Quyết định số 363/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 363/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 363/1999/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi mức giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 363/1999/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 363/1999/Q -TCHQ Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 363/1999/Q -TCHQ NGÀY 08-10-1999 V VI C S A I M C GIÁ TÍNH THU T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác nh giá tính thu quy nh t i i u 7 Ngh nh s 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c i u 3 Quy t nh s 68/1999/Q -BTC ngày 01/7/1999 c a B trư ng B Tài chính v vi c i u ch nh giá tính thu : Xét ngh c a C c trư ng C c Ki m tra thu thu XNK. QUY T NNH i u 1: i u ch nh gi m giá tính thu các m t hàng bình un nư c nóng, B linh kiên CKD xe máy quy nh t i b ng giá mua t i thi u ban hành kèm theo Quy t nh s 68/1999/Q -BTC ngày 01/7/1999 c a B trư ng B Tài chính trong ph m vi 10%, c th là: "1. Bình un nư c nóng (water head) hi u Ariston: * Lo i không làm nóng t c th i: + Lo i t 30 lít n dư i 50 lít: 54,00 USD/chi c + Lo i t 50 lít n dư i 80 lít: 58,50 USD/chi c 2. Xe máy hi u HONDA: + Lo i C70 ki u 82, C90 ki u 82: 1.080,00 USD/chi c + Lo i Dream (II) 100 lo i th p: 1.080,00 USD/chi c + Lo i Wave 100; Wave 110: 1.035,00 USD/chi c i u 2: M c giá này thay th m c giá m t hàng cùng lo i quy nh t i B ng giá 68/1999/Q -BTC ngày 01/7/1999 c a B trư ng B Tài chính và áp d ng th ng nh t sau 15 ngày k t ngày ký.
  2. i u 3: Các ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu XNK, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Ph m Văn Dĩnh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản