Quyết định số 360/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
4
download

Quyết định số 360/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 360/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trung tâm bồi duỡng chính trị, nhà làm việc liên cơ quan II và xây dựng đường ngang Trung tâm huyện Từ Sơn (giai đoạn I) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 360/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 360/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TRUNG TÂM BỒI DUỠNG CHÍNH TRỊ, NHÀ LÀM VIỆC LIÊN CƠ QUAN II VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG NGANG TRUNG TÂM HUYỆN TỪ SƠN (GIAI ĐOẠN I) CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QÐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của UBND huyện Từ Sơn tại tờ trình số 05/TT-UB ngày 06/01/2006; Sở Tài chính tại tờ trình số 32/TC-VG ngày 28/02/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trung tâm bồi duỡng chính trị, nhà làm việc liên cơ quan II và xây dựng đường ngang Trung tâm huyện Từ Sơn do tính thiếu trong phương án bồi thường đã duyệt tại Quyết định số 641/QÐ-CT ngày 11/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh; kinh phí bồi thường bổ sung là: 13.797.600 đồng, gồm: + Hỗ trợ thu hồi đất NN tạm giao đã sửa lại thành giao lâu dài để xây dựng Trung tâm bồi duỡng chính trị, nhà làm việc liên cơ quan II: 1.380.000 đồng. + Bồi thường chênh lệch hạng đất giữa hạng 2 và 4 của hộ ông Nguyễn Thạc Tú, xã Ðình Bảng thuộc dự án đường ngang: 12.417.600 đồng. Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Từ Sơn thực hiện bồi thường bổ sung và thanh quyết toán theo quy định; riêng kinh phí hỗ trợ cho UBND xã Ðình Bảng 1.980.300 đồng trên diện tích 69m2 đất tạm giao đã sửa lại thành giao lâu dài, nay diều chỉnh thành chi trả cho 07 hộ có đất thu hồi. Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Từ Sơn, Ban quản lý dự án xây dựng huyện Từ Sơn, UBND xã Ðình Bảng và các hộ được bồi thường căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản