Quyết định số 363/QĐ-UBTDTT-TTII

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 363/QĐ-UBTDTT-TTII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 363/QĐ-UBTDTT-TTII của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành Luật Bóng bàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 363/QĐ-UBTDTT-TTII

 1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 363/Q -UBTDTT-TTII Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH LU T BÓNG BÀN B TRƯ NG – CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO - Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6/1/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c Th thao; - Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn Bóng bàn nư c ta; - Căn c ngh c a ông Ch t ch Liên oàn Bóng bàn Vi t Nam; - Căn c vào ngh c a ông V trư ng V Th thao thành tích cao II. QUY T NNH i u 1: Ban hành Lu t Bóng bàn g m: 2 chương (d ch nguyên b n Lu t Bóng bàn th gi i năm 2001-2002) i u 2: Lu t Bóng bàn ư c áp d ng trong các cu c thi u t cơ s n toàn qu c và thi u Qu c t t i nư c ta. i u 3: Các cu c thi u trong toàn qu c có th ra i u l thích h p v i th c t nhưng không ư c trái v i các i u ghi trong Lu t này. i u 4: Lu t này thay th cho các Lu t Bóng bàn ã in trư c ây và có hi u l c t ngày ký. i u 5: Các ông ch t ch Liên oàn Bóng bàn Vi t Nam, V trư ng V Th Thao Thành tích cao II, V trư ng V T ch c cán b - ào t o, Chánh Văn phòng, V trư ng, V K ho ch – Tài chính và Giám c các S Th d c Th thao, S Văn hóa – Thông tin – Th thao, cơ quan Th d c Th thao các ngành và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG – CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO
 2. Nguy n Danh Thái 2 LU T BÓNG BÀN 2.1 BÀN 2.1.1 Ph n m t trên c a bàn g i là m t ánh bóng (m t bàn) hình ch nh t dài 2m74, r ng 1m525, n m trong m t m t ph ng n m ngang cao 76cm tính t m t t. 2.1.2 M t bàn không bao g m các c nh bên c a m t bàn 2.1.3 M t bàn có th làm b ng b t c ch t li u nào và ph i có m t n y ng u kho ng 23cm khi qu bóng tiêu chuNn rơi t cao 30cm xu ng m t bàn ó. 2.1.4 M t bàn ph i có m u s m ng u và m , xung quanh m t bàn có m t ư ng v ch k tr ng r ng 2cm, m i v ch theo chi u dài 2m74 c a bàn g i là ư ng biên d c, m i v ch theo chi u r ng 1m52 c a bàn g i là ư ng biên ngang ( ư ng cu i bàn). 2.1.5 M t bàn ư c chia thành 2 ph n b ng nhau b i m t cái lư i th ng ng song song v i ư ng cu i bàn và căng su t trên toàn b di n chia ôi hai bên ph n bàn. 2.1.6 ánh ôi, m i ph n m t bàn l i chia thành 2 ph n nh b ng nhau b i m t ư ng v ch gi a màu tr ng r ng 3mm song song v i các ư ng biên d c. ư ng v ch gi a ư c coi như thu c v ph n bên ph i c a m i n a bàn. 2.2 B PH N LƯ I 2.2.1 B ph n lư i g m có chính cái lư i, dây căng và các c c lư i, bao g m c các cái k p c p c c lư i vào bàn. 2.2.2 Lư i ư c căng b ng m t s i dây nh , bu c m i u vào c c lư i có chi u cao 15,25cm. Kho ng cách gi i h n ngoài ư ng biên d c v i c t c c lư i là 15,25cm. 2.2.3 Mép trên c a lư i su t chi u dài ph i cao u 15,25cm so v i m t bàn. 2.2.4 Mép dư i su t chi u dài c a lư i c n ph i sát v i m t bàn và nh ng c nh bên c a lư i cũng c n ph i sát v i c c lư i. 2.3 BÓNG 2.3.1 Qu bóng hình c u có ư ng kính 40mm. 2.3.2 Qu bóng n ng 2,7g. 2.3.3 Qu bóng ư c làm b ng xen-lu-lô-ít ho c ch t nh a d o tương t , có m u tr ng hay màu da cam và m .
 3. 2.4 V T 2.4.1 V t có th có kích thư c, hình dáng và tr ng lư ng b t kỳ nhưng c t v t ph i ph ng và c ng. 2.4.2 ít nh t 85% b d y c t v t ph i b ng g t nhiên; m t l p dính bene trong c t v t có th ư c tăng cư ng b ng lo i ch t s i như s i các bon, s i th y tinh hay gi y nén nhưng không ư c vư t quá 7,5% toàn b b dày ho c 0,35mm. 2.4.3 M t c a c t v t dùng ánh bóng ph i ư c ph ho c b ng m t gai cao su thư ng, gai hư ng ra ngoài, t t c d y k c ch t dính không vư t quá 2mm, ho c b ng cao su mút v i gai úp hay gai ng a, t t c có d y k c ch t dính không vư t quá 4mm. 2.4.3.1 Cao su thư ng có gai là m t l p duy nh t b ng cao su, không l t ong, t nhiên ho c t ng h p, các h i gai r i r ng u trên m t v t v i m t không ít hơn 10 và không quá 50 gai/cm2; 2.4.3.2 Cao su mút là m t l p dày duy nh t cao su t ong, ph m t l p phía ngoài b ng cao su thư ng có gai, b d y c a l p cao su có gai không vư t quá 2mm. 2.4.4 Ch t li u ph ph i kéo ra t i các mép nhưng không ư c vư t quá các gi i h n c a c t v t, tr ph n g n cán nh t và ch t các ngón tay có th không ho c ph b ng m t ch t li u nào ó. 2.4.5 C t v t cũng như b t kỳ l p nào bên trong c t v t và l p ph bên ngoài ho c dán trên m t dùng ánh bóng ph i liên t c và có d y ng u. 2.4.6 M t ph c t v t ho c m t c t v t không ph ph i m , m t m t là m u tươi và m t kia là m u en. 2.4.7 Nh ng sai l ch nh v s liên t c c a m t v t ho c s ng u v m u s c do s c b t thư ng hay do hao mòn thì có th chi u c mi n là nh ng i u ó không làm thay i áng k n c i m c a m t v t. 2.4.8 Trư c lúc b t u tr n u hay khi thay v t trong tr n u, u th s ưa v t mà mình s d ng cho i phương và tr ng tài xem và ki m tra. 2.5 CÁC NNH NGHĨA 2.5.1 M t lo t ư ng bóng ánh qua l i là giai o n lúc bóng ang còn trong cu c. 2.5.2 Bóng trong cu c ư c tính t th i i m cu i cùng khi bóng n m yêu trong lòng bàn tay t do (tay không c m v t) trư c khi ư c tung có chú ý lên lúc giao bóng cho n khi lo t ư ng bóng ánh qua l i ư c quy t nh là ánh l i hay tính 1 i m. 2.5.3 L n ánh bóng l i là m t lo t ư ng bóng ánh qua l i mà k t qu c a nó không ư c tính i m.
 4. 2.5.4 M t i m là m t lo t ư ng bóng ánh qua l i k t qu c a nó ư c tính i m. 2.5.5 Tay c m v t là tay ang c m chi c v t. 2.5.6 Tay t do là tay ang không c m v t. 2.5.7 M t u th ánh qu bóng n u như trong cu c ngư i ó ch m vào bóng b ng v t c a mình c m trong tay hay dư i c tay c m v t. 2.5.8 M t u th c n qu bóng n u b n thân ngư i ó hay b t c v t gì mang trên ngư i mà ch m vào qu bóng trong lúc bóng còn ang trong cu c khi nó ang i v phía m t bàn và chưa vư t qua ư ng biên cu i, chưa ch m vào m t bàn bên mình t lúc i phương ánh sang. 2.5.9 Ngư i giao bóng là ngư i ánh qu bóng u tiên trong m i lo t ư ng bóng qua l i. 2.5.10 Ngư i giao bóng là ngư i ánh qu bóng th hai c a m i lo t ư ng bóng qua l i. 2.5.11 Tr ng tài là ngư i ư c ch nh i u khi n m t tr n u. 2.5.12 Ngư i ph tá tr ng tài là ngư i ư c ch nh giúp tr ng tài trong m t s phán quy t nh t nh. 2.5.13 Nói b t c v t gì u th m c ho c mang là b t c v t gì u th ang m c ho c ang mang khác ngoài qu bóng, lúc b t u c a l n ánh bóng. 2.5.14 Qu bóng ư c coi như vư t qua ho c vòng qua b ph n c a lư i n u nó i qua b t c ch nào ngo i tr ph n gi a lư i và c c lư i ho c gi a lư i và m t trên c a bàn. 2.5.15 ư ng cu i bàn s ư c coi như kéo dài vô h n c hai phía. 2.6 QU GIAO BÓNG T T 2.6.1 Lúc b t u giao bóng qu bóng ư c t n m im trên lòng bàn tay t do m ph ng, ng sau ư ng cu i bàn và bên trên c a m t bàn. 2.6.2 Ngư i giao bóng tung lên theo phương th ng ng, không ư c t o ra bóng xoáy, cho qu bóng lên cao ít nh t 16cm sau khi bóng r i kh i lòng bàn tay không c m v t và sau ó rơi xu ng không ch m b t c v t gì trư c khi ư c ánh i. 2.6.3 Khi qu bóng rơi xu ng ngư i giao bóng s ánh qu bóng ó sao cho bóng ch m bên m t bàn mình trư c và sau ó m i nN y qua lư i ho c vòng qua các b ph n c a lư i, ch m tr c ti p vào bên m t bàn c a ngư i giao bóng. Trong ánh ôi bóng ph i c a ngư i giao bóng và ngư i giao bóng. 2.6.4 C bóng và v t u ph i phía trên m t bàn k t i m cu i cùng mà lúc ó qu bóng t im trư c khi ư c tung lên và ánh i.
 5. 2.6.5 Khi qu bóng ư c ánh i, bóng ph i phía sau ư ng biên cu i bàn nhưng không ư c xa hơn phía sau ph n cơ th c a ngư i giao bóng, tr tay, u ho c chân là b ph n cách xa nh t v i ư ng biên cu i bàn. 2.6.6 Trách nhi m c a ngư i giao bóng là làm sao cho tr ng tài ho c ph tá tr ng tài th y ư c là mình ã tuân th nh ng yêu c u i v i qu giao bóng t t. 2.6.6.1 N u tr ng tào th y nghi ng v qu giao bóng c a u th là không úng lu t, nhưng tr ng tài và ph tá tr ng tài không ch c ch n là qu giao bóng ó trái lu t, i v i l n u tiên c a m t tr n u thì nh c nh mà không tính i m; 2.6.6.2 N u ti p t c trong tr n u qu giao bóng c a u th ó b nghi ng v s h p l vì cùng m t lý do hay b t kỳ lý do nào khác u th này s không ư c tha không b t l i vì nghi v n và ngư i giao bóng s ư c 1 i m; 2.6.6.3 B t c khi nào có s không tuân th rõ r t các yêu c u c a qu giao bóng t t thì không có s nh c nh và ngư i giao bóng s ư c 1 i m trong l n u tiên cũng như b t kỳ l n nào khác. 2.6.7 Trư ng h p khác thư ng, tr ng tài có th n i l ng nh ng yêu c u i v i m t qu giao bóng t t khi trư c tr n u ư c thông báo là s tuân th giao bóng b h n ch do khuy t t t c a u th . 2.7 QU BÓNG TR L I T T Qu bóng ư c giao hay tr l i, u ph i ánh sao cho bóng vư t qua ho c vòng qua b ph n lư i và ch m tr c ti p ph n bàn i phương hay sau khi ch m vào b ph n c a lư i. 2.8 TRÌNH T THI U 2.8.1 Trong ánh ơn, ngư i giao bóng u tiên th c hi n qu giao bóng t t, sau ó ngư i giao bóng s tr l i bóng t t và t dó ngư i giao bóng và ngư i giao bóng luân phiên tr l i bóng t t. 2.8.2 Trong ánh ôi, ngư i giao bóng u tiên th c hi n qu giao bóng t t, sau ó ngư i giao bóng tr l i bóng t t, r i t i ng i c a ngư i giao bóng tr l i bóng t t, k ti p ng i c a ngư i giao bóng tr l i bóng t t và t ó m i u th luân phiên nhau theo th t trên mà tr l i bóng t t. 2.9 BÓNG ÁNH L I 2.9.1 Lo t ư ng bóng ánh s ánh l i. 2.9.1.1 N u khi giao bóng lúc vư t qua b ph n lư i mà bóng ch m vào b ph n lư i v i i u ki n là qu giao bóng t t ho c bóng b ch m ch n b i ngư i giao bóng hay ng i c a ngư i này;
 6. 2.9.1.2 N u bóng ã ư c giao i khi ngư i giao bóng ho c c p ngư i chưa s n sàng v i i u ki n là c ngư i ho c ng i c a ngư i này chưa có ý nh bóng; 2.9.1.3 N u qu bóng không ư c giao bóng t t hay tr l i t t ho c m t khác không tuân th nh ng quy nh do i u gây phi n nhi u ngoài ph m vi ki m soát c a i th ; 2.9.1.4 N u tr n u ư c t m ng ng b i tr ng tài hay tr lý tr ng tài. 2.9.2 Tr n u có th b t m ng ng 2.9.2.1 s a m t i u sai v th t giao bóng, giao bóng ho c phía bàn ng; 2.9.2.2 b t u áp d ng phương pháp ánh khN n trương; 2.9.2.3 c nh cáo ho c ph t m t u th ; 2.9.2.4 Do nh ng i u ki n thi u b xáo l n trong m t ch ng m c nào y có th nh hư ng t i k t qu c a l n ánh bóng. 2.10 M T I M 2.10.1 Tr khi là qu bóng l i m t u th s ư c tính 1 i m. 2.10.1.2 N u i phương không giao bóng t t; 2.10.1.3 N u sau khi v n ng viên ã th c hi n m t qu giao bóng t t hay tr l i bóng t t qu bóng ch m vào b t kỳ v t gì ngo i tr b ph n lư i trư c khi ư c i phương ánh i; 2.10.1.4 N u sau khi i th ánh bóng bay qua ph n bàn mình hay vư t quá ư ng cu i bàn mà bóng không ch m vào ph n bàn c a mình; 2.10.1.5 N u i th c n bóng; 2.10.1.6 N u i th ánh bóng liên ti p 2 l n; 2.101.7 N u i th ánh bóng b ng m t m t c t v t mà m t này không tuân theo úng v i nh ng yêu c u c a i u 2.3.4, 2.4.4 và 2.4.5; 2.10.1.8 N u i th c a anh ta (ch ta) ho c b t c v t gì mà ngư i ó m c hay mang trên ngư i làm xê d ch m t bàn u; 2.10.1.9 N u i th c a anh ta (ch ta) ho c b t c v t gì ngư i ó m c hay mang trên ngư i ch m vào b ph n lư i; 2.10.1.10 N u bàn tay không c m v t c a i th ch m vào m t bàn u;
 7. 2.10.1.11 N u ôi i phương ánh bóng sai trình t ã ư c xác nh b i ngư i giao bóng u tiên và ngư i giao bóng u tiên; 2.10.1.12 Như i u ki n ã quy nh phương pháp ánh khN n trương (2.15.2) 2.11 M T VÁN 2.11.1 M t u th hay c p ôi ư c tính là th ng m t ván khi h ư c 11 i m trư c tr khi 2 u th hay 2 c p ôi u t m i bên 10 i m thì sau ó bên nào th ng li n 2 i m trư c n a là th ng ván ó. 2.12.1 M t tr n s g m các ván th ng c a m t s l nào ó(*) 2.13 CH N GIAO BÓNG, GIAO BÓNG VÀ BÊN BÀN NG 2.13.1 Quy n ch n giao bóng, giao bóng và bên bàn ng trư c s ư c xác nh b ng cách rút thăm. Ngư i trúng thăm có th ch n giao bóng hay giao bóng trư c ho c ch n bên bàn ng lúc b t u tr n u. 2.13.2 Khi m t u th hay m t ôi ã ch n giao bóng ho c giao bóng trư c ho c ch n bên bàn ng lúc b t u c a tr n u thì i phương s ư c quy n ch n cái khác. 2.13.3 C sau 2 i m ã ư c ghi thì u th hay c p ôi giao bóng s tr thành u th hay c p ôi giao bóng và c như th ti p t c cho n h t ván, tr khi c hai u th hay hai ôi u t ư c 10 i m ho c áp d ng phương pháp ánh khN n trương thì th t giao bóng và giao bóng v n như v y song m i u th ch giao bóng l n lư t cho nh hư ng i m. 2.13.4 Trong m i ván c a tr n ánh ôi, ôi có quy n giao bóng trư c s ch n ngư i nào c a ôi mình giao bóng trư c ván u tiên c a tr n ôi bên giao bóng s quy t nh ai là ngư i s giao bóng trư c. Trong các ván ti p theo c a tr n u, u th giao bóng trư c tiên ư c l a ch n ngư i giao bóng trư c tiên s là ngư i ã giao bóng cho u th này ván trư c ó. 2.13.5 Trong ánh ôi, m i l n i giao bóng u th giao bóng trư c ó s tr thành ngư i giao bóng và ng i c a ngư i giao bóng trư c ó s là ngư i giao bóng. 2.13.6 u th ho c c p ôi giao bóng u tiên trong m t tr n u s giao bóng u tiên ván sau và ván cu i cùng c a tr n ánh ôi có kh năng xN y ra thì c p ôi c a bên n lư t giao bóng l n t i s i th t giao bóng khi m t ôi nào ó ã t ư c 5 i m. 2.13.7 u th hay c p ôi b t u ng phía bàn bên này c a m t ván thì ván sau s b t u ng phía bàn bên kia và ván cu i cùng c a tr n u (có kh năng xN y ra) thì u th hay c p ôi s thay i bên bàn ng khi m t u th hay c p ôi nào ó t ư c 5 i m. 2.14 SAI TH T GIAO BÓNG, GIAO BÓNG VÀ BÊN BÀN NG
 8. 2.14.1 N u m t u th giao bóng ho c giao bóng không úng lư t c a mình, tr ng tài d ng ngay tr n u khi phát hi n sai l m và cho ti p t c tr n u v i t s ã t ư c mà ngư i giao bóng và giao bóng ph i theo úng th t như ã ư c xác nh lúc b t u tr n u và trong u ôi th t giao bóng ư c ch n b i ôi có quy n giao bóng u tiên trong ván ã phát hi n ra sai l m. 2.14.2 N u u th không i phía bên bàn ng mà úng ra h ph i i, tr ng tài d ng ngay tr n u khi phát hi n ra l i sai này và cho ti p t c tr n u v i t s ã t ư c theo úng phía bên bàn ng như ã ư c xác nh khi b t u tr n u. 2.14.3 Trong b t kỳ trư ng h p nào, t t c nh ng i m ã t ư c trư c khi phát hi n sai l m u v n ư c tính. 2.15 PHƯƠNG PHÁP ÁNH KH N TRƯƠNG(*) 2.15.1 Phương pháp ánh khN n trương s ư c áp d ng n u khi ã thi u h t 10 phút mà chưa k t thúc xong m t ván, ngo i tr c hai u th hay hai ôi u th ã t ư c ít ra t i 9 i m ho c là b t kỳ th i i m nào sơm hơn theo yêu c u c a hai u th hay hai ôi u th . 2.15.1.1 N u bóng ang trong cu c mà ã n th i gian gi i h n thì tr ng tài d ng tr n u và tr n u s ư c ti p t c v i qu giao bóng b i u th ã giao bóng c a l n ánh bóng mà ã b d ng l i; 2.15.1.2 N u bóng không trong cu c khi n th i gian gi i h n thì tr n u s ti p t c v i qu giao bóng thu c v u th giao bóng ngay t c thì sau l n ánh bóng qua l i trư c ó. 2.15.2 Sau ó m i u th s luân phiên giao bóng cho t ng i m m t và n u u th hay c p ôi tr bóng t t 13 l n thì bên giao bóng s ư c tính 1 i m. 2.15.3 M t khi mà phương pháp ánh khN n trương ã ư c áp d ng ho c n u 1 ván ã kéo dài hơn 10 phút thì t t c các ván ti p theo c a tr n u s áp d ng phương pháp ánh khN n trương. 3 NH NG QUY NNH I V I CÁC CU C THI U QU C T 3.1. PH M VI C A CÁC I U LU T VÀ CÁC QUI NNH 3.1.1. Các lo i cu c thi u 3.1.1.1 M t cu c thi qu c t là cu c thi u có th bao g m các u th c a nhi u hơn m t Liên oàn. 3.1.1.2 M t tr n u qu c t là m t tr n ánh gi a các i i di n c a các Liên oàn. 3.1.1.3. M t gi i thi u m r ng là m t gi i thi u cho t t c u th c a các Liên oàn tham gia.
 9. 3.1.1.4 M t gi i thi u có gi i h n là m t gi i thi u h n ch cho nh ng u th trong các nhóm ã nh rõ ngoài các nhóm theo tu i. 3.1.1.5 M t gi i m i là m t gi i thi u h n ch cho nh ng u th ã ư c nh rõ m i riêng t ng ngư i. 3.1.2 Ph m vi áp d ng 3.1.2.1 Tr qui nh ã ghi i u 3.1.2.2. Các i u lu t (lu t Bóng bàn) s áp d ng cho các cu c thi u Vô ch th gi i, Châu l c, Olympic, các gi i m r ng và tr khi trái ngư c ã ư c các Liên oàn tham gia ng ý, i v i các tr n u qu c t . 3.1.2.2 Ban ch p hành có quy n cho phép ngư i t ch c m t gi i thi u m r ng ch p thu n th nghi m nh ng s thay i lu t ã ư c Ban thư ng v qui nh. 3.1.2.3 Nh ng qui nh i v i các Cu c thi Qu c t s áp d ng cho 3.1.2.3.1 Các cu c thi Vô d ch Th gi i và Olympic, tr khi trái ngư c ã ư c Ban ch p hành cho phép và báo trư c cho các Liên oàn tham d ; 3.1.2.3.2 Các cu c thi vô ch Châu l c, tr khi trái ngư c ã ư c Liên oàn Châu l c cho phép và báo trư c cho các Liên oàn tham d ; 3.1.2.3.3 Các gi i qu c t m r ng, tr khi trái ngư c ã ư c Ban thư ng v cho phép và báo trư c cho nh ng ngư i tham d theo như i u 3.1.2.4; 3.1.2.3.4 Các gi i thi u m r ng, ngo i tr qui nh như i u 3.1.2.4; 3.1.2.4 Trư ng h p m t gi i thi u m r ng không phù h p v i b t kỳ m t i m nào ó c a nh ng i u qui nh này thì tính ch t và ph m vi thay i s ư c ghi rõ trong m u ơn ăng ký; s hoàn t t và n p b n ăng ký s ư c xem như bi u hi n ch p thu n các i u ki n c a cu c thi u bao g m c nh ng thay i ó. 3.1.2.5 Nên áp d ng các i u lu t và nh ng qui nh i v i t t c các cu c thi u qu c t , tuy nhiên các i u ki n là ph i tuân th hi n chương; các cu c thi u qu c t h n ch , các gi i m i và các cu c thi ư c công nh n là thi u qu c t do nh ng ngư i chưa gia nh p Liên oàn t ch c có th ti n hành theo nh ng qui t c c a cơ quan t ch c có thN m quy n t ra. 3.1.2.6 Các i u lu t và nh ng qui nh cho các cu c Thi u Qu c t coi như u ư c áp d ng tr khi nh ng thay i dã ư c ng ý trư c hay ư c công b rõ trong i u l c a cu c thi. 3.1.2.7 Nh ng gi i thích chi ti t và nh ng i u di n d ch v nh ng qui nh bao g m nh ng c tính c a các trang thi t b s ư c xu t b n như là các T K thu t ư c Ban ch p hành cho phép và trong nh ng sách Hư ng d n dùng cho các nhân viên tr n u và các T ng tr ng tài c a gi i. 3.2 TRANG BN D NG C VÀ NH NG I U KI N THI U
 10. 3.2.1 Trang b d ng c ư c ch p thu n và phê chuN n 3.2.1.1 Trang b d ng c thi u ư c ch p thu n và phê chuN n s do U ban trang b d ng c thay m t Ban ch p hành i u khi n; s ch p thu n hay s ư c phép có th b Ban ch p hành rút l i b t kỳ lúc nào n u vi c ti p t c th c hi n nó th y s phương h i cho th thao; 3.2.1.2 M u ăng ký hay i u l i v i m i gi i thi u m r ng s ghi rõ nh ng nhãn hi u và các màu s c c a bàn, b ph n lư i và bóng s dùng cho các cu c thi u ó; vi c ch n trang b d ng c s do Liên oàn trên lãnh th t ch c cu c thi ch n l a t nh ng nhãn hi u và ch ng lo i ang ư c Liên oàn bóng bàn th gi i ch p nh n; 3.2.1.3 L p ph m t v t trên m t c t v t dùng ánh bóng s là nhãn hi u và lo i ang ư c Liên oàn bóng bàn th gi i phê chuN n và s dán vào c t v t sao cho nhãn hi u thương m i và bi u tư ng c a Liên oàn ư c trông th y rõ ràng g n c nh cu i c a b m t ánh bóng. 3.2.2 Qu n áo 3.2.2.1 Qu n áo thi u thông thư ng bao g m áo ng n tay và qu n soóc hay váy, t t và gi y thi u; các qu n áo khác như m t ph n hay c b qu n áo ngoài cũng không ư c m c trong thi u tr khi ư c t ng tr ng tài cho phép. 3.2.2.2 M u s c chính c a áo, váy hay qu n soóc ngo i tr tay và c áo ph i khác h n v i m u c a bóng s d ng. 3.2.2.3 Qu n áo có th mang s hay ch vi t trên lưng áo xác nh u th , Liên oàn hay câu l c b c a ngư i ó trong các tr n thi u câu l c b và các qu ng cáo theo như các i u kho n 3.2.4.9. 3.2.2.4 B t kỳ nh ng con s mà nh ng ngư i t ch c yêu c u xác nh u th s ư c ưu tiên hơn các qu ng cáo và ph n gi a lưng c a áp; nh ng con s ó s gi i h n trong mi ng v i có di n tích không quá 600cm2. 3.2.2.5 B t kỳ d u hi u hay trang trí(*) phía trư c hay bên c nh qu n áo c a u th và b t kỳ v t gì như trang s c mà u th eo s không ư c quá l li u hay ph n chi u sáng vì làm tr ng i i phương không quan sát ư c. 3.2.2.6 Qu n áo không ư c mang nh ng m u mã hay dòng ch có th gây xúc ph m hay làm cho cu c u mang tai ti ng. 3.2.2.7 B t c v n gì liên quan n s h p l hay kh năng có th ch p thu n ư c c a qu n áo thi u s do t ng tr ng tài quy t nh. 3.2.2.8 Các u th c a m t i tham gia thi u ng i và nh ng u th c a cùng m t Liên oàn l p thành m t ôi s m t qu n áo gi ng nhau có th ngo i tr t t và gi y. 3.2.2.9 Các u th và các ôi thi u v i nhau s m c áo khác m u nhau rõ ràng khán gi d phân bi t.
 11. 3.2.2.10 Khi các u th và các i có qu n áo gi ng nhau mà không tho thu n ư c ai s thay thì s quy t nh b ng cách rút thăm. 3.2.2.11 Các v n ng viên thi u gi i Vô ch Th gi i, Olympic ho c các gi i Qu c t m r ng s m c các ki u áo, qu n soóc, váy do Liên oàn c a h phê chuN n. 3.2.3 i u ki n thi u 3.2.3.1 Không gian nơi thi u không dư i 14m chi u dài, 7m chi u r ng và 5m chi u cao. 3.2.3.2 Di n tích thi u ư c quây chung quanh b ng các t m ch n cùng có n n màu s m cao kho ng 75cm ngăn cách nó v i nh ng di n tích thi u g n k và khán gi . 3.2.3.3 Trong nh ng cu c thi u Th gi i và Olympic cư ng ánh sáng o cao c a m t bàn ít nh t là 1000 lux ng u trên toàn di n tích c a m t bàn và không ít hơn 500lux b t lỳ ch nào c a di n tích thi u, v i nh ng cu c thi u khác thì ít nh t là 600lux ng u m t bàn và không dư i 400 lux b t kỳ ch nào c a di n tích thi u. 3.2.3.4 Nơi mà cùng s d ng m t s bàn thì m c ánh sáng ph i cùng như nhau cho t t c các bàn ó và m c ánh sáng c a h u c nh nhà thi u s không ư c l n hơn m c th p nh t c a di n tích thi u 3.2.3.5 Ngu n ánh sáng không ư c th p hơn 5m so v i m t sàn. 3.2.3.6 Nói chung h u c nh ph i t i và không có nh ng ngu n sáng chói cũng như ánh sáng ban ngày chi u qua nh ng c a s không che hay nh ng l h v t n t khác. 3.2.3.7 Sàn không ph i là m u sáng ph n chi u sáng hay trơn và m t sàn không ph i làm b ng g ch, bê tông hay á; gi i Vô ch th gi i và Olympic sàn nhà là sàn g hay th m cu c b ng v t li u t ng h p có nhãn hi u và ch ng lo i ư c Liên oàn bóng bàn th gi i phê chuN n. 3.2.4 Qu ng cáo 3.2.4.1 Bên trong khu v c thi u, các qu ng cáo ch bi u hi n trên d ng c ho c các b ph n bi u hi n trên d ng c ho c các b ph n thư ng có và ó không có thêm s trưng bày c bi t nào. 3.2.4.2 Nh ng m u s c huỳnh quang ho c phát quang không ư c s d ng b tc nơi nào trong khu v c thi u. 3.2.4.3 Ch ho c nh ng bi u tư ng m t trong c a nh ng t m ch n không ư c g m có m u tr ng hay m u da cam, cũng không quá 2 m u và gi i h n chi u cao 40cm; ngh nh ng cái ó nên cùng m u như t m ch n nhưng m u sáng hơn ho c t i hơn m t chút.
 12. 3.2.4.4 D u hi u trên sàn, cu i và bên c nh c a m t bàn s có m u s m hơn hay sáng hơn m t chút m u c a n n ho c là m u en. 3.2.4.5 Có th có t i 4 qu ng cáo trên sàn khu v c thi u, m i cu n bàn 1 cái, m i bên c nh bàn 1 cái, m i cái có gi i h n trong di n tích 2,5m2, nh ng qu ng cáo ó ph i cách các t m ch n trên 1m và nh ng cái cu i bàn không cách các t m ch n trên 2m. 3.2.4.6 Có th có 1 qu ng cáo t m th i c nh bên c a m i n a bàn và 1 cái cu i bàn, khác bi t rõ ràng v i b t kỳ qu ng cáo c nh nào và m i cái ư c gi i h n trong m t t ng chi u dài là 60cm; nh ng cái ó s không dùng cho nh ng nhà cung c p d ng c bóng bàn khác. 3.2.4.7 Các qu ng cáo trên lư i s là m u sáng hơn hay t i hơn m u n n c a lư i và không trong ph m vi 3cm d c theo băng mép trên c a lư i và không che khu t t m nhìn qua t m lư i. 3.2.4.8 Các qu ng cáo trên nh ng bàn tr ng tài hay c khác trong khu v c thi u gi i h n trong m t di n ích toàn b m t là 750cm2. 3.2.4.9 Các qu ng cáo trên qu n áo c a u th s gi i h n iv i 3.2.4.9.1 Nhãn hi u thương m i c a nhà s n xu t, bi u tư ng hay tên gi i h n trong m t t ng s di n ích là 24cm2. 3.2.4.9.2 Không ư c quá 3 qu ng cáo tách r i rõ ràng có gi i h n trong m t di n tích k t h p toàn b là 200 cm2 ng trư c và phía bên c a áo; 3.2.4.9.3 M t qu ng cáo có gi i h n trong m t di n tích toàn b là 200 cm2 lưng áo; 3.2.4.9.4 Không ư c quá 2 qu ng cáo, có gi i h n trong m t di n tích k t h p toàn b là 80 cm2 trên qu n soóc ho c váy. 3.2.4.10 Các qu ng cáo trên nh ng s eo c a u th có gi i h n trong m t di n tích toàn b là 100cm2. 3.2.4.11 Các qu ng cáo trên qu n áo c a tr ng trài có gi i h n trong m t di n tích toàn b là 40cm2. 3.2.4.12 Không ư c qu ng cáo thu c lá, u ng có rư u, ho c các lo i thu c có h i trên qu n áo hay s eo c a u th . 3.3 QUY N H N C A CÁC NHÂN VIÊN 3.3.1 T ng tr ng tài 3.3.1.1 i v i m i cu c thi u nói chung ph i b nhi m m t t ng tr ng tài, nh n d ng và v trí (ch làm vi c) c a t ng tr ng tài ư c báo cho nh ng ngư i tham s và thích h p thì báo cho các i trư ng.
 13. 3.3.1.2 T ng tr ng tài có trách nhi m 3.3.1.2.1 i u hành rút thăm thi u; 3.3.1.2.2 S p x p l ch trình c a các tr n u theo th i gian và bàn; 3.3.1.2.3 Ch nh các nhân viên c a các tr n u; 3.3.1.2.4 Ph bi n s tri n khai phương án cho các nhân viên c a tr n u trư c cu c thi u; 3.3.1.2.5 Ki m tra tư cách d thi c a các u th ; 3.3.1.2.6 Quy t nh có cho d ng tr n u trong tình tr ng c p thi t hay không 3.3.1.2.7 Quy t nh có cho phép i th r i khu v c thi u trong m t tr n u hay không; 3.3.1.2.8 Quy t nh có cho phép kéo dài th i gian ánh th theo lu t nh hay không; 3.3.1.2.9 Quy t nh có cho phép các u th m c qu n áo dài bên ngoài(*) m t tr n u hay không; 3.3.1.2.10 Quy t nh b t c v n nào gi i thích các i u lu t và các quy nh bao g m c vi c ch p thu n i v i qu n áo, d ng c và i u ki n thi u; 3.3.1.2.11 Quy t nh có ư c phép và các u th có th t p dư t âu trong tình tr ng c p thi t d ng tr n u; 3.3.1.2.12 Th c hi n các bi n pháp k lu t hành vi x u ho c các vi ph m khác i v i các quy nh. 3.3.1.3 Khi, v i s ng ý c a ban i u hành cu c thi, m t s nhi m v c a t ng tr ng tài s ư c giao cho nh ng ngư i khác, nh ng trách nhi m c th rành m ch và nh ng v trí (ch làm vi c) c a t ng ngư i trong s h c n ư c báo cho nh ng ngư i tham d , thu n ti n thì báo cho các i trư ng. 3.3.1.4 T ng tr ng tài hay ngư i có trách nhi m i di n cho t ng tr ng tài khi v ng m t ph i luôn có m t trong su t th i gian thi u. 3.3.1.5 Khi tin ch c r ng c n thi t ph i làm như th thì t ng tr ng tài có th thay nhân viên c a tr n u b ng ngư i khác b t c lúc nào, nhưng không th s a i m t quy t nh c a nhân viên tr n u ã b thay th v m t v n th c t trong ph m vi thu c thN m quy n c a ngư i ó. 3.3.2 Các nhân viên c a tr n u 3.3.2.1 M t tr ng tài và m t ph tá tr ng tài ư c ch nh cho m i tr n u.
 14. 3.3.2.2 Tr ng tài s ng i hay ng phía c nh bàn th ng hàng v i lư i và ngư i ph tá s ng i i di n v i tr ng tài phía bên kia c a bàn. 3.3.2.3 Tr ng tài có trách nhi m 3.3.2.3.1 Ki m tra ch p thu n d ng c thi u cũng như các i u ki n thi u và báo cáo b t kỳ thi u sót gì v i t ng tr ng tài; 3.3.2.3.2 Ch n nh hư ng qu bóng theo ng u nhiên như ưa ra i u 3.4.2.1.1-2; 3.3.2.3.3 Ti n hành rút thăm ch n giao bóng, giao bóng và các phía cu i c a bàn; 3.3.2.3.4 Quy t nh xem có th n i l ng nh ng yêu c u c a i u lu t giao bóng i v i m t u th có khuy t t t; 3.3.2.3.5 Giám sát vi c giao bóng, giao bóng, phía bàn ng và s a b t kỳ l i nào trong phương di n ó; 3.3.2.3.6 Quy t nh m i lo t ánh bóng là m t i m hay là l n ánh l i; 3.3.2.3.7 Xư ng i m theo như th t c ã qui nh; 3.3.2.3.8 áp d ng phương pháp ánh khN n trương vào th i i m thích h p; 3.3.2.3.9 B o m tính liên t c c a cu c u; 3.3.2.3.10 Có bi n pháp gi i quy t i v i nh ng ph m vi qui nh v ch o ngoài bàn và thái tác phong. 3.3.2.4 Tr lý tr ng tài s quy t nh qu bóng ang trong cu c có ch m vào c nh trên c a bàn hay không, phía bàn mà g n anh ta nh t. 3.3.2.5 Tr ng tài ho c tr lý tr ng tài có th 3.3.2.5.1 Quy t nh ng tác giao bóng c a u th là trái v i lu t; 3.3.2.5.2 Quy t nh là khác v i m t qu giao bóng t t, khi bay qua hay vòng qua lư i bóng ã ch m vào b ph n lư i; 3.3.2.5.3 Quy t nh là u th ã c n bóng. 3.3.2.5.4 Quy t nh r ng các i u ki n thi u b xáo l n m t ch ng m c nào ó nó có th nh hư ng t i k t qu c a lo t ư ng bóng ánh qua l i; 3.3.2.5.5 Tính kho ng th i gian c a giai o n dư t bóng, thi u và các l n t m ngh . 3.3.2.6 Có th là tr lý tr ng tài hay m t nhân viên khác th c hi n vi c m s l n bóng c a u th hay ôi u th khi ti n hành phương pháp ánh khN n trương.
 15. 3.3.2.7 M t quy t nh c a ph tá tr ng tài hay ngư i m theo úng nh ng qui nh c a i u 3.3.2.5-6 thì không th b tr ng tài chính bác b . 3.3.3 Khi u n i 3.3.3.1 Không có m t s nh t trí nào gi a các u th trong m t tr n u cá nhân ho c gi a nh ng i trư ng trong m t tr n u ng i l i có th s a i m t quy t nh v m t v n th c t c a nhân viên có trách nhi m v tr n u, cũng như v v n gi i thích Lu t và các Qui nh c a t ng tr ng tài có trách nhi m v b t kỳ v n gì c a cu c thi hay tr n u ti n hành mà ban t ch c i u hành ch u trách nhi m. 3.3.3.2 Không có khi u n i nào ưa cho t ng tr ng tài ch ng l i quy t nh v m t v n th c t c a nhân viên có trách nhi m c a tr n u ho c ưa cho ban t ch c i u hành v m t v n gi i thích Lu t ho c các Qui nh c a t ng tr ng tài. 3.3.3.3 Có th khi u n i v i t ng tr ng tài v quy t nh c a nhân viên c a tr n u trong vi c gi i thích Lu t ho c các Qui nh và quy t nh c a t ng tr ng tài s là t i h u. 3.3.3.4 Có th khi u n i v i ban t ch c i u hành thi u i v i m t quy t nh c a t ng tr ng tài v v n c a cu c thi hay c a tr n u ti n hành mà có trong Lu t và các Qui nh và quy t nh c a ban t ch c i u hành s là t i h u. 3.3.3.5 Trong tr n u cá nhân ch có u th ang trong cu c u xN y ra v n m i ư c khi u n i; trong cu c u ng i ch có i trư ng c a i ang thi u nN y sinh v n m i ư c khi u n i. 3.3.3.6 u th hay i trư ng có quy n thông qua Hi p h i c a mình khi u n i t i U ban lu t c a Liên oàn bóng bàn th gi i xem xét m t v n nN y sinh v gi i thích Lu t l và các Qui nh trong quy t nh c a t ng tr ng tài ho c v v n phát sinh khi i u hành tr n u trong quy t nh c a ban t ch c cu c thi. 3.3.3.7 U ban lu t s ưa ra m t quy t nh làm i u ch d n cho các phán quy t sau này và quy t nh này cũng có th là ch b n kháng ngh c a m t Liên oàn v i Ban ch p hành hay v i H i ngh toàn th nhưng nó s không nh hư ng t i tính chung cu c c a b t kỳ phán quy t nào mà t ng tr ng tài có trách nhi m ho c ban t ch c i u hành ã ưa ra. 3.4 I U HÀNH TR N U 3.4.1 Xư ng i m 3.4.1.1 Tr ng tài xư ng i m ngay khi bóng ã ngoài cu c lúc k t thúc c a m t lo t ư ng bóng ánh qua l i ho c có th th c hi n s m ngay sau ó. 3.4.1.1.1 Khi xư ng i m trong m t ván, trư c tiên tr ng tài xư ng s i m ư c c a u th ho c c p u th s p giao l n ti p theo, và sau ó m i xư ng i m c a u th hay c p u th i phương.
 16. 3.4.1.1.2 Vào u ván và trong m t l n i ngư i giao bóng, sau khi xư ng i m tr ng tài s nêu tên và ch ngư i s giao bóng l n t i. 3.4.1.1.3 Cu i m i ván, tr ng tài s nói tên u th hay c p u th th ng r i báo s i m th ng c a h và sau ó là s i m c a u th hay c p u th b thua. 3.4.1.2 Ngoài vi c xư ng i m ta tr ng tài có th dùng các ký hi u b ng tay cho bi t v các quy t nh c a mình. 3.4.1.2.1 Khi m t i m ư c ghi, tr ng tài có th giơ cao ngang vai tay g n nh t v i u th hay ôi u th v a ư c i m. 3.4.1.2.2 Khi vì m t lý do nào ó ph i ánh l i, tr ng tài có th giơ cao tay trên u ch ra là lo t ư ng bóng qua l i ó ã k t thúc. 3.4.1.3 Xư ng i m cũng như s l n ánh bóng khi áp d ng phương pháp ánh khN n trương s dùng ti ng Anh ho c m t th ti ng mà c hai u th ho c hai ôi u th và tr ng tài u ch p thu n. 3.4.1.4 i m s s ư c th hi n b ng nh ng b ng cơ h c hay i n t song ph i làm sao cho c u th và khán gi u th y rõ. 3.4.1.5 Khi m t u th chính th c b c nh cáo v thái x u thì m t d u hi u m u vàng s ư c t g n b ng s c nh s i m c a u th ó. 3.4.2 D ng c 3.4.2.1 Các u th s không ch n bóng trong khu v c thi u. 3.4.2.1.1 Trư c khi vào khu v c thi u b t kỳ nơi nào thu n ti n các u th s ch n ra m t s qu bóng và tr ng tài s ng u nhiên l y m t trong s nh ng qu bóng ó dùng cho tr n u. 3.4.2.1.2 N u trư c khi vào khu v c thi u mà các u th không ch n ra ư c qu bóng nào thì tr ng tài s ng u nhiên l y trong h p bóng giành cho cu c thi m t qu bóng dùng cho tr n u. 3.4.2.1.3 N u trong m t tr n u mà qu bóng b hư h i thì nó s ư c thay b ng m t trong s nh ng qu bóng ã ư c ch n trư c tr n u còn n u như không có qu bóng như th thì tr ng tài s ch n 1 cách ng u nhiên trong m t h p bóng ư c dùng cho cu c thi ó. 3.4.2.2 Trong m t tr n u cá nhân không ư c thay v t tr khi nó ng u nhiên b hư h i n m c không th s d ng ư c; trong trư ng h p này s ư c thay th ngay b ng chi c v t mà u th ã mang theo cùng vào khu v c thi u hay b ng chi c v t khác ư c ưa cho u th ó trong khu v c thi u. 3.4.2.3 Trong kho ng th i gian ngh (lúc t m d ng) các u th ph i v t c a mình trên bàn tr khi tr ng tài cho phép thì m i ư c làm khác i.
 17. 3.4.3 ánh th 3.4.3.1 Các u th ư c quy n ánh th (kh i ng v i bóng) trong 2 phút t i bàn thi u ngay trư c khi b t u m t tr n u song không ph i trong nh ng lúc t m d ng thông thư ng; th i gian ánh th c bi t có th kéo dài nhưng ph i ư c s cho phép c a t ng tr ng tài. 3.4.3.2 Trong lúc khN n c p t m ình ch tr n u thì t ng tr ng tài có th cho các u th ánh t p trên bát kỳ chi c bàn nào k c bàn thi u. 3.4.3.3 Các u th s có cơ h i h p lý ki m tra và làm quen v i b t c d ng c nào mà h s s d ng, nhưng như th không ph i t ng cho phép h có quy n nhi u hơn vài l n ánh t p các ư ng bóng qua l i trư c khi ti p t c tr n u sau lúc ã thay bóng hay v t b h ng. 3.4.4 Nh ng th i gian t m d ng 3.4.4.1 Tr n u ph i di n ra liên t c ngo i tr b t kỳ u th nào cũng có quy n 3.4.4.1.1 ư c t m ngh trong vòng 1 phút gi a các ván liên ti p c a m t tr n u; 3.4.4.1.2 Nh ng l n ngh ng n lau m hôi sau m i t 6 i m k t khi b t u m i ván u hay khi i bên ván cu i cùng c a tr n u. 3.4.4.2 Trong m t tr n u thì m t u th hay ôi u th có th yêu c u ư c t m d ng nh hư ng l n trong kho ng th i gian m t phút. 3.4.4.2.1 Trong m t tr n u cá nhân thì u th , ôi u th hay ngư i ư c ch nh là ch o viên có th yêu c u xin ư c t m d ng; trong thi u ng i thì yêu c u ó có th do u th , ôi u th hay i trư ng th c hi n. 3.4.4.2.2 Ch có th yêu c u cho t m d ng khi qu bóng ã ngoài cu c chơi và ra ký hi u ch “T” b ng tay. 3.4.4.2.3 Khi ti p nh n m t yêu c u t m ngh có hi u l c tr ng tài s t m d ng tr n u giơ lên m t t m th tr ng, sau ó thì t t m th trên m t bàn c a u th hay ôi u th yêu c u. 3.4.4.2.4 Th tr ng s ư c l y i và tr n u s ti p t c ngay khi u th , ôi u th xin t m ngh ã s n sàng thi u ti p hay lúc cu i c a m t phút. 3.4.4.3 T ng tr ng tài có th cho phép t m ng ng tr n u trong m t th i gian ng n nh t và b t c trư ng h p nào cũng không quá 10 phút, n u m t u th t m th i b suy y u do m t tai n n, v i i u ki n là ý ki n c a t ng tr ng tài th y r ng vi c t m ng ng tr n u không làm b t l i cho i th hay c p ôi i phương. 3.4.4.4 Không cho phép ng ng tr n u vì m t khuy t t t hi n có hay tương i là chuy n thư ng tình khi b t u tr n áu ho c là s căng th ng thông thư ng c a tr n u; s b t l c như chu t sút hay ki t s c do tình tr ng s c kh e hi n hành c a u th hay b i cách di n ti n c a tr n u không là lý do chính áng ng ng tr n u
 18. khN n c p, i u ó ch có th cho phép khi s b t l c là h u qu c a m t tai n n như b t n thương do té ngã. 3.4.4.5 N u m t ngư i nào ó b ch y máu trong khu v c thi u thì tr n u ph i d ng ngay l i và ch ti p t c sau khi ngư i ó ã nh n ư c chăm sóc c a y t và các v t máu ã ư c d n s ch khu v c thi u. 3.4.4.6 Các u th ph i trong hay g n khu v c thi u trong su t c tr n u, tr khi ư c t ng tr ng tài cho phép; trong th i gian t m ngh gi a các ván các u th ph i l i trong vòng 3m c a khu v c thi u dư i s giám sát c a tr ng tài. 3.5 K LU T 3.5.1 Góp ý ki n 3.5.1.1 Trong thi u ng i, các u th có th nh n s góp ý (ch o) c a b t kỳ ngư i nào. 3.5.1.2 Trong các gi i cá nhân, m t u th hay ôi u th ch có th nh n ý ki n ch o c a m t ngư i, ngư i ó ã ư c xác nh cho tr ng tài bi t trư c, tr khi các u th c a m t c p ôi là c a khác Liên oàn thì m i u th có th ch nh m t ngư i ch p (góp ý); n u như ngư i không ư c phép mà góp ý (ch o) thì tr ng tài s giơ th và u i ngư i ó ra kh i khu v c thi u. 3.5.1.3 Các u th ch có th nh n góp ý ch o trong th i gian ngh gi a các ván ho c trong khi ư c phép t m d ng tr n u và không ph i gi a lúc k t thúc kh i ng v i bóng trên bàn v i lúc b t u tr n u; n u b t kỳ ngư i ư c ch nh nào mà góp ý ch o vào các th i i m khác thì tr ng tài s giơ th vàng c nh cáo r ng n u có b t c i u vi ph m tương t nào như th n a thì ngư i ó s b u i kh i khu v c thi u. 3.5.1.4 Sau khi ã b c nh cáo m t l n, n u cùng trong tr n thi u ng i hay cùng trong tr n c a m t gi i thi u cá nhân, b t c ngư i nào l i góp ý ch o trái lu t thì tr ng tài s giơ th và u i ngư i ó kh i khu v c thi u cho dù ngư i này có ph i là ngư i ã b c nh cáo hay không. 3.5.1.5 Trong m t tr n thi u ng i ngư i góp ý ch o ã b u i s không ư c phép tr l i cho n khi tr n thi u ng i k t thúc tr khi là yêu c u thi u; trong cu c thi u cá nhân ngư i ó s không ư c phép tr l i cho n h t tr n u cá nhân ó. 3.5.1.6 N u ngư i góp ý ch o b u i t ch i không ch u i ho c tr l i trư c khi k t thúc tr n u thì tr ng tài s d ng thi u và báo cáo v i t ng tr ng tài. 3.5.1.7 Nh ng qui nh này ch áp d ng i v i ch o trong lúc thi u và s không ngăn c n u th hay i trư ng, tùy trư ng h p kháng cáo h p l hay c n tr s tham kh o ý ki n v i phiên d ch viên hay ngư i i di n c a Liên oàn mình trong vi c gi i thích m t quy t nh có tính cách pháp lý. 3.5.2 Cư x x u
 19. 3.5.2.1 Các u th và các hu n luy n viên c n ki m ch cách x s có th nh hư ng x u t i i th , xúc ph m các khán gi ho c làm cho th thao b mang ti ng; ví d như l i nói lăng m , c ý làm v bóng ho c ánh bóng ra kh i ph m vi thi u, á bàn hay các t m ch n, thay v t mà không báo ho c không tin tr ng các nhân viên tr n u. 3.5.2.2 B t c khi nào u th hay hu n luy n viên ph m l i n ng thì tr ng tài s ình ch thi u và báo cáo ngay v i t ng tr ng tài; i v i l i nh hơn thì l n u tiên tr ng tài có th giơ th vàng và c nh cáo ngư i ph m l i là n u còn ti p t c thì s b ph t. 3.5.2.3 Tr trư ng h p ã nói i u 3.5.2.2 và 3.5.2.5 n u m t v n ng viên v a b c nh cáo lai ph m n l i th 2 trong cùng tr n u cá nhân hay tr n u ng i thì tr ng tài s cho i th c a v n ng viên v a ph m l i ư c hư ng 1 i m và i v i m i l i ti p theo thì s cho hư ng 2 i m, m i l n như v y thì giơ m t th vàng cùng v i m t th . 3.5.2.4 N u u th b ph t 3 i m cùng m t tr n u cá nhân hay tr n u ng i mà v n ti p t c cư x x u thì tr ng tài s d ng tr n u và báo cáo ngay v i t ng tr ng tài. 3.5.2.5 Trong m t tr n u cá nhân n u u th thay v t khi trư ng h p chi c v t không b hư h ng thì tr ng tài s d ng tr n u và báo cáo v i t ng tr ng tài. 3.5.2.6 S c nh cáo hay ph t l i c a b t kỳ u th nào c a m t ôi ch có hi ul c i v i ôi ó, không có hi u l c i v i u th không ph m l i trong tr n u cá nhân ti p theo c a cùng tr n u ng i ó; lúc b t u c a tr n u ôi m t ôi xem như ã ch u nh ng l i c nh cáo hay hình ph t cao hơn c a b t c u th nào trong cùng tr n u ng i ó. 3.5.2.7 Tr vi c nêu i n 3.5.2.2, n u như hu n luy n viên ã b c nh cáo mà ph m m t l i ti p theo trong cùng tr n u cá nhân hay tr n u ng i thì tr ng tài s giơ th và u i hu n luy n viên ó ra kh i khu v c thi u cho n h t tr n u ng i hay tr n u cá nhân c a gi i thi u cá nhân. 3.5.2.8 T ng tr ng tài có quy n lo i m t u th ra kh i m t tr n u, m t gi i hay m t cu c thi vì không trung th c nghiêm tr ng hay cư x x u, cho dù tr ng tài bàn có báo cáo hay không, vì là mình quy t nh nên t ng tr ng tài s giơ th lên. 3.5.2.9 N u u th ã b tru t quy n thi u 2 tr n gi i ng i hay gi i cá nhân thì s t ng b lo i kh i gi i ng ng hay gi i cá nhân ó. 3.5.2.10 T ng tr ng tài có th tru t quy n ph n thi u còn l i c a cu c thi v i b t c ai n u ngư i ó ã 2 l n b u i kh i khu v c thi u trong quá trình c a cu c thi ó. 3.5.2.11 Nh ng trư ng h p cư x x u r t nghiêm tr ng thì s thông báo cho Hi p h i c a ngư i ã vi ph m. 3.5.3 Dán v t
 20. 3.5.3.1 Các m t v t có th dán vào c t v t b ng cách dùng các t dính nh y c m áp l c hay các ch t keo mà không ch a dung môi b c m. B n danh m c các dung môi b c m có s n ban thư ký. 3.5.3.2 Nh ng cu c ki m tra v i các lo i dung môi b c m s ư c ti n hành t i Gi i vô ch th gi i, Olympic và các cu c thi ch y u c a lo t gi i u chuyên nghi p. N u m t u th nào có v t b phát hi n s d ng lo i dung môi b c m thì s b lo i kh i cu c thi và thông báo cho Hi p h i c a ngư i ó. 3.5.3.3 S b trí m t di n tích thông thoáng thích h p dành cho vi c dán m t v t và các keo dán l ng s không ư c dùng b t c ch nào khác trong h i trư ng thi u. 3.6 RÚT THĂM CÁC CU C THI U LO I TR C TI P 3.6.1 ư c mi n và ư c vào u vòng k ti p 3.6.1.1 S lư ng v trí vòng u tiên c a u lo i tr c ti p ph i là lũy th a c a 2. 3.6.1.1.1 N u s lư ng ăng ký ít hơn s v trí thi u thì vòng u tiên ph i g m s ư c mi n(*) t ư c s lư ng yêu c u. 3.6.1.1.2 N u s lư ng ăng ký nhi u hơn s v trí thi u thì s t ch c m t cu c u lo i sao cho s vư t qua vòng lo i c ng v i s không ph i u lo i b ng v i s v trí theo yêu c u. 3.6.1.2 Các v trí ư c mi n ư c phân b càng u càng t t ngay t vòng u, trư c h t ư c x p i di n v i các v trí h t gi ng theo th t x p h ng h t gi ng. 3.6.1.3 Nh ng ngư i tiêu chuN n ư c rút thăm càng ng u càng t t vào 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 b ng sao cho thích h p. 3.6.2 Ch n h t gi ng theo th t x p h ng 3.6.2.1 Trong m t gi i nh ng ăng ký d thi có th t x p h ng cao nh t s ư c x p vào các v trí h t gi ng sao cho h không ph i g p nhau trư c nh ng vòng u cu i cùng. 3.6.2.2 S ư c ch n làm h t gi ng không ư c vư t quá s lư ng thích h p ăng ký vòng u u tiên c a gi i thi u ó. 3.6.2.3 H t gi ng s 1 s ư c x p vào v trí u tiên c a n a ph n th nh t b ng rút thăm và h t gi ng s 2 s x p vào v trí cu i cùng c a n a ph n th hai, còn t t c các h t gi ng khác s rút thăm và các v trí ã ư c qui nh như sau: 3.6.2.3.1 H t gi ng s 3 và 4 s ư c rút thăm vào v trí cu i cùng c a n a ph n th nh t hay v trí u c a n a ph n th hai; 3.6.2.3.2 Nh ng h t gi ng t 5 n 8 thì ư c rút thăm vào các v trí cu i nh ng ph n tư l c a b ng(1/4) và u nh ng ph n tư ch n;
Đồng bộ tài khoản