Quyết định số 361-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 361-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 361-TTg về việc sửa đổi một số tổ chức trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 361-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 361-TTg Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 1997 QUY T NNH V VI C S A I M T S T CH C TR C THU C B NGO I GIAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 82/CP ngày 10 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch cb máy c a B Ngo i giao; Theo ngh c a B trư ng B Ngo i giao và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. S a i m t s t ch c tr c thu c B Ngo i giao như sau: - Sáp nh p V Trung qu c và V ông B c Á thành v Châu Á 1. - i tên V ông Nam Á- Nam Thái Bình Dương thành v Châu Á2. - i tên V ông Âu - Trung Áthành V Châu Âu 1. - i tên V Tây B c Âu thành V Châu Âu 2. i u 2. B trư ng B Ngo i giao ch u trách nhi m thi hành quy t nh này Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản