Quyết định số 365/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 365/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 365/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho Ban quản lý dự án xây dựng huyện Thuận Thành để xây dựng Trụ sở Ðài truyền thanh huyện Thuận Thành do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 365/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 365/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN THUẬN THÀNH ĐỂ XÂY DỰNG TRỤ SỞ ÐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN THUẬN THÀNH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật đất đai năm 2003; Căn cứ Quyết định số 476/QÐ-TTg ngày 19/6/2002 và số 1214/QÐ-TTg ngày 07/11/2003 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Thuận Thành tại don xin giao đất số 16/CV-QLDA ngày 21/2/2006; UBND thị trấn Hồ tại công văn số 08/CV-UB ngày 21/2/2006; UBND huyện Thuận Thành tại công văn số 59/CV-UB ngày 21/2/2006; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 38/TT-QHKH ngày 13/3/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Thu hồi 2.875,0m2 đất, gồm: Ðất nông nghiệp 2.795,3m2; đất chuyên dùng 79,7m2, tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành và giao khu đất thu hồi này cho Ban quản lý dự án xây dựng huyện Thuận Thành để xây dựng Trụ sở Ðài truyền thanh huyện Thuận Thành 2.853,5m2, vỉa hè đường (góc cua) 21,5m2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất dính kèm. Ðiều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Thuận Thành theo chức năng hướng dẫn Ban quản lý dự án xây dựng huyện Thuận Thành thực hiện bồi thuờng khi thu hồi đất và tổ chức bàn giao mốc giới khu đất theo quy định. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Thuận Thành, UBND thị trấn Hồ, Ban quản lý dự án xây dựng huyện Thuận Thành và các hộ có đất thu hồi căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản