Quyết định số 3664/QĐ-BNN-CLTY

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 3664/QĐ-BNN-CLTY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3664/QĐ-BNN-CLTY về việc quy định tạm thời việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh tôm xuất khẩu vào Úc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3664/QĐ-BNN-CLTY

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH GHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3664/Q -BNN-CLTY Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH QUY NNH T M TH I VI C L Y M U XÉT NGHI M B NH TÔM XU T KH U VÀO ÚC B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 03 năm 2005 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n. QUY T NNH: i u 1. Th c hi n l y m u xét nghi m b nh m tr ng (WSSV), b nh ho i t dư i v và cơ quan t o máu (IHHNV) và b nh u vàng (YHV) làm cơ s c p gi y ch ng nh n ki m d ch cho các lô tôm và s n phNm tôm bóc v , b u (tr ph n uôi và cánh uôi) chưa qua x lý nhi t ho c ch bi n sâu (tNm b t, bao b t, ư p b ng nư c s t ư t ho c khô, ư c ch bi n làm nhân bánh bao, bánh g i hay các s n phNm tương t )xu t khNu vào Úc. i u 2. C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n (NAFIQAVED) có trách nhi m t ch c, hư ng d n cho doanh nghi p và các Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 3. Phí ki m tra các ch tiêu b nh WSSV, YHV, IHHNV ư c th c hi n theo M c G (Phí ki m tra các ch tiêu ơn l ), Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy t nh s 22/2006/Q -BTC ngày 04 tháng 04 năm 2006 c a B trư ng B Tài chính. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c các S Th y s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Hi p h i Ch bi n và xu t khNu th y s n Vi t Nam và các doanh nghi p ch bi n và xu t khNu tôm vào th trư ng Úc ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lương Lê Phương
Đồng bộ tài khoản