Quyết định số 367/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 367/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 367/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 367/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 367/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH T CH C TRI N KHAI THI HÀNH PHÁP L NH CÔNG AN XÃ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Công an xã s 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Công an, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch t ch c tri n khai thi hành Pháp l nh Công an xã s 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, NC (5b).
  2. K HO CH T CH C TRI N KHAI THI HÀNH PHÁP L NH CÔNG AN XÃ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 367/Q -TTg ngày 20 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Ngày 21 tháng 11 năm 2008, y ban Thư ng v Qu c h i ã thông qua Pháp l nh Công an xã, Pháp l nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2009. kp th i tri n khai thi hành Pháp l nh Công an xã, áp ng yêu c u th c ti n c a công tác b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i a bàn cơ s trong tình hình m i, Th tư ng Chính ph ban hành K ho ch t ch c tri n khai thi hành Pháp l nh Công an xã như sau: I. M C ÍCH, YÊU C U T ch c t t vi c tri n khai thi hành có hi u qu Pháp l nh Công an xã ngay khi Pháp l nh này có hi u l c thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2009, nh m th c hi n có hi u qu các nhi m v tr ng tâm c a Chính ph trong lĩnh v c b o v an ninh qu c gia, gi gìn tr t t , an toàn xã h i, t o s chuy n bi n tích c c trong vi c b o m an ninh, tr t t a bàn cơ s , góp ph n thi t th c cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c trong tình hình m i. II. N I DUNG 1. B Công an có trách nhi m: a) KhNn trương t ch c quán tri t n i dung Pháp l nh Công an xã t i toàn th cán b , chi n sĩ Công an nhân dân; t ch c t p hu n chuyên sâu v Pháp l nh Công an xã, b i dư ng nâng cao nh n th c chính tr , ki n th c pháp lu t, trình chuyên môn nghi p v cho l c lư ng Công an xã, các cơ quan, t ch c có ch c năng tr c ti p ch o, hư ng d n Công an xã. T ch c th c hi n vi c ào t o Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và nh kỳ b i dư ng ki n th c pháp lu t, nghi p v cho Công an viên theo quy nh c a Pháp l nh Công an xã; b) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và các B , ngành liên quan s m xây d ng, trình Chính ph ban hành Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Công an xã; c) Ban hành Thông tư quy nh c th và hư ng d n chi ti t thi hành Ngh nh và Pháp l nh Công an xã; d) Ban hành các m u s sách, gi y t ph c v cho ho t ng c a Công an xã, các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh c th và hư ng d n thi hành Pháp l nh, Ngh nh c a Chính ph v Công an xã theo thNm quy n; d) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp biên so n tài li u tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n thi hành Pháp l nh Công an xã cho cán b , nhân dân b o m th c hi n th ng nh t các quy nh c a pháp lu t v Công an xã;
  3. e) Ch o các ơn v thu c B Công an và Công an các a phương b trí cán b có năng l c, phNm ch t o c t t làm công tác theo dõi, hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v Công an xã. 2. B Qu c phòng có trách nhi m hư ng d n, ch o l c lư ng dân quân t v và các ơn v Quân i nhân dân ph i h p v i Công an xã th c hi n nhi m v b o v ng, chính quy n, b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i cơ s theo quy nh c a Pháp l nh Công an xã và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. 3. B N i v có trách nhi m ph i h p v i B Công an xây d ng trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh và hư ng d n th c hi n v t ch c, biên ch c a l c lư ng Công an xã cho phù h p v i yêu c u b o m an ninh, tr t t i v i t ng a bàn c th . 4. B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Công an, các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b o m kinh phí tri n khai, th c hi n Pháp l nh Công an xã trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm c a các B , ngành và các a phương theo úng quy nh c a pháp lu t. i v i kinh phí tri n khai Pháp l nh Công an xã trong năm 2009, B Tài chính ph i h p v i B Công an tính toán trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh c p b sung cho B Công an. 5. B Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Công an xây d ng trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh và hư ng d n th c hi n ch , chính sách thương binh, li t sĩ i v i Trư ng Công an xã, Phó Trư ng Công an xã và Công an viên b thương ho c hy sinh trong khi thi hành nhi m v và các ch , chính sách ưu ãi khác theo quy nh c a pháp lu t i v i l c lư ng Công an xã. 6. B Y t ch trì, ph i h p v i B Công an xây d ng trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh và hư ng d n th c hi n ch khám, ch a b nh và các ch , chính sách ưu ãi khác theo quy nh c a pháp lu t i v i l c lư ng Công an xã. 7. B Thông tin và Truy n thông ph i h p v i B Công an, B Tư pháp, H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph ch o, hư ng d n các cơ quan báo chí, phát thanh, truy n hình trung ương và a phương tuyên truy n r ng rãi Pháp l nh Công an xã và các văn b n hư ng d n thi hành Pháp l nh. 8. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi trách nhi m, quy n h n, t ch c tuyên truy n, ph bi n và tri n khai thi hành Pháp l nh Công an xã. Ti n hành ki m tra, rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n khác thu c lĩnh v c qu n lý liên quan n Công an xã s a i, b sung, bãi b ho c ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b nh ng n i dung trái v i Pháp l nh Công an xã và các văn b n hư ng d n thi hành Pháp l nh. 9. y ban nhân dân các c p ch u trách nhi m: a) T ch c tri n khai th c hi n các quy nh c a Pháp l nh Công an xã và các văn b n hư ng d n thi hành Pháp l nh;
  4. b) Tuy n ch n, b trí ngư i có năng l c, phNm ch t o c t t tham gia l c lư ng Công an xã theo úng quy nh c a Pháp l nh Công an xã và các văn b n hư ng d n thi hành; c) B trí tr s ho c nơi làm vi c riêng cho Công an xã, b o m trang thi t b ph c v cho công tác c a Công an xã, áp ng yêu c u th c ti n c a vi c b o m an ninh, tr t t a phương; d) Tham mưu, xu t v i y ban nhân dân c p trên ho c trình H i ng nhân dân c p có thNm quy n quy t nh chi ngân sách a phương b o m cho ho t ng c a Công an xã và chi ph c p cho Công an viên theo quy nh c a pháp lu t, phù h p v i yêu c u th c ti n c a t ng a phương; ) Có chính sách, bi n pháp chăm lo, h tr b o m i s ng và th c hi n t t các ch , chính sách cho l c lư ng Công an xã; xây d ng l c lư ng Công an xã trong s ch, v ng m nh; e) T ch c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n khác thu c ph m vi qu n lý liên quan n quy nh v ch c năng, nhi m v , t ch c, ho t ng c a Công an xã và ch , chính sách i v i l c lư ng Công an xã s a i, b sung, bãi b ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n s a i, b sung, bãi b nh ng n i dung trái v i Pháp l nh Công an xã và các văn b n hư ng d n thi hành Pháp l nh. III. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s K ho ch này, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các c p xây d ng K ho ch c th c a cơ quan, ơn v mình th c hi n t t nhi m v ư c phân công. 2. B trư ng B Công an ch u trách nhi m giúp Th tư ng Chính ph hư ng d n, theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n K ho ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, c n k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph ch o k p th i./.
Đồng bộ tài khoản