Quyết định số 3612/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 3612/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3612/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3612/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3612/Q -BTC Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 82/2007/Q -BTC NGÀY 15/10/2007 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 06 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. ính chính sơ xu t trong quá trình biên t p Quy t nh s 82/2007/Q -BTC ngày 15/10/2007 c a B trư ng B Tài chính v vi c công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tài chính ban hành và liên t ch ban hành n ngày 31/12/2006 nay ã h t hi u l c pháp lu t ( ã in công báo s 744+745 ngày 28/10/2007) như sau: ưa Thông tư 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 156/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph s a i, b sung các Ngh nh quy nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th c bi t và Lu t thu giá tr gia tăng quy nh t i s th t 38, M c I, Lĩnh v c thu , Danh m c I ban hành kèm theo Quy t nh s 82/2007/Q -BTC ra kh i Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tài chính ban hành theo thNm quy n n ngày 31/12/2006 nay ã h t hi u l c pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TUQ. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - VPCP; VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - VPTW và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Ki m toán Nhà nư c; - H ND,UBND, S Tài chính; Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n c Chi - Toà án NDTC, Vi n ki m sát NDTC; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Các t ch c, ơn v thu c B ; - C c ki m tra VB (B TP);Công báo; - Website Chính ph ; Website BTC; - Lưu: VT, PC.
Đồng bộ tài khoản