Quyết định số 36-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 36-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cao Lãnh, Thạnh Hưng, thị xã Cao Lãnh và thị xã Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36-H BT Hà N i , ngày 16 tháng 2 năm 1987 QUY T NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N CAO LÃNH, TH NH HƯNG, THN XÃ CAO LÃNH VÀ THN XÃ SA ÉC THU C T NH NG THÁP H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh ng Tháp và Ban T ch c c a Chính ph . QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính các huy n Cao Lãnh, Th nh Hưng và các th xã Cao Lãnh, Sa éc thu c t nh ng Tháp như sau: A. Huy n Cao Lãnh - th xã Cao Lãnh: Tách 3 xã Tân Thu n Tây, T nh Th i và Tân Thu n ông; 5 p c a xã Tân Nghĩa; p 4, p 5 c a xã Phương Trà và m t ph n p 5 c a xã Phong M v i t ng di n tích t nhiên 6.380 hécta và 52.459 nhân khNu c a huy n Cao Lãnh sáp nh p vào th xã Cao Lãnh. - Th xã Cao Lãnh g m 11 phư ng, 7 xã, có 9.624 hécta di n tích t nhiên v i 104.193 nhân khNu. a gi i th xã Cao Lãnh phía ông và phía b c giáp huy n Cao Lãnh; phía tây giáp sông Ti n và t nh An Giang phía nam giáp sông Ti n và huy n Th nh Hưng. - Huy n Cao Lãnh g m 15 xã, 1 th tr n, có 48.885 hécta di n tích t nhiên v i 161.959 nhân khNu. a gi i huy n Cao Lãnh phía ông giáp huy n Tháp Mư i và t nh Ti n Giang; phía tây giáp huy n Thanh Bình và sông Ti n, phía nam giáp sông Ti n; phía b c giáp huy n Tháp Mư i. B. Huy n Th nh Hưng - huy n Cao Lãnh - th xã Sa éc:
  2. Tách 2 p Tân Hu , Tân L i g m 890 hécta di n tích t nhiên v i 4.508 nhân khNu c a xã Tân Dương thu c huy n Th nh Hưng; 3 c n Cát S y và B ng B ng g m 152 hécta di n tích t nhiên v i 505 nhân khNu c a xã Bình Hàng Trung thu c huy n Cao Lãnh sáp nh p vào th xã Sa éc. - Th xã Sa éc g m 4 phư ng, 3 xã, có 4.005 hécta di n tích t nhiên v i 72.670 nhân khNu. a gi i th xã Sa éc phía ông giáp huy n Châu Thành và sông Ti n; phía tây giáp huy n Th nh Hưng; phía nam giáp huy n Châu Thành; phía b c giáp sông Ti n. - Huy n Th nh Hưng g m 22 xã có 42.111 hécta di n tích t nhiên v i 272.343 nhân khNu. a gi i huy n Th nh Hưng phía ông giáp huy n Châu Thành và th xã Sa éc; phía tây giáp t nh An Giang và sông H u; phía nam giáp sông H u; phía b c giáp sông Ti n. i u 2. U ban Nhân dân t nh ng Tháp và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Chí Công ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản