong v n k thu t công trình thì ch u tư có th h p ng v i m t ơn v tư v n c l p có năng l c ki m tra l i làm cơ s cho vi c thNm nh và phê duy t (trư ng h p c n thi t ch u tư có th tham kh o ý ki n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng). * Công tác th tĩnh: i v i các công trình ã san l p m t b ng hoàn ch nh, sau khi thi t k ư c phê duy t, ch u tư xem xét tri n khai th tĩnh c c trong giai o n ch n th u thi công xây l p. M c 2. L A CH N NHÀ TH U TRONG HO T NG XÂY D NG
 18. i u 16. Tư cách h p l c a nhà th u. 1. Tư cách h p l c a nhà th u là t ch c: Nhà th u là t ch c có tư cách h p l khi có các i u ki n sau ây: a) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n u tư ư c c p theo quy nh c a pháp lu t ho c có quy t nh thành l p i v i các t ch c không có ăng ký kinh doanh trong trư ng h p là nhà th u trong nư c; có ăng ký ho t ng do cơ quan có thNm quy n c a nư c mà nhà th u mang qu c t ch c p trong trư ng h p là nhà th u nư c ngoài; b) H ch toán kinh t c l p; c) Không b cơ quan có thNm quy n k t lu n v tình hình tài chính không lành m nh, ang lâm vào tình tr ng phá s n ho c n ng không có kh năng chi tr ; ang trong quá trình gi i th . 2. Tư cách h p l c a nhà th u là cá nhân: Nhà th u là cá nhân có tư cách h p l khi có các i u ki n sau ây: a) Năng l c hành vi dân s y theo quy nh pháp lu t c a nư c mà cá nhân ó là công dân; b. ăng ký ho t ng h p pháp ho c ch ng ch chuyên môn phù h p do cơ quan có thNm quy n c p; c. Không b truy c u trách nhi m hình s . i u 17. B o m c nh tranh trong u th u. 1. Nhà th u l p báo cáo nghiên c u kh thi (d án u tư) ư c tham gia u th u (ho c ch nh th u) l p thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, thi t k công ngh cho n trư c ngày 01 tháng 4 năm 2009. Trong trư ng h p này, bên m i th u ph i cung c p h sơ m i th u v i y các thông tin, tài li u liên quan bao g m c báo cáo nghiên c u kh thi (d án u tư) và ph i b o m th i gian các nhà th u có i u ki n như nhau trong quá trình chuNn b h sơ d th u b o m tính công b ng trong u th u; 2. Nhà th u ã l p thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, thi t k công ngh cho gói th u không ư c tham gia u th u xây l p, cung c p hàng hoá cho gói th u ó, tr trư ng h p i v i gói th u EPC. 3. Nhà th u ó l p thi t k k thu t, thi t k b n v thi c ng, thi t k c ng ngh cho gúi th u có th tham gia u th u cung c p d ch v tư v n l p h sơ m i th u, ánh giá h sơ d th u, giám sát th c hi n h p ng i v i gói th u ó. Vi c ch n nhà th u này do Ch u tư quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a m nh.
 19. 4. Nhà th u tham gia u th u và nhà th u tư v n l p h sơ m i th u, ánh giá h sơ d th u; nhà th u th c hi n h p ng và nhà th u tư v n giám sát th c hi n h p ng ư c coi là c l p v i nhau v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và c l p v i nhau v tài chính theo quy nh t i i m b và c kho n 1 i u 11 c a Lu t u th u khi áp ng các i u ki n sau ây: a) Không cùng thu c m t cơ quan nhà nư c, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân ra quy t nh thành l p, tr các nhà th u là doanh nghi p ã chuy n i và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p năm 2005; b) Không có c ph n ho c v n góp trên 30% c a nhau. Quy nh t i kho n này ư c th c hi n k t ngày 01 tháng 4 năm 2009. 5. Ch u tư và nhà th u tham gia u th u gói th u thu c cùng m t d án ư c coi là c l p v i nhau v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và c l p v i nhau v tài chính theo quy nh t i i m d kho n 1 i u 11 c a Lu t u th u khi áp ng các i u ki n sau ây: a) Không có c ph n ho c v n góp trên 50% c a nhau; b) Ho t ng theo Lu t Doanh nghi p năm 2005 i v i nhà th u là t ch c. i u 18. Thông tin v u th u. 1. Thông báo m i th u i v i u th u r ng rãi ph i ư c ăng t i trên t báo v u th u và trang thông tin i n t v u th u. Sau khi ư c ăng t i trên t báo v u th u, trang thông tin i n t v u th u có th ăng trên các phương ti n thông tin i chúng khác t o thu n ti n trong vi c ti p c n thông tin c a các t ch c và cá nhân có quan tâm. 2. Cung c p thông tin v u th u: a) Trách nhi m cung c p thông tin: UBND các c p ch u trách nhi m cung c p thông tin nêu t i i m g và i m h kho n 1 i u 5 c a Lu t u th u. Ch u tư, bên m i th u ch u trách nhi m cung c p các thông tin nêu t i ma n i m e và i m h kho n 1 i u 5 c a Lu t u th u. b) Th i h n cung c p thông tin: i v i thông báo m i sơ tuy n, thông báo m i th u, thông báo m i n p h sơ quan tâm, thông báo m i chào hàng, th i h n cung c p thông tin ch m nh t là 5 ngày trư c ngày d ki n ăng t i các thông tin này. i v i các thông tin còn l i quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Lu t u th u, th i h n cung c p thông tin ch m nh t là 10 ngày, k t ngày ký văn b n.
 20. Vi c cung c p thông tin và l trình ăng t i thông tin v u th u trên Báo u th u và trên trang thông tin i n t v u th u ư c th c hi n theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư t i Văn b n s 4073/BKH-QL T ngày 05/6/2008 v vi c cung c p thông tin cho báo u th u. i u 19. L p k ho ch u th u. 1. Căn c l p k ho ch u th u: a) Quy t nh u tư và các tài li u ra quy t nh u tư; Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n u tư. i v i các công vi c chuNn b d án thì căn c theo quy t nh c a ngư i ng u cơ quan chuNn b d án. b) i u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t i v i các d án s d ng v n ODA. c) Thi t k , d toán ư c duy t (n u có). d) Ngu n v n cho d án. e) Các văn b n pháp lý khác liên quan (n u có). 2. N i dung c a t ng gói th u trong k ho ch u th u: Vi c phân chia d án thành các gói th u ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 6 c a Lu t u th u, b o m quy mô gói th u không quá nh ho c quá l n làm h n ch s tham gia c a các nhà th u. N i dung c a t ng gói th u bao g m: a) Tên gói th u: Tên gói th u th hi n tính ch t, n i dung và ph m vi công vi c c a gói th u, phù h p v i n i dung nêu trong d án. Trư ng h p i u ki n và căn c c thù c a d án, gói th u có th bao g m các n i dung công vi c l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, l p báo cáo nghiên c u kh thi và thi t k k thu t. Trư ng h p gói th u g m nhi u ph n riêng bi t (nhi u lô), trong k ho ch u th u c n nêu tên c a t ng ph n. b) Giá gói th u: Giá gói th u (bao g m c d phòng) ư c xác nh trên cơ s t ng m c u tư ho c t ng v n u tư, d toán ư c duy t (n u có) và các quy nh liên quan. i v i các gói th u d ch v tư v n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi, giá gói th u ư c xác nh trên cơ s các thông tin sau: giá trung bình theo th ng kê các d án ã th c hi n liên quan c a ngành trong kho ng th i gian xác nh; ư c tính t ng m c u tư theo nh m c su t u tư c a các d án thu c t ng lĩnh v c chuyên ngành; sơ b t ng m c u tư. c) Ngu n v n:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản