Quyết định số 365/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 365/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 365/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 365/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 365/QĐ-TTg Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2009 QUY T Đ NH PHÊ DUY T K HO CH TRI N KHAI TH C HI N LU T CÁN B , CÔNG CH C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Đ tri n khai th c hi n Lu t cán b , công ch c ngày 13 tháng 11 năm 2008; Xét đ ngh c a B trư ng B N i v , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t kèm theo Quy t đ nh này K ho ch tri n khai th c hi n Lu t cán b , công ch c. Đi u 2. Kinh phí th c hi n các nhi m v t i Quy t đ nh này đư c b trí t ngu n ngân sách nhà nư c và ngu n h tr khác (n u có) Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - y ban Thư ng v Qu c h i; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTĐT, các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b). K HO CH TRI N KHAI TH C HI N LU T CÁN B , CÔNG CH C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 365/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) I. M C TIÊU, YÊU C U 1. M c tiêu K ho ch này phân công trách nhi m rõ ràng, c th cho các B , ngành đ a phương đ tri n khai th c hi n Lu t cán b , công ch c đã đư c Qu c h i khóa XII, kỳ h p th tư thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2010.
  2. 2. Yêu c u Các B , ngành, đ a phương đư c giao nhi m v ch trì ho c tham gia ph i h p ph i b o đ m ti n đ và ch t lư ng s n ph m theo nhi m v đư c phân công t i K ho ch này. II. CÁC N I DUNG C TH 1. Tuyên truy n, ph bi n Lu t cán b , công ch c T ch c tuyên truy n, ph bi n, t p hu n, b i dư ng nh m nâng cao và th ng nh t nh n th c cho đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c và nhân dân v Lu t cán b , công ch c và các văn b n quy đ nh chi ti t Lu t cán b , công ch c. - Th i gian th c hi n: Trong năm 2009 và năm 2010. - Cơ quan ch trì: B N i v . - Cơ quan ph i h p: B Tư pháp. 2. Rà soát văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành v cán b , công ch c. Các B , ngành và đ a phương t ch c rà soát văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n, th ng kê nh ng văn b n c n s a đ i, b sung, thay th ho c bãi b đ phù h p v i Lu t cán b , công ch c. B N i v ch u trách nhi m t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . - Th i gian hoàn thành: tháng 6 năm 2009. - Cơ quan ch trì: Các B , ngành, đ a phương. 3. Xây d ng đ án, văn b n quy đ nh chi ti t Lu t cán b , công ch c. a) B N i v ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan xây d ng 11 ngh đ nh và 03 đ án sau: - Ngh đ nh quy đ nh v ch c danh, s lư ng, m t s ch đ , chính sách đ i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. Th i gian trình: tháng 3 năm 2009. - Ngh đ nh v tuy n d ng, s d ng và qu n lý đ i v i công ch c. Th i gian trình: tháng 6 năm 2009. - Ngh đ nh quy đ nh nh ng ngư i là công ch c trong cơ quan c a Đ ng, Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i và trong b máy lãnh đ o, qu n lý c a đơn v s nghi p công l p. Th i gian trình: tháng 6 năm 2009. - Ngh đ nh quy đ nh v đào t o, b i dư ng đ i v i công ch c. Th i gian trình: tháng 7 năm 2009. - Ngh đ nh v qu n lý biên ch công ch c. Th i gian trình: tháng 7 năm 2009. - Ngh đ nh v cán b , công ch c c p xã. Th i gian trình: tháng 8 năm 2009. - Ngh đ nh quy đ nh v x lý k lu t đ i v i cán b , công ch c. Th i gian trình: tháng 8 năm 2009. - Ngh đ nh quy đ nh v thôi vi c và ngh hưu đ i v i công ch c. Th i gian trình: tháng 8 năm 2009. - Ngh đ nh quy đ nh vi c áp d ng Lu t cán b , công ch c đ i v i Ch t ch H i đ ng qu n tr , thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Phó t ng giám đ c, Giám đ c, Phó giám đ c, K toán trư ng và nh ng ngư i gi các ch c v lãnh đ o, qu n lý khác trong các doanh nghi p nhà nư c; ngư i đư c Nhà nư c c làm đ i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n góp c a Nhà nư c. Th i gian trình: tháng 8 năm 2009. - Ngh đ nh quy đ nh danh m c ngành, ngh , công vi c, th i h n mà cán b , công ch c không đư c làm sau khi ngh hưu, thôi vi c. Th i gian trình: tháng 9 năm 2009. - Ngh đ nh quy đ nh ho t đ ng thanh tra công v . Th i gian trình: tháng 9 năm 2009. - Đ án thí đi m t ch c thi nâng ng ch theo nguyên t c c nh tranh. Th i gian trình: tháng 7 năm 2009. - Đ án v phương pháp xác đ nh v trí vi c làm và cơ c u công ch c. Th i gian trình: tháng 8 năm 2009.
  3. - Đ án v cơ ch , chính sách phát hi n, thu hút, b i dư ng, tr ng d ng và đãi ng đ i v i ngư i có tài năng. Th i gian trình: tháng 10 năm 2009. b) B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan xây d ng Ngh đ nh quy đ nh các đi u ki n b o đ m thi hành công v . Th i gian trình: tháng 9 năm 2009. III. T CH C TH C HI N 1. B N i v ch u trách nhi m hư ng d n, theo dõi, đôn đ c các B , ngành, đ a phương trong vi c tri n khai và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n K ho ch này. 2. Các cơ quan đư c giao ch trì có trách nhi m hoàn thành s n ph m, b o đ m ti n đ và n i dung công vi c; các cơ quan ph i h p có trách nhi m tham gia ch t ch v i cơ quan ch trì th c hi n các nhi m v đư c giao theo K ho ch này. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
  4. PH L C NH NG CÔNG VI C C N TH C HI N Đ TRI N KHAI LU T CÁN B , CÔNG CH C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 365/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) N i dung Nhi m v S n ph m Th i gian hoàn Cơ quan Cơ quan thành ch trì ph i h p chính 1. T ch c các h i ngh nh m truyên truy n, ph bi n Lu t Báo cáo Th Trong năm 2009 B N iv B Tư pháp 1. Tuyên truy n, cán b , công ch c và các văn b n quy đ nh chi ti t Lu t tư ng Chính ph và năm 2010 ph bi n Lu t cán b , công ch c cán b , công 2. M các l p t p hu n v nh ng đi m m i c a Lu t cán Báo cáo Th Trong năm 2009 B N iv B Tư pháp ch c b , công ch c và văn b n quy đ nh chi ti t Lu t cán b , tư ng Chính ph và năm 2010 công ch c. 1. Rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m Báo cáo rà soát T tháng 3 năm Các B , B N i v , B Tư 2. Rà soát văn quy n đã ban hành c n s a đ i, b sung, thay th ho c c a các B , 2009 đ n tháng 5 ngành và pháp b n quy ph m h y b khi th c hi n Lu t cán b , công ch c. ngành, đ a năm 2009 đ a phương pháp lu t hi n phương hành v cán b , 2. T ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c rà soát Báo cáo Th Tháng 6 năm B N iv B Tư pháp công ch c các văn b n quy ph m pháp lu t c n s a đ i, b sung, tư ng Chính ph 2009 thay th ho c h y b khi th c hi n Lu t cán b , công ch c. 3. Xây d ng các 1. Ngh đ nh quy đ nh v ch c danh, s lư ng, m t s ch Ngh đ nh c a Tháng 3 năm B N iv Văn phòng Chính Ngh đ nh quy đ , chính sách đ i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th Chính ph 2009 ph , B Tư pháp đ nh chi ti t tr n. Lu t cán b , công ch c 2. Ngh đ nh v tuy n d ng, s d ng và qu n lý đ i v i Ngh đ nh c a Tháng 6 năm B N iv Văn phòng Chính công ch c. Chính ph 2009 ph , B Tư pháp 3. Ngh đ nh quy đ nh nh ng ngư i là công ch c trong cơ Ngh đ nh c a Tháng 6 năm B N iv Văn phòng Chính quan c a Đ ng, Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i và Chính ph 2009 ph , B Tư pháp trong b máy lãnh đ o, qu n lý c a đơn v s nghi p công l p. 4. Ngh đ nh quy đ nh v đào t o, b i dư ng đ i v i công Ngh đ nh c a Tháng 7 năm B N iv Văn phòng Chính ch c. Chính ph 2009 ph , B Tư pháp
  5. 5. Ngh đ nh v qu n lý biên ch công ch c. Ngh đ nh c a Tháng 7 năm B N iv Văn phòng Chính Chính ph 2009 ph , B Tư pháp 6. Ngh đ nh v cán b , công ch c c p xã. Ngh đ nh c a Tháng 8 năm B N iv Văn phòng Chính Chính ph 2009 ph , B Tư pháp 7. Ngh đ nh quy đ nh v x lý k lu t đ i v i cán b , công Ngh đ nh c a Tháng 8 năm B N iv Văn phòng Chính ch c. Chính ph 2009 ph , B Tư pháp 8. Ngh đ nh quy đ nh v thôi vi c và ngh hưu đ i v i công Ngh đ nh c a Tháng 8 năm B N iv Văn phòng Chính ch c. Chính ph 2009 ph , B Tư pháp 9. Ngh đ nh quy đ nh vi c áp d ng Lu t cán b , công ch c Ngh đ nh c a Tháng 8 năm B N iv Văn phòng Chính đ i v i Ch t ch H i đ ng qu n tr , thành viên H i đ ng Chính ph 2009 ph , B Tư pháp qu n tr , T ng giám đ c, Phó t ng giám đ c, Giám đ c, Phó Giám đ c, K toán trư ng và nh ng ngư i gi các ch c v lãnh đ o, qu n lý khác trong các doanh nghi p nhà nư c; ngư i đư c Nhà nư c c làm đ i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n góp c a Nhà nư c. 10. Ngh đ nh quy đ nh danh m c ngành, ngh , công vi c, Ngh đ nh c a Tháng 9 năm B N iv Văn phòng Chính th i h n mà cán b , công ch c không đư c làm sau khi có Chính ph 2009 ph , B Tư pháp quy t đ nh ngh hưu, thôi vi c. 11. Ngh đ nh quy đ nh các đi u ki n b o đ m thi hành Ngh đ nh c a Tháng 9 năm B Tài B Xây d ng công v Chính ph 2009 chính 12. Ngh đ nh quy đ nh ho t đ ng thanh tra công v . Ngh đ nh c a Tháng 9 năm B N iv Thanh tra Chính Chính ph 2009 ph , Văn phòng Chính ph , B Tư pháp 4. Xây d ng các 1. Đ án thí đi m t ch c thi nâng ng ch theo nguyên t c Đ án trình Chính Tháng 7 năm B N iv Các B , ngành, đ án thí đi m c nh tranh ph 2009 đ a phương 2. Đ án v phương pháp xác đ nh v trí vi c làm và cơ c u Đ án trình Chính Tháng 8 năm B N iv Các B , ngành, công ch c ph 2009 đ a phương
  6. 3. Đ án v cơ ch , chính sách phát hi n, thu hút, b i Đ án trình Chính Tháng 10 năm B N iv Các B , ngành, dư ng, tr ng d ng và đãi ng đ i v i ngư i có tài năng ph 2009 đ a phương
Đồng bộ tài khoản