Quyết định số 363-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 363-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 363-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban khoa học Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 363-QĐ

  1. U BAN KHOA H C NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 363-Q Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 1990 QUY T NNH BAN HÀNH M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C. CH NHI M U BAN KHOA H C NHÀ NƯ C Căn c i u l v công tác tiêu chu n hoá ban hành theo Ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng; Xét ngh c a T ng c c Tiêu chu n - o lư ng - Ch t lư ng trong công văn s ... ngày .../.../198..., QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành tiêu chuNn Vi t Nam: TCVN 5071 - 90 (ISC 5084-1977) v t li u d t. Phương pháp xác nh dày c a v i d t thoi và d t kim. i u 2. Tiêu chuNn trên ban hành khuy n khích áp d ng. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản