Quyết định số 3619/1998/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 3619/1998/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3619/1998/QĐ-BGTVT về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cục Đường sông Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3619/1998/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 3619/1998/Q -BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH BAN HÀNH I U L T M TH I V T CH C VÀ HO T NG C A C C Ư NG SÔNG VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/03/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 08/CP ngày 30/01/1993 c a Chính ph v vi c thành l p C c ư ng sông Vi t Nam tr c thu c B Giao thông v n t i; Căn c Văn b n s 2891/VPCP-KTN ngày 28/07/1998 c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c giao cho B Giao thông v n t i ban hành i u l T ch c và ho t ng c a C c ư ng b Vi t Nam và C c ư ng sông Vi t Nam; Nh m c th hóa v t ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a C c ư ng sông Vi t Nam; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam t i T trình s 1159/C S- TCCB ngày 23/09/1998 và V trư ng V T ch c Cán b - Lao ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “ i u l t m th i v t ch c và ho t ng c a C c ư ng sông Vi t Nam”, i u 2. 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n, C c ư ng sông Vi t Nam c n t ng k t rút kinh nghi m, ngh B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh s a i, b sung nh m m b o cơ ch qu n lý ngành ư ng sông có hi u l c trong ph m vi c nư c, trình Th tư ng Chính ph ban hành chính th c. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, các V trư ng, th trư ng các ơn v thu c B căn c ph m vi trách nhi m c a mình, thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V NT I
  2. Lê Ng c Hoàn I UL T M TH I V T CH C VÀ HO T NG C A C C Ư NG SÔNG VI T NAM (ban hành kèm theo Quy t nh s 3619/1998/Q -BGTVT ngày 31/12/1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. C c ư ng sông Vi t Nam tr c thu c B Giao thông v n t i ư c thành l p theo Ngh nh s 08/CP ngày 30/01/1993 c a Chính ph . Tên giao d ch qu c t vi t b ng ti ng Anh: VIETNAM INLAND WATERWAYS ADMINSITRATION Vi t t t là: VIWA. C c ư ng sông Vi t Nam là cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v giao thông và v n t i ư ng sông trong ph m vi c nư c, bao g m giao thông và v n t i trên sông, h , kênh ào, ư ng ven v nh , ư ng t b ra o và gi a các o trong n i thu (trong văn b n này g i chung là ư ng sông). i u 2. C c ư ng sông Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, có tr s t t i thành ph Hà N i. Chương 2 NHI M V VÀ QUY N H N C A C C Ư NG SÔNG VI T NAM i u 3. V lĩnh v c pháp lu t: 1. Xây d ng và tham gia xây d ng các d án lu t, các văn b n dư i lu t, các cơ ch chính sách thu c chuyên ngành giao thông v n t i ư ng sông, B trư ng B Giao thông v n t i trình c p có thNm quy n ban hành, ho c ban hành theo thNm quy n. 2. Tham gia so n th o, àm phán ký k t các i u ư c qu c t v giao thông, v n t i ư ng sông; ki n ngh v tham gia ho c s a i, gia h n, bãi b nh ng i u ư c qu c
  3. t v giao thông, v n t i ư ng sông mà phía Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia, trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh. 3. T ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n pháp quy c a B v giao thông v n t i ư ng sông trong ph m vi c nư c. Ki n ngh v i B trư ng B Giao thông v n t i v các v n có liên quan n qu n lý giao thông và v n t i ư ng sông, B trư ng B Giao thông v n t i ban hành theo thNm quy n ho c trình Chính ph ban hành. 4. Tham gia v i các cơ quan có liên quan v vi c tuyên truy n, giáo d c pháp lu t i v i viên ch c và lao ng thu c ngành giao thông v n t i ư ng sông và tuyên truy n pháp lu t giao thông v n t i ư ng sông i v i toàn xã h i. 5. Tham gia xem xét, xu t bi n pháp gi i quy t ho c gi i quy t theo thNm quy n các tranh ch p pháp lý qu c t trong ph m vi ho t ng giao thông v n t i ư ng sông. i u 4. V lĩnh v c quy ho ch, k ho ch và u tư phát tri n: 1. Căn c vào phương hư ng chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a Nhà nư c xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v phát tri n giao thông và v n t i ư ng sông trong ph m vi c nư c, B trư ng B Giao thông v n t i trình Chính ph phê duy t. Hư ng d n, giúp k thu t, nghi p v cho các a phương v l p quy ho ch, k ho ch phát tri n giao thông v n t i a phương. 2. Tr c ti p qu n lý v n b o trì ư ng sông Trung ương, qu n lý các d án u tư xây d ng theo quy nh c a Chính ph và phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. Tham gia ý ki n v i các cơ quan có liên quan xây d ng các d án u tư s d ng ngu n v n trong nư c và nư c ngoài nh m m b o hi u qu u tư v lĩnh v c giao thông v n t i ư ng sông. 4. Giao ch tiêu k ho ch (ho c ơn t hàng) b o trì ư ng sông cho các ơn v tr c thu c và các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ư c y thác qu n lý ư ng sông trung ương. 5. Hư ng d n, theo dõi, ch o, ki m tra các ơn v tr c thu c và các S Giao thông v n t i ho c S Giao thông công chính (ph n k ho ch y thác hay t hàng) trong vi c qu n lý, b o trì ư ng sông và th c hi n k ho ch u tư xây d ng cơ s h t ng. i u 5. V lĩnh v c qu n lý cơ s h t ng giao thông ư ng sông: 1. T ch c qu n lý quy ho ch, k ho ch b o trì h th ng ư ng sông. 2. T ch c và ch o vi c qu n lý, b o trì, khai thác cơ s h t ng giao thông ư ng sông và b trí h th ng báo hi u ư ng sông b o m an toàn và khai thác hi u qu i v i h th ng ư ng sông theo phân c p. Hư ng d n các S Giao thông v n t i
  4. (Giao thông công chính) th c hi n các ch , quy trình, quy ph m qu n lý và khai thác h th ng ư ng sông a phương. 3. Ph i h p v i các cơ quan, chính quy n a phương và các ngành có liên quan trong vi c qu n lý và b o v các công trình giao thông ư ng sông theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ch c công tác b o m giao thông thông su t, ng th i h tr các a phương m b o giao thông khi có thiên tai, ch h a x y ra. 5. Công b các lu ng giao thông ư ng sông; c p phép s d ng vùng nư c ư ng sông trên tuy n sông do Trung ương qu n lý. 6. Công b m , óng c ng, b n thu n i a thu c thNm quy n trên các tuy n ư ng sông do Trung ương qu n lý; t ch c th c hi n nhi m v và quy n h n qu n lý nhà nư c t i các c ng, b n thu n i a. 7. Ch ng ch các lo i b n , tài li u và thông tin giao thông v n t i ư ng sông cho các ơn v có liên quan theo quy nh. i u 6. V lĩnh v c v n t i ư ng sông: 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch và cơ ch chính sách v v n t i và phát tri n phương ti n v n t i ư ng sông phù h p v i tình hình lu ng l ch B trư ng B Giao thông v n t i trình Chính ph ban hành, ho c ban hành theo thNm quy n. C c ư ng sông Vi t Nam hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c th c hi n. 2. Tham gia xây d ng ho c xây d ng các tiêu chuNn k thu t v phương ti n cơ gi i ư ng sông, bao g m các lĩnh v c óng m i, hoán c i, s a ch a, xu t nh p khNu và khai thác phương ti n (k c phương ti n cơ gi i ư ng sông ã qua s d ng) B trư ng B Giao thông v n t i ban hành theo thNm quy n; C c ư ng sông Vi t Nam ph i h p hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c th c hi n. 3. Nghiên c u, xây d ng chính sách b o h i v i ngành v n t i ư ng sông B trư ng B Giao thông v n t i trình Chính ph quy t nh. 4. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ăng ký phương ti n thu n i a trong ph m vi c nư c. 5. C p phép cho phương ti n cơ gi i ư ng sông c a t ch c, cá nhân Vi t Nam ra nư c ngoài và phương ti n c a t ch c, cá nhân nư c ngoài v n chuy n hàng hóa, hành khách trên ư ng sông Vi t Nam theo phân c p c a B Giao thông v n t i, quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c Qu c t ã ư c nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 6. Th c hi n ch c năng ki m tra vi c ào t o, sát h ch, c p, i b ng các ch c danh i u khi n tàu sông trong c nư c theo thNm quy n. T ch c vi c c p, i b ng thuy n trư ng, máy trư ng tàu sông theo quy nh c a B Giao thông v n t i. i u 7. V lĩnh v c an toàn giao thông v n t i:
  5. 1. Xây d ng các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn và bi n pháp m b o an toàn giao thông và v n t i ư ng sông trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành; C c ư ng sông Vi t Nam hư ng d n t ch c và ki m tra vi c th c hi n. 2. T ch c, ch o l c lư ng Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư ng sông trong ph m vi toàn qu c. X lý vi ph m hành chính theo thNm quy n i v i nh ng vi ph m v an toàn giao thông và b o v công trình giao thông ư ng sông. 3. Tham gia v i các cơ quan có thNm quy n trong vi c quy nh v tiêu chuNn s c kho ngư i i u khi n phương ti n ư ng sông; các quy nh v ki m tra d ch b nh, cháy, n , ô nhi m môi trư ng,… trên các phương ti n v n t i ư ng sông. 4. T ch c l c lư ng c u h , c u n n trên các tuy n ư ng sông. 5. Tham gia v i các cơ quan ch c năng và chính quy n a phương phân tích nguyên nhân nh ng v tai n n giao thông nghiêm tr ng. 6. Thư ng tr c ch o an toàn giao thông v n t i ư ng sông. 7. T ch c nghiên c u, lưu gi và tuyên truy n thông tin v an toàn giao thông v n t i ư ng sông. i u 8. V lĩnh v c kinh t tài chính. 1. Ch o các ơn v tr c thu c th c hi n úng chính sách, ch tài chính, k toán, th ng kê; ph i h p v i các cơ quan có liên quan, hư ng d n các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ư c y thác s d ng v n ư ng sông theo quy nh c a Nhà nư c và c a B Giao thông v n t i. 2. Ch o, t ch c b máy k toán phù h p v i tính ch t c a t ng lo i hình doanh nghi p và các ơn v s nghi p c a C c; ki n ngh vi c s a i, b sung các chính sách, ch v công tác tài chính k toán cho phù h p v i c thù c a ngành. 3. Hư ng d n các ơn v tr c thu c l p k ho ch thu chi tài chính (k c thu chi ngo i t ), t ng h p trình các cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Giao và ki m tra các ơn v tr c thu c th c hi n k ho ch thu chi tài chính theo quy nh c a Nhà nư c và phân c p c a B Giao thông v n t i. 4. Qu n lý cơ s v t ch t, tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh và phân c p c a B Giao thông v n t i. 5. Xây d ng các ch thu phí, l phí v giao thông v n t i ư ng sông trình cơ quan có thNm quy n ban hành; t ch c thu các lo i phí và l phí trong lĩnh v c giao thông và v n t i ư ng sông theo quy nh. 6. Xây d ng khung giá cư c v n t i, x p d , d ch v ư ng sông trình cơ quan có thNm quy n công b , ho c công b theo thNm quy n. 7. Duy t quy t toán và t ng h p quy t toán tài chính thu c ph n ngân sách nhà nư c c p v s nghi p ư ng sông theo phân c p c a B Giao thông v n t i, trình B Giao
  6. thông v n t i và B Tài chính phê duy t. Ph i h p v i cơ quan tài chính qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p t ch c ki m tra, phê duy t báo cáo tài chính năm c a doanh nghi p thu c C c và báo cáo B Giao thông v n t i. 8. T ch c th c hi n các quy nh có liên quan v qu n lý v n u tư khi C c ư c Chính ph ho c B Giao thông v n t i giao là ch u tư các d án phát tri n giao thông, v n t i ư ng sông. 9. Th c hi n ch th ng kê báo cáo theo quy nh. i u 9. V lĩnh v c khoa h c công ngh : 1. Xây d ng và tham gia xây d ng h th ng tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, nh m c kinh t k thu t chuyên ngành giao thông v n t i ư ng sông trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành; C c ư ng sông Vi t Nam hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c th c hi n. 2. T ch c nghiên c u các tài khoa h c và ng d ng các ti n khoa h c công ngh qu n lý trong ngành giao thông v n t i ư ng sông. 3. Th c hi n ch c năng H i ng khoa h c công ngh c p ngành. 4. H p tác v i các t ch c khoa h c công ngh trong và ngoài nư c nghiên c u các án phát tri n ngành giao thông v n t i; t ch c các h i ngh , h i th o chuyên ngành giao thông v n t i ư ng sông. 5. T ch c thông tin khoa h c công ngh v giao thông v n t i ư ng sông. i u 10. V lĩnh v c quan h qu c t : 1. Xây d ng phương hư ng, k ho ch h p tác qu c t , àm phán, so n th o văn b n v quan h h p tác v i các nư c v giao thông v n t i ư ng sông, trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t ho c B trư ng trình Chính ph phê duy t. 2. xu t v i B trư ng B Giao thông v n t i trong vi c tham gia (ho c không tham gia) v i các t ch c qu c t v giao thông v n t i ư ng sông; theo y quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i, ư c quan h v i các t ch c giao thông v n t i ư ng sông qu c t . 3. Qu n lý các d án do qu c t tài tr cho ngành giao thông v n t i ư ng sông theo phân c p c a B Giao thông v n t i. Tham gia ý ki n v i các cơ quan có thNm quy n xem xét c p gi y phép h p tác u tư nư c ngoài và qu n lý các t ch c nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng sông. i u 11. V lĩnh v c t ch c, cán b và lao ng: 1. L p quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng, s d ng i ngũ công ch c, viên ch c và lao ng thu c C c ư ng sông Vi t Nam trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t, C c ư ng sông Vi t Nam t ch c th c hi n.
  7. 2. Xây d ng các ch c danh tiêu chuNn công ch c và viên ch c, nh m c lao ng và ch lao ng c thù thu c chuyên ngành giao thông v n t i ư ng sông trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành, C c ư ng sông Vi t Nam hư ng d n, t ch c và ki m tra th c hi n. 3. T ch c ki m tra, thanh tra các ơn v thu c C c ư ng sông Vi t Nam và tham gia cùng các cơ quan có thNm quy n ki m tra, thanh tra các ơn v trong ngành giao thông v n t i ư ng sông th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lao ng, b o hi m, b o h lao ng chuyên ngành. 4. Qu n lý t ch c, nh biên theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i; ngh B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i các ch c danh lãnh o do B Giao thông v n t i tr c ti p qu n lý. C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam ư c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i các ch c danh còn l i thu c C c theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. 5. T ch c vi c ào t o, b i dư ng công nhân viên ch c chuyên ngành giao thông v n t i ư ng sông theo phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i. T ch c H i ng thi qu c gia thuy n máy trư ng tàu sông. 6. Ch o và tham gia v i các c p có thNm quy n tri n khai công tác b o v chính tr n i b t i các ơn v thu c C c ư ng sông Vi t Nam qu n lý. 7. ngh B trư ng B Giao thông v n t i thành l p, gi i th , s p x p l i các t ch c s nghi p, các doanh nghi p tr c thu c C c theo quy nh c a Chính ph . i u 12. V lĩnh v c thanh tra nhà nư c: 1. Th c hi n nhi m v thanh tra, ki m tra trong ph m vi quy n qu n lý nhà nư c tr c ti p c a C c ư ng sông Vi t Nam, gi i quy t khi u n i, t cáo theo Pháp l nh Khi u n i, t cáo và Quy ch ho t ng c a Thanh tra B Giao thông v n t i. 2. T ng h p ho t ng công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi qu n lý tr c ti p c a C c báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i. Chương 3: T CH C C A C C Ư NG SÔNG VI T NAM i u 13. T ch c c a C c ư ng sông Vi t Nam bao g m: 1. Các cơ quan giúp vi c C c trư ng: Văn phòng, các Ban tham mưu và các t ch c tương ương, 2. Các Chi c c qu n lý ư ng sông theo khu v c, 3. C ng v ư ng thu n i a theo khu v c,
  8. 4. Các ơn v s nghi p tr c thu c C c (ban qu n lý d án, trư ng, t ch c y t …), 5. Các doanh nghi p nhà nư c tr c thu c C c. Vi c thành l p, sáp nh p, s p x p l i, gi i th các Chi c c qu n lý ư ng sông, C ng v ư ng thu n i a, các ơn v s nghi p (ban qu n lý d án, trư ng, t ch c y t …), các doanh nghi p nhà nư c tr c thu c C c, do C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam ngh B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh theo thNm quy n, ho c B trư ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 14. C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i ngh , B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph thNm duy t và Th tư ng Chính ph b nhi m. Phó C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam do C c trư ng ngh B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m sau khi có trao i v i B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph . C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam là ngư i ng u và lãnh o C c theo ch th trư ng; các Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng m nhi m ph n công vi c qu n lý nhà nư c theo s phân công c a C c trư ng. Khi C c trư ng v ng m t có m t Phó C c trư ng ư c y quy n thay m t. Chương 4: M I QUAN H GI A C C Ư NG SÔNG VI T NAM V I CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC CƠ QUAN GIÚP VI C B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I i u 15. C c ư ng sông Vi t Nam ch u s lãnh o tr c ti p c a B trư ng B Giao thông v n t i và ch u s qu n lý nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph v nh ng lĩnh v c có liên quan. i u 16. Theo y quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i, C c ư ng sông Vi t Nam ư c quy n quan h tr c ti p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các a phương gi i quy t các v n có liên quan n vi c th c hi n ch c năng, nhi m v c a mình. i u 17. 1. C c ư ng sông Vi t Nam ch u s hư ng d n và ki m tra nghi p v qu n lý c a các cơ quan tham mưu giúp vi c B trư ng B Giao thông v n t i. 2. C c ư ng sông Vi t Nam có quan h ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành thu c B Giao thông v n t i và các cơ quan khác có liên quan trong vi c qu n lý, khai thác, s d ng, ki m tra và thanh tra h th ng công trình giao thông, nh m m b o giao thông an toàn, thông su t. 3. C c ư ng sông Vi t Nam hư ng d n và ph i h p v i các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) trong vi c quy ho ch phát tri n và t ch c qu n lý giao
  9. thông v n t i ư ng sông a phương; ch o và ki m tra vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i ư ng sông a phương theo thNm quy n. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 18. i u l này có hi u l c theo Quy t nh ban hành, các quy nh trư c ây trái v i i u l này u bãi b . i u 19. C c ư ng sông Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có liên quan th c hi n b n i u l này m b o cơ ch qu n lý ngành ư ng sông có hi u l c trong ph m vi c nư c.
Đồng bộ tài khoản